Missale Romanum 1957 - IN SEXAGESIMA


DOMINICA

IN QUINQAGESIMA

II classis Semiduplex


Statio ad S. PetrumIntroitus Ps. 30, 3-4
ESTO mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias: quóniam firmaméntum meum, et refúgium meum es tu: et propter nomen tuum dux mihi eris, et enútries me. Ps. ibid., 2 In te, Dómine, sperávi, non confúndar in aetérnum: in justítia tua líbera me, et éripe me. V/. Glória Patri.


Oratio


PRECES nostras, quaésumus, Dómine, cleménter exáudi: atque a peccatórum vínculis absolútos, ab omni nos adversitáte custódi. Per Dóminum.

* Orationes pro diversitate Temporum assignatae, ut post diem 29 Decembris, vel post Dominicam III post Epiphaniam.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor. 13, 1-13


FRATRES: Si linguis hóminum loquar, et Angelórum, caritátem autem non hábeam, factus sum velut aes sonans, aut cýmbalum tínniens. Et si habúero prophetíam, et nóverim mystéria ómnia, et omnem sciéntiam: et si habúero omnem fidem, ita ut montes tránsferam, caritátem autem non habúero, nihil sum. Et si distribúero in cibos páuperum omnes facultátes meas, et si tradídero corpus meum, ita ut árdeam, caritátem autem non habúero, nihil mihi prodest. Cáritas pátiens est, benígna est: Cáritas non aemulátur, non agit pérperam, non inflátur, non est ambitiósa, non quaerit quae sua sunt, non irritátur, non cógitat malum, non gaudet super iniquitáte, congáudet autem veritáti: ómnia suffert, ómnia credit, ómnia sperat, ómnia sústinet. Cáritas numquam éxcidit: sive prophetíae evacuabúntur, sive linguae cessábunt, sive sciéntia destruétur. Ex parte enim cognóscimus, et ex parte prophetámus. Cum autem vénerit quod perféctum est, evacuábitur quod ex parte est. Cum essem párvulus, loquébar ut párvulus, sapiébam ut párvulus, cogitábam ut párvulus. Quando autem factus sum vir, evacuávi quae erant párvuli. Vidémus nunc per spéculum in aenígmate: tunc autem fácie ad fáciem. Nunc cognósco ex parte: tunc autem cognóscam sicut et cógnitus sum. Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria haec: major autem horum est cáritas.


Graduale Ps. 76, 15 et 16 Tu es Deus qui facis mirabília solus: notam fecísti in géntibus virtútem tuam. V/. Liberásti in bráchio tuo pópulum tuum, fílios Israël et Joseph.
Tractus Ps. 99, 1-2 Jubiláte Deo, omnis terra: servíte Dómino in laetítia. V/. Intráte in conspéctu ejus in exsultatióne: scitóte, quod Dóminus ipse est Deus. V/. Ipse fecit nos, et non ipsi nos: nos autem pópulus ejus, et oves páscuae ejus.


* Quando in Feriis resumitur Missa Dominicae, non dicitur Tractus, sed tantum Graduale.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 18, 31-43


IN illo témpore: Assúmpsit Jesus duódecim, et ait illis: Ecce ascéndimus Jerosólymam, et consummabúntur ómnia, quae scripta sunt per prophétas de Fílio hóminis. Tradétur enim Géntibus, et illudétur, et flagellábitur, et conspuétur: et postquam flagelláverint, occídent eum, et tértia die resúrget. Et ipsi nihil horum intellexérunt, et erat verbum istud abscónditum ab eis, et non intelligébant quae dicebántur. Factum est autem, cum appropinquáret Jéricho, caecus quidam sedébat secus viam, mendícans. Et cum audíret turbam praetereúntem, interrogábat quid hoc esset. Dixérunt autem ei, quod Jesus Nazarénus transíret. Et clamávit, dicens: Jesu, fili David, miserére mei. Et qui praeíbant, increpábant eum ut tacéret. Ipse vero multo magis clamábat: Fili David, miserére mei. Stans autem Jesus, jussit illum addúci ad se. Et cum appropinquásset, interrogávit illum, dicens: Quid tibi vis fáciam ? At ille dixit: Dómine, ut vídeam. Et Jesus dixit illi: Réspice, fides tua te salvum fecit. Et conféstim vidit, et sequebátur illum, magníficans Deum. Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo.


Credo.


Offertorium Ps. 118, 12-13 Benedíctus es, Dómine, doce me justificatiónes tuas: in lábiis meis pronuntiávi ómnia judícia oris tui.


Secreta


HAEC hóstia, Dómine, quaésumus, emúndet nostra delícta: et ad sacrifícium celebrándum, subditórum tibi córpora, mentésque sanctíficet. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum.


Praefatio de Ssma Trinitate.


Communio Ps. 77, 29-30 Manducavérunt, et saturáti sunt nimis, et desidérium eórum áttulit eis Dóminus: non sunt fraudáti a desidério suo.


Postcommunio


QUSUMUS, omnípotens Deus: ut, qui caeléstia aliménta percépimus, per haec contra ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.


V/. Benedicámus Dómino.
R/. Deo grátias.


FERIA QUARTA CINERUM

Privilegiata SimplexAD BENEDICTIONEM CINERUM


* Ante Missam benedicuntur cineres facti de ramis olivarum, sive aliarum arborum, praecedenti anno benedictis, hoc modo:
In choro, dicta Nona, Sacerdos indutus Pluviali violaceo, vel sine Casula, cum Ministris similiter indutis, procedit ad benedicendum cineres in vase aliquo super Altari positos. Et primo cantatur a choro sequens Antiphona:


Psalm. 68, 17

EXÁUDI nos, Dómine, quóniam benígna est misericórdia tua: secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum réspice nos, Dómine. Ps. ibid., 2 Salvum me fac, Deus: quóniam intravérunt aquae usque ad ánimam meam. V/. Glória Patri.
Repetitur Exáudi nos.


* Deinde Sacerdos in cornu Epistolae, non vertens se ad populum, manibus junctis (quod servatur etiam in Orationibus omnium benedictionum quoad manus junctas) dicit:

V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Oratio
OMNÍPOTENS sempitérne Deus, parce paeniténtibus, propitiáre supplicántibus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis, qui bene+dícat, et sanctí+ficet hos cíneres, ut sint remédium salúbre ómnibus nomen sanctum tuum humíliter implorántibus, ac semetípsos pro consciéntia delictórum suórum accusántibus, ante conspéctum divínae cleméntiae tuae facínora sua deplorántibus, vel sereníssimam pietátem tuam supplíciter obnixéque flagitántibus: et praesta per invocatiónem sanctíssimi nóminis tui ; ut, quicúmque per eos aspérsi fúerint, pro redemptióne peccatórum suórum, córporis sanitátem, et ánimae tutélam percípiant. Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.


Orémus. Oratio
DEUS, qui non mortem, sed paeniténtiam desíderas peccatórum: fragilitátem conditiónis humánae benigníssime réspice ; et hos cíneres, quos causa proferéndae humilitátis, atque promeréndae véniae, capítibus nostris impóni decérnimus, bene+dícere pro tua pietáte dignáre: ut, qui nos cínerem esse, et ob pravitátis nostrae deméritum in púlverem reversúros cognóscimus ; peccatórum ómnium véniam, et praémia paeniténtibus repromíssa, misericórditer cónsequi mereámur. Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.


Orémus. Oratio
DEUS, qui humiliatióne flécteris, et satisfactióne placáris: aurem tuae pietátis inclína précibus nostris ; et capítibus servórum tuórum, horum cínerum aspersióne contáctis, effúnde propítius grátiam tuae benedictiónis: ut eos et spíritu compunctiónis répleas, et quae juste postuláverint, efficáciter tríbuas ; et concéssa perpétuo stabilíta, et intácta manére decérnas. Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.


Orémus. Oratio
OMNÍPOTENS sempitérne Deus, qui Ninivítis in cínere et cilício paeniténtibus, indulgéntiae tuae remédia praestitísti: concéde propítius ; ut sic eos imitémur hábitu, quátenus véniae prosequámur obténtu. Per Dóminum.


* Postea Celebrans, imposito incenso in thuribulo, ter aspergit cineres aqua benedicta, dicendo sine cantu et sine Psalmo
Apérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.
Et ter adolet incenso.
Deinde dignior Sacerdos ex Clero accedens ad Altare, imponit cineres Celebranti non genuflexo. Si vero non adsit alius Sacerdos, ipsemet Celebrans, ad Altare conversus, sibi ipsi cineres imponit in capite, nihil dicens, et cantatur statim a choro


Antiphona Joël. 2, 13
IMMUTÉMUR hábitu, in cínere et cilício: jejunémus, et plorémus ante Dóminum: quia multum miséricors est dimíttere peccáta nostra Deus noster.
Alia Antiph. Ibid. 17 et Esther 13, 17 Inter vestíbulum et altáre plorábunt sacerdótes minístri Dómini, et dicent: Parce, Dómine, parce pópulo tuo: et ne claudas ora canéntium te, Dómine.


Sequitur Responsorium

Esther 13 ; Joël 2 Emendémus in mélius, quae ignoránter peccávimus: ne súbito praeoccupáti die mortis, quaerámus spátium paeniténtiae, et inveníre non possímus. * Atténde, Dómine, et miserére: quia peccávimus tibi. V/. Ps. 78, 9 Adjuva nos, Deus salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos. Atténde, Dómine, et miserére: quia peccávimus tibi. V/. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Atténde, Dómine, et miserére: quia peccávimus tibi.


* Sacerdos vero, dum cantantur Antiphonae et Respons orium, detecto capite, primo imponit cineres digniori Sacerdoti, a quo ipse accepit, deinde Ministris paratis, genibus flexis coram Altari, dicens:


Genes. 3, 19 Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris.


* Postea veniunt alii, primo Clerus per ordinem, deinde populus: et genibus flexis ante Altare, singulatim recipiunt cineres a Sacerdote, ut dictum est de Ministris. Completa cinerum impositione, Sacerdos dicit:

V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.


Orémus.


CONCÉDE nobis, Dómine, praesídia milítiae christiánae sanctis inchoáre jejúniis: ut contra spiritáles nequítias pugnatúri, continéntiae muniámur auxíliis. Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.


* Deinde dicitur Missa.


* Ab hac die usque ad Sabbatum infra Hebdomadam IV Quadragesimae inclusive, quando dicendae fuerint, juxta Rubricas, Orationes pro diversitate Temporum assignatae, exceptis Missis de beata Maria Virgine et iis in quibus de eadem fit Commemoratio, et exceptis pariter Missa votiva de Omnibus Sanctis et Vigiliis, erunt sequentes, nempe 2a ad poscenda suffragia Sanctorum, A cunctis, 3a pro vivis et defunctis, Omnípotens. Et in eadem Oratione A cunctis, sicut et in ejus Postcommunione, ad litteram N. exprimitur nomen Titularis propriae Ecclesiae, dummodo Titulus non sit Persona divina, vel Mysterium Domini, aut de ipso Titulo non dicatur Missa, aut facta non sit Commemoratio, aut illius nomen non sit in eadem Oratione A cunctis expressum ; ac nomina sanctorum Angelorum et sancti Joannis Baptistae, si Titulares fuerint, praeponuntur nomini sancti Joseph. In hisce autem omnibus casibus omittuntur verba atque beáto N. Si vero Missa, vel Commemoratio fuerint de sancto Joseph, aut de sanctis Apostolis Petro et Paulo, in Oratione et Postcommunione omittuntur verba quae eos respiciunt.
* In Vigiliis autem per idem Tempus occurrentibus, loco earumdem Orationum, dicitur, juxta Rubricas, 2a Oratio de sancta Maria, Concéde, 3a contra persecutores Ecclesiae vel pro Papa. In Missis tamen de beata Maria Virgine, et in Missis, in quibus de ea facta sit Commemoratio, necnon in Missa votiva de Omnibus Sanctis, loco Orationis Concéde, dicitur Oratio de Spiritu Sancto.
AD MISSAM

Statio ad S. SabinamIntroitus Sap. 11, 24, 25 et 27
MISERÉRIS ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quae fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter paeniténtiam et parcens illis: quia tu es Dóminus Deus noster. Ps. 56, 2 Miserére mei, Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea. V/. Glória Patri.


Oratio


PRAESTA, Dómine, fidélibus tuis: ut jejuniórum veneránda solémnia, et cóngrua pietáte suscípiant, et secúra devotióne percúrrant. Per Dóminum.

Orationes pro diversitate Temporum assignatae, ut supra. (Vide post benedictionem cinerum.)


Léctio Joëlis Prophétae.

Joël 2, 12-19


HAEC dicit Dóminus: Convertímini ad me in toto corde vestro, in jejúnio, et in fletu, et in planctu. Et scíndite corda vestra, et non vestiménta vestra, et convertímini ad Dóminum Deum vestrum: quia benígnus, et miséricors est, pátiens, et multae misericórdiae, et praestábilis super malítia. Quis scit, si convertátur, et ignóscat, et relínquat post se benedictiónem, sacrifícium, et libámen Dómino Deo vestro ? Cánite tuba in Sion, sanctificáte jejúnium, vocáte coetum, congregáte pópulum, sanctificáte ecclésiam, coadunáte senes, congregáte párvulos, et sugéntes úbera: egrediátur sponsus de cubíli suo, et sponsa de thálamo suo. Inter vestíbulum et altáre plorábunt sacerdótes minístri Dómini, et dicent: Parce, Dómine, parce pópulo tuo: et ne des hereditátem tuam in oppróbrium, ut dominéntur eis natiónes. Quare dicunt in pópulis: Ubi est Deus eórum ? Zelátus est Dóminus terram suam, et pepércit pópulo suo. Et respóndit Dóminus, et dixit pópulo suo: Ecce ego mittam vobis fruméntum, et vinum, et óleum, et replebímini eis: et non dabo vos ultra oppróbrium in géntibus: dicit Dóminus omnípotens.


Graduale Ps. 56, 2 et 4 Miserére mei, Deus, miserére mei: quóniam in te confídit ánima mea. V/. Misit de caelo, et liberávit me, dedit in oppróbrium conculcántes me.

* Sequens Tractus dicitur in Missis de Feria II, IV et VI usque ad Feriam II Majoris Hebdomadae inclusive, praeterquam Feria IV Quatuor Temporum.

Tractus Ps. 102, 10 Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. V/. Ps. 78, 8-9 Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. (Hic genuflectitur) V/. Adjuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 6, 16-21


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Cum jejunátis, nolíte fíeri sicut hypócritae, tristes. Extérminant enim fácies suas, ut appáreant homínibus jejunántes. Amen dico vobis, quia recepérunt mercédem suam. Tu autem, cum jejúnas, unge caput tuum, et fáciem tuam lava, ne videáris homínibus jejúnans, sed Patri tuo, qui est in abscóndito: et Pater tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi. Nolíte thesaurizáre vobis thesáuros in terra: ubi aerúgo, et tínea demolítur: et ubi fures effódiunt et furántur. Thesaurizáte autem vobis thesáuros in caelo: ubi neque aerúgo, neque tínea demolítur ; et ubi fures non effódiunt nec furántur. Ubi enim est thesáurus tuus, ibi est et cor tuum.


Offertorium Ps. 29, 2-3 Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me, nec delectásti inimícos meos super me: Dómine, clamávi ad te, et sanásti me.


Secreta


FAC nos, quaésumus, Dómine, his munéribus offeréndis conveniénter aptári: quibus ipsíus venerábilis sacraménti celebrámus exórdium. Per Dóminum.


* Praefatio de Quadragesima ; quae dicitur usque ad Sabbatum ante Dominicam Passionis inclusive, juxta Rubricas.


Communio Ps. 1, 2 et 3 Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte, dabit fructum suum in témpore suo.


Postcommunio


PERCÉPTA nobis, Dómine, praébeant sacraménta subsídium: ut tibi grata sint nostra jejúnia, et nobis profíciant ad medélam. Per Dóminum.


* Deinde Sacerdos absolute dicit: Orémus. Et Diaconus (si in officio Diaconatus serviat) versus ad populum, junctis manibus, dicit: Humiliáte cápita vestra Deo. Alioquin ipsa Sacerdos, stans in eodem loco ante librum, et non vertens se ad populum.


Oratio


INCLINÁNTES se, Dómine, majestáti tuae, propitiátus inténde: ut, qui divíno múnere sunt refécti, caeléstibus semper nutriántur auxíliis. Per Dóminum.


* Et hic modus dicendi Orationem super populum servatur tantummodo in Missis de Feria, usque ad Feriam IV Majoris Hebdomadae inclusive.


V/. Benedicámus Dómino.
R/. Deo grátias.FERIA V POST CINERES

Simplex


Statio ad S. GeorgiumIntroitus Ps. 54, 17, 19, 20 et 23
DUM clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi: et humiliávit eos, qui est ante saécula, et manet in aetérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet. Ps. ibid., 2-3 Exáudi, Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris deprecatiónem meam: inténde mihi, et exáudi me. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui culpa offénderis, paeniténtia placáris: preces pópuli tui supplicántis propítius réspice ; et flagélla tuae iracúndiae, quae pro peccátis nostris merémur, avérte. Per Dóminum.

Orationes pro diversitate Temporum assignatae, ut supra. (Vide post benedictionem cinerum.)


Léctio Isaíae Prophétae.

Isai. 38, 1-6


IN diébus illis: AEgrotávit Ezechías usque ad mortem: et introívit ad eum Isaías fílius Amos prophéta, et dixit ei: Haec dicit Dóminus: Dispóne dómui tuae, quia moriéris tu, et non vives. Et convértit Ezechías fáciem suam ad paríetem, et orávit ad Dóminum, et dixit: Obsecro, Dómine, meménto quaeso, quómodo ambuláverim coram te in veritáte, et in corde perfécto, et quod bonum est in óculis tuis fécerim. Et flevit Ezechías fletu magno. Et factum est verbum Dómini ad Isaíam, dicens: Vade, et dic Ezechíae: Haec dicit Dóminus Deus David patris tui: Audívi oratiónem tuam, et vidi lácrimas tuas: ecce ego adjíciam super dies tuos quíndecim annos: et de manu regis Assyriórum éruam te, et civitátem istam, et prótegam eam, ait Dóminus omnípotens.


Graduale Ps. 54, 23, 17, 18 et 19 Jacta cogitátum tuum in Dómino: et ipse te enútriet. V/. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 8, 5-13


IN illo témpore: Cum introísset Jesus Caphárnaum, accéssit ad eum centúrio, rogans eum, et dicens: Dómine, puer meus jacet in domo paralýticus, et male torquétur. Et ait illi Jesus: Ego véniam, et curábo eum. Et respóndens centúrio, ait: Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestáte constitútus, habens sub me mílites, et dico huic: Vade, et vadit ; et álii: Veni, et venit ; et servo meo: Fac hoc, et facit. Audiens autem Jesus, mirátus est, et sequéntibus se dixit: Amen dico vobis, non invéni tantam fidem in Israël. Dico autem vobis, quod multi ab Oriénte et Occidénte vénient, et recúmbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno caelórum: fílii autem regni ejiciéntur in ténebras exterióres: ibi erit fletus, et stridor déntium. Et dixit Jesus centurióni: Vade, et sicut credidísti, fiat tibi. Et sanátus est puer in illa hora.


Offertorium Ps. 24, 1-3 Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.


Secreta


SACRIFÍCIIS praeséntibus, Dómine, quaésumus, inténde placátus: ut et devotióni nostrae profíciant, et salúti. Per Dóminum.


Praefatio de Quadragesima.


Communio Ps. 50, 21 Acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes, et holocáusta, super altáre tuum, Dómine.


Postcommunio


CAELÉSTIS doni benedictióne percépta: súpplices te, Deus omnípotens, deprecámur ; ut hoc idem nobis et sacraménti causa sit, et salútis. Per Dóminum.

Super populum: Orémus. Humiliáte cápita vestra Deo.

Oratio


PARCE, Dómine, parce pópulo tuo: ut dignis flagellatiónibus castigátus, in tua miseratióne respíret. Per Dóminum.FERIA VI POST CINERES

Simplex


Statio ad Ss. Joannem et PaulumIntroitus Ps. 29, 11
AUDÍVIT Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adjútor meus. Ps. ibid., 2 Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me. V/. Glória Patri.


Oratio


INCHOÁTA jejúnia, quaésumus, Dómine, benígno favóre proséquere: ut observántiam, quam corporáliter exhibémus, méntibus étiam sincéris exercére valeámus. Per Dóminum.

Orationes pro diversitate Temporum assignatae, ut supra. (Vide post benedictionem cinerum.)


Léctio Isaíae Prophétae.

Isai. 58, 1-9


HAEC dicit Dóminus Deus: Clama, ne cesses: quasi tuba exálta vocem tuam: et annúntia pópulo meo scélera eórum, et dómui Jacob peccáta eórum. Me étenim de die in diem quaerunt, et scire vias meas volunt: quasi gens, quae justítiam fécerit, et judícium Dei sui non derelíquerit: rogant me judícia justítiae: appropinquáre Deo volunt. Quare jejunávimus, et non aspexísti: humiliávimus ánimas nostras, et nescísti ? Ecce in die jejúnii vestri invenítur volúntas vestra, et omnes debitóres vestros repétitis. Ecce ad lites et contentiónes jejunátis, et percútitis pugno ímpie. Nolíte jejunáre sicut usque ad hanc diem, ut audiátur in excélso clamor vester. Numquid tale est jejúnium, quod elégi, per diem afflígere hóminem ánimam suam ? numquid contorquére quasi círculum caput suum, et saccum et cínerem stérnere ? numquid istud vocábis jejúnium, et diem acceptábilem Dómino ? Nonne hoc est magis jejúnium quod elégi ? dissólve colligatiónes impietátis, solve fascículos depriméntes: dimítte eos, qui confrácti sunt, líberos, et omne onus dirúmpe. Frange esuriénti panem tuum, et egénos, vagósque induc in domum tuam: cum víderis nudum, óperi eum, et carnem tuam ne despéxeris. Tunc erúmpet quasi mane lumen tuum, et sánitas tua cítius oriétur, et anteíbit fáciem tuam justítia tua, et glória Dómini cólliget te. Tunc invocábis, et Dóminus exáudiet: clamábis, et dicet: Ecce adsum. Quia miséricors sum, Dóminus Deus tuus.


Graduale Ps. 26, 4 Unam pétii a Dómino, hanc requíram, ut inhábitem in domo Dómini. V/. Ut vídeam voluptátem Dómini, et prótegar a templo sancto ejus.
Tractus Ps. 102, 10 Dómine, non secúndum peccáta nostra, quae fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. V/. Ps. 78, 8-9 Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiae tuae, quia páuperes facti sumus nimis. (Hic genuflectitur) V/. Adjuva nos, Deus salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 5, 43-48 et 6, 1-4


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Audístis quia dictum est: Díliges próximum tuum, et ódio habébis inimícum tuum. Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos: et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos: ut sitis fílii Patris vestri, qui in caelis est: qui solem suum oríri facit super bonos et malos: et pluit super justos et injústos. Si enim dilígitis eos, qui vos díligunt, quam mercédem habébitis ? nonne et publicáni hoc fáciunt ? Et si salutavéritis fratres vestros tantum, quid ámplius fácitis ? nonne et éthnici hoc fáciunt ? Estóte ergo vos perfécti, sicut et Pater vester caeléstis perféctus est. Atténdite ne justítiam vestram faciátis coram homínibus, ut videámini ab eis: alióquin mercédem non habébitis apud Patrem vestrum, qui in caelis est. Cum ergo facis eleemósynam, noli tuba cánere ante te, sicut hypócritae fáciunt in synagógis, et in vicis, ut honorificéntur ab homínibus. Amen dico vobis, recepérunt mercédem suam. Te autem faciénte eleemósynam, nésciat sinístra tua, quid fáciat déxtera tua, ut sit eleemósyna tua in abscóndito, et Pater tuus, qui videt in abscóndito, reddet tibi.


Offertorium Ps. 118, 154 et 125 Dómine, vivífica me secúndum elóquium tuum: ut sciam testimónia tua.


Secreta


SACRIFÍCIUM, Dómine, observántiae quadragesimális, quod offérimus, praesta, quaésumus: ut tibi et mentes nostras reddat accéptas, et continéntiae promptióris nobis tríbuat facultátem. Per Dóminum.


Praefatio de Quadragesima.


Communio Ps. 2, 11-12 Servíte Dómino in timóre, et exsultáte ei cum tremóre: apprehéndite disciplínam, ne pereátis de via justa.


Postcommunio


SPÍRITUM nobis, Dómine, tuae caritátis infúnde: ut, quos uno pane caelésti satiásti, tua fácias pietáte concórdes. Per Dóminum in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus.

Super populum: Orémus. Humiliáte cápita vestra Deo.

Oratio


TUÉRE, Dómine, pópulum tuum, et ab ómnibus peccátis cleménter emúnda: quia nulla ei nocébit advérsitas, si nulla ei dominétur iníquitas. Per Dóminum.SABBATO POST CINERES

Simplex


Statio ad S. TryphonemIntroitus Ps. 29, 11
AUDÍVIT Dóminus, et misértus est mihi: Dóminus factus est adjútor meus. Ps. ibid., 2 Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me. V/. Glória Patri.


Oratio


ADÉSTO, Dómine, supplicatiónibus nostris: et concéde ; ut hoc solémne jejúnium, quod animábus corporibúsque curándis salúbriter institútum est, devóto servítio celebrémus. Per Dóminum.

Orationes pro diversitate Temporum assignatae, ut supra. (Vide post benedictionem cinerum.)


Léctio Isaíae Prophétae.

Isai. 58, 9-14


HAEC dicit Dóminus Deus: Si abstúleris de médio tui caténam, et desíeris exténdere dígitum, et loqui quod non prodest. Cum effúderis esuriénti ánimam tuam, et ánimam afflíctam repléveris, oriétur in ténebris lux tua, et ténebrae tuae erunt sicut merídies. Et réquiem tibi dabit Dóminus semper, et implébit splendóribus ánimam tuam, et ossa tua liberábit, et eris quasi hortus irríguus, et sicut fons aquárum cujus non defícient aquae. Et aedificabúntur in te desérta saeculórum: fundaménta generatiónis et generatiónis suscitábis: et vocáberis aedificátor sépium, avértens sémitas in quiétem. Si avérteris a sábbato pedem tuum, fácere voluntátem tuam in die sancto meo, et vocáveris sábbatum delicátum, et sanctum Dómini gloriósum, et glorificáveris eum, dum non facis vias tuas, et non invenítur volúntas tua, ut loquáris sermónem: tunc delectáberis super Dómino: et sustóllam te super altitúdines terrae, et cibábo te hereditáte Jacob patris tui. Os enim Dómini locútum est.


Graduale Ps. 26, 4 Unam pétii a Dómino, hanc requíram, ut inhábitem in domo Dómini. V/. Ut vídeam voluptátem Dómini, et prótegar a templo sancto ejus.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum.

Marc. 6, 47-56


IN illo témpore: Cum sero esset, erat navis in médio mari, et Jesus solus in terra. Et videns discípulos suos laborántes in remigándo (erat enim ventus contrárius eis) , et circa quartam vigíliam noctis venit ad eos ámbulans supra mare: et volébat praeteríre eos. At illi, ut vidérunt eum ambulántem supra mare, putavérunt phantásma esse, et exclamavérunt. Omnes enim vidérunt eum, et conturbáti sunt. Et statim locútus est cum eis, et dixit eis: Confídite, ego sum, nolíte timére. Et ascéndit ad illos in navim, et cessávit ventus. Et plus magis intra se stupébant: non enim intellexérunt de pánibus: erat enim cor eórum obcaecátum. Et cum transfretássent, venérunt in terram Genésareth, et applicuérunt. Cumque egréssi essent de navi, contínuo cognovérunt eum: et percurréntes univérsam regiónem illam, coepérunt in grabátis eos, qui se male habébant, circumférre ubi audiébant eum esse. Et quocúmque introíbat, in vicos, vel in villas, aut civitátes, in platéis ponébant infírmos, et deprecabántur eum, ut vel fímbriam vestiménti ejus tángerent: et quotquot tangébant eum, salvi fiébant.


Offertorium Ps. 118, 154 et 125 Dómine, vivífica me secúndum elóquium tuum: ut sciam testimónia tua.


Secreta


SÚSCIPE, Dómine, sacrifícium, cujus te voluísti dignánter immolatióne placári: praesta, quaésumus: ut, hujus operatióne mundáti, beneplácitum tibi nostrae mentis offerámus afféctum. Per Dóminum.


Praefatio de Quadragesima.


Communio Ps. 2, 11-12 Servíte Dómino in timóre, et exsultáte ei cum tremóre: apprehéndite disciplínam, ne pereátis de via justa.


Postcommunio


CAELÉSTIS vitae múnere vegetáti, quaésumus, Dómine: ut, quod est nobis in praesénti vita mystérium, fiat aeternitátis auxílium. Per Dóminum.

Super populum: Orémus. Humiliáte cápita vestra Deo.

Oratio


FIDÉLES tui, Deus, per tua dona firméntur: ut éadem et percipiéndo requírant, et quaeréndo sine fine percípiant. Per Dóminum.DOMINICA PRIMA

IN QUADRAGESIMA

I classis Semiduplex


Statio ad S. Joannem in LateranoIntroitus Ps. 90, 15 et 16
INVOCÁBIT me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum. Ps. ibid., 1 Qui hábitat in adjutório Altíssimi, in protectióne Dei caeli commorábitur. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui Ecclésiam tuam ánnua quadragesimáli observatióne puríficas: praesta famíliae tuae ; ut, quod a te obtinére abstinéndo nítitur, hoc bonis opéribus exsequátur. Per Dóminum.

Orationes pro diversitate Temporum assignatae, ut supra. (Vide post benedictionem cinerum.)


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

2 Cor. 6, 1-10


FRATRES: Exhortámur vos, ne in vácuum grátiam Dei recipiátis. Ait enim: Témpore accépto exaudívi te, et in die salútis adjúvi te. Ecce nunc tempus acceptábile, ecce nunc dies salútis. Némini dantes ullam offensiónem, ut non vituperétur ministérium nostrum: sed in ómnibus exhibeámus nosmetípsos sicut Dei minístros, in multa patiéntia, in tribulatiónibus, in necessitátibus, in angústiis, in plagis, in carcéribus, in seditiónibus, in labóribus, in vigíliis, in jejúniis, in castitáte, in sciéntia, in longanimitáte, in suavitáte, in Spíritu Sancto, in caritáte non ficta, in verbo veritátis, in virtúte Dei, per arma justítiae a dextris, et a sinístris: per glóriam, et ignobilitátem: per infámiam, et bonam famam: ut seductóres, et veráces: sicut qui ignóti, et cógniti: quasi moriéntes, et ecce vívimus: ut castigáti, et non mortificáti: quasi tristes, semper autem gaudéntes: sicut egéntes, multos autem locupletántes: tamquam nihil habéntes, et ómnia possidéntes.


Graduale Ps. 90, 11-12 Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis. V/. In mánibus portábunt te, ne umquam offéndas ad lápidem pedem tuum.
Tractus Ibid., 1-7 et 11-16 Qui hábitat in adjutório Altíssimi, in protectióne Dei caeli commorábitur. V/. Dicet Dómino: Suscéptor meus es tu, et refúgium meum: Deus meus, sperábo in eum. V/. Quóniam ipse liberávit me de láqueo venántium, et a verbo áspero. V/. Scápulis suis obumbrábit tibi, et sub pennis ejus sperábis. V/. Scuto circúmdabit te véritas ejus: non timébis a timóre noctúrno. V/. A sagítta volánte per diem, a negótio perambulánte in ténebris, a ruína et daemónio meridiáno. V/. Cadent a látere tuo mille, et decem míllia a dextris tuis: tibi autem non appropinquábit. V/. Quóniam Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis. V/. In mánibus portábunt te, ne umquam offéndas ad lápidem pedem tuum. V/. Super áspidem et basilíscum ambulábis, et conculcábis leónem et dracónem. V/. Quóniam in me sperávit, liberábo eum: prótegam eum, quóniam cognóvit nomen meum. V/. Invocábit me, et ego exáudiam eum: cum ipso sum in tribulatióne. V/. Erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum, et osténdam illi salutáre meum.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 4, 1-11


IN illo témpore: Ductus est Jesus in desértum a Spíritu, ut tentarétur a diábolo. Et cum jejunásset quadragínta diébus et quadragínta nóctibus, póstea esúriit. Et accédens tentátor, dixit ei: Si Fílius Dei es, dic ut lápides isti panes fiant. Qui respóndens, dixit: Scriptum est: Non in solo pane vivit homo: sed in omni verbo, quod procédit de ore Dei. Tunc assúmpsit eum diábolus in sanctam civitátem, et státuit eum super pinnáculum templi, et dixit ei: Si Fílius Dei es, mitte te deórsum. Scriptum est enim: Quia Angelis suis mandávit de te, et in mánibus tollent te, ne forte offéndas ad lápidem pedem tuum. Ait illi Jesus: Rursum scriptum est: Non tentábis Dóminum Deum tuum. Iterum assúmpsit eum diábolus in montem excélsum valde: et osténdit ei ómnia regna mundi, et glóriam eórum, et dixit ei: Haec ómnia tibi dabo, si cadens adoráveris me. Tunc dicit ei Jesus: Vade, Sátana: scriptum est enim: Dóminum Deum tuum adorábis: et illi soli sérvies. Tunc relíquit eum diábolus: et ecce Angeli accessérunt, et ministrábant ei.


Credo.


Offertorium Ps. 90, 4-5 Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis ejus sperábis: scuto circúmdabit te véritas ejus.


Secreta


SACRIFÍCIUM quadragesimális inítii solémniter immolámus, te, Dómine, deprecántes: ut, cum epulárum restrictióne carnálium, a nóxiis quoque voluptátibus temperémus. Per Dóminum.


Praefatio de Quadragesima.


Communio Ps. 90, 4-5 Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis ejus sperábis: scuto circúmdabit te véritas ejus.


Postcommunio


TUI nos, Dómine, sacraménti libátio sancta restáuret: et a vetustáte purgátos, in mystérii salutáris fáciat transíre consórtium. Per Dóminum.Missale Romanum 1957 - IN SEXAGESIMA