F. de Sales, Lettres 1367


LETTRE CCGXLVII.

S. FRANÇOIS DE SALES, AU PAPE PAUL V.

(Tirée de la vie du Saint, par Ch.-Aug. de Sales.)

Il fait l'éloge du père Ancina (1), que le pape songeait à faire béatifier, et au sujet duquel il avait consulté le Saint.(1) Ancina (Jean-Juvénal) était né dans la ville de Fossan, à huit milles de Saluées, en Piémont. Il fut médecin de Frédéric Madruce, ambassadeur du duc de Savoie auprès de Sa Sainteté, puis de l'empereur Rodolphe. Pendant le séjour qu'il fit à Rome, il étudia en théologie, et s'y rendit fort savant en peu de temps : puis il reçut l'ordre de prêtrise, et se mit sous la conduite de S. Philippe de Néri, fondateur de la congrégation de l'Oratoire de Rome. Enfin le pape Clément VIII lui ayant commandé d'accepter un des évêchés vacants, il choisit celui de Saluées, parce qu'il était de moindre revenu, et qu'il y avait beaucoup à travailler dans ce diocèse, où les opinions de Calvin s'étaient glissées.

Vers la mi-novembre 1617.

Gratissimum mini et juçundissimum est, quôd audio de vità et vivendi ratione perillustris et reverendissimi patris et domini Juvenalis Ancina; propediem in luce emittendà. Cum enim, ut niagnus Nazianzenorum pontifex Gregorius dixit, episcopi sint pictores virtutis, rei praîclarissima;, remque tam excellentcm verbis ac operibus con-cinnè, et quoad fieri potest, accuratô pingere debeant, lion dubito quin in nostri clarissimi et spectatissimi Juvenalis vitâ, justitioe christiana;, hoc est omnium virtutum omnibus numeris, ab-solutam imaginem conspecturi simus.

Et quidem cum Roma; quatuor illis vel quin-que mensibus", quibus piissimi ac ornatissimi proedecessoris mei Claudii Granierii jussu, lui-jus dioecesis aliquot rébus tractandis operam dedi, plurimos sanè vidi eximià sanctitate et doctrinà viros, qui Urbem, et in Urbe orbem, suis laboribus exornarent; sed inter eos omnes istius seor-sira virtus mentis mese oculos vehcuienter occupavit.

Mirabar etenim in tantà viri eraditione, ac va-riarum rerum scientiâ, tantam sui ipsius despi-cientiam ; in tantà oris, verborum ac morum gravitate, tantum leporem tantamque modostiain ; in tanlà pietatis sollicitudine, tantam urbanitatem ac suavitatem ; cum nec fastum, quod pic-risque conttngit, alio fastu, sed vera huiuilitatc calcaret, nec instante scientiâ () charitatem os-tentaret, sed charitate oedificante, scientiam instrueret ; dileclus plané Deo et Iwminibiis (Si 45,1), qui Dcum et homines purissimâ dilectione pro-sequeretur. Purissimam autem appello eam di-lcctionem, in quà vix quidquam amoris proprii, sivè philautia;, reperire licebat : rara etexquisita dilectio ista, quai etiain inter pietatis cultores rarô viget', undè proçul el de ultinûs fmibus pretium ejus (Pr 31,10). Observabam verô hominem hune, cum sese daret occasio, tam luculenter, tam sincère, tam amanter solitum laudarc variôrum religiosorum et ecclesiasticorum, imô ctiam laïeorum instituta, mores, doctrinam, Deoqtie inserviendi metho-dum, ac si ipse eorum congregationibus aut coe-tibus addictus esset. Cumque suam sibique di-lectissimam clarissimi Oralorii Congregationem dulcissimo et plané filiali corde complecteretur, non tamen propteréà alios conventus coetusqiie Deo servientum frigidius, ut plerumquc accidit, mollius amabat, aistimabat, extollebat.

Quamobrem cos qui tacti amore ceelesti intrin-secus, purioris vita; rationem sequi cupiebant, consiliumque ejus expetebant, solà Dci majore glorià inspecta, in societatem quam illis magis congruam putabat, manu et operà amantiSsimè deducebat : homo videlicet, qui nec Pauli (), nec Cephoe, née Apollinis, sed Jesu-Christi crat, quique meum ac tuuni, frigida illa verba, nec in temporalibus, nec in spiritualibus audiebat ; sed omnia in Christo, ac propter Christum sincère expendebat.

Cujus quidem tàm perfectse charitatis in hoc apostolico viro exemplum nunc ad manumhabeo. Obiit nuperrimè in collegio hujus civitatis Ani-ciensis clericorum regularium Sancti-Pauli, vir religiosissimus Guilielmus Cramoësius ParisieiiT sis ; cum quo, ut fit, dum verba miscerem, incidi in mentionem de reverendissimo Juvenali nostro Ancinâ. At ille subito gaudio perfusus : Quàm grata, inquit, hujus viri, quàm chara mihi esse débet recordatio ! Quippe qui me iterum in Christo quodammodo genuit. Cumque vidisset me desiderium concepisse rem totam fusius au-diendi, ità nàrrare perrexit.

Annos natus viginti quatuor, inquit, cum jam multis inspirationibus divina Providentia me ad vitam religiosam incitasset ; ità tamen pro meâ imbecillitate, contrariis tentationibus exagitatum me seutiebam, ut despondens prorsus animum, dematrimonio ineundo seriô cogitarem, resque jam apud amicos ità processerat, ut propemodum acta videretur.

Verum quae Dei est benignitas ! Cum oratorium Valliscellae ingressus essem, ecce audio patrem Juvcnalem Ancinam de humani primum ingenii inconstantià et infirmitate, deinde de eâ magnanimitate quâ instinctus divini executioni man-dandi sunt, ad populum verba fascientem tanta sermonis et sententiarum peritià, ut cordis mei miseranclam pigritiam, quasi mann injecta, excu-tere videretur; ità ut tandem quasi tuba exaltans vocem suam (Is 58,1), me addeditionem cogeret. Quapropter, statim finito sermone, ad eum iu oratorii quodam aiigulo preees.pro sermonis sui, ut rëor, felici successu fundentem, haesitans et anxius accedo, et quid auimo volverem expono. Ille verô, res, inquit, haec paulô accuratius tractanda est, neque nunc teinpus nobis suppe-teret, advesperascente jam die. Itaque cras, si ad me veneris, opportunius de re totà agemus. ïu intérim, quod caput est, lumen coeleste precibus advoca.

Veni ergo postridiè, et quiquid in utramque partemeirca vocationem meam agitarem, sincère aperui; seorsim verô me ob id potissimum religiosam vitam formidare, quôd corpus débile ac delicataj temperaturoe nactus essem.

Ouibas attenté auditis et expensis : Et propter ca, inquit servus ille Dei, divinà Providentia factiim est, ut in Ecclesiâ varii sint ordines religiosorum ; ut scilicet qui austeris et poeniteutia: exteriori addictis non possit vitara addicere, mi-tiores ingrcdiatur. Etecce tibi Congregatioele-ricorum regularium Sancti-Pauli, in quâ disciplina perfectionis religiosae summoperè viget, et nullo tamen tanto corporis labore premitur, quin à quovis propemodum homine ejus mores ac con-stitutiones facillimè, Deo propitio, observari possint : accède ad eoruni collegium, et vide tu ipse num ità se res habeat ? Neque deinceps cessavit vir Dei quôusque me huie collendissirnse congregationi adscriptum videret et insertum. Et ha;c quidem narrabat Guilielmus. Ex quibus facile est conjicere quanta fuerit ma-gni Juvenalis Ancinae in dicendo, efficacia, in consulendo sagacitas, et in juvandis proximis constans et perfecta chantas. Quod enim nunc exempli gratiâ à me recitatum est, id ipsum cum plerisque aliis actum cognovimus ; et quidem, quod ad me attinet, ingénue fateor, plerisque quas pro suâ in me propensione ab eo accepi litteris, vehementer ad amorem virtutis chvistianse incitatum fuisse.

Jam autem postquàm à proeclaro Congregatio-nis Oratorii vivendi modo ad sacrosanctum episcopale munus translatas est, tum verô maxime ejus virtus splcndidius micare, ac clarius, ut par èrat, splendescerc coepit, ut lucerna nimirum ardens et lucens (Jn 5,35), quoe suprà candelabrûm poiita, omnibus lacet qui in domo sunt (Mt 5,15).

Et quidem cum Cavmanioloe, quod oppidum est Salutiensis dioecesis, ubi visitatibnis pastoralis officio tune incumbebat, anno millesimo sexcentesimo-tertio, ejus salutandi gratis, relicto tan-tisper itinere, venissem; sensi ego tune quantàm dilectione mixtam venerationem ejus pietas et virtututn copia in populis Mis excitaret. Nam ubi me appulisse cognoverunt, dicisatis non potest quo ardofe mentis, amicâ quàdam vi ex hospitio publico in domum cujusdam nobjlis civis inyexe-runt, quando-quîdem inqtiiebant, homiii'em qui honoris'gratiâ ad suum dilectissimum pastorem diverterct, vellent, si modo possent, in niedio pectorum recondere.,

Neque unquàm sibi satisfaciebant in lcetitiâ quam ob tanti pqntificis proesentiam conçepc-rant, verbis ac vultu jucundé exprimendà, cum ille nobilissimà quâdam affabilitate ac suavissimà erga omnes bçnevolentiû,<omnium pariter oculos animosque in se converteret, ac tanquam pastor egregius et beneficus, oves suas nominatim ad virentia pascua evocaret (Jn 10,3), manibusque sale sapientioe plenis, ut post se venirent alliceret, iniô et traheret,

Uno tandem dicam verbo, cui absit iuvidià ; non memini me vidisse hominem, qui dotibus, quas Apostolus apostolicis viris tantoperè cupie-bat, cumulatius ac splendidius ornatus esset.

J'ai reçu une joie et une satisfaction incroyables, lorsque j'ai entendu dire qu'on allait mettre incessamment au jour la vie et le détail de toute la conduite du très - illustre et révérendissime père et seigneur Juvénal Ancina. Car, comme selon le sentiment du grand évêque de Nazianze, saint Grégoire, les évêques sont les peintres de la vertu, et qu'ils doivent peindre une chose si excellente par leurs paroles et par leurs oeuvres, je ne doute point que dans la vie de notre très-illustre et très-admirable Juvénal, nous ne voyons une entière et parfaite image de la justice chrétienne, c'est-à-dire de toutes les vertus.

Et véritablement pendant l'espace de quatre ou cinq mois que je négociais à Rome les affaires de cet évêché, par le commandement de mou très-dévot et très-vertueux prédécesseur monseigneur Claude de Granier, j'ai vu, certes, plusieurs hommes excellents en sainteté et en doctrine, qui illustraient par leurs travaux la ville par excellence, et dans elle le monde entier ; mais entre tous ces grands personnages, la vertu de celui-ci frappa particulièrement les yeux de mon esprit.

J'admirais en effet, dans la science profonde de cet homme qui embrassait tant de différents objets, et dans une si grande érudition, un égal mépris de lui-même ; dans la gravité parfaite de son extérieur, de ses discours et de ses moeurs, autant de grâce et de modestie ; dans le soin qu'il prenait de pratiquer et de recommander la dévotion, une pareille application à la politesse, à la douceur et à l'affabilité : en sorte qu'il ne foulait point aux pieds le faste et l'orgueil par un autre orgueil., ce qui arrivé à plusieurs ; mais par une vraie humilité ; et qu'il ne faisait point valoir sa charité par la science qui enfle, mais qu'il faisait fructifier la science par la charité qui édifie. C'était un homme chéri de Dieu et des hommes, parce qu'il les aimait d'une charité très-pure. Or, j'appelle une charité très-pure, celle dans laquelle l'on aurait de la peine de trouver la moindre trace d'amour propre ou de philanlie, charité rare et exquise, qui ne se trouve pas facilement, même dans ceux qui font profession de piété, a raison de quoi elle est plus précieuse et plus rare que les curiosités extraordinaires qui viennent des extrémités du monde.

J'ai remarqué que, lorsque l'occasion s'en présentait, cet homme de Dieu avait coutume de louer si ouvertement, si sincèrement et si amoureusement les divers instituts des religieux, des ecclésiastiques, et même des laïcs, leurs moeurs, leur doctrine et leur méthode de servir Dieu, que l'on eût dit qu'il ôtait de leurs congrégations et de leurs compagnies. Et quoiqu'il eût une affection très-douce et tout-à-fait filiale pour sa très-chère congrégation de l'Oratoire, si illustre entre les autres, lorsqu'il s'agissait des autres sociétés et compagnies des serviteurs de Dieu, il n'en partait pas pour cela plus froidement, comme il arrive quelquefois ; il ne les aimait pas avec moins d'ardeur, ne les estimait pas moins, et ne les louait pas plus faiblement.

C'est pourquoi lorsqu'il trouvait quelqu'un qui, touché intérieurement d'un mouvement de l'amour divin, désirait s'attacher à une manière de vie plus pure, et dans cette intention venait lui demander conseil, il ne regardait que la plus grande gloire de Dieu : il le conduisait pour ainsi dire par la main, et l'aidait avec une charité incroyable à entrer dans la société qu'il croyait lui être la plus propre. En effet, ce saint homme n'était ni à Paul, ni à Cephas, ni à Apollon, mais à Jésus-Christ seul ; et il ne voûtait point entendre parler de ces froides expressions de mien et de tien, soit dans les choses temporelles, soit dans les spirituelles ; mais il pesait toutes choses sincèrement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ.

J'ai maintenant en main un exemple de cette charité si parfaite en cet homme apostolique. Il y a quelque temps qu'il mourut au collège de cette ville d'Annecy, gouverné par les clercs réguliers de Saint-Paul, un homme très-religieux, nomme Guillaume Cramoisy, natif de Paris. Or, comme je m'entretenais familièrement avec lui, mon discours tomba sur notre révérendissime Juvénal Ancina. Ce religieux, comblé de joie tout à coup, m'interrompit et me dit : O que la mémoire de cet homme me doit être chère et agréable ! C'est lui qui m'a en quelque façon engendré de nouveau à Jésus-Christ. Et voyant que j'avais conçu le désir de savoir un peu plus amplement ce dont il voulait parler, il continua de m'en instruite en cette sorte.

J'avais atteint, dit-il, l'âge de vingt-quatre ans, quand la divine Providence m'inspira à diverses reprises d'embrasser la vie religieuse. Toutefois, eu égard à ma faiblesse, je me sentis agité de tant de tentations contraires, que, manquant tout-à-fait de courage, je pensai sérieusement à me marier, et la chose était tellement avancée de la part de mes amis, qu'il semblait déjà qu'elle fût faite.

Mais combien grande est la bonté de Dieu ! Étant par hasard entré dans l'oratoire de la Vallicelle, je m'arrêtai à entendre le père Juvénal Ancina qui prêchait au peuple, et qui fit voir premièrement l'inconstance et la faiblesse de l'esprit humain, et ensuite recommanda fort cette magnanimité avec laquelle il faut mettre à exécution les inspirations divines ; ce qu'il traita avec tant d'habileté et d'énergie, et un tel choix de mots et de sentences, qu'il me sembla presque porter la main jusqu'à mon coeur pour en secouer et faire tomber la misérable paresse ; en sorte qu'élevant sa voix comme une trompette, il me contraignit de me rendre. C'est pourquoi aussitôt que la prédication fut achevée, lorsqu'il priait Dieu, comme je pense, pour l'heureux succès de son sermon, et qu'il s'était retiré pour cet effet dans un certain coin de l'église, je m'approchai de lui avec crainte et tremblement, et lui adressant la parole, je ne manquai pas d'exposer tout ce que je roulais dans mon esprit.

Mais il me dit : Cette affaire mérite d'être traitée un peu plus exactement, et nous n'en aurions pas maintenant le loisir, parce qu'il se fait déjà tard. Mais si vous voulez venir me trouver demain, nous parlerons de tout cela plus commodément ; et cependant, ce qui est la principale chose, attirez sur vous la lumière céleste par vos prières.

Je m'en allai donc le trouver le lendemain, et je lui découvris sincèrement tout ce que je pen-sais pour et contre ma vocation ; mais en particulier, que je redoutais la vie religieuse, surtout parce que j'avais un corps foible et un tempérament délicat.

M'ayant écouté attentivement, et considéré mûrement toutes mes raisons : C'est pour cela, dit le serviteur de Dieu, que la divine Providence a voulu qu'il y eût dans l'Église divers ordres religieux, afin que ceux qui ne pourraient supporter les austérités et les mortifications extérieures des plus pénitents, entrassent dans les plus doux. Vous avez la congrégation des clercs réguliers de Saint-Paul, où la discipline et la perfection religieuse sont souverainement en vigueur, et où il n'y a pas tant d'austérités corporelles que ses coutumes et ses constitutions ne puissent être observées, avec la grâce de Dieu, par quelque homme que ce soit. Allez-vous-en à leur collège, et voyez si la chose n'est pas telle que je vous le dis. Dès-lors, cet homme de Dieu ne cessa de me presser jusqu'à ce qu'il m'eût vu enrôlé et admis dans cette vénérable congrégation. Voilà ce que m'a raconté le père dom Guillaume.

De tout cela, il est facile de conjecturer combien étaient grandes, dans le grand Juvénal Ancina, l'efficace de sa parole, sa prudence et sa sagesse à donner des conseils, et sa constante et parfaite charité à secourir le prochain. Car ce que j'ai rapporté tout maintenant par manière d'exemple, il l'a pratiqué à l'égard de bien d'autres : et pour ce qui me concerne en mon particulier, je confesse franchement que les lettres qu'il m'a écrites par une bienveillance singulière, ont beaucoup excité en moi l'amour des vertus chrétiennes.

Mais depuis qu'il eût passé de l'excellente manière de vivre de la congrégation de l'Oratoire, aux très-saintes fonctions de l'épiscopat, sa vertu commença à briller et à rayonner bien davantage, Comme il était très-raisonnable ; et il fut tel i\\\'une lampe ardente et luisante, qui étant posée sur le chandelier, éclaire tous ceux qui sont dans la maison.

En effet, lorsque, pour le saluer en l'année 1603, je me détournai un peu de mon chemin, et que j'allai à Carmagnole, ville du diocèse de Saluées, où il faisait alors sa visite épiscopale, je m'aperçus fort bien de l'amour et de la vénération que portaient les peuples de cette ville à sa piété et à la multitude de ses vertus. Car aussitôt qu’ils surent que j'étais arrivé, il n'est pas possible d'exprimer avec quelle ardeur et quelle douce violence ils me tirèrent de l'auberge où j'étais logé, pour me mener dans la maison d'un noble bourgeois de l'endroit; parce, disaient-ils, qu'ils auraient voulu, s'il leur eût été possible, mettre dans leur coeur un homme qui s'était détourné pour Visiter leur cher pasteur.

Et quoiqu'ils donnassent à l’envi mille témoignages de leur joie, soit dans leurs discours, soit dans l'air de leurs visages, pour la présence d'un si grand prélat, tout cela n'était rien à leur gré; parce que la noble affabilité que l'on remarquait en lui, et son admirable bonté envers tous, attiraient sur lui les yeux et les coeurs de tous; et que comme un très-bon pasteur il appelait toutes ses brebis par leur nom, pour les conduire à des pâturages verdoyants; qu'il les attirait, et même les entrainait après lui, ayant ses mains pleines du sel de la sagesse.

Et pour tout dire en un mot, et sans offenser personne, je ne me souviens pas d'avoir jamais vu aucun homme qui fût plus abondamment rempli et plus richement orné des qualités que l'apôtre désirait tant aux hommes apostoliques.
LETTRE CCCXLVIII.

S. FRANÇOIS de SALES A UN RELIGIEUX FEUILLANT.

Il lui donne son avis sur la manière de composer des traités de théologie.Annecy, 15 novembre 1617,

Mon révérend père, c'est la vérité que j'aime d'amour votre congrégation, mais d'amour infructueux jusqu'à présent ; Dieu le rende autant effectif qu'il est affectif, et non-seulement à N., mais en deux ou trois dignes monastères de ce diocèse, nous verrons refleurir la sainte piété que le glorieux ami de Dieu et de Notre-Dame, saint Bernard, y avait plantée.

Je vois bien en votre lettre, que vous languissez, puisque vous me dites, ecce quem amas infirmatur (Jn 11,3) ; mais je n'en ai pourtant point de compassion, qu'avec une extrême suavité : d'autant que infirmitas haec non est ad mortem, sed ut manifestentur opéra Dei (Jn 11,4). Ecce enim qui amat irifirmalur, puisque amore languet (3). Et partant je suis bien content de faire l'office d'une fille de Jérusalem, et nuntiabo dilecto tuo, ecce qui amat, et quem amas, infirmutur (4). Et vous, mon cher père, en contre échange, implorez pour moi et sur moi le secours duquel, entre les vents et lés orages, j'ai tant besoin sur ces eaux : Aquoe mulloe populi mulli (5). Salvum me foc, Deus, quoniam conculcavit me homo; et libéra me de aquis multis (6).

J'ai vu avec un extrême plaisir le projet de votre Somme de théologie, qui est à mon gré bien et judicieusement faite. Si vous me favorisez de m'en envoyer un cahier, je le lirai amoureusement, et vous dirai franchement et naïvement mon avis, à quelque prix que ce soit; et pour vous en donner quelque assurance dès maintenant, je vous dis que mon opinion serait que vous retranchassiez, tant qu'il vous serait possible, toutes les paroles méthodiques, lesquelles, bien qu'il faille employer en enseignant, sont néanmoins superflues, si je ne me trompe, et importunes en écrivant.

(3) Car celui qui aime est malade, puisqu'il languit d'amour.
(4) Cantico Salomonis.
(5) Les grandes eaux signifient la multitude des peuples.
(6) Sauvez-moi, mon Dieu, parce que l'homme m'a foulé aux pieds ; délivrez-moi de la multitude des eaux. Ps. m, v. 55, et 14, v. 3.Qu'est-il besoin, par exemple, In hac difficul-idle 1res nobis occumuit quoestiones ; prima nempè quoestio crit, quid sit praideslinatio ; secunda, quorum sit proedcsiinalio ; tertia,etc. (1)? Car, puisque vous êtes extrêmement méthodique, on verra bien que vous faites ces choses l'une après l'autre, sans que vous en avertissiez auparavant. De même, In hac quoeslione très sententioe sunt prima sententia est, etc. (2). Car ne suffit-il pas de commencer à capite (3) le récit des sentences, avec un nombre précédent en cette sorte.

1. Scolus, Mayronis,el sequaces, etc.
2. Ocham, Aureolus, et Nominales.
3. Sancli verb Thomas et Bonaventura (4), et ainsi des autres ; puis au lien de dire, Ses-ponsum est tribus conclusionibus, quorum prima sit (S), ne suffit-il pas, Jam ergo dico primo, etc. 2° Dico, etc. 5° Dico, etc. (6) ?

Comme aussi de faire des préfaces pour continuer les matières : Postquàm egirnus de Deo uno, congruum est ut mine de Deo trino, sive de Tri-nitate, etc. (7). Cela est bon pour des gens qui vont sans méthode, ou qui ont besoin de faire connoltre leur méthode, parce qu'elle est extraordinaire ou embarrassée. Or, cela empêchera extrêmement votre Somme de grossir; ce ne sera que suc et moelle,- et selon mon sentiment, elle en sera plus friande et plus agréable.

J'ajoute qu'il y a une quantité de questions inutiles à tout, bonnes à façonner le discours certes, il n'est pas grand besoin de savoir, Utrum Angeli in loco per essentiam, aut per operaiionem (8);

(1) Il se présente trois questions à faire sur cette difficulté : la première est de savoir ce que c'est que la prédestination ; là seconde, qui sont ceux qui sont prédestinés; la troisième, etc.
(2) Il y a trois sentiments sur cette question : le premier sentiment est, etc.
(3) Par le premier.
(4) 1. Scot, Mayron, et leurs sectateurs. 2. Ocham, Auréole, et les Nominaux. 3. Mais S. Thomas et S. Bonaventure, etc.
(5) Il faut répondre par trois conclusions, dont la première soit, etc.
(6) Je dis donc 1°...; cri deuxième lieu, je dis...; 5° je dis que, etc.
(7) Après avoir traité de l'unité de Dieu, il est convenable que nous expliquions ce qui regarde la "Trinité.
(8) Si les anges sont dans le lieu par leur essence ou par leurs opérations.utrum moveantur ab extremo ad extremum sine medio (1), et semblables : et bien que je voudrais qu'on n'oubliât rien, si est-ce qu'en telles questions il me semble qu'il suffirait de bien exprimer votre opinion, et en jeter le vrai fondement, puis à la fin dire simplement, ou au commencement, que talis et talis aliter senserunt (2), afin de laisser plus de place pour s'étendre un peu davantage es questions de conséquence, èsquelles il faut regarder de bien instruire votre lecteur.

Item, je sais que quand il vous plaît, vous avez un style affectif; car je me ressouviens fort bien de votre Benjamin de Sorbonne. J'approuverais qu'es endroits où commodément il se peut, vous fissiez les arguments pour vos opinions, en ce style comme en la question : Utrum Verbum carnem stumpsisset, Adante non peccante(5). Et en l'une et l'autre opinion, on peut réduire les opinions en style affectif. En celle, Utrum proedestinatio sit ex proevisis meritis (4), soit que l'on tienne l'opinion des saints pères qui ont précédé S. Ambroise, soit qu'on tienne celle de S. Augustin ou de S. Thomas, ou celle des autres, on peut former les arguments en style affectif, sans amplifier, ains en abrégeant ; et au lieu de dire, Secundum argumentum sit (3), simplement mettre un chiffre 2. Au demeurant, c'est un grand ornement de mettre plusieurs bonnes autorités, quand elles sont preignantes et courtes; si moins peu, avec un renvoi.

Or sus, mon cher père, que vous semble de mon coeur ? Va-t-il bien à la bonne foi envers le vôtre? Mais croyez-moi, encore ne suis-je pas si simple, qu'avec un autre j'en usasse comme cela. Je me ressouviens de votre douceur naturelle, morale et surnaturelle; j'ai mon imagination pleine de votre charité, laquelle omnia suffért (), et que libenter suffertis insipientes, cum sitis ipsi sapidités () ; in insipientia donc meâ dixi (8) ; Dieu vous fasse prospérer en son saint amour. Je suis en lui à toute extrémité, mon révérend père, votre, etc.(1) S'ils se transportent d'un lieu en un autre sans passer par un milieu.
(2) Tel et tel ont pensé autrement.
(5) Si le Verbe eût pris chair humaine, au cas qu'Adam n'eût pas péché?
(4) Si la prédestination se fait selon les mérites prévus.
(5) Soit le second argument. :
(8) J'ai parlé avec mon imprudence ordinaire. Ib'ul.LETTRE CCCXLIX, (A MADAME FRANÇOISE-ANGÉLIQUE DE SAINT-UERMAND) A MERE FAVRE.

1380
(Tirée du monastère de la Visitation de Chaillot.)

Il marque son inquiétude sur la santé de madame de Chantal, alors dangereusement malade.


Grenoble, 4 décembre 1617.

Que vous dirais-je, ma très-chère fille? Certes; je me porte bien, mais toujours en peine de notre mère, que je laissai un peu mieux qu'elle n'était il y a dix ou onze jours, mais toujours en danger. Et penseira, "ayant demeuré depuis la veille de S. André sans savoir en sorte que ce soit de ses nouvelles, je dois être peiné! La volonté de Dieu soit à jamais l'unique refuge de la nôtre, et son accomplissement notre consolation.

Je suis ici reçu avec joie, et ne nous manque que notre soeur Barbe-Marie
1298 , laquelle sachant vers vous, je ne vous requiers point. Ma très-chère fille, je vous salue de tout mon coeur, et suis très-parfaitement vôtre. Notre père se porte bien; le frère et la soeur vont à Metz, trop heureux que sera ce peuple de les voir. Je salue nos chères soeurs, et ma soeur Marie-Aimée très-parfaitement, avec ma soeur Jeanne-Françoise, et ma soeur Marie-Catherine, et ma soeur Françoise-Hiéronyme 1176 , en-somme, toutes sans réserve, et ma soeur Colin 1012 . Dieu soit à jamais au milieu de leurs âmes. Amen.
LETTRE CCCL.

S. FRANÇOIS de SALES, A MADAME DE CHANTAL.

(Tirée du monast. de la Visitât, de la ville d'Alby),

Marques d'amitié.

4 décembre 4617.

Dieu par sa bonté vous conserve, ma très-chère mère; mon coeur vous salue infiniment, et a toujours le vôtre au - dessus de toutes ses affections. Qu'à jamais soyez-vous bénie, ma très-chère mère. Vive Jésus.LETTRE CCCLI, A MADAME DE CHANTAL.

1381
Il se réjouit en Dieu de sa convalescence, et lui souhaite une vie longue, sainte et heureuse.

Grenoble, Jour de la Conception de Notre-Dame, 1617.

Au nom de la très-sainte Trinité, trois paroles à ma très-chère mère. Je suis allé tout gai, comme un petit oiseau, dans ma chaire, où j'ai chanté plus joyeusement que l'ordinaire à l'honneur de ce grand Dieu, qui a racheté ma vie de la mort, et qui me couronnera en sa miséricorde et ses misérations (
Ps 103,4). Oui, ma chère fille ; car S. Paul disait bien à ses enfants, ma joie et ma couronne (Ph 4,1) composée des miséricordes divines.

Soyons à jamais tout à Dieu : bénissons son saint nom, et exaltons le trône de son amour sacré dans notre âme; elle vivra jusqu'au siècle des siècles. Dieu donc, soit à jamais béni, qui nous console en toutes nos tribulations (2Co 1,3-5). Dieu donc soit à jamais béni, et veuille de plus en plus établir l'espérance qu'il nous donne de la guérison de ma très-aimée mère et fille. Dieu soit- béni, et me donne la grâce de M «éipre1 quelque service ici, et partout où il lui plaira de m'appeler, surtout en mon diocèse, puisqu'il lui a plu de m'en charger, et du côté duquel, où que j'aille, mon coeur se tourne à tous moments.

La glorieuse Vierge soit à jamais honorée, qui est notre dame et reine de dilection (cf. Si 24,24): c'est aujourd'hui sa première fête, qui m'est signalée (4) ; et je viens de l'église des pères récollets, qui est dédiée au mystère qui se célèbre 1267 . O Dieu, sauveur de notre âme, qui êtes le jour de la clarté éternelle, donnez ce jour temporel, et dix mille après, bons et utiles, sains et agréables à la fille bien-aimée qu'il vous a plu rendre mienne, et précieuse à mon coeur comme moi-même.


(4) Cette fête est celle de la Conception immaculée de la très-sainte Vierge, mystère auquel le saint prélat a toujours eu une grande dévotion ; d'ailleurs c'est ce jour-là même qu'il avait reçu la consécration épiscopale.LETTRE CCCLII, (A SON ALTESSE LE DUC DE SAVOIE) AU PRINCE DE PIEMONT, VICTOR AMEDEE.

1389 Il le remercie de l'avoir choisi pour accompagner en Fiance le cardinal de Savoie, qui allait demander en mariage madame Christine de France, soeur de Louis XIII et fille de Henri IV et de Marie de Médicis, pour Victor-Amédée, prince de Piémont, héritier présomptif de la couronne de Savoie.

Annecy, 4 janvier 1618.

Monseigneur, je reçois à très-grand honneur le commandement que votre altesse me fait, de suivre monseigneur le sérénissime cardinal en France ; et l'exécuterai, Dieu aidant, avec tant de sujétion et de fidélité, que je ne démériterai point d'être avoué à jamais, comme je la supplie très-humblement de faire, Monseigneur, votre, etc.LETTRE CCCLIII, A MADAME DE BLANIEU.

1394
Il l'exhorte à conserver la paix intérieure.

Annecy, 18 janvier 1618.

Madame, conservez-le donc bien, ce coeur, en ce juste contentement qu'il a de se sentir en paix avec Dieu; paix de laquelle le prix n'est point au monde, non plus que la récompense, puisqu'elle vous est acquise par le mérite du sang de notre Sauveur, et qu'elle vous acquerra le paradis éternel, si vous la gardez bien.

"Faites-le donc, ma très-chère fille, et ne fuyez rien tant que ce qui la vous peut ôter. Et vous le ferez, je le sais bien ; car vous invoquerez Dieu, afin qu'il vous en continue la grâce, et prendrez soin de bien pratiquer ce que je vous ai conseillé, que j'espère de confirmer par mon retour ; puisque, comme j'ai opinion, le voyage de ce prince que je devais accompagner est retardé
1388 . Cependant, faites-moi part à vos prières, puisque je ne cesserai jamais de vous souhaiter toutes sortes de bonheur, et serai toute ma vie, ma très-chère fille, votre, etc.LETTRE CCCLIV, A L'EPOUSE DU PRESIDENT DE BOUQUERON.

1395
(Tirée des oeuvres du Saint. Paris. Léonard.— 1663. Tom. 2<=.)

Il s'excuse auprès d'elle de ne l'avoir pas nommée sa fille, sur le respect qu'il lui portait, et lui promet de le faire à sa prière. Fondation de Grenoble. Les bonnes oeuvres sont sujettes à des contradictions.

Annecy, 18 janvier 1618.

Madame,

1. si jamais ma bouche a refusé de vous nommer ma fille, c'a été sans le consentement de mon coeur, qui, dès le premier abord du vôtre, sentit bien que Dieu lui donnait une forte et invariable affection toute vraiment paternelle pour vous; mais on n'ose pas toujours parler comme ou désirerait, surtout quand on doit du respect à ceux qui portent les mêmes titres (1) que nous voudrions avoir. Certes, puisque vous le voulez, je ne saurais aussi plus me priver de ce contentement ;

2. et je vous dirai donc, ma très-chère fille, que je suis bien aise que ces filles (1) soient venues faire ici l'apprentissage du sacré métier que par après elles iront exercer, comme j'espère, dedans le pays de leur naissance et de mon affection (cf.
1416 ): pour moi, je n'en puis plus douter, voyant cette générale concurrence des souhaits que font tant de gens de bien. Cependant il est fort certain, comme vous dites, que cette bonne oeuvre ne se fera pas sans quelques contradictions : car comme serait-il bon autrement ? Mais pour cette dame, je ne crois pas qu'elle la fasse longue, puisqu'elle est vertueuse et de bon esprit, et puisque Dieu dissipe les contagions humaines par la science céleste.

3. Or sus, ma très-chère fille, continuez toujours à servir ce divin maître et sauveur de votre âme, en pureté et douceur d'esprit : c'est l'unique bonheur que nous pouvons prétendre ; et l'infaillible assurance de le posséder éternellement consiste à l'aimer, en ce monde fidèlement et confidemment. Je ne suis pas hors d'espérance de vous revoir ce carême (2), et de vous dire de vive voix, comme je le dis de tout mon coeur, que je suis, ma très-chère fille, votre, etc.

(1) Le Saint veut sans doute parler des titres de sainteté et de vertu, comme s'il en était dépourvu.
(1) Madame de Chantal alla travailler à la fondation de Grenoble, par l'ordre de son saint évêque qui y était pour lors, accompagnée de ses religieuses et de quatre novices du même lieu, qui avaient pris l'habit à Annecy, Elle y arriva le 7 avril, veille des Rameaux, 1618, et y fut reçue par tout le peuple avec des applaudissements extraordinaires. Le lendemain... on fit la cérémonie de l'établissement.... Elle donna place à quelques filles, et laissa pour supérieure la mère P. M. de Chaslel.
(2) S. François devait prêcher le carême à Grenoble cette année 1618.
F. de Sales, Lettres 1367