Missale Romanum 1957 - Eadem die 8 Novembris


Die 9 Novembris

IN DEDICATIONE

ARCHIBASILICAE

SSMI SALVATORIS

Duplex II classisMissa Terríbilis, de Communi Dedicationis Ecclesiae.
Et, in Missis privatis tantum, fit Commemoratio S. Theodori Martyris, ut in Missa sequenti.Eadem die 9 Novembris

Pro S. THEODORO

MartyreMissa Laetábitur, de Communi unius Martyris 4 loco, cum Orationibus ut infra.


Oratio
P


DEUS, qui nos beáti Theodóri Mártyris tui confessióne gloriósa circúmdas et prótegis: praesta nobis ex ejus imitatióne profícere, et oratióne fulcíri. Per Dóminum.


Secreta
P


SÚSCIPE, Dómine, fidélium preces cum oblatiónibus hostiárum: et, intercedénte beáto Theodóro Mártyre tuo, per haec piae devotiónis offícia ad caeléstem glóriam transeámus. Per Dóminum.


Postcommunio
P


PRAESTA nobis, quaésumus, Dómine: intercedénte beáto Theodóro Mártyre tuo ; ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus. Per Dóminum.Die 10 Novembris

S. ANDREAE AVELLINI

Confessoris


DuplexMissa Os justi, de Communi Confessoris non Pontificis 1 loco, praeter Orationem sequentem.


Oratio
P


DEUS, qui in corde beáti Andréae Confessóris tui, per árduum quotídie in virtútibus proficiéndi votum, admirábiles ad te ascensiónes disposuísti: concéde nobis, ipsíus méritis et intercessióne, ita ejúsdem grátiae partícipes fíeri ; ut, perfectióra semper exsequéntes, ad glóriae tuae fastígium felíciter perducámur. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio Ss. Tryphonis ac Respicii Martyrum et Nymphae Virginis et Martyris.

Oratio


FAC nos, quaésumus, Dómine, sanctórum Mártyrum tuórum Tryphónis, Respícii et Nymphae semper festa sectári: quorum suffrágiis, protectiónis tuae dona sentiámus. Per Dóminum.


Secreta
C


LAUDIS tibi, Dómine, hóstias immolámus in tuórum commemoratióne Sanctórum: quibus nos et praeséntibus éxui malis confídimus, et futúris. Per Dóminum.

Pro Ss. Martyribus

Secreta


MÚNERA tibi, Dómine, nostrae devotiónis offérimus: quae et pro tuórum tibi grata sint honóre justórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur. Per Dóminum.


Postcommunio
C


REFÉCTI cibo potúque caelésti, Deus noster, te súpplices exorámus: ut, in cujus haec commemoratióne percépimus, ejus muniámur et précibus. Per Dóminum.

Pro Ss. Martyribus

Postcommunio


PRAESTA nobis, quaésumus, Dómine: intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Tryphóne, Respício et Nympha ; ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus. Per Dóminum.Eadem die 10 Novembris

Pro SS. TRYPHONE ac RESPICIO

Martyribus

et NYMPHA

Virgine et MartyreIntroitus Ps. 33, 18
CLAMAVÉRUNT justi, et Dóminus exaudívit eos: et ex ómnibus tribulatiónibus eórum liberávit eos. Ps. ibid., 2 Benedícam Dóminum in omni témpore: semper laus ejus in ore meo. V/. Glória Patri.


Oratio


FAC nos, quaésumus, Dómine, sanctórum Mártyrum tuórum Tryphónis, Respícii et Nymphae semper festa sectári: quorum suffrágiis, protectiónis tuae dona sentiámus. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Romános.

Rom. 8, 18-23


FRATRES: Exístimo quod non sunt condígnae passiónes hujus témporis ad futúram glóriam, quae revelábitur in nobis. Nam exspectátio creatúrae, revelatiónem filiórum Dei exspéctat. Vanitáti enim creatúra subjécta est non volens, sed propter eum, qui subjécit eam in spe: quia et ipsa creatúra liberábitur a servitúte corruptiónis, in libertátem glóriae filiórum Dei. Scimus enim quod omnis creatúra ingemíscit, et párturit usque adhuc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primítias spíritus habéntes: et ipsi intra nos gémimus adoptiónem filiórum Dei exspectántes, redemptiónem córporis nostri: in Christo Jesu Dómino nostro.


Graduale Ps. 78, 10 et 2 Víndica, Dómine, sánguinem sanctórum tuórum, qui effúsus est. V/. Posuérunt mortália servórum tuórum, escas volatílibus caeli: carnes sanctórum tuórum béstiis terrae.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 115, 15 Pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctórum ejus. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 12, 1-8


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Atténdite a ferménto pharisaeórum, quod est hypócrisis. Nihil autem opértum est, quod non revelétur: neque abscónditum, quod non sciátur. Quóniam, quae in ténebris dixístis, in lúmine dicéntur: et quod in aurem locúti estis in cubículis, praedicábitur in tectis. Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui occídunt corpus, et post haec non habent ámplius quid fáciant. Osténdam autem vobis quem timeátis: timéte eum, qui postquam occíderit, habet potestátem míttere in gehénnam. Ita dico vobis: hunc timéte. Nonne quinque pásseres véneunt dipóndio, et unus ex illis non est in oblivióne coram Deo ? Sed et capílli cápitis vestri omnes numeráti sunt. Nolíte ergo timére: multis passéribus pluris estis vos. Dico autem vobis: Omnis quicúmque conféssus fúerit me coram homínibus, et Fílius hóminis confitébitur illum coram Angelis Dei.


Offertorium Ps. 31, 11 Laetámini in Dómino, et exsultáte, justi: et gloriámini, omnes recti corde.


Secreta


MÚNERA tibi, Dómine, nostrae devotiónis offérimus: quae et pro tuórum tibi grata sint honóre justórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur. Per Dóminum.


Communio Matth. 12, 50 Quicúmque fécerit voluntátem Patris mei, qui in caelis est: ipse meus frater, et soror, et mater est, dicit Dóminus.


Postcommunio


PRAESTA nobis, quaésumus, Dómine: intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Tryphóne, Respício et Nympha ; ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus. Per Dóminum.Die 11 Novembris

S. MARTINI

Episcopi et Confessoris


DuplexIntroitus Eccli. 45, 30
STÁTUIT ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum: ut sit illi sacerdótii dígnitas in aetérnum. Ps. 131, 1 Meménto, Dómine, David: et omnis mansuetúdinis ejus. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui cónspicis, quia ex nulla nostra virtúte subsístimus: concéde propítius ; ut, intercessióne beáti Martíni Confessóris tui atque Pontíficis, contra ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio S. Mennae Martyris.

Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui beáti Mennae Mártyris tui natalítia cólimus, intercessióne ejus, in tui nóminis amóre roborémur. Per Dóminum.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 44, 16-27 ; 45, 3-20


ECCE sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo, et invéntus est justus: et in témpore iracúndiae factus est reconciliátio. Non est invéntus símilis illi, qui conservávit legem Excélsi. Ideo jurejurándo fecit illum Dóminus créscere in plebem suam. Benedictiónem ómnium géntium dedit illi, et testaméntum suum confirmávit super caput ejus. Agnóvit eum in benedictiónibus suis: conservávit illi misericórdiam suam: et invénit grátiam coram óculis Dómini. Magnificávit eum in conspéctu regum: et dedit illi corónam glóriae. Státuit illi testaméntum aetérnum, et dedit illi sacerdótium magnum: et beatificávit illum in glória. Fungi sacerdótio, et habére laudem in nómine ipsíus: et offérre illi incénsum dignum in odórem suavitátis.


Graduale Eccli. 44, 16 Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo. V/. Ibid., 20 Non est invéntus símilis illi, qui conserváret legem Excélsi.
Allelúja , allelúja. V/. Beátus vir, sanctus Martínus, urbis Turónis Epíscopus, requiévit: quem suscepérunt Angeli atque Archángeli, Throni, Dominatiónes et Virtútes. Allelúja.In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:

Allelúja , allelúja. V/. Beátus vir, sanctus Martínus, urbis Turónis Epíscopus, requiévit: quem suscepérunt Angeli atque Archángeli, Throni, Dominatiónes et Virtútes. Allelúja. V/. Hic est sacérdos, quem coronávit Dóminus. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 11, 33-36


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nemo lucérnam accéndit, et in abscóndito ponit, neque sub módio: sed supra candelábrum, ut qui ingrediúntur, lumen vídeant. Lucérna córporis tui est óculus tuus. Si óculus tuus fúerit simplex, totum corpus tuum lúcidum erit ; si autem nequam fúerit, étiam corpus tuum tenebrósum erit. Vide ergo, ne lumen, quod in te est, ténebrae sint. Si ergo corpus tuum totum lúcidum fúerit, non habens áliquam partem tenebrárum, erit lúcidum totum, et sicut lucérna fulgóris illuminábit te.


Offertorium Ps. 88, 25 Véritas mea, et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu ejus.


Secreta


SANCTÍFICA, quaésumus, Dómine Deus, haec múnera, quae in solemnitáte sancti Antístitis tui Martíni offérimus: ut per ea, vita nostra inter advérsa et próspera ubíque dirigátur. Per Dóminum.

Pro S. Menna

Secreta


MUNÉRIBUS nostris, quaésumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et caeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi. Per Dóminum.


Communio Matth. 24, 46-47 Beátus servus, quem, cum vénerit dóminus, invénerit vigilántem: amen dico vobis, super ómnia bona sua constítuet eum.


Postcommunio


PRAESTA, quaésumus, Dómine: Deus noster: ut, quorum festivitáte votíva sunt sacraménta, eórum intercessióne salutária nobis reddántur. Per Dóminum.

Pro S. Menna

Postcommunio


DA, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício ; ita perpétuo laetémur aspéctu. Per Dóminum.Eadem die 11 Novembris

Pro S. MENNA

MartyreMissa Laetábitur, de Communi unius Martyris 4 loco, cum Orationibus ut supra.Die 12 Novembris

S. MARTINI I

Papae et Martyris


SemiduplexMissa Si díligis me, de Communi Summorum Pontificum.


Oratio
C


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátum Martínum Mártyrem tuum atque Summum Pontíficem, perpétua protectióne custódi ; quem totíus Ecclésiae praestitísti esse pastórem. Per Dóminum.


Secreta
C


OBLÁTIS munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Dóminum.


Postcommunio
C


REFECTIÓNE sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Dóminum.Die 13 Novembris

S. DIDACI

Confessoris


SemiduplexMissa Justus, de Communi Confessoris non Pontificis 2 loco, praeter Orationem sequentum.


Oratio
P


OMNÍPOTENS sempitérne Deus, qui dispositióne mirábili infírma mundi éligis, ut fórtia quaeque confúndas: concéde propítius humilitáti nostrae: ut, piis beáti Dídaci Confessóris tui précibus, ad perénnem in caelis glóriam sublimári mereámur. Per Dóminum.


Secreta
C


PRAESTA nobis, quaésumus, omnípotens Deus: ut nostrae humilitátis oblátio, et pro tuórum tibi grata sit honóre Sanctórum, et nos córpore páriter et mente puríficet. Per Dóminum.


Postcommunio
C


QUSUMUS, omnípotens Deus: ut, qui caeléstia aliménta percépimus, intercedénte beáto Dídaco Confessóre tuo, per haec contra ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.Die 14 Novembris

S. JOSAPHAT

Episcopi et Martyris


DuplexIntroitus
GAUDEÁMUS omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beáti Jósaphat Mártyris: de cujus passióne gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei. Ps. 32, 1 Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio. V/. Glória Patri.


Oratio


EXCITA, quaésumus, Dómine, in Ecclésia tua Spíritum , quo replétus beátus Jósaphat Martyr et Póntifex tuus ánimam suam pro óvibus pósuit: ut, eo intercedénte, nos quoque eódem Spíritu moti ac roboráti, ánimam nostram pro frátribus pónere non vereámur. Per Dóminum in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos.

Hebr. 5, 1-6


FRATRES: Omnis póntifex ex homínibus assúmptus, pro homínibus constitúitur in iis, quae sunt ad Deum: ut ófferat dona, et sacrifícia pro peccátis: qui condolére possit iis, qui ignórant, et errant: quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte: et proptérea debet, quemádmodum pro pópulo, ita étiam et pro semetípso offérre pro peccátis. Nec quisquam sumit sibi honórem, sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit ut póntifex fíeret: sed qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu, ego hódie génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum órdinem Melchísedech.


Graduale Ps. 88, 21-23 Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et bráchium meum confortábit eum. V/. Nihil profíciet inimícus in eo, et fílius iniquitátis non nocébit ei.
Allelúja , allelúja. V/. Hic est sacérdos, quem coronávit Dóminus. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 10, 11-16


IN illo témpore: Dixit Jesus pharisaéis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercenárius autem, et qui non est pastor, cujus non sunt oves própriae, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves, et fugit: et lupus rapit, et dispérgit oves: mercenárius autem fugit, quia mercenárius est, et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas, et cognóscunt me meae. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem: et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et álias oves hábeo, quae non sunt ex hoc ovíli: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle, et unus pastor.


Offertorium Joann. 15, 13 Majórem caritátem nemo habet, ut ánimam suam ponat quis pro amícis suis.


Secreta


CLEMENTÍSSIME Deus, múnera haec tua benedictióne perfúnde, et nos in fide confírma: quam sanctus Jósaphat Martyr et Póntifex tuus, effúso sánguine, asséruit. Per Dóminum.


Communio Joann. 10, 14 Ego sum pastor bonus, et cognósco oves meas, et cognóscunt me meae.


Postcommunio


SPÍRITUM, Dómine, fortitúdinis haec nobis tríbuat mensa caeléstis: quae sancti Jósaphat Mártyris tui atque Pontíficis vitam pro Ecclésiae honóre júgiter áluit ad victóriam. Per Dóminum.


* In Missis votivis omnia dicuntur ut supra, cum Introitu tamen, et post Septuagesimam Tractu Desidérium ex Missa Státuit, de Communi unius Martyris 1 loco ; Tempore autem Paschali omnia item ut supra, sed cum Introitu et Allelúja cum suis Versibus post Epistolam ex Missa Protexísti, de Communi Martyrum 1 loco.Die 15 Novembris

S. ALBERTI MAGNI

Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris


DuplexMissa In médio, de Communi Doctorum, cum Orationibus ut infra, et dicitur Credo.


Oratio
P


DEUS, qui beátum Albértum Pontíficem tuum atque Doctórem in humána sapiéntia divínae fídei subjiciénda magnum effecísti: da nobis, quaésumus, ita ejus magistérii inhaerére vestígiis, ut luce perfécta fruámur in caelis. Per Dóminum.


Secreta
P


SACRIFÍCIIS praeséntibus, Dómine, quaésumus, inténde placátus: ut quod Passiónis Fílii tui Dómini nostri mystério gérimus, beáti Albérti intercessióne et exémplo, pio consequámur afféctu. Per eúmdem Dóminum.


Postcommunio
P


PER haec sancta quae súmpsimus, ab hóstium nos, Dómine, impugnatióne defénde: et intercedénte beáto Albérto, Confessóre tuo atque Pontífice, perpétua pace respiráre concéde. Per Dóminum.Die 16 Novembris

S. GERTRUDIS

Virginis


DuplexMissa Dilexísti, de Communi Virginum 3 loco, praeter Orationem sequentem.


Oratio
P


DEUS, qui in corde beátae Gertrúdis Vírginis jucúndam tibi mansiónem praeparásti: ipsíus méritis et intercessióne ; cordis nostri máculas cleménter abstérge ; et ejúsdem tríbue gaudére consórtio. Per Dóminum.


Secreta
C


ACCÉPTA tibi sit, Dómine, sacrátae plebis oblátio pro tuórum honóre Sanctórum: quorum se méritis de tribulatióne percepísse cognóscit auxílium. Per Dóminum.


Postcommunio
C


SATIÁSTI, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: ejus, quaésumus, semper interventióne nos réfove, cujus solémnia celebrámus. Per Dóminum.Die 17 Novembris

S. GREGORII THAUMATURGI

Episcopi et Confessoris


SemiduplexIntroitus Eccli. 45, 30
STÁTUIT ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum: ut sit illi sacerdótii dígnitas in aetérnum. Ps. 131, 1 Meménto, Dómine, David: et omnis mansuetúdinis ejus. V/. Glória Patri.


Oratio


DA, quaésumus, omnípotens Deus: ut beáti Gregórii Confessóris tui atque Pontíficis veneránda solémnitas, et devotiónem nobis áugeat, et salútem. Per Dóminum.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 44, 16-27 et 45, 3-20


ECCE sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo, et invéntus est justus: et in témpore iracúndiae factus est reconciliátio. Non est invéntus símilis illi, qui conservávit legem Excélsi. Ideo jurejurándo fecit illum Dóminus créscere in plebem suam. Benedictiónem ómnium géntium dedit illi, et testaméntum suum confirmávit super caput ejus. Agnóvit eum in benedictiónibus suis: conservávit illi misericórdiam suam: et invénit grátiam coram óculis Dómini. Magnificávit eum in conspéctu regum: et dedit illi corónam glóriae. Státuit illi testaméntum aetérnum, et dedit illi sacerdótium magnum: et beatificávit illum in glória. Fungi sacerdótio, et habére laudem in nómine ipsíus: et offérre illi incénsum dignum in odórem suavitátis.


Graduale Eccli. 44, 16 Ecce sacérdos magnus, qui in diébus suis plácuit Deo. V/. Ibid., 20 Non est invéntus símilis illi, qui conserváret legem Excélsi.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 109, 4 Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum órdinem Melchísedech. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Marcum.

Marc. 11, 22-24


IN illo témpore: Respóndens Jesus discípulis suis, ait illis: Habéte fidem Dei. Amen dico vobis, quia quicúmque díxerit huic monti: Tóllere, et míttere in mare, et non haesitáverit in corde suo, sed credíderit, quia quodcúmque díxerit, fiat, fiet ei. Proptérea dico vobis: Omnia quaecúmque orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et evénient vóbis.


Offertorium Ps. 88, 21-22 Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et bráchium meum confortábit eum.


Secreta


SANCTI tui, quaésumus, Dómine, nos ubíque laetíficent: ut, dum eórum mérita recólimus, patrocínia sentiámus. Per Dóminum.


Communio Luc. 12, 42 Fidélis servus et prudens, quem constítuit dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore trítici mensúram.


Postcommunio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, de percéptis munéribus grátias exhibéntes, intercedénte beáto Gregório Confessóre tuo atque Pontífice, benefícia potióra sumámus. Per Dóminum.Die 18 Novembris

IN DEDICATIONE

BASILICARUM

SS. PETRI ET PAULI

Apostolorum


Duplex majusMissa Terribilis, de Communi Dedicationis Ecclesiae.Die 19 Novembris

S. ELISABETH

Viduae


DuplexMissa Cognóvi, de Communi non Virginum 2 loco, praeter Orationem sequentem.


Oratio
P


TUÓRUM corda fidélium, Deus miserátor, illústra: et, beátae Elísabeth précibus gloriósis ; fac nos próspera mundi despícere, et caelésti semper consolatióne gaudére. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio S. Pontiani Papae et Martyris.

Oratio


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátum Pontiánum Mártyrem tuum atque Summum Pontíficem, perpétua protectióne custódi ; quem totíus Ecclésiae praestitísti esse pastórem. Per Dóminum.


Secreta
C


ACCÉPTA tibi sit, Dómine, sacrátae plebis oblátio pro tuórum honóre Sanctórum: quorum se méritis de tribulatióne percepísse cognóscit auxílium. Per Dóminum.


Pro S. Pontiano

Secreta


OBLÁTIS munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Dóminum.


Postcommunio
C


SATIÁSTI, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: ejus, quaésumus, semper interventióne nos réfove, cujus solémnia celebrámus. Per Dóminum.


Pro S. Pontiano

Postcommunio


REFECTIÓNE sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Dóminum.Eadem die 19 Novembris

Pro S. PONTIANO

Papa et MartyreMissa Si díligis me, de Communi Summorum Pontificum.Die 20 Novembris

S. FELICIS DE VALOIS

Confessoris


DuplexMissa Justus, de Communi Confessoris non Pontificis 2 loco, praeter Orationem sequentem.


Oratio
P


DEUS, qui beátum Felícem Confessórem tuum ex erémo ad munus rediméndi captívos caélitus vocáre dignátus es: praesta, quaésumus ; ut per grátiam tuam ex peccatórum nostrórum captivitáte, ejus intercessióne, liberáti, ad caeléstem pátriam perducámur. Per Dóminum.


Secreta
C


PRAESTA nobis, quaésumus, omnípotens Deus: ut nostrae humilitátis oblátio, et pro tuórum tibi grata sit honóre Sanctórum, et nos córpore páriter et mente puríficet. Per Dóminum.


Postcommunio
C


QUSUMUS, omnípotens Deus: ut, qui caeléstia aliménta percépimus, intercedénte beáto Felíce Confessóre tuo, per haec contra ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.Die 21 Novembris

IN PRAESENTATIONE

BEATAE MARIAE VIRGINIS

Duplex majusIntroitus Sedulius
SALVE, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui caelum terrámque regit in saécula saeculórum. Ps. 44, 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui beátam Maríam semper Vírginem, Spíritus Sancti habitáculum, hodiérna die in templo praesentári voluísti: praesta, quaésumus ; ut, ejus intercessióne, in templo glóriae tuae praesentári mereámur. Per Dóminum in unitáte ejúsdem.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 24, 14-16


AB inítio, et ante saécula creáta sum, et usque ad futúrum saéculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Jerúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.


Graduale Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quae sine tactu pudóris invénta es mater Salvatóris. V/. Virgo Dei Génitrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.
Allelúja , allelúja. V/. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génitrix, intercéde pro nobis. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 11, 27-28


IN illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, extóllens vocem quaedam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quae suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.


Credo.


Offertorium Luc. 1, 28 et 42 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.


Secreta


TUA, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Praesentatióne.


Communio Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.


Postcommunio


SUMPTIS, Dómine, salútis nostrae subsídiis: da, quaésumus, beátae Maríae semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi ; in cujus veneratióne haec tuae obtúlimus majestáti. Per Dóminum.Die 22 Novembris

S. CAECILIAE

Virginis et Martyris


DuplexIntroitus Ps. 118, 46-47
LOQUÉBAR de testimóniis tuis in conspéctu regum, et non confundébar: et meditábar in mandátis tuis, quae diléxi nimis. Ps. ibid., 1 Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nos ánnua beátae Caecíliae Vírginis et Mártyris tuae solemnitáte laetíficas: da, ut quam venerámur offício, étiam piae conversatiónis sequámur exémplo. Per Dóminum.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 51, 13-17


DÓMINE Deus meus, exaltásti super terram habitatiónem meam, et pro morte defluénte deprecáta sum. Invocávi Dóminum patrem Dómini mei, ut non derelínquat me in die tribulatiónis meae, et in témpore superbórum sine adjutório. Laudábo nomen tuum assídue, et collaudábo illud in confessióne, et exaudíta est orátio mea. Et liberásti me de perditióne, et eripuísti me de témpore iníquo. Proptérea confitébor, et laudem dicam tibi, Dómine Deus noster.


Graduale Ps. 44, 11 et 12 Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam: quia concupívit rex spéciem tuam. V/. Ibid. 5. Spécie tua, et pulchritúdine tua inténde, próspere procéde, et regna.
Allelúja , allelúja. V/. Matth. 25, 4 et 6 Quinque prudéntes vírgines accepérunt óleum in vasis suis cum lampádibus: média autem nocte clamor factus est: Ecce sponsus venit: exíte óbviam Christo Dómino. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 25, 1-13


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis parábolam hanc: Símile erit regnum caelórum decem virgínibus: quae accipiéntes lámpadas suas, exiérunt óbviam sponso et sponsae. Quinque autem ex eis erant fátuae, et quinque prudéntes: sed quinque fátuae, accéptis lampádibus, non sumpsérunt óleum secum: prudéntes vero accepérunt óleum in vasis suis cum lampádibus. Moram autem faciénte sponso, dormitavérunt omnes, et dormiérunt. Média autem nocte clamor factus est: Ecce sponsus venit, exíte óbviam ei. Tunc surrexérunt omnes vírgines illae, et ornavérunt lámpades suas. Fátuae autem sapiéntibus dixérunt: Date nobis de óleo vestro: quia lámpades nostrae exstinguúntur. Respondérunt prudéntes, dicéntes: Ne forte non suffíciat nobis, et vobis, ite pótius ad vendéntes, et émite vobis. Dum autem irent émere, venit sponsus: et quae parátae erant, intravérunt cum eo ad núptias, et clausa est jánua. Novíssime vero véniunt et réliquae vírgines, dicéntes: Dómine, Dómine, áperi nobis. At ille respóndens, ait: Amen dico vobis, néscio vos. Vigiláte ítaque, quia nescítis diem, neque horam.


Offertorium Ps. 44, 15 et 16 Afferéntur Regi vírgines post eam: próximae ejus afferéntur tibi in laetítia et exsultatióne: adducéntur in templum Regi Dómino.


Secreta


HAEC hóstia, Dómine, placatiónis et laudis, quaésumus: ut, intercedénte beáta Caecília Vírgine et Mártyre tua, nos propitiatióne tua dignos semper effíciat. Per Dóminum.


Communio Ps. 118, 78 et 80 Confundántur supérbi, quia injúste iniquitátem fecérunt in me: ego autem in mandátis tuis exercébor, in tuis justificatiónibus, ut non confúndar.


Postcommunio


SATIÁSTI, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: ejus, quaésumus, semper interventióne nos réfove, cujus solémnia celebrámus. Per Dóminum.Die 23 Novembris

S. CLEMENTIS I

Papae et Martyris


DuplexIntroitus Isai. 59, 21 ; 56, 7
DICIT Dóminus: Sermónes mei, quos dedi in os tuum, non defícient de ore tuo: et múnera tua accépta erunt super altáre meum. Ps. 111, 1 Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis ejus cupit nimis. V/. Glória Patri.


Oratio


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátum Cleméntem Mártyrem tuum atque Summum Pontíficem, perpétua protectióne custódi ; quem totíus Ecclésiae praestitísti esse pastórem. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio S. Felicitatis Martyris.

Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, beátae Felicitátis Mártyris tuae solémnia recenséntes, méritis ipsíus protegámur et précibus. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses.

Philipp. 3, 17-21 ; 4, 1-3


FRATRES: Imitatóres mei estóte, et observáte eos qui ita ámbulant, sicut habétis formam nostram. Multi enim ámbulant, quos saepe dicébam vobis (nunc autem et flens dico) inimícos crucis Christi: quorum finis intéritus: quorum Deus venter est: et glória in confusióne ipsórum, qui terréna sápiunt. Nostra autem conversátio in caelis est: unde étiam Salvatórem exspectámus Dóminum nostrum Jesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostrae, configurátum córpori claritátis suae, secúndum operatiónem qua étiam possit subjícere sibi ómnia. Itaque, fratres mei caríssimi, et desideratíssimi, gáudium meum, et coróna mea: sic state in Dómino, caríssimi. Evódiam rogo, et Sýntychen déprecor idípsum sápere in Dómino. Etiam rogo et te, germáne compar, ádjuva illas, quae mecum laboravérunt in Evangélio cum Cleménte, et céteris adjutóribus meis, quorum nómina sunt in libro vitae.


Graduale Ps. 106, 32, 31 Exáltent eum in ecclésia plebis: et in cáthedra seniórum laudent eum. V/. Confiteántur Dómino misericórdiae ejus: et mirabília ejus fíliis hóminum.
Allelúja , allelúja. V/. Matth. 16, 18 Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 16, 13-19


IN illo témpore: Venit Jesus in partes Caesaréae Philíppi, et interrogábat discípulos suos, dicens: Quem dicunt hómines esse Fílium hóminis ? At illi dixérunt: Alii Joánnem Baptístam, álii autem Elíam, álii vero Jeremíam, aut unum ex prophétis. Dicit illis Jesus: Vos autem quem me esse dícitis ? Respóndens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndens autem Jesus, dixit ei: Beátus es, Simon Bar Jona: quia caro et sanguis non revelávit tibi, sed Pater meus, qui in caelis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam, et portae ínferi non praevalébunt advérsus eam. Et tibi dabo claves regni caelórum. Et quodcúmque ligáveris super terram, erit ligátum et in caelis: et quodcúmque sólveris super terram, erit solútum et in caelis.


Offertorium Jerem. 1, 9-10 Ecce dedi verba mea in ore tuo: ecce constítui te super gentes et super regna, ut evéllas et déstruas, et aedífices et plantes.


Secreta


OBLÁTIS munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Dóminum.

Pro S. Felicitate

Secreta


VOTA pópuli tui, Dómine, propitiátus inténde: et, cujus nos tríbuis solémnia celebráre, fac gaudére suffrágiis. Per Dóminum.


Praefatio de Apostolis.


Communio Matth. 16, 18 Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam.


Postcommunio


REFECTIÓNE sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Dóminum.

Pro S. Felicitate

Postcommunio


SÚPPLICES te rogámus, omnípotens Deus: ut, intercedéntibus Sanctis tuis, et tua in nobis dona multíplices, et témpora nostra dispónas. Per Dóminum.Eadem die 23 Novembris

Pro S. FELICITATE

MartyreMissa Me exspectavérunt, de Communi non Virginum 1 loco, cum Orationibus ut infra.


Oratio
P


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, beátae Felicitátis Mártyris tuae solémnia recenséntes, méritis ipsíus protegámur et précibus. Per Dóminum.


Secreta
P


VOTA pópuli tui, Dómine, propitiátus inténde: et, cujus nos tríbuis solémnia celebráre, fac gaudére suffrágiis. Per Dóminum.


Postcommunio
P


SÚPPLICES te rogámus, omnípotens Deus: ut, intercedéntibus Sanctis tuis, et tua in nobis dona multíplices, et témpora nostra dispónas. Per Dóminum.Die 24 Novembris

S. JOANNIS A CRUCE

Confessoris et Ecclesiae Doctoris


DuplexMissa In médio, de Communi Doctorum, praeter Orationem sequentem, et dicitur Credo.


Oratio
P


DEUS, qui sanctum Joánnem Confessórem tuum atque Doctórem, perféctae sui abnegatiónis et Crucis amatórem exímium effecísti: concéde ; ut, ejus imitatióni júgiter inhaeréntes, glóriam assequámur aetérnam. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio S. Chrysogoni Martyris.

Oratio


ADÉSTO, Dómine, supplicatiónibus nostris: ut, qui ex iniquitáte nostra reos nos esse cognóscimus, beáti Chrysógoni Mártyris tui intercessióne liberémur. Per Dóminum.


Secreta
C


SANCTI Joánnis Confessóris tui atque Doctóris nobis, Dómine, pia non desit orátio: quae et múnera nostra concíliet et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat. Per Dóminum.

Pro S. Chrysogono

Secreta


OBLÁTIS, quaésumus, Dómine, placáre munéribus: et, intercedénte beáto Chrysógono Mártyre tuo, a cunctis nos defénde perículis. Per Dóminum.


Postcommunio
C


UT nobis, Dómine, tua sacrifícia dent salútem: beátus Joánnes Conféssor tuus et Doctor egrégius, quaésumus, precátor accédat. Per Dóminum.

Pro S. Chrysogono

Postcommunio


TUI, Dómine, perceptióne sacraménti, et a nostris mundémur occúltis, et ab hóstium liberémur insídiis. Per Dóminum.Missale Romanum 1957 - Eadem die 8 Novembris