Missale Romanum 1957 - S. JOANNIS A CRUCE


Eadem die 24 Novembris

Pro S. CHRYSOGONO

MartyreMissa In virtúte, de Communi unius Martyris 3 loco, cum Orationibus ut supra.Die 25 Novembris

S. CATHARINAE

Virginis et Martyris


DuplexMissa Loquébar, de Communi Virginum 1 loco, praeter Orationem sequentem.


Oratio
P


DEUS, qui dedísti legem Móysi in summitáte montis Sínai, et in eódem loco per sanctos Angelos tuos corpus beátae Catharínae Vírginis et Mártyris tuae mirabíliter collocásti: praesta, quaésumus ; ut, ejus méritis et intercessióne, ad montem, qui Christus est, perveníre valeámus: Qui tecum.


Secreta
C


SÚSCIPE, Dómine, múnera, quae in beátae Catharínae Vírginis et Mártyris tuae solemnitáte deférimus: cujus nos confídimus patrocínio liberári. Per Dóminum.


Postcommunio
C


AUXILIÉNTUR nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, intercedénte beáta Catharína Vírgine et Mártyre tua, sempitérna fáciant protectióne gaudére. Per Dóminum.Die 26 Novembris

S. SILVESTRI

Abbatis


DuplexMissa Os justi, de Communi Abbatum, cum Orationibus ut infra.


Oratio
P


CLEMENTÍSSIME Deus, qui sanctum Silvéstrum Abbátem, saéculi hujus vanitátem in apérto túmulo pie meditántem, ad erémum vocáre, et praecláris vitae méritis decoráre dignátus es: te súpplices exorámus ; ut, ejus exémplo terréna despiciéntes, tui consórtio perfruámur aetérno. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio S. Petri Alexandrini Episcopi et Martyris.

Oratio


INFIRMITÁTEM nostram réspice, omnípotens Deus: et, quia pondus própriae actiónis gravat, beáti Petri Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.


Secreta
P


QUSUMUS, Dómine: ut, dum haec múnera divínae majestáti tuae reverénter offérimus ; pia mentis praeparatióne et cordis puritáte, beáti Silvéstri Abbátis imitatóres effécti, corpus et sánguinem Fílii tui sancte percípere mereámur: Qui tecum.

Pro S. Petro

Secreta


HÓSTIAS tibi, Dómine, beáti Petri Mártyris tui atque Pontíficis dicátas méritis, benígnus assúme: et ad perpétuum nobis tríbue proveníre subsídium. Per Dóminum.


Postcommunio
P


DIVÍNA dape reféctis tríbue, quaésumus, Dómine: sancti Silvéstri Abbátis vestígiis ita inhaerére ; ut copiósam mercédem in regno glóriae tuae cum Sanctis habeámus. Per Dóminum.

Pro S. Petro

Postcommunio


REFÉCTI participatióne múneris sacri, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercedénte beáto Petro Mártyre tuo atque Pontífice, sentiámus efféctum. Per Dóminum.Eadem die 26 Novembris

Pro S. PETRO ALEXANDRINO

Episcopo et MartyreMissa Státuit, de Communi unius Martyris 1 loco.

COMMUNE


SANCTORUM

IN VIGILIIS APOSTOLORUM


Introitus Ps. 51, 10 et 11
EGO autem, sicut olíva fructífera in domo Dómini, sperávi in misericórdia Dei mei: et exspectábo nomen tuum, quóniam bonum est ante conspéctum sanctórum tuórum. Ps. ibid., 3 Quid gloriáris in malítia: qui potens es in iniquitáte ? V/. Glória Patri.


Non dicitur Glória in excélsis.


Oratio


DA, quaésumus, omnípotens Deus: ut beáti N. Apóstoli tui, quam praevenímus, veneránda solémnitas, et devotiónem nobis áugeat, et salútem. Per Dóminum.

* Si tamen praecedens Oratio dicta jam fuerit in Missa vel Commemoratione de Communi Confessoris Pontificis, tunc dicatur sequens

Oratio


QUSUMUS, omnípotens Deus: ut beátus N. Apóstolus, cujus praevenímus festivitátem, tuum pro nobis implóret auxílium ; ut a nostris reátibus absolúti, a cunctis étiam perículis eruámur. Per Dóminum.

Deinde, juxta Rubricas, dicuntur 2a et 3a Oratio pro Vigiliis assignatae.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 44, 25-27 ; 45, 2-4 et 6-9


BENEDÍCTIO Dómini super caput justi. Ideo dedit illi Dóminus hereditátem, et divísit illi partem in tríbubus duódecim: et invénit grátiam in conspéctu omnis carnis. Et magnificávit eum in timóre inimicórum, et in verbis suis monstra placávit. Glorificávit illum in conspéctu regum, et jussit illi coram pópulo suo, et osténdit illi glóriam suam. In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elégit eum ex omni carne. Et dedit illi coram praecépta, et legem vitae, et disciplínae, et excélsum fecit illum. Státuit ei testaméntum aetérnum, circumcínxit eum zona justítiae: et índuit eum Dóminus corónam glóriae.


Graduale Ps. 91, 13 et 14 Justus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur in domo Dómini. V/. Ibid., 3 Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 15, 12-16


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Hoc est praecéptum meum, ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos. Majórem hac dilectiónem nemo habet, ut ánimam suam ponat quis pro amícis suis. Vos amíci mei estis, si fecéritis quae ego praecípio vobis. Jam non dicam vos servos: quia servus nescit quid fáciat dóminus ejus. Vos autem dixi amícos: quia ómnia quaecúmque audívi a Patre meo, nota feci vobis. Non vos me elegístis: sed ego elégi vos, et pósui vos, ut eátis, et fructum afferátis: et fructus vester máneat: ut quodcúmque petiéritis Patrem in nómine meo, det vobis.


Offertorium Ps. 8, 6-7 Glória et honóre coronásti eum: et constituísti eum super ópera mánuum tuárum, Dómine.


Secreta


APOSTÓLICI reveréntia cúlminis offeréntes tibi sacra mystéria, Dómine, quaésumus: ut beáti N. Apóstoli tui suffrágiis, cujus natalítia praevenímus ; plebs tua semper et sua vota deprómat, et desideráta percípiat. Per Dóminum.


Communio Ps. 20, 6 Magna est glória ejus in salutári tuo: glóriam et magnum decórem impónes super eum, Dómine.


Postcommunio


SANCTI Apóstoli tui N., quaésumus, Dómine, supplicatióne placátus: et véniam nobis tríbue, et remédia sempitérna concéde. Per Dóminum.


* In singulis Communibus, Epistolae et Evangelia quae habentur, sive in ipsis Missis, sive ad calcem totius Communis, sumi possunt in qualibet Missa de eodem Communi, dummodo tamen certa Missa dicenda in casu prouti jacet, vel certa Epistola aut certum Evangelium in Missali non fuerint assignata.TEMPORE PASCHALI


* Pro Communi unius aut plurium Summorum Pontificum, Confessorum Pontificum et non Pontificum, Doctorum, Abbatum, Virginum et non Virginum, Dedicationis Ecclesiae, et Festorum beatae Mariae Virginis, necnon in omnibus Missis votivis, nisi aliter suo loco notetur, Tempore Paschali omnia dicuntur ut reliquo anni tempore, addito tamen duplici Allelúja ad Antiphonam Introitus, et uno Allelúja in fine Offertorii et Communionis, ubi non habetur. Post Epistolam vero omittitur Graduale, et ejus loco dicuntur Allelúja cum suis Versibus, ut singulis locis notatur.COMMUNE

UNIUS AUT PLURIUM

SUMMORUM PONTIFICUM


Introitus Joann. 21, 15-17
SI díligis me, Simon Petre, pasce agnos meos, pasce oves meas. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 29, 1 Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me, nec delectásti inimícos meos super me. V/. Glória Patri.


Oratio


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátum N. (Mártyrem tuum atque) Summum Pontíficem, perpétua protectióne custódi ; quem totíus Ecclésiae praestitísti esse pastórem. Per Dóminum.

Pro pluribus

Oratio


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátos N. et N. (Mártyres tuos atque) Summos Pontífices, perpétua protectióne custódi ; quos totíus Ecclésiae praestitísti esse pastóres. Per Dóminum.

Si vero agenda sit Commemoratio alterius Summi Pontificis, dicitur sequens

Oratio


DEUS, qui Ecclésiam tuam, in apostólicae petrae soliditáte fundátam, ab infernárum éruis terróre portárum: praesta, quaésumus ; ut, intercedénte beáto N. (Mártyre tuo atque) Summo Pontífice, in tua veritáte persístens, contínua securitáte muniátur. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Petri Apóstoli.

1 Petri 5, 1-4 et 10-11


CARÍSSIMI: Senióres, qui in vobis sunt, óbsecro, consénior et testis Christi passiónum, qui et ejus, quae in futúro revelánda est, glóriae communicátor: páscite qui in vobis est gregem Dei, providéntes non coácte, sed spontánee, secúndum Deum, neque turpis lucri grátia, sed voluntárie ; neque ut dominántes in cleris, sed forma facti gregis ex ánimo. Et, cum apparúerit princeps pastórum, percipiétis immarcescíbilem glóriae corónam. Deus autem omnis grátiae, qui vocávit nos in aetérnam suam glóriam in Christo Jesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit, solidabítque. Ipsi glória, et impérium in saécula saeculórum. Amen.


Graduale Ps. 106, 32, 31 Exáltent eum in ecclésia plebis: et in cáthedra seniórum laudent eum. V/. Confiteántur Dómino misericórdiae ejus ; et mirabília ejus fíliis hóminum.
Allelúja , allelúja. V/. Matth. 16, 18 Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 39, 10-11 Annuntiávi justítiam tuam in ecclésia magna, ecce lábia mea non prohibébo: Dómine, tu scisti. V/. Justítiam tuam non abscóndi in corde meo: veritátem tuam et salutáre tuum dixi. V/. Non abscóndi misericórdiam tuam et veritátem tuam a concílio multo.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur

Allelúja , allelúja. V/. Matth. 16, 18 Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam. Allelúja. V/. Ps. 44, 17, 18 Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 16, 13-19


IN illo témpore: Venit Jesus in partes Caesaréae Philíppi, et interrogábat discípulos suos, dicens: Quem dicunt hómines esse Fílium hóminis ? At illi dixérunt: Alii Joánnem Baptístam, álii autem Elíam, álii vero Jeremíam, aut unum ex prophétis. Dicit illis Jesus: Vos autem quem me esse dícitis ? Respóndens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndens autem Jesus, dixit ei: Beátus es, Simon Bar Jona: quia caro et sanguis non revelávit tibi, sed Pater meus, qui in caelis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam, et portae ínferi non praevalébunt advérsus eam. Et tibi dabo claves regni caelórum. Et quodcúmque ligáveris super terram, erit ligátum et in caelis: et quodcúmque sólveris super terram, erit solútum et in caelis.


Offertorium Jerem. 1, 9-10 Ecce dedi verba mea in ore tuo: ecce constítui te super gentes et super regna, ut evéllas et déstruas, et aedífices et plantes. (T. P. Allelúja.)


Secreta


OBLÁTIS munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Dóminum.

Alia Secreta, ut supra:

MÚNERA, quae tibi, Dómine, laetántes offérimus, súscipe benígnus, et praesta: ut, intercedénte beáto N., Ecclésia tua et fídei integritáte laetétur, et témporum tranquillitáte semper exsúltet. Per Dóminum.


Praefatio Apostololorum.


Communio Matth. 16, 18 Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


REFECTIÓNE sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Dóminum.

Alia Postcommunio, ut supra:

MULTÍPLICA, quaésumus, Dómine, in Ecclésia tua spíritum grátiae, quem dedísti: ut, beáti N. (Mártyris tui atque) Summi Pontíficis deprecatióne, nec pastóri obediéntia gregis, nec gregi desit cura pastóris. Per Dóminum.COMMUNE UNIUS MARTYRIS

Extra Tempus Paschale


I PRO MARTYRE PONTIFICE


Introitus Eccli. 45, 30
STÁTUIT ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum: ut sit illi sacerdótii dígnitas in aetérnum. Ps. 131, 1 Meménto, Dómine, David: et omnis mansuetúdinis ejus. V/. Glória Patri.


Oratio


INFIRMITÁTEM nostram réspice, omnípotens Deus: et, quia pondus própriae actiónis gravat, beáti N. Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Jacóbi Apóstoli.

Jac. 1, 12-18


CARÍSSIMI: Beátus vir, qui suffert tentatiónem: quóniam cum probátus fúerit, accípiet corónam vitae, quam repromísit Deus diligéntibus se. Nemo cum tentátur, dicat, quóniam a Deo tentátur: Deus enim intentátor malórum est: ipse autem néminem tentat. Unusquísque vero tentátur a concupiscéntia sua abstráctus et illéctus. Deínde concupiscéntia cum concéperit, parit peccátum: peccátum vero cum consummátum fúerit, génerat mortem. Nolíte ítaque erráre, fratres mei dilectíssimi. Omne datum óptimum, omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutátio, nec vicissitúdinis obumbrátio. Voluntárie enim génuit nos verbo veritátis, ut simus inítium áliquod creatúrae ejus.


Graduale Ps. 88, 21-23 Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et bráchium meum confortábit eum. V/. Nihil profíciet inimícus in eo, et fílius iniquitátis non nocébit ei.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 109, 4 Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum órdinem Melchísedech. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 20, 3-4 Desidérium ánimae ejus tribuísti ei: et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum. V/. Quóniam praevenísti eum in benedictiónibus dulcédinis. V/. Posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 14, 26-33


IN illo témpore: Dixit Jesus turbis: Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxórem, et fílios, et fratres, et soróres, adhuc autem et ánimam suam, non potest meus esse discípulus. Et qui non bájulat crucem suam, et venit post me, non potest meus esse discípulus. Quis enim ex vobis volens turrim aedificáre, non prius sedens cómputat sumptus, qui necessárii sunt, si hábeat ad perficiéndum ; ne, posteáquam posúerit fundaméntum, et non potúerit perfícere, omnes, qui vident, incípiant illúdere ei, dicéntes: Quia hic homo coepit aedificáre, et non pótuit consummáre ? Aut quis rex itúrus commíttere bellum advérsus álium regem, non sedens prius cógitat, si possit cum decem míllibus occúrrere ei, qui cum vigínti míllibus venit ad se ? Alióquin, adhuc illo longe agénte, legatiónem mittens, rogat ea, quae pacis sunt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renúntiat ómnibus, quae póssidet, non potest meus esse discípulus.


Offertorium Ps. 88, 25 Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu ejus.


Secreta


HÓSTIAS tibi, Dómine, beáti N. Mártyris tui atque Pontíficis dicátas méritis, benígnus assúme: et ad perpétuum nobis tríbue proveníre subsídium. Per Dóminum.


Communio Ps. 88, 36 et 37-38 Semel jurávi in sancto meo: Semen ejus in aetérnum manébit, et sedes ejus sicut sol in conspéctu meo, et sicut luna perfécta in aetérnum, et testis in caelo fidélis.


Postcommunio


REFÉCTI participatióne múneris sacri, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercedénte beáto N. Mártyre tuo atque Pontífice, sentiámus efféctum. Per Dóminum.COMMUNE UNIUS MARTYRIS

Extra Tempus Paschale


II

PRO MARTYRE PONTIFICE

Altera MissaIntroitus Dan. 3, 84 et 87
SACERDÓTES Dei, benedícite Dóminum: sancti et húmiles corde, laudáte Deum. Ibid., 57 Benedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino: laudáte et superexaltáte eum in saécula. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nos beáti N. Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas: concéde propítius ; ut, cujus natalítia cólimus, de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

2 Cor. 1, 3-7


FRATRES: Benedíctus Deus et Pater Dómini nostri Jesu Christi, Pater misericordiárum, et Deus totíus consolatiónis, qui consolátur nos in omni tribulatióne nostra: ut possímus et ipsi consolári eos, qui in omni pressúra sunt, per exhortatiónem, qua exhortámur et ipsi a Deo. Quóniam sicut abúndant passiónes Christi in nobis: ita et per Christum abúndat consolátio nostra. Sive autem tribulámur pro vestra exhortatióne et salúte, sive consolámur pro vestra consolatióne, sive exhortámur pro vestra exhortatióne et salúte, quae operátur tolerántiam earúmdem passiónum, quas et nos pátimur: ut spes nostra firma sit pro vobis: sciéntes quod sicut sócii passiónum estis, sic éritis et consolatiónis: in Christo Jesu Dómino nostro.


Graduale Ps. 8, 6-7 Glória et honóre coronásti eum. V/. Et constituísti eum super ópera mánuum tuárum, Domine.
Allelúja , allelúja. V/. Hic est sacérdos, quem coronávit Dóminus. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 111, 1-3 Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis ejus cupit nimis. V/. Potens in terra erit semen ejus: generátio rectórum benedicétur. V/. Glória et divítiae in domo ejus: et justítia ejus manet in saéculum saéculi.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 16, 24-27


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Si quis vult post me veníre, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me. Qui enim volúerit ánimam suam salvam fácere, perdet eam: qui autem perdíderit ánimam suam propter me, invéniet eam. Quid enim prodest hómini, si mundum univérsum lucrétur, ánimae vero suae detriméntum patiátur ? Aut quam dabit homo commutatiónem pro ánima sua ? Fílius enim hóminis ventúrus est in glória Patris sui cum Angelis suis: et tunc reddet unicuíque secúndum ópera ejus.


Offertorium Ps. 88, 21-22 Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et bráchium meum confortábit eum.


Secreta


MÚNERA tibi, Dómine, dicáta sanctífica: et, intercedénte beáto N. Mártyre tuo atque Pontífice, per éadem nos placátus inténde. Per Dóminum.


Communio Ps. 20, 4 Posuísti, Dómine, in cápite ejus corónam de lápide pretióso.


Postcommunio


HAEC nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et, intercedénte beáto N. Mártyre tuo atque Pontífice, caeléstis remédii fáciat esse consórtes. Per Dóminum.COMMUNE UNIUS MARTYRIS

Extra Tempus Paschale


III

PRO MARTYRE NON PONTIFICE


Introitus Ps. 20, 2-3
IN virtúte tua, Dómine, laetábitur justus: et super salutáre tuum exsultábit veheménter: desidérium ánimae ejus tribuísti ei. Ps. ibid., 4 Quóniam praevenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso. V/. Glória Patri.


Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui beáti N. Mártyris tui natalítia cólimus, intercessióne ejus, in tui nóminis amóre roborémur. Per Dóminum.


Léctio libri Sapiéntiae.

Sap. 10, 10-14


JUSTUM dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdit illi regnum Dei, et dedit illi sciéntiam sanctórum: honestávit illum in labóribus, et complévit labóres illíus. In fraude circumveniéntium illum áffuit illi, et honéstum fecit illum. Custodívit illum ab inimícis, et a seductóribus tutávit illum, et certámen forte dedit illi, ut vínceret, et sciret, quóniam ómnium poténtior est sapiéntia. Haec vénditum justum non derelíquit, sed a peccatóribus liberávit eum: descendítque cum illo in fóveam, et in vínculis non derelíquit illum, donec afférret illi sceptrum regni, et poténtiam advérsus eos, qui eum deprimébant: et mendáces osténdit, qui maculavérunt illum, et dedit illi claritátem aetérnam, Dóminus Deus noster.


Graduale Ps. 111, 1-2 Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis ejus cupit nimis. V/. Potens in terra erit semen ejus: generátio rectórum benedicétur.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 20, 4 Posuísti, Dómine, super caput ejus corónam de lápide pretióso. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 20, 3-4 Desidérium ánimae ejus tribuísti ei: et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum. V/. Quóniam praevenísti eum in benedictiónibus dulcédinis. V/. Posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 10, 34-42


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nolíte arbitrári quia pacem vénerim míttere in terram: non veni pacem míttere, sed gládium. Veni enim separáre hóminem advérsus patrem suum, et fíliam advérsus matrem suam, et nurum advérsus socrum suam: et inimíci hóminis, doméstici ejus. Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus: et qui amat fílium aut fíliam super me, non est me dignus. Et qui non áccipit crucem suam, et séquitur me, non est me dignus. Qui invénit ánimam suam, perdet illam: et qui perdíderit ánimam suam propter me, invéniet eam. Qui récipit vos, me récipit: et qui me récipit, récipit eum, qui me misit. Qui récipit prophétam in nómine prophétae, mercédem prophétae accípiet: et qui récipit justum in nómine justi, mercédem justi accípiet. Et quicúmque potum déderit uni ex mínimis istis cálicem aquae frígidae tantum in nómine discípuli: amen dico vobis, non perdet mercédem suam.


Offertorium Ps. 8, 6-7 Glória et honóre coronásti eum: et constituísti eum super ópera mánuum tuárum, Dómine.


Secreta


MUNÉRIBUS nostris, quaésumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et caeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi. Per Dóminum.


Communio Matth. 16, 24 Qui vult veníre post me, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me.


Postcommunio


DA, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício ; ita perpétuo laetémur aspéctu. Per Dóminum.COMMUNE UNIUS MARTYRIS

Extra Tempus Paschale


IV

PRO MARTYRE NON PONTIFICE

Altera MissaIntroitus Ps. 63, 11
LAETÁBITUR justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde. Ps. ibid., 2 Exáudi, Deus, oratiónem meam cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam. V/. Glória Patri.


Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, intercedénte beáto N. Mártyre tuo, et a cunctis adversitátibus liberémur in córpore, et a pravis cogitatiónibus mundémur in mente. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum.

2 Tim. 2, 8-10 ; 3, 10-12


CARÍSSIME: Memor esto, Dóminum Jesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quae est in Christo Jesu, cum glória caelésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem, longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíae, Icónii et Lystris: quales persecutiónes sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur.


Graduale Ps. 36, 24 Justus cum cecíderit, non collidétur: quia Dóminus suppónit manum suam. V/. Ibid., 26 Tota die miserétur, et cómmodat: et semen ejus in benedictióne erit.
Allelúja, allelúja. V/. Joann. 8, 12 Qui séquitur me, non ámbulat in ténebris: sed habébit lumen vitae aetérnae. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 111, 1-3 Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis ejus cupit nimis. V/. Potens in terra erit semen ejus: generátio rectórum benedicétur. V/. Glória et divítiae in domo ejus: et justítia ejus manet in saéculum saéculi.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 10, 26-32


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nihil est opértum, quod non revelábitur ; et occúltum, quod non sciétur. Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine: et quod in aure audítis, praedicáte super tecta. Et nolíte timére eos, qui occídunt corpus, ánimam autem non possunt occídere ; sed pótius timéte eum, qui potest et ánimam et corpus pérdere in gehénnam. Nonne duo pásseres asse véneunt: et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro ? Vestri autem capílli cápitis omnes numeráti sunt. Nolíte ergo timére: multis passéribus melióres estis vos. Omnis ergo, qui confitébitur me coram homínibus, confitébor et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est.


* Post Septuagesimam in fine sequentis Offertorii Allelúja omittitur.

Offertorium Ps. 20, 4-5 Posuísti, Dómine, in cápite ejus corónam de lápide pretióso: vitam pétiit a te, et tribuísti ei, allelúja.


Secreta


ACCÉPTA sit in conspéctu tuo, Dómine, nostra devótio: ut ejus nobis fiat supplicatióne salutáris, pro cujus solemnitáte defértur. Per Dóminum.


Communio Joann. 12, 26 Qui mihi minístrat, me sequátur: et ubi ego sum, illic et miníster meus erit.


Postcommunio


REFÉCTI participatióne múneris sacri, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercedénte beáto N. Mártyre tuo, sentiámus efféctum. Per Dóminum.


* Item aliae Epistolae et aliud Evangelium de Communi unius Martyris extra Tempus Paschale:

Léctio Epístolae beáti Jacóbi Apóstoli.

Jac. 1, 2-12


CARÍSSIMI: Omne gáudium existimáte, cum in tentatiónes várias incidéritis: sciéntes, quod probátio fídei vestrae patiéntiam operátur. Patiéntia autem opus perféctum habet: ut sitis perfécti et íntegri in nullo deficiéntes. Si quis autem vestrum índiget sapiéntia, póstulet a Deo, qui dat ómnibus affluénter, et non impróperat: et dábitur ei. Póstulet autem in fide nihil haésitans: qui enim haésitat, símilis est flúctui maris, qui a vento movétur et circumfértur. Non ergo aéstimet homo ille quod accípiat áliquid a Dómino. Vir duplex ánimo incónstans est in ómnibus viis suis. Gloriétur autem frater húmilis in exaltatióne sua: dives autem in humilitáte sua, quóniam sicut flos feni transíbit: exórtus est enim sol cum ardóre, et arefécit fenum, et flos ejus décidit, et decor vultus ejus depériit: ita et dives in itinéribus suis marcéscet. Beátus vir, qui suffert tentatiónem: quóniam cum probátus fúerit, accípiet corónam vitae, quam repromísit Deus diligéntibus se.


Vel Epistola Communicántes Christi passiónibus, ut pro Ss. Gervasio et Protasio Martyribus habetur, die 19 Junii.

Evangelium Nisi granum fruménti, ut in Festo S. Laurentii Martyris, die 10 Augusti.COMMUNE

PLURIMORUM MARTYRUM

Extra Tempus Paschale


I PRO PLURIBUS MARTYRIBUS


Introitus Ps. 78, 11, 12 et 10
INTRET in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem sanctórum tuórum, qui effúsus est. Ps. ibid., 1 Deus, venérunt gentes in hereditátem tuam: polluérunt templum sanctum tuum: posuérunt Jerúsalem in pomórum custódiam. V/. Glória Patri.


Oratio


BEATÓRUM Mártyrum paritérque Pontíficum N. et N. nos, quaésumus, Dómine, festa tueántur: et eórum comméndet orátio veneránda. Per Dóminum.

* Si non fuerint Pontifices, dicitur Oratio ut in sequenti Missa.


Léctio libri Sapiéntiae.

Sap. 3, 1-8


JUSTÓRUM ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum mortis. Visi sunt óculis insipiéntium mori: et aestimáta est afflíctio éxitus illórum: et quod a nobis est iter, extermínium: illi autem sunt in pace. Et si coram homínibus torménta passi sunt, spes illórum immortalitáte plena est. In paucis vexáti, in multis bene disponéntur: quóniam Deus tentávit eos, et invénit illos dignos se. Tamquam aurum in fornáce probávit illos, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos, et in témpore erit respéctus illórum. Fulgébunt justi, et tamquam scintíllae in arundinéto discúrrent. Judicábunt natiónes, et dominabúntur pópulis, et regnábit Dóminus illórum in perpétuum.


Graduale Exodi 15, 11 Gloriósus Deus in sanctis suis: mirábilis in majestáte, fáciens prodígia. V/. Ibid., 6 Déxtera tua, Dómine, glorificáta est in virtúte: déxtera manus tua confrégit inimícos.
Allelúja, allelúja. V/. Eccli. 44, 14 Córpora sanctórum in pace sepúlta sunt: et nómina eórum vivent in generatiónem et generatiónem. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 125, 5-6 Qui séminant in lácrimis, in gáudio metent. V/. Eúntes ibant et flebant, mitténtes sémina sua. V/. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 21, 9-19


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Cum audiéritis praélia et seditiónes, nolíte terréri: opórtet primum haec fíeri, sed nondum statim finis. Tunc dicébat illis: Surget gens contra gentem, et regnum advérsus regnum. Et terraemótus magni erunt per loca, et pestiléntiae, et fames, terrorésque de caelo, et signa magna erunt. Sed ante haec ómnia injícient vobis manus suas, et persequéntur, tradéntes in synagógas et custódias, trahéntes ad reges et praésides propter nomen meum: contínget autem vobis in testimónium. Pónite ergo in córdibus vestris non praemeditári quemádmodum respondeátis. Ego enim dabo vobis os et sapiéntiam, cui non póterunt resístere, et contradícere omnes adversárii vestri. Tradémini autem a paréntibus, et frátribus, et cognátis, et amícis, et morte affícient ex vobis: et éritis ódio ómnibus propter nomen meum: et capíllus de cápite vestro non períbit. In patiéntia vestra possidébitis ánimas vestras.


* Post Septuagesimam in fine sequentis Offertorii Allelúja omittitur.

Offertorium Ps. 67, 36 Mirábilis Deus in sanctis suis: Deus Israël, ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suae: benedíctus Deus, allelúja.


Secreta


ADÉSTO, Dómine, supplicatiónibus nostris, quas in Sanctórum tuórum commemoratióne deférimus: ut, qui nostrae justítiae fidúciam non habémus, eórum qui tibi placuérunt, méritis adjuvémur. Per Dóminum.


Communio Sap. 3, 4, 5 et 6 Et si coram homínibus torménta passi sunt, Deus tentávit eos: tamquam aurum in fornáce probávit eos, et quasi holocáusta accépit eos.


Postcommunio


QUSUMUS, Dómine, salutáribus repléti mystériis: ut, quorum solémnia celebrámus, eórum oratiónibus adjuvémur. Per Dóminum.COMMUNE

PLURIMORUM MARTYRUM

Extra Tempus Paschale


II

PRO PLURIBUS MARTYRIBUS

Altera MissaIntroitus Eccli. 44, 15 et 14
SAPIÉNTIAM sanctórum narrent pópuli, et laudes eórum núntiet ecclésia: nómina autem eórum vivent in saéculum saéculi. Ps. 32, 1 Exsultáte, justi, in Dómino: rectos decet collaudátio. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nos concédis sanctórum Mártyrum tuórum N. et N. natalítia cólere: da nobis in aetérna beatitúdine de eórum societáte gaudére. Per Dóminum.

* Si fuerint Pontifices, dicatur Oratio praecedentis Missae ; quod et in sequentibus servetur.


Léctio libri Sapiéntiae.

Sap. 5, 16-20


JÚSTI autem in perpétuum vivent, et apud Dóminum est merces eórum, et cogitátio illórum apud Altíssimum. Ideo accípient regnum decóris, et diadéma speciéi de manu Dómini: quóniam déxtera sua teget eos, et bráchio sancto suo deféndet illos. Accípiet armatúram zelus illíus, et armábit creatúram ad ultiónem inimicórum. Induet pro thoráce justítiam, et accípiet pro gálea judícium certum. Sumet scutum inexpugnábile, aequitátem.


Graduale Ps. 123, 7-8 Anima nostra, sicut passer, erépta est de láqueo venántium. V/. Láqueus contrítus est, et nos liberáti sumus: adjutórium nostrum in nómine Dómini, qui fecit caelum et terram.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 67, 4 Justi epuléntur, et exsúltent in conspéctu Dei: et delecténtur in laetítia. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 125, 5-6 Qui séminant in lácrimis, in gáudio metent. V/. Eúntes ibant et flebant, mitténtes sémina sua. V/. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 6, 17-23


IN illo témpore: Descéndens Jesus de monte, stetit in loco campéstri, et turba discipulórum ejus, et multitúdo copiósa plebis ab omni Judaéa, et Jerúsalem, et marítima, et Tyri, et Sidónis, qui vénerant, ut audírent eum, et sanaréntur a languóribus suis. Et qui vexabántur a spirítibus immúndis, curabántur. Et omnis turba quaerébat eum tángere: quia virtus de illo exíbat, et sanábat omnes. Et ipse elevátis óculis in discípulos suos, dicébat: Beáti páuperes: quia vestrum est regnum Dei. Beáti, qui nunc esurítis: quia saturabímini. Beáti, qui nunc fletis: quia ridébitis. Beáti éritis cum vos óderint hómines, et cum separáverint vos, et exprobráverint, et ejécerint nomen vestrum tamquam malum, propter Fílium hóminis. Gaudéte in illa die, et exsultáte: ecce enim me rces vestra multa est in caelo.


* Post Septuagesimam in fine sequentis Offertorii Allelúja omittitur.

Offertorium Ps. 149, 5-6 Exsultábunt sancti in glória, laetabúntur in cubílibus suis: exaltatiónes Dei in fáucibus eórum , allelúja.


Secreta


MÚNERA tibi, Dómine, nostrae devotiónis offérimus: quae et pro tuórum tibi grata sint honóre justórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur. Per Dóminum.


Communio Luc. 12, 4 Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui vos persequúntur.


Postcommunio


PRAESTA nobis, quaésumus, Dómine: intercedéntibus sanctis Martýribus tuis N. et N. ; ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus. Per Dóminum.Missale Romanum 1957 - S. JOANNIS A CRUCE