Missale Romanum 1957 - PRO NEC VIRGINE NEC MARTYRE


COMMUNE

DEDICATIONIS ECCLESIAE


Introitus Gen. 28, 17
TERRÍBILIS est locus iste: hic domus Dei est, et porta caeli: et vocábitur aula Dei. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 83, 2-3 Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum ! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini. V/. Glória Patri.


1 Oratio


DEUS, qui nobis per síngulos annos hujus sancti templi tui consecratiónis réparas diem, et sacris semper mystériis repraeséntas incólumes: exáudi preces pópuli tui, et praesta ; ut, quisquis hoc templum benefícia petitúrus ingréditur, cuncta se impetrásse laetétur. Per Dóminum.

* In ipsa die Dedicationis Ecclesiae et per Octavam, et quando varianda est Oratio, dicitur sequens

2 Oratio


DEUS, qui invisibíliter ómnia cóntines, et tamen pro salúte géneris humáni signa tuae poténtiae visibíliter osténdis: templum hoc poténtia tuae inhabitatiónis illústra, et concéde ; ut omnes, qui huc deprecatúri convéniunt, ex quacúmque tribulatióne ad te clamáverint, consolatiónis tuae benefícia consequántur. Per Dóminum.


Léctio libri Apocalýpsis beáti Joánnis Apóstoli.

Apoc. 21, 2-5


IN diébus illis: Vidi sanctam civitátem Jerúsalem novam descendéntem de caelo a Deo, parátam sicut sponsam ornátam viro suo. Et audívi vocem magnam de throno dicéntem: Ecce tabernáculum Dei cum homínibus, et habitábit cum eis. Et ipsi pópulus ejus erunt, et ipse Deus cum eis erit eórum Deus: et abstérget Deus omnem lácrimam ab óculis eórum: et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abiérunt. Et dixit qui sedébat in throno: Ecce nova fácio ómnia.


Graduale Locus iste a Deo factus est, inaestimábile sacraméntum, irreprehensíbilis est. V/. Deus, cui astat Angelórum chorus, exáudi preces servórum tuórum.
Allelúja , allelúja. V/. Ps. 137, 2 Adorábo ad templum sanctum tuum: et confitébor nómini tuo. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 124, 1-2 Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: non commovébitur in aetérnum, qui hábitat in Jerúsalem. V/. Montes in circúitu ejus: et Dóminus in circúitu pópuli sui, ex hoc nunc et usque in saéculum.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja , allelúja. V/. Ps. 137, 2 Adorábo ad templum sanctum tuum: et confitébor nómini tuo. Allelúja. V/. Bene fundáta est domus Dómini supra firmam petram. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 19, 1-10


IN illo témpore: Ingréssus Jesus perambulábat Jéricho. Et ecce vir nómine Zachaéus: et hic princeps erat publicanórum, et ipse dives: et quaerébat vidére Jesum, quis esset: et non póterat prae turba, quia statúra pusíllus erat. Et praecúrrens ascéndit in árborem sycómorum, ut vidéret eum ; quia inde erat transitúrus. Et cum venísset ad locum ; suspíciens Jesus vidit illum, et dixit ad eum: Zachaée, festínans descénde ; quia hódie in domo tua opórtet me manére. Et festínans descéndit, et excépit illum gaudens. Et cum vidérent omnes, murmurábant, dicéntes, quod ad hóminem peccatórem devertísset. Stans autem Zachaéus, dixit ad Dóminum: Ecce dimídium bonórum meórum, Dómine, do paupéribus: et si quid áliquem defraudávi, reddo quádruplum. Ait Jesus ad eum: Quia hódie salus dómui huic facta est: eo quod et ipse fílius sit Abrahae. Venit enim Fílius hóminis quaérere, et salvum fácere, quod períerat.


Credo.


Offertorium 1 Paral. 29, 17 et 18 Dómine Deus, in simplicitáte cordis mei laetus óbtuli univérsa ; et pópulum tuum, qui repértus est, vidi cum ingénti gáudio: Deus Israël, custódi hanc voluntátem, allelúja.


* In Ecclesia ipsa dedicata.

1 Secreta


ANNUE, quaésumus, Dómine, précibus nostris: ut, quicúmque intra templi hujus, cujus anniversárium dedicatiónis diem celebrámus, ámbitum continémur, plena tibi atque perfécta córporis et ánimae devotióne placeámus ; ut, dum haec vota praeséntia réddimus, ad aetérna praémia, te adjuvánte, perveníre mereámur. Per Dóminum.


Extra Ecclesiam ipsam dedicatam.

1 Secreta


ANNUE, quaésumus, Dómine, précibus nostris ; ut, dum haec vota praeséntia réddimus, ad aetérna praémia, te adjuvánte, perveníre mereámur. Per Dóminum.


* In ipsa die Dedicationis Ecclesiae, et quando varianda est Oratio.

2 Secreta


DEUS, qui sacrandórum tibi auctor es múnerum, effúnde super hanc oratiónis domum benedictiónem tuam: ut ab ómnibus in ea invocántibus nomen tuum, defensiónis tuae auxílium sentiátur. Per Dóminum.


* Praefatio communis, quae dicitur, etiam Tempore Quadragesimae, etsi occurrant Commemoratio aliqua aut Octava communis Praefationem propriam habentes, quae non sint de aliquo Mysterio Domini.


Communio Matth. 21, 13 Domus mea domus oratiónis vocábitur, dicit Dóminus: in ea omnis, qui petit, áccipit: et qui quaerit, ínvenit, et pulsánti aperiétur. (T. P. Allelúja.)


1 Postcommunio


DEUS, qui de vivis et eléctis lapídibus aetérnum majestáti tuae praéparas habitáculum: auxiliáre pópulo tuo supplicánti ; ut, quod Ecclésiae tuae corporálibus próficit spátiis, spirituálibus amplificétur augméntis. Per Dóminum.

* In ipsa die Dedicationis et quando varianda est Oratio.

2 Postcommunio


QUSUMUS, omnípotens Deus: ut in hoc loco, quem nómini tuo indígni dedicávimus, cunctis peténtibus aures tuae pietátis accómodes. Per Dóminum.


* In ipsa Dedicatione Ecclesiae dicitur praecedens Missa cum Oratione Deus, qui invisibíliter, cum respectiva Secreta et Postcommunione, ut supra ; et sub unica conclusione cum prima additur Oratio Mysterii vel Sancti, in cujus honorem Ecclesia dedicatur.
* Per Octavam Missa dicitur ut in Festo, sed infra Octavam adduntur, juxta Rubricas, Orationes pro Temporum diversitate assignatae, nempe 2a de sancta Maria ex Missa votiva de Tempore currenti, 3a contra persecutores Ecclesiae, vel pro Papa.
* In die Dedicationis Altaris dicitur Missa ut in Dedicatione Ecclesiae, praeter Orationes saquentes: quibus similiter, si agatur de Altari fixo, additur sub unica conclusione Oratio Mysterii vel Sancti, in cujus honorem Altare dedicatur.


Oratio


DEUS, qui ex omni coaptatióne Sanctórum, aetérnum tibi condis habitáculum: da aedificatióni tuae increménta caeléstia ; ut quorum hic relíquias pio amóre compléctimur, eórum semper méritis adjuvémur. Per Dóminum.


Secreta


DESCÉNDAT, quaésumus, Dómine Deus noster, Spíritus tuus Sanctus super hoc altare: qui, et pópuli tui dona sanctíficet, et suméntium corda dignánter emúndet. Per Dóminum in unitáte ejúsdem.


Postcommunio


OMNÍPOTENS sempitérne Deus, altáre hoc nómini tuo dedicátum, caeléstis virtútis benedictióne sanctífica: et ómnibus in te sperántibus auxílii tui munus osténde ; ut, et hic sacramentórum virtus, et votórum obtineátur efféctus. Per Dóminum.COMMUNE FESTORUM

BEATAE MARIAE VIRGINIS


Introitus Sedulius
SALVE, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui caelum terrámque regit in saécula saeculórum. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 44, 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V/. Glória Patri.


Oratio


CONCÉDE nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et, gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 24, 14-16


AB inítio et ante saécula creáta sum, et usque ad futúrum saéculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Jerúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.


Graduale Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quae sine tactu pudóris invénta es mater Salvatóris. V/. Virgo Dei Génitrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.
Allelúja , allelúja. V/. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génitrix, intercéde pro nobis. Allelúja.

* In Adventu, loco Versus praecedentis, dicitur:

Allelúja, allelúja. V/. Luc. 1, 28 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Gaude, María Virgo, cunctas haéreses sola interemísti. V/. Quae Gabriélis Archángeli dictis credidísti. V/. Dum Virgo Deum et hóminem genuísti: et post partum, Virgo, invioláta permansísti. V/. Dei Génitrix, intercéde pro nobis.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja, allelúja. V/. Num. 17, 8 Virga Jesse flóruit: Virgo Deum et hóminem génuit: pacem Deus réddidit, in se reconcílians ima summis. Allelúja. V/. Luc. 1, 28 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 11, 27-28


IN illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, extóllens vocem quaedam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quae suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.


Credo.


Offertorium Luc. 1, 28 et 42 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui . (T. P. Allelúja.)


Secreta


TUA, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Festivitáte.


Communio Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


SUMPTIS, Dómine, salútis nostrae subsídiis: da, quaésumus, beátae Maríae semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi ; in cujus veneratióne haec tuae obtúlimus majestáti. Per Dóminum.MISSAE DE SANCTA MARIA

IN SABBATO

quae dici etiam possunt aliis diebus

ut votivae de B. Maria Virgine,

juxta Rubricas vel, ex Indulto, pro Temporum diversitate

I

IN ADVENTU

USQUE AD NATIVITATEM DOMINI


In Sabbato non impedito vel, in Missis votivis, a Feria II post Dominicam I Adventus usque ad diem 23 Decembris inclusive, juxta Rubricas ; et, ex Indulto, toto Tempore Adventus.


Introitus Isai. 45, 8
RORÁTE, caeli, désuper, et nubes pluant justum: aperiátur terra, et gérminet Salvatórem. Ps. 84, 2 Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Jacob. V/. Glória Patri.


Et in Sabbato dicitur Glória in excélsis.


Oratio


DEUS, qui de beátae Maríae Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: praesta supplícibus tuis ; ut, qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, ejus apud te intercessiónibus adjuvémur. Per eúmdem Dóminum.

2a Oratio de Feria Adventus.

3a de Spiritu Sancto.


Léctio Isaíae Prophétae.

Isai. 7, 10-15


IN diébus illis: Locútus est Dóminus ad Achaz, dicens: Pete tibi signum a Dómino Deo tuo in profúndum inférni, sive in excélsum supra. Et dixit Achaz: Non petam, et non tentábo Dóminum. Et dixit: Audíte ergo domus David: Numquid parum vobis est, moléstos esse homínibus, quia molésti estis et Deo meo ? Propter hoc dabit Dóminus ipse vobis signum. Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen ejus Emmánuel. Butýrum et mel cómedet, ut sciat reprobáre malum, et elígere bonum.


Graduale Ps. 23, 7 Tóllite portas, príncipes, vestras: et elevámini, portae aeternáles: et introíbit Rex glóriae. V/. Ibid. 3-4 Quis ascéndet in montem Dómini ? aut quis stabit in loco sancto ejus ? Innocens mánibus et mundo corde.
Allelúja, allelúja. V/. Luc. 1, 28 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 1, 26-38


IN illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem Galilaéae, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quae cum audísset, turbáta est in sermóne ejus, et cogitábat, qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María, invenísti enim grátiam apud Deum: ecce concípies in útero, et páries fílium, et vocábis nomen ejus Jesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem David patris ejus: et regnábit in domo Jacob in aetérnum, et regni ejus non erit finis. Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco ? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce Elísabeth cognáta tua, et ipsa concépit fílium in senectúte sua: et hic mensis sextus est illi, quae vocátur stérilis: quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum.


Offertorium Luc. 1, 28 et 42 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.


Secreta


IN méntibus nostris, quaésumus, Dómine, verae fídei sacraménta confírma: ut, qui concéptum de Vírgine Deum verum et hóminem confitémur ; per ejus salutíferae resurrectiónis poténtiam, ad aetérnam mereámur perveníre laetítiam. Per eúmdem Dóminum.

2a Secreta de Feria.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Veneratióne.


Communio Isai. 7, 14 Ecce virgo concípiet, et páriet fílium: et vocábitur nomen ejus Emmánuel.


Postcommunio


GRÁTIAM tuam, quaésumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus ; per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúmdem Dóminum.

2a Postcommunio de Feria.MISSAE DE SANCTA MARIA

IN SABBATO

quae dici etiam possunt aliis diebus

ut votivae de B. Maria Virgine,

juxta Rubricas vel, ex Indulto, pro Temporum diversitate

II

A NATIVITATE DOMINI

USQUE AD PURIFICATIONEM


A Sabbato post Octavam Epiphaniae usque ad Sabbatum ante Purificationem beatae Mariae Virginis, vel, in Missis votivis, a die 26 Dec embris usque ad diem 1 Februarii inclusive, juxta Rubricas ; et, ex Indulto, a Nativitate Domini usque ad Purificationem beatae Mariae Virginis pariter inclusive.


Introitus Ps. 44, 13 et 15-16
VULTUM tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae ejus adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne. Ps. ibid., 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V/. Glória Patri.


Et in Sabbato dicitur Glória in excélsis.


Oratio


DEUS, qui salútis aetérnae, beátae Maríae virginitáte fecúnda, humáno géneri praémia praestitísti: tríbue, quaésumus ; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitae suscípere, Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit.


Et dicitur, juxta Rubricas, 2a Oratio de Spiritu Sancto, 3a contra persecutores Ecclesiae vel pro Papa.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Titum.

Tit. 3, 4-7


CARÍSSIME: Appáruit benígnitas et humánitas Salvatóris nostri Dei: non ex opéribus justítiae, quae fécimus nos, sed secúndum suam misericórdiam salvos nos fecit per lavácrum regeneratiónis et renovatiónis Spíritus Sáncti, quem effúdit in nos abúnde per Jesum Christum Salvatórem nostrum: ut justificáti grátia ipsíus, herédes simus secúndum spem vitae aetérnae: in Christo Jesu Dómino nostro.


Graduale Ps. 44, 3 Speciósus forma prae fíliis hóminum: diffúsa est grátia in lábiis tuis. V/. Ibid. 2 Eructávit cor meum verbum bonum, dico ego ópera mea Regi: lingua mea cálamus scribae, velóciter scribéntis.
Allelúja , allelúja. V/. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génitrix, intercéde pro nobis. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Gaude, María Virgo, cunctas haéreses sola interemísti. V/. Quae Gabriélis Archángeli dictis credidísti. V/. Dum Virgo Deum et hóminem genuísti: et post partum, Virgo, invioláta permansísti. V/. Dei Génitrix, intercéde pro nobis.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 2, 15-20


IN illo témpore: Pastóres loquebántur ad ínvicem: Transeámus usque Béthlehem, et videámus hoc verbum, quod factum est, quod Dóminus osténdit nobis. Et venérunt festinántes: et invenérunt Maríam, et Joseph, et infántem pósitum in praesépio. Vidéntes autem cognovérunt de verbo, quod dictum erat illis de púero hoc. Et omnes, qui audiérunt, miráti sunt: et de his, quae dicta erant a pastóribus ad ipsos. María autem conservábat ómnia verba haec, cónferens in corde suo. Et revérsi sunt pastóres glorificántes et laudántes Deum in ómnibus, quae audíerant et víderant, sicut dictum est ad illos.


Offertorium Felix namque es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex te ortus est sol justítiae, Christus Deus noster.


Secreta


TUA, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Veneratióne.


Communio Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.


Postcommunio


HAEC nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et, intercedénte beáta Vírgine Dei Genitríce María, caeléstis remédii fáciat esse consórtes. Per eúmdem Dóminum.MISSAE DE SANCTA MARIA

IN SABBATO

quae dici etiam possunt aliis diebus

ut votivae de B. Maria Virgine,

juxta Rubricas vel, ex Indulto, pro Temporum diversitate

III

A PURIFICATIONE

USQUE AD PASCHA


A Sabbato post Purificationem beatae Mariae Virginis usque ad Sabbatum post Dominicam Sexagesimae vel, in Missis votivis, post Purificationem beatae Mariae Virginis usque ad Sabbatum post Dominicam Passionis inclusive, juxta Rubricas ; et, ex Indulto, usque ad Feriam IV Majoris Hebdomadae pariter inclusive.


Introitus Sedulius
SALVE, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui caelum terrámque regit in saécula saeculórum. Ps. 44, 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V/. Glória Patri.


Et in Sabbato dicitur Glória in excélsis.


Oratio


CONCÉDE nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et, gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.


2a Oratio de Spiritu Sancto, 3a contra persecutores Ecclesiae vel pro Papa.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 24, 14-16


AB inítio et ante saécula creáta sum, et usque ad futúrum saéculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Jerúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.


Graduale Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quae sine tactu pudóris invénta es mater Salvatóris. V/. Virgo Dei Génitrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.
Allelúja, allelúja. V/. Num. 17, 8 Virga Jesse flóruit: Virgo Deum et hóminem génuit: pacem Deus réddidit, in se reconcílians ima summis. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Gaude, María Virgo, cunctas haéreses sola interemísti. V/. Quae Gabriélis Archángeli dictis credidísti. V/. Dum Virgo Deum et hóminem genuísti: et post partum, Virgo, invioláta permansísti. V/. Dei Génitrix, intercéde pro nobis.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 11, 27-28


IN illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, extóllens vocem quaedam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quae suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.


Offertorium Felix namque es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex te ortus est sol justítiae, Christus Deus noster.


Secreta


TUA, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Veneratióne.


Communio Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.


Postcommunio


SUMPTIS, Dómine, salútis nostrae subsídiis: da, quaésumus, beátae Maríae semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi ; in cujus veneratióne haec tuae obtúlimus majestáti. Per Dóminum.MISSAE DE SANCTA MARIA

IN SABBATO

quae dici etiam possunt aliis diebus

ut votivae de B. Maria Virgine,

juxta Rubricas vel, ex Indulto, pro Temporum diversitate

IV

A PASCHA

USQUE AD PENTECOSTEN


A Sabbato post Dominicam in Albis usque ad Sabbatum post Dominicam IV post Pascha vel, in Missis votivis, a Feria IV post Pascha usque ad Sabbatum infra Octavam Pentecostes inclusive, juxta Rubricas ; et, ex Indulto, toto Tempore Paschali.


Introitus Sedulius
SALVE, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui caelum terrámque regit in saécula saeculórum, allelúja, allelúja. Ps. 44, 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V/. Glória Patri.


Et in Sabbato dicitur Glória in excélsis.


Oratio


CONCÉDE nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et, gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.


2a Oratio de Spiritu Sancto, 3a contra persecutores Ecclesiae vel pro Papa.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 24, 14-16


AB inítio et ante saécula creáta sum, et usque ad futúrum saéculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Jerúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.


Allelúja, allelúja. V/. Num. 17, 8 Virga Jesse flóruit: Virgo Deum et hóminem génuit: pacem Deus réddidit, in se reconcílians ima summis. Allelúja. V/. Luc. 1, 28 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 19, 25-27


IN illo témpore: Stabant juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus María Cléophae, et María Magdaléne. Cum vidísset ergo Jesus matrem, et discípulum stantem, quem diligébat, dicit matri suae: Múlier, ecce fílius tuus. Deínde dicit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua.


Offertorium Beáta es, Virgo María, quae ómnium portásti Creatórem: genuísti qui te fecit, et in aetérnum pérmanes Virgo, allelúja.


Secreta


TUA, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Veneratióne.


Communio Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium, allelúja.


Postcommunio


SUMPTIS, Dómine, salútis nostrae subsídiis: da, quaésumus, beátae Maríae semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi ; in cujus veneratióne haec tuae obtúlimus majestáti. Per Dóminum.MISSAE DE SANCTA MARIA

IN SABBATO

quae dici etiam possunt aliis diebus

ut votivae de B. Maria Virgine,

juxta Rubricas vel, ex Indulto, pro Temporum diversitate

V

A PENTECOSTE

USQUE AD ADVENTUM


A Sabbato post Octavam Sacratissimi Cordis Jesu usque ad Sabbatum ante Dominicam I Adventus vel, in Missis votivis, a Feria II post Festum Ssmae Trinitatis, et, ex Indulto, a Festo ejusdem Ssmae Trinitatis usque ad Sabbatum ante Dominicam I Adventus.


Introitus Sedulius
SALVE, sancta parens, eníxa puérpera Regem: qui caelum terrámque regit in saécula saeculórum. Ps. 44, 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V/. Glória Patri.


Et in Sabbato dicitur Glória in excélsis.


Oratio


CONCÉDE nos fámulos tuos, quaésumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et, gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.


2a Oratio de Spiritu Sancto, 3a contra persecutores Ecclesiae vel pro Papa.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 24, 14-16


AB inítio et ante saécula creáta sum, et usque ad futúrum saéculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Jerúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.


Graduale Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quae sine tactu pudóris invénta es mater Salvatóris. V/. Virgo Dei Génitrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.
Allelúja , allelúja. V/. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génitrix, intercéde pro nobis. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 11, 27-28


IN illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, extóllens vocem quaedam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quae suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.


Offertorium Luc. 1, 28 et 42 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.


Secreta


TUA, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Veneratióne.


Communio Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.


Postcommunio


SUMPTIS, Dómine, salútis nostrae subsídiis: da, quaésumus, beátae Maríae semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi ; in cujus veneratióne haec tuae obtúlimus majestáti. Per Dóminum.


* Si tamen Missa de sancta Maria in Sabbato dici debeat infra Octavas simplices ejusdem beatae Mariae Virginis, dicitur ut in Festo respectivo, cum 2a tamen et 3a Oratione, ut supra pro diversitate Temporum notatur, et sine Credo, juxta Rubricas.MISSAE VOTIVAE
I

MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt* Singulis per hebdomadam diebus, quando fit Officium de Feria (exceptis Feriis Adventus extra Sabbatum, Quadragesimae, Quatuor Temporum, Rogationum et Vigiliarum) , et primo resumenda non sit Missa Dominicae praecedentis impedita, neque dicenda Missa conventualis Defunctorum, juxta Rubricas ; pro Missa conventuali dici potest una ex sequentibus Missis votivis, prout per hebdomadam disponuntur, et in eis fit Commemoratio Feriae de qua factum est Officium, et additur Oratio pro diversitate Temporum assignata, juxta Rubricas.Feria II

MISSA

DE SSMA TRINITATE


Introitus Tob. 12, 6
BENEDÍCTA sit sancta Trínitas, atque indivísa únitas: confitébimur ei, quia fecit nobíscum misericórdiam suam. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 8, 2 Dómine Dóminus noster: quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra ! V/. Glória Patri.


Oratio


OMNÍPOTENS sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis in confessióne verae fídei, aetérnae Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia majestátis adoráre unitátem: quaésumus ; ut ejúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur advérsis. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

2 Cor. 13, 11 et 13


FRATRES: Gaudéte, perfécti estóte, exhortámini, idem sápite, pacem habéte, et Deus pacis et dilectiónis erit vobíscum. Grátia Dómini nostri Jesu Christi, et cáritas Dei, et communicátio Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis. Amen.


Graduale Dan. 3, 55-56 Benedíctus es, Dómine, qui intuéris abýssos, et sedes super Chérubim. V/. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto caeli, et laudábilis in saécula.
Allelúja, allelúja. V/. Ibid., 52 Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum, et laudábilis in saécula. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Te Deum Patrem ingénitum, te Fílium unigénitum, te Spíritum Sanctum Paráclitum, sanctam et indivíduam Trinitátem, toto corde confitémur, laudámus, atque benedícimus. V/. Quóniam magnus es tu, et fáciens mirabília: tu es Deus solus. V/. Tibi laus, tibi glória, tibi gratiárum áctio in saécula sempitérna, o beáta Trínitas.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja, allelúja. V/. Dan. 3, 52 Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum, et laudábilis in saécula. Allelúja. V/. Benedicámus Patrem, et Fílium cum Sancto Spíritu. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 15, 26-27 ; 16, 1-4


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Cum vénerit Paráclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spíritum veritátis, qui a Patre procédit, ille testimónium perhibébit de me: et vos testimónium perhibébitis, quia ab inítio mecum estis. Haec locútus sum vobis, ut non scandalizémini. Absque synagógis fácient vos: sed venit hora, ut omnis, qui intérficit vos, arbitrétur obséquium se praestáre Deo. Et haec fácient vobis, quia non novérunt Patrem neque me. Sed haec locútus sum vobis, ut, cum vénerit hora eórum, reminiscámini, quia ego dixi vobis.


Offertorium Tob. 12, 6 Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus: quia fecit nobíscum misericórdiam suam. (T. P. Allelúja.)


Secreta


SANCTÍFICA, quaésumus, Dómine Deus noster, per tui sancti nóminis invocatiónem, hujus oblatiónis hóstiam: et per eam nosmetípsos tibi pérfice munus aetérnum. Per Dóminum.


Praefatio de Ssma Trinitate.


Communio Tob. 12, 6 Benedícimus Deum caeli, et coram ómnibus vivéntibus confitébimur ei: quia fecit nobíscum misericórdiam suam. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


PROFÍCIAT nobis ad salútem córporis et ánimae, Dómine Deus noster, hujus sacraménti suscéptio: et sempitérnae sanctae Trinitátis, ejusdémque indivíduae unitátis conféssio. Per Dóminum.MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Feria III

MISSA

DE ANGELIS


Introitus Ps. 102, 20
BENEDÍCITE Dóminum, omnes Angeli ejus: poténtes virtúte, qui fácitis verbum ejus, ad audiéndam vocem sermónum ejus. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. ibid., 1 Bénedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quae intra me sunt, nómini sancto ejus. V/. Glória Patri.


Et semper dicitur Glória in excélsis.


Oratio


DEUS, qui, miro órdine, Angelórum ministéria hominúmque dispénsas: concéde propítius ; ut, a quibus tibi minisrántibus in caelo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur. Per Dóminum.


Léctio libri Apocalýpsis beáti Joánnis Apóstoli.

Apoc. 5, 11-14


IN diébus illis: Audívi vocem Angelórum multórum in circúitu throni, et animálium, et seniórum: et erat númerus eórum míllia míllium, dicéntium voce magna: Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere virtútem, et divinitátem, et sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem, et glóriam et benedictiónem. Et omnem creatúram, quae in caelo est, et super terram, et sub terra, et quae sunt in mari, et quae in eo: omnes audívi dicéntes: Sedénti in throno, et Agno: benedíctio, et honor, et glória, et potéstas in saécula saeculórum. Et quátuor animália dicébant: Amen. Et viginti quátuor senióres cecidérunt in fácies suas: et adoravérunt vivéntem in saécula saeculórum.


Graduale Ps. 148, 1-2 Laudáte Dóminum de caelis: laudáte eum in excélsis. V/. Laudáte eum, omnes Angeli ejus: laudáte eum, omnes virtútes ejus.
Allelúja, allelúja. V/. Ps. 137, 1-2 In conspéctu Angelórum psallam tibi: adorábo ad templum sanctum tuum, et confítebor nómini tuo. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 102, 20 Benedícite Dóminum, omnes Angeli ejus: poténtes virtúte, qui fácitis verbum ejus. V/. Ibid., 21-22 Benedícite Dómino, omnes virtútes ejus: minístri ejus, qui fácitis voluntátem ejus. V/. Benedícite Dómino, ómnia ópera ejus: in omni loco dominatiónis ejus, bénedic, ánima mea, Dómino.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja, allelúja. V/. Ps. 137, 1-2 In conspéctu Angelórum psallam tibi: adorábo ad templum sanctum tuum, et confitébor nómini tuo. Allelúja. V/. Matth. 28, 2 Angelus Dómini descéndit de caelo, et accédens revólvit lápidem, et sedébat super eum. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 1, 47-51


IN illo témpore: Vidit Jesus Nathánaël veniéntem ad se, et dicit de eo: Ecce vere Israëlita, in quo dolus non est. Dicit ei Nathánaël: Unde me nosti ? Respóndit Jesus, et dixit ei: Priúsquam te Philíppus vocáret, cum esses sub ficu, vidi te. Respóndit ei Nathánaël, et ait: Rabbi, tu es Fílius Dei, tu es Rex Israël. Respóndit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis: majus his vidébis. Et dicit ei: Amen, amen dico vobis, vidébitis caelum apértum, et Angelos Dei ascendéntes et descendéntes supra Fílium hóminis.


Offertorium Apoc. 8, 3 et 4 Stetit Angelus juxta aram templi, habens thuríbulum áureum in manu sua, et data sunt ei incénsa multa: et ascéndit fumus arómatum in conspéctu Dei. (T. P. Allelúja.)


Secreta


HÓSTIAS tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes: ut eásdem, angélico pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus accípias, et ad salútem nostram proveníre concédas. Per Dóminum.


Communio Angeli, Archángeli, Throni et Dominatiónes, Principátus et Potestátes, Virtútes caelórum, Chérubim atque Séraphim, Dóminum benedícite in aetérnum. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


REPLÉTI, Dómine, benedictióne caelésti, supplíciter implorámus: ut, quod frágili celebrámus offício, sanctórum Angelórum atque Archangelórum nobis prodésse sentiámus auxílio. Per Dóminum.Missale Romanum 1957 - PRO NEC VIRGINE NEC MARTYRE