Missale Romanum 1957 - OMNIUM SANCTORUM


MISSA VOTIVA

DE OMNIBUS SANCTIS


Extra Tempus PaschaleIntroitus Sap. 3, 8
JÚDICANT sancti gentes, et dominántur pópulis: et regnábit Dóminus Deus illórum in perpétuum. Ps. 32, 1 Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio. V/. Glória Patri.


Vel Tempore PaschaliIntroitus Ps. 144, 10-11
SANCTI tui, Dómine, benedícent te: glóriam regni tui dicent, allelúja, allelúja. Ps. ibid., 1 Exaltábo te, Deus meus Rex: et benedícam nómini tuo in saéculum, et in saéculum saéculi. V/. Glória Patri.


Oratio


CONCÉDE, quaésumus, omnípotens Deus: ut intercéssio sanctae Dei Genitrícis Maríae, sanctórumque ómnium Apostolórum, Mártyrum, Confessórum, atque Vírginum et ómnium electórum tuórum, nos ubíque laetíficet ; ut, dum eórum mérita recólimus, patrocínia sentiámus. Per eúmdem Dóminum.

2a Oratio de Spiritu Sancto, et 3a contra persecutores Ecclesiae, vel pro Papa.


Léctio libri Apocalýpsis beáti Joánnis Apóstoli.

Apoc. 7, 2-12


IN diébus illis: Ecce ego Joánnes vidi álterum Angelum ascendéntem ab ortu solis, habéntem signum Dei vivi: et clamávit voce magna quátuor Angelis, quibus datum est nocére terrae et mari, dicens: Nolíte nocére terrae et mari, neque arbóribus, quoadúsque signémus servos Dei nostri in fróntibus eórum. Et audívi númerum signatórum, centum quadragínta quátuor míllia signáti, ex omni tribu filiórum Israël. Ex tribu Juda duódecim míllia signáti. Ex tribu Ruben duódecim míllia signáti. Ex tribu Gad duódecim míllia signáti. Ex tribu Aser duódecim míllia signáti. Ex tribu Népthali duódecim míllia signáti. Ex tribu Manásse duódecim míllia signáti. Ex tribu Símeon duódecim míllia signáti. Ex tribu Levi duódecim míllia signáti. Ex tribu Issachar duódecim míllia signáti. Ex tribu Zábulon duódecim míllia signáti. Ex tribu Joseph duódecim míllia signáti. Ex tribu Bénjamin duódecim míllia signáti. Post haec vidi turbam magnam, quam dinumeráre nemo póterat, ex ómnibus géntibus, et tríbubus, et pópulis, et linguis: stantes ante thronum, et in conspéctu Agni, amícti stolis albis, et palmae in mánibus eórum: et clamábant voce magna, dicéntes: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno. Et omnes Angeli stabant in circúitu throni, et seniórum, et quátuor animálium: et cecidérunt in conspéctu throni in fácies suas, et adoravérunt Deum, dicéntes: Amen. Benedíctio, et cláritas, et sapiéntia, et gratiárum áctio, honor, et virtus, et fortitúdo Deo nostro in saécula saeculórum. Amen.


Graduale Ps. 33, 10 et 11 Timéte Dóminum, omnes sancti ejus: quóniam nihil deest timéntibus eum. V/. Inquiréntes autem Dóminum, non defícient omni bono.
Allelúja, allelúja. V/. Matth. 11, 28 Veníte ad me, omnes qui laborátis, et oneráti estis: et ego refíciam vos. Allelúja.

Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 125, 5-6 Qui séminant in lácrimis, in gáudio metent. V/. Eúntes ibant et flebant, mitténtes sémina sua. V/. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.

Tempore autem Paschali, omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:

Allelúja, allelúja. V/. Sancti tui, Dómine, florébunt sicut lílium: et sicut odor bálsami erunt ante te. Allelúja. V/. Ps. 115, 15 Pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctórum ejus. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 5, 1-12


IN illo témpore: Videns Jesus turbas, ascéndit in montem, et cum sedísset, accessérunt ad eum discípuli ejus, et apériens os suum, docébat eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: quóniam ipsórum est regnum caelórum. Beáti mites: quóniam ipsi possidébunt terram. Beáti qui lugent: quóniam ipsi consolabúntur. Beáti qui esúriunt et sítiunt justítiam: quóniam ipsi saturabúntur. Beáti misericórdes: quóniam ipsi misericórdiam consequéntur. Beáti mundo corde: quóniam ipsi Deum vidébunt. Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti qui persecutiónem patiúntur propter justítiam: quóniam ipsórum est regnum caelórum. Beáti estis cum maledíxerint vobis, et persecúti vos fúerint, et díxerint omne malum advérsum vos, mentiéntes, propter me: gaudéte, et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in caelis.


Offertorium Sap. 3, 1-2 et 3 Justórum ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum malítiae: visi sunt óculis insipiéntium mori: illi autem sunt in pace, allelúja.

Tempore Paschali dicitur sequens:

Offertorium Ps. 31, 11 Laetámini in Dómino, et exsultáte, justi: et gloriámini, omnes recti corde, allelúja, allelúja.


Secreta


OBLÁTIS, Dómine, placáre munéribus: et, intercedénte beáta María semper Vírgine, cum ómnibus Sanctis tuis, a cunctis nos defénde perículis. Per Dóminum.


Communio Matth. 5, 8-10 Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt: beáti pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur: beáti qui persecutiónem patiúntur propter justítiam, quóniam ipsórum est regnum caelórum.

Tempore Paschali dicitur sequens:

Communio Ps. 32, 1 Gaudéte, justi, in Dómino, allelúja: rectos decet collaudátio, allelúja.


Postcommunio


SÚMPSIMUS, Dómine, beátae Maríae semper Vírginis et ómnium Sanctórum tuórum memóriam recoléntes, sacraménta caeléstia: praesta, quaésumus ; ut, quod temporáliter gérimus, aetérnis gáudiis consequámur. Per Dóminum.Die 2 Novembris

Vel, si in Dominicam inciderit, die 3 sequentiIN COMMEMORATIONE

OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM

Duplex* Hac die quivis Sacerdos tres Missas celebrare potest. Qui unam dumtaxat Missam celebrat, primam legit: eamdem adhibet qui Missam cum cantu celebrat, facta ei potestate anticipandae secundae ac tertiae.AD PRIMAM MISSAM


Introitus 4 Esdr. 2, 34 et 35
RÉQUIEM aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. Ps. 64, 2-3 Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddétur votum in Jerúsalem: exáudi oratiónem meam, ad te omnis caro véniet.
Deinde absolute repetitur Réquiem aetérnam usque ad Psalmum.


Oratio


FIDÉLIUM, Deus, ómnium cónditor et redémptor: animábus famulórum, famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum ; ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur: Qui vivis.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor. 15, 51-57


FRATRES: Ecce mystérium vobis dico: Omnes quidem resurgémus, sed non omnes immutábimur. In moménto, in ictu óculi, in novíssima tuba: canet enim tuba, et mórtui resúrgent incorrúpti: et nos immutábimur. Opórtet enim corruptíbile hoc indúere incorruptiónem: et mortále hoc indúere immortalitátem. Cum autem mortále hoc indúerit immortalitátem, tunc fiet sermo, qui scriptus est: Absórpta est mors in victória. Ubi est, mors, victória tua ? ubi est, mors, stímulus tuus ? Stímulus autem mortis peccátum est: virtus vero peccáti lex. Deo autem grátias, qui dedit nobis victóriam per Dóminum nostrum Jesum Christum.


Graduale 4 Esdr. 2, 34 et 35 Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. V/. Ps. 111, 7 In memória aetérna erit justus: ab auditióne mala non timébit.
Tractus Absólve, Dómine, ánimas ómnium fidélium defunctórum ab omni vínculo delictórum. V/. Et grátia tua illis succurrénte, mereántur evádere judícium ultiónis. V/. Et lucis aetérnae beatitúdine pérfrui.
Sequentia

DIES irae, dies illa,
Solvet saeclum in favílla:
Teste David cum Sibýlla.
Quantus tremor est futúrus,
Quando judex est ventúrus,
Cuncta stricte discussúrus !
Tuba, mirum spargens sonum
Per sepúlcra regiónum,
Coget omnes ante thronum.
Mors stupébit, et natúra,
Cum resúrget creatúra,
Judicánti responsúra.
Liber scriptus proferétur,
In quo totum continétur,
Unde mundus judicétur.
Judex ergo cum sedébit,
Quidquid latet, apparébit:
Nil inúltum remanébit.
Quid sum miser tunc dictúrus ?
Quem patrónum rogatúrus,
Cum vix justus sit secúrus ?
Rex treméndae majestátis,
Qui salvándos salvas gratis,
Salva me, fons pietátis.
Recordáre, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedísti lassus:
Redemísti Crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultiónis,
Donum fac remissiónis
Ante diem ratiónis.
Ingemísco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicánti parce, Deus.
Qui Maríam absolvísti,
Et latrónem exaudísti,
Mihi quoque spem dedísti.
Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benígne,
Ne perénni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequéstra,
Státuens in parte dextra.
Confutátis maledíctis,
Flammis ácribus addíctis,
Voca me cum benedíctis.
Oro supplex et acclínis,
Cor contrítum quasi cinis:
Gere curam mei finis.
Lacrimósa dies illa,
Qua resúrget ex favílla
Judicándus homo reus:
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Dómine,
Dona eis réquiem. Amen.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 5, 25-29


IN illo témpore: Dixit Jesus turbis Judaeórum: Amen, amen dico vobis, quia venit hora, et nunc est, quando mórtui áudient vocem Fílii Dei: et qui audíerint, vivent. Sicut enim Pater habet vitam in semetípso, sic dedit et Fílio habére vitam in semetípso: et potestátem dedit ei judícium fácere, quia Fílius hóminis est. Nolíte mirári hoc, quia venit hora, in qua omnes, qui in monuméntis sunt, áudient vocem Fílii Dei: et procédent, qui bona fecérunt, in resurrectiónem vitae: qui vero mala egérunt, in resurrectiónem judícii.


Offertorium Dómine Jesu Christe, Rex glóriae, líbera ánimas ómnium fidélium defunctórum de poenis inférni et de profúndo lacu: líbera eas de ore leónis, ne absórbeat eas tártarus, ne cadant in obscúrum: sed sígnifer sanctus Míchaël repraeséntet eas in lucem sanctam: * Quam olim Abrahae promisísti, et sémini ejus. V/. Hóstias et preces tibi, Dómine, laudis offérimus: tu súscipe pro animábus illis, quarum hódie memóriam fácimus: fac eas, Dómine, de morte transíre ad vitam. Quam olim Abrahae promisísti, et sémini ejus.


Secreta


HÓSTIAS, quaésumus, Dómine, quas tibi pro animábus famulórum, famularúmque tuárum offérimus, propitiátus inténde: ut, quibus fídei christiánae méritum contulísti, dones et praémium. Per Dóminum.


Praefatio Defunctorum.


* In prima et secunda Missa, si Sacerd os aliam Missam sit celebraturus, sumpto divino Sanguine, non purificat neque abstergit Calicem, sed eum ponit super Corporale, et Palla tegit ; dein, junctis manibus, dicit in medio Altaris: Quod ore súmpsimus, etc., et subinde in vase cum aqua parato digitos abluit, dicens: Corpus tuum, Dómine, etc., et abstergit. Hisce peractis, Calicem super Corporale adhuc manentem, deducta Palla, iterum disponit et cooperit, uti mos est, scilicet primum Purificatorio linteo, deinde Patena cum Hostia consecranda et Palla, ac demum velo. Si vero praedictas Missas cum intermissione sit celebraturus, potest in prioribus Missis duas ablutiones a Rubricis praescriptas sumere, sed tantum adhibita aqua.


Communio 4 Esdr. 2, 35 et 34 Lux aetérna lúceat eis, Dómine: * Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es. V/. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es.


Postcommunio


ANIMÁBUS, quaésumus, Dómine, famulórum, famularúmque tuárum orátio profíciat supplicántium: ut eas et a peccátis ómnibus éxuas, et tuae redemptiónis fácias esse partícipes: Qui vivis.


* Debet Sacerdos ante sequentes Missas Confessionem dicere. In fine autem cujuslibet Missae, dicto Dóminus vobíscum, dicitur: Requiéscant in pace. R/. Amen.
* Et non datur benedictio: sed dicto secreto Pláceat tibi, sancta Trínitas, etc., et osculato Altari, legitur Evangelium S. Joannis In princípio erat Verbum, etc., ut moris est.IN COMMEMORATIONE

OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM

AD SECUNDAM MISSAM


Introitus 4 Esdr. 2, 34 et 35
RÉQUIEM aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. Ps. 64, 2-3 Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddétur votum in Jerúsalem: exáudi oratiónem meam, ad te omnis caro véniet. Réquiem aetérnam.


Oratio


DEUS, indulgentiárum Dómine: da animábus famulórum famularúmque tuárum refrigérii sedem, quiétis beatitúdinem, et lúminis claritátem. Per Dóminum.


Léctio libri Machabaeórum.

2 Mach. 12, 43-46


IN diébus illis: Vir fortíssimus Judas, facta collatióne, duódecim míllia drachmas argénti misit Jerosólymam, offérri pro peccátis mortuórum sacrifícium, bene et religióse de resurrectióne cógitans (nisi enim eos, qui cecíderant, resurrectúros speráret, supérfluum viderétur, et vanum oráre pro mórtuis): et quia considerábat quod hi, qui cum pietáte dormitiónem accéperant, óptimam habérent repósitam grátiam. Sancta ergo, et salúbris cogitátio pro defúnctis exoráre, ut a peccátis solvántur.


Graduale 4 Esdr. 2, 34 et 35 Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. V/. Ps. 111, 7 In memória aetérna erit justus: ab auditióne mala non timébit.
Tractus Absólve, Dómine, ánimas ómnium fidélium defunctórum ab omni vínculo delictórum. V/. Et grátia tua illis succurrénte, mereántur evádere judícium ultiónis. V/. Et lucis aetérnae beatitúdine pérfrui.
Sequentia

DIES irae, dies illa,
Solvet saeclum in favílla:
Teste David cum Sibýlla.
Quantus tremor est futúrus,
Quando judex est ventúrus,
Cuncta stricte discussúrus !
Tuba, mirum spargens sonum
Per sepúlcra regiónum,
Coget omnes ante thronum.
Mors stupébit, et natúra,
Cum resúrget creatúra,
Judicánti responsúra.
Liber scriptus proferétur,
In quo totum continétur,
Unde mundus judicétur.
Judex ergo cum sedébit,
Quidquid latet, apparébit:
Nil inúltum remanébit.
Quid sum miser tunc dictúrus ?
Quem patrónum rogatúrus,
Cum vix justus sit secúrus ?
Rex treméndae majestátis,
Qui salvándos salvas gratis,
Salva me, fons pietátis.
Recordáre, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedísti lassus:
Redemísti Crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultiónis,
Donum fac remissiónis
Ante diem ratiónis.
Ingemísco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicánti parce, Deus.
Qui Maríam absolvísti,
Et latrónem exaudísti,
Mihi quoque spem dedísti.
Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benígne,
Ne perénni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequéstra,
Státuens in parte dextra.
Confutátis maledíctis,
Flammis ácribus addíctis,
Voca me cum benedíctis.
Oro supplex et acclínis,
Cor contrítum quasi cinis:
Gere curam mei finis.
Lacrimósa dies illa,
Qua resúrget ex favílla
Judicándus homo reus:
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Dómine,
Dona eis réquiem. Amen.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 6, 37-40


IN illo témpore: Dixit Jesus turbis Judaeórum: Omne, quod dat mihi Pater, ad me véniet: et eum, qui venit ad me, non ejíciam foras: quia descéndi de caelo, non ut fáciam voluntátem meam, sed voluntátem ejus, qui misit me. Haec est autem volúntas ejus, qui misit me, Patris: ut omne, quod dedit mihi, non perdam ex eo, sed resúscitem illud in novíssimo die. Haec est autem volúntas Patris mei, qui misit me: ut omnis, qui videt Fílium, et credit in eum, hábeat vitam aetérnam, et ego resuscitábo eum in novíssimo die.


Offertorium Dómine Jesu Christe, Rex glóriae, líbera ánimas ómnium fidélium defunctórum de poenis inférni et de profúndo lacu: líbera eas de ore leónis, ne absórbeat eas tártarus, ne cadant in obscúrum: sed sígnifer sanctus Míchaël repraeséntet eas in lucem sanctam: * Quam olim Abrahae promisísti, et sémini ejus. V/. Hóstias et preces tibi, Dómine, laudis offérimus: tu súscipe pro animábus illis, quarum hódie memóriam fácimus: fac eas, Dómine, de morte transíre ad vitam. Quam olim Abrahae promisísti, et sémini ejus.


* In secunda et tertia Missa Sacerdos, si primam Missam celebraverit, ad Offertorium deveniens, ablato velo de Calice, hunc parumper versus cornu Epistolae collocat, sed non extra Corporale ; factaque Hostiae oblatione, non abstergit Calicem Purificatorio, sed eum intra Corporale relinquens leviter elevat, vinumque et aquam eidem caute infundit, ipsumque Calicem, nullatenus ab intus abstersum, more solito offert.


Secreta


PROPITIÁRE, Dómine, supplicatiónibus nostris, pro animábus famulórum, famularúmque tuárum, pro quibus tibi offérimus sacrifícium laudis: ut eas Sanctórum tuórum consórtio sociáre dignéris. Per Dóminum.


Praefatio Defunctorum.


Communio 4 Esdr. 2, 35 et 34 Lux aetérna lúceat eis, Dómine: * Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es. V/. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es.


Postcommunio


PRAESTA, quaésumus, Dómine: ut ánimae famulórum, famularúmque tuárum, his purgátae sacrifíciis, indulgéntiam páriter et réquiem cápiant sempitérnam. Per Dóminum.IN COMMEMORATIONE

OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM

AD TERTIAM MISSAM


Introitus 4 Esdr. 2, 34 et 35
RÉQUIEM aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. Ps. 64, 2-3 Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddétur votum in Jerúsalem: exáudi oratiónem meam, ad te omnis caro véniet. Réquiem aetérnam.


Oratio


DEUS, véniae largítor, et humánae salútis amátor: quaésumus cleméntiam tuam ; ut ánimas famulórum famularúmque tuárum, quae ex hoc saéculo transiérunt, beáta María semper Vírgine intercedénte cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpétuae beatitúdinis consórtium perveníre concédas. Per Dóminum.


Léctio libri Apocalýpsis beáti Joánnis Apóstoli.

Apoc. 14, 13


IN diébus illis: Audívi vocem de caelo, dicéntem mihi: Scribe: Beáti mórtui, qui in Dómino moriúntur. Amodo jam dicit Spíritus, ut requiéscant a labóribus suis: ópera enim illórum sequúntur illos.


Graduale 4 Esdr. 2, 34 et 35 Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. V/. Ps. 111, 7 In memória aetérna erit justus: ab auditióne mala non timébit.
Tractus Absólve, Dómine, ánimas ómnium fidélium defunctórum ab omni vínculo delictórum. V/. Et grátia tua illis succurrénte, mereántur evádere judícium ultiónis. V/. Et lucis aetérnae beatitúdine pérfrui.
Sequentia

DIES irae, dies illa,
Solvet saeclum in favílla:
Teste David cum Sibýlla.
Quantus tremor est futúrus,
Quando judex est ventúrus,
Cuncta stricte discussúrus !
Tuba, mirum spargens sonum
Per sepúlcra regiónum,
Coget omnes ante thronum.
Mors stupébit, et natúra,
Cum resúrget creatúra,
Judicánti responsúra.
Liber scriptus proferétur,
In quo totum continétur,
Unde mundus judicétur.
Judex ergo cum sedébit,
Quidquid latet, apparébit:
Nil inúltum remanébit.
Quid sum miser tunc dictúrus ?
Quem patrónum rogatúrus,
Cum vix justus sit secúrus ?
Rex treméndae majestátis,
Qui salvándos salvas gratis,
Salva me, fons pietátis.
Recordáre, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedísti lassus:
Redemísti Crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultiónis,
Donum fac remissiónis
Ante diem ratiónis.
Ingemísco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicánti parce, Deus.
Qui Maríam absolvísti,
Et latrónem exaudísti,
Mihi quoque spem dedísti.
Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benígne,
Ne perénni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequéstra,
Státuens in parte dextra.
Confutátis maledíctis,
Flammis ácribus addíctis,
Voca me cum benedíctis.
Oro supplex et acclínis,
Cor contrítum quasi cinis:
Gere curam mei finis.
Lacrimósa dies illa,
Qua resúrget ex favílla
Judicándus homo reus:
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Dómine,
Dona eis réquiem. Amen.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 6, 51-55


IN illo témpore: Dixit Jesus turbis Judaeórum: Ego sum panis vivus, qui de caelo descéndi. Si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in aetérnum: et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Litigábant ergo Judaéi ad ínvicem, dicéntes: Quómodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducándum ? Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis: nisi manducavéritis carnem Fílii hóminis, et bibéritis ejus sánguinem, non habébitis vitam in vobis. Qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, habet vitam aetérnam: et ego resuscitábo eum in novíssimo die.


Offertorium Dómine Jesu Christe, Rex glóriae, líbera ánimas ómnium fidélium defunctórum de poenis inférni et de profúndo lacu: líbera eas de ore leónis, ne absórbeat eas tártarus, ne cadant in obscúrum: sed sígnifer sanctus Míchaël repraeséntet eas in lucem sanctam: * Quam olim Abrahae promisísti, et sémini ejus. V/. Hóstias et preces tibi, Dómine, laudis offérimus: tu súscipe pro animábus illis, quarum hódie memóriam fácimus: fac eas, Dómine, de morte transíre ad vitam. Quam olim Abrahae promisísti, et sémini ejus.


Secreta


DEUS, cujus misericórdiae non est númerus, súscipe propítius preces humilitátis nostrae: et animábus ómnium fidélium defunctórum, quibus tui nóminis dedísti confessiónem, per haec sacraménta salútis nostrae, cunctórum remissiónem tríbue peccatórum. Per Dóminum.


Praefatio Defunctorum.


Communio 4 Esdr. 2, 35 et 34 Lux aetérna lúceat eis, Dómine: * Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es. V/. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis. Cum Sanctis tuis in aetérnum: quia pius es.


Postcommunio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens et miséricors Deus: ut ánimae famulórum, famularúmque tuárum, pro quibus hoc sacrifícium laudis tuae obtúlimus majestáti ; per hujus virtútem sacraménti a peccátis ómnibus expiátae, lucis perpétuae, te miseránte, recípiant beatitúdinem. Per Dóminum.Die 4 Novembris

S. CAROLI

Episcopi et Confessoris


DuplexIntroitus Eccli. 45, 30
STÁTUIT ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum: ut sit illi sacerdótii dígnitas in aetérnum. Ps. 131, 1 Meménto, Dómine, David: et omnis mansuetúdinis ejus. V/. Glória Patri.


Oratio


ECCLÉSIAM tuam, Dómine, sancti Cároli Confessóris tui atque Pontíficis contínua protectióne custódi: ut, sicut illum pastorális sollicitúdo gloriósum réddidit ; ita nos ejus intercéssio in tuo semper fáciat amóre fervéntes. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio Octavae Omnium Sanctorum.
Deinde fit Commemoratio Ss. Vitalis et Agricolae Martyrum.

Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui sanctórum Mártyrum tuórum Vitális et Agrícolae solémnia cólimus, eórum apud te intercessiónibus adjuvémur. Per Dóminum.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 44, 16-27 ; 45, 3-20


ECCE sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo, et invéntus est justus: et in témpore iracúndiae factus est reconciliátio. Non est invéntus símilis illi, qui conservávit legem Excélsi. Ideo jurejurándo fecit illum Dóminus créscere in plebem suam. Benedictiónem ómnium géntium dedit illi, et testaméntum suum confirmávit super caput ejus. Agnóvit eum in benedictiónibus suis: conservávit illi misericórdiam suam: et invénit grátiam coram óculis Dómini. Magnificávit eum in conspéctu regum: et dedit illi corónam glóriae. Státuit illi testaméntum aetérnum, et dedit illi sacerdótium magnum: et beatificávit illum in glória. Fungi sacerdótio, et habére laudem in nómine ipsíus, et offérre illi incénsum dignum in odórem suavitátis.


Graduale Eccli. 44, 16 Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo. V/. Ibid., 20 Non est invéntus símilis illi, qui conserváret legem Excélsi.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 109, 4 Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum órdinem Melchísedech. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 25, 14-23


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis parábolam hanc: Homo péregre proficíscens, vocávit servos suos, et trádidit illis bona sua. Et uni dedit quinque talénta, álii autem duo, álii vero unum, unicuíque secúndum própriam virtútem, et proféctus est statim. Abiit autem qui quinque talénta accéperat, et operátus est in eis, et lucrátus est ália quinque. Simíliter qui duo accéperat, lucrátus est ália duo. Qui autem unum accéperat, ábiens fodit in terram, et abscóndit pecúniam dómini sui. Post multum vero témporis venit dóminus servórum illórum, et pósuit ratiónem cum eis. Et accédens qui quinque talénta accéperat, óbtulit ália quinque talénta, dicens: Dómine, quinque talénta tradidísti mihi, ecce ália quinque superlucrátus sum. Ait illi dóminus ejus: Euge serve bone, et fidélis, quia super pauca fuísti fidélis, super multa te constítuam: intra in gáudium dómini tui. Accéssit autem et qui duo talénta accéperat, et ait: Dómine, duo talénta tradidísti mihi, ecce ália duo lucrátus sum. Ait illi dóminus ejus: Euge serve bone, et fidélis, quia super pauca fuísti fidélis, super multa te constítuam: intra in gáudium dómini tui.


Credo, ratione Octavae.


Offertorium Ps. 88, 21-22 Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et bráchium meum confortábit eum.


Secreta


SANCTI tui, quaésumus, Dómine, nos ubíque laetíficent: ut, dum eórum mérita recólimus, patrocínia sentiámus. Per Dóminum.

Pro Ss. Martyribus

Secreta


OBLÁTIS, quaésumus, Dómine, placáre munéribus: et, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Vitále et Agrícola, a cunctis nos defénde perículis. Per Dóminum.


Communio Luc. 12, 42 Fidélis servus et prudens, quem constítuit dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore trítici mensúram.


Postcommunio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, intercedénte beáto Cárolo Confessóre tuo atque Pontífice, benefícia potióra sumámus. Per Dóminum.


Pro Ss. Martyribus

Postcommunio


HAEC nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Vitále et Agrícola, caeléstis remédii fáciat esse consórtes. Per Dóminum.Eadem die 4 Novembris

Pro SS. VITALE et AGRICOLA

MartyribusIntroitus Eccli. 44, 15 et 14
SAPIÉNTIAM sanctórum narrent pópuli, et laudes eórum núntiet ecclésia: nómina autem eórum vivent in saéculum saéculi. Ps. 32, 1 Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio. V/. Glória Patri.


Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui sanctórum Mártyrum tuórum Vitális et Agrícolae solémnia cólimus, eórum apud te intercessiónibus adjuvémur. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos.

Hebr. 10, 32-38


FRATRES: Rememorámini prístinos dies, in quibus illumináti, magnum certámen sustinuístis passiónum: et in áltero quidem oppróbriis et tribulatiónibus spectáculum facti: in áltero autem sócii táliter conversántium effécti. Nam et vinctis compássi estis, et rapínam bonórum vestrórum cum gáudio suscepístis, cognoscéntes vos habére meliórem et manéntem substántiam. Nolíte ítaque amíttere confidéntiam vestram, quae magnam habet remuneratiónem. Patiéntia enim vobis necessária est: ut voluntátem Dei faciéntes, reportétis promissiónem. Adhuc enim módicum aliquántulum, qui ventúrus est, véniet, et non tardábit. Justus autem meus ex fide vivit.


Graduale Ps. 123, 7-8 Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium. V/. Láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus: adjutórium nostrum in nómine Dómini, qui fecit caelum et terram.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 67, 4 Justi epuléntur, et exsúltent in conspéctu Dei: et delecténtur in laetítia. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 16, 24-27


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Si quis vult post me veníre, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me. Qui enim volúerit ánimam suam salvam fácere, perdet eam: qui autem perdíderit ánimam suam propter me, invéniet eam. Quid enim prodest hómini, si mundum univérsum lucrétur, ánimae vero suae detriméntum patiátur ? Aut quam dabit homo commutatiónem pro ánima sua ? Fílius enim hóminis ventúrus est in glória Patris sui cum Angelis suis: et tunc reddet unicuíque secúndum ópera ejus.


Offertorium Ps. 149, 5-6 Exsultábunt sancti in glória, laetabúntur in cubílibus suis: exaltatiónes Dei in fáucibus eórum, allelúja.


Secreta


OBLÁTIS, quaésumus, Dómine, placáre munéribus: et, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Vitále et Agrícola, a cunctis nos defénde perículis. Per Dóminum.


Communio Luc. 12, 4 Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui vos persequúntur.


Postcommunio


HAEC nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Vitále et Agrícola, caeléstis remédii fáciat esse consórtes. Per Dóminum.Die 8 Novembris

IN OCTAVA

OMNIUM SANCTORUM

Duplex majusMissa ut in Festo, et fit Commemoratio Ss. Quatuor Coronatorum Martyrum, ut in Missa sequenti.Eadem die 8 Novembris

Pro SS. QUATUOR CORONATIS

MartyribusIntroitus Ps. 78, 11, 12 et 10
INTRET in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem sanctórum tuórum, qui effúsus est. Ps. ibid., 1 Deus, venérunt gentes in hereditátem tuam: polluérunt templum sanctum tuum: posuérunt Jerúsalem in pomórum custódiam. V/. Glória Patri.


Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui gloriósos Mártyres fortes in sua confessióne cognóvimus, pios apud te in nostra intercessióne sentiámus. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos.

Hebr. 11, 33-39


FRATRES: Sancti per fidem vicérunt regna, operáti sunt justítiam adépti sunt repromissiónes, obturavérunt ora leónum, exstinxérunt ímpetum ignis, effugérunt áciem gládii, convaluérunt de infirmitáte, fortes facti sunt in bello, castra vertérunt exterórum: accepérunt mulíeres de resurrectióne mórtuos suos: álii autem disténti sunt, non suscipiéntes redemptiónem, ut meliórem invenírent resurrectiónem: álii vero ludíbria, et vérbera expérti, ínsuper et víncula, et cárceres: lapidáti sunt, secti sunt, tentáti sunt, in occisióne gládii mórtui sunt: circuiérunt in melótis, in péllibus caprínis, egéntes, angustiáti, afflícti: quibus dignus non erat mundus: in solitudínibus errántes, in móntibus, et spelúncis, et in cavérnis terrae. Et hi omnes testimónio fídei probáti, invénti sunt in Christo Jesu Dómino nostro.


Graduale Exodi 15, 11 Gloriósus Deus in sanctis suis: mirábilis in majestáte, fáciens prodígia. V/. Ibid., 6 Déxtera tua, Dómine, glorificáta est in virtúte: déxtera manus tua confrégit inimícos.
Allelúja, allelúja. V/. Eccli. 44, 14 Córpora sanctórum in pace sepúlta sunt: et nómina eórum vivent in generatiónem et generatiónem. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 5, 1-12


IN illo témpore: Videns Jesus turbas, ascéndit in montem, et cum sedísset, accessérunt ad eum discípuli ejus, et apériens os suum, docébat eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: quóniam ipsórum est regnum caelórum. Beáti mites: quóniam ipsi possidébunt terram. Beáti qui lugent: quóniam ipsi consolabúntur. Beáti qui esúriunt et sítiunt justítiam: quóniam ipsi saturabúntur. Beáti misericórdes: quóniam ipsi misericórdiam consequéntur. Beáti mundo corde: quóniam ipsi Deum vidébunt. Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vocabúntur. Beáti qui persecutiónem patiúntur propter justítiam: quóniam ipsórum est regnum caelórum. Beáti estis cum maledíxerint vobis, et persecúti vos fúerint, et díxerint omne malum advérsum vos, mentiéntes, propter me: gaudéte, et exsultáte, quóniam merces vestra copiósa est in caelis.


Offertorium Ps. 67, 36 Mirábilis Deus in sanctis suis: Deus Israël, ipse dabit virtútem, et fortitúdinem plebi suae: benedíctus Deus, allelúja.


Secreta


BENEDÍCTIO tua, Dómine, larga descéndat: quae et múnera nostra, deprecántibus sanctis Martýribus tuis, tibi reddat accépta, et nobis sacraméntum redemptiónis effíciat. Per Dóminum.


Communio Sap. 3, 4, 5 et 6 Et si coram homínibus torménta passi sunt, Deus tentávit eos: tamquam aurum in fornáce probávit eos, et quasi holocáusta accépit eos.


Postcommunio


CAELÉSTIBUS refécti sacraméntis et gáudiis: súpplices te, Dómine, deprecámur ; ut quorum gloriámur triúmphis, protegámur auxíliis. Per Dóminum.Missale Romanum 1957 - OMNIUM SANCTORUM