Fontes CIC t1 296

Clemens XII, litt. ap. Compertum, 24 aug. 1734

- 1

Compertum, exploratumque Vobis esse non ambigimus, C arnium Tho­mam bon. mem. tunc Patriarcham Antiochenum cum potestate I < ; a t i a latere Apostolicum Commissarium et Visitatorem, deinde huius S. U. I . Car­dinalem de Tournon, a Praedecessore nostro fel. rec. Clemente Xl, ad Sinas anno 1702 missum, ubi primum ad Arcem Pudicherii appulit, ut gravibus et urgentibus Missionum in Regnis Madurensi, Mayssurensi, et Carnatensi saluberrime dirigendarum necessitatibus opportune prospiceret, condidisse die 23 mensis Iunii anni 1704, Decreta nonnulla, quae dic 8 mensis Iulii eiusdem anni promulgavit. Cum autem aliquot ex Venerabilibus Fratribus, et Dilectis Filiis, Episcopis, et sacris Indiarum Orientalium Operariis, qui­busdam in iisdem Decretis contentis minime acquiescentes, reclamassent, laudatus Praedecessor noster Clemens XI Litteris in forma Brevis ad Epi­scopum Meliapurensem die 17 mensis Septembris anni 1712 datis,2 eorumdem Decretorum obedientiam, et observantiam tamdiu requisivit, ac mandavit, donec Apostolica haec Sedes causae momentis fideliter relatis, et accuratius inspectis, quas novisset Iustitiae magis consentaneas, et propagandae Chri­stianae Fidei magis idoneas providentiae suae vias, ac rationes iniret. Bene­dictus etiam XIII fel. rec. itidem Praedecessor noster provide Clementis XI Mandatis, declarationibus, atque vestigiis inhaerens, Literis quoque in forma linivis die 12 mensis Decembris anni 1727 datir,3 memorata Cardinalis Tour- u, ¦iiii Decreta confirmationis robore similiter munivit. Nos vero, qui plane Immerentes ipsis Summis Pontificibus in Apostolica servitute successimus, nihil optamus impensius, quam ut Sacrosancta Iesu Christi Fides amplius Iu in . promoveatur, atque omni ope curémus, ut si qua forte magnis eiusdem Im rrm ntis, et propagationi occurrant impedimenta, (Deo votis nostris obse- ¦ un i i ii, ) penitus auferantur. Itaque postquam necessaria, et certiora habuimus ii m um nia, Theologorum, ac praesertim Venerabilium Fratrum nostrorum S. R I . < Cardinalium per universam Christianam Rempublicam Generalium luqm : im suffragia exquisivimus, quaeque iidem Venerabiles Fratres nostri Cardui iii". > • .nfirmanda, aut moderanda, vel declaranda, atque in nonnullis

1 Vrnrt.ilnlibiu Fratnl.n ,, ac dilectis Filiis, Episcopis, et Apostolicis Missio­nariis          in Wrgnit Indiarum 1 >• 1. uialiutn, Madurensi, Mayssurensi, et Carnatensi.

1 Non ¦n, 1 rjvi. i f Iu-. Pontif, de Prop. Fide, pars I, vol. II, p. 296, 297.

' Ad um,-: nostra 1 ' In. Pontif, de Prop. Fide, pars I, vol. VII, p. 113.

remittenda Nobis consulere decreverunt, ex sequentibus Dubiis hic insertis plene vos dignoscetis.

« Dubia pro Missionibus Madurensi, Mayssurensi, et Carnatensi exorta « occasione Decreti clar. mem. R. P. D. Caroli Thomae Maillart de Tournon c Patriarchae Antiocheni, postea S. R. E. Cardinalis, editi Ponticherii die 23 « Iunii 1704, proposita in Congregationibus Generalibus S. Officii, habitis « in Conventu S. Mariae supra Minervam, coram Eminentissimis et Reveren- « dissimis DD. S. R. E. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, praesentibus « DD. Consultoribus, infrascriptis diebus: Super quibus Dubiis iidem Emi- « nentissimi suam protulerunt sententiam, prout infra, videlicet ».

Feria 4 die 21 Ianuarii 1733.

Dubium primum. An, et quomodo Decretum clar. mem. Eminentissimi Cardinalis de Tournon sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Districte prohibemus, ne in baptizandis tam Pueris, quam Adultis cuius- « cumque sexus, et conditionis, omittantur Sacramentalia, sed omnia palam « adhibeantur, et signanter saliva, sal, et insufflatio, quae ex Apostolica « Traditione Catholica Ecclesia recepit, et ob recondita in iis Sacris Caere- « moniis Divinae erga nos bonitatis Mysteria, sancte, et inviolabiliter custo- « divit; Decreto Sanctae, et universalis Inquisitionis de anno 1656 pro Sinis « facto,1 ob diversas rationes, et circumstantias, minime obstante ».

Eminentissimi dixerunt. « Confirmandum esse Decretum Eminentissimi « Cardinalis de Tournon : sed consulendum Sanctissimo, quod Missionariis « Regnorum Madurensis, Mayssurensis, et Carnatensis Dispensationem con- t cedat ad Decennium duraturam, omittendi in collatione Baptismi salivam, « et occulte utendi insufflationibus, in casibus tamen particularibus, et in « quibus gravis et proportionata necessitas urgeat, super qua conscientia « Missionariorum oneratur: dummodo non laborent errore habendi salivam, « et anhelitum, tamquam materiam ineptam, vel incapacem ad inserviendum « pro Sacramentalibus Caeremoniis in Baptismo, utpote omnino incapaces « Baptismi. Eisque Missionariis iniungendum, ut debitam instructionem, alias- « que omnes possibiles diligentias adhibeant, ut aversio Populorum a saliva, « et insufflatione amoveatur, et de instructione, aliisque diligentiis adhibitis « Sanctam Sedem intra tempus Decennii certiorent ».

« Insuper monendos esse Missionarios super gravi negligentia non recur- « rendi ad S. Sedem pro obtinenda facultate dispensandi, et male se ges- « sisse Episcopos concedendo huiusmodi Dispensationem, inconsulta Apo- « stolica Sede ».

Secundum dubium. An, et quomodo dictum Decretum sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Item praecipimus, ut iuxta lauda- « bilem Ecclesiae consuetudinem, semper imponatur Baptizando a Baptizante « nomen alicuius Sancti in Martyrologio Romano descripti, omnino inter- « dictis Nominibus Idolorum, vel falsae Religionis Poenitentium, quibus

1 Die 23 mart. - Cf. Collectanea S. C. de Prop. Fide, vol. I, n. 126.

•     n-iiiili 11111 it 1111 it Ncophiti hactenus appellari consueverunt, antequam « per It.i | > 11 111 ii m essent Divinae Gratiae renati ».

I mi-.inim.imi dixi runt. « Moderandum esse Decretum, deleto verbo,

•   Praecipimus ; i um clausula: Curent quantum fieri potest; firma remanente luicrdictionc, quoad nomina Idolorum, et falsae Religionis Poenitentium ».

Feria 4 die 22 Aprilis 1733.

Tim um dubium. An, et quomodo dictum Decretum sit exequendum in i parte, quae est tenoris sequentis. « Nec Parochis, seu Missionariis sub luovis praetextu liceat SS. Crucis, Sanctorum, et rerum sacrarum nomina i ei translata immutare, nec ea alio Idiomate explicare, nisi Latino, vel iltcm Indico, quatenus voces Indicae Regionis, latinae significationi liquido t adamussim respondeant».

Lminentissimi dixerunt. «Quod servetur Decretum Eminentissimi de l"oiirnon, et declaretur, non habere locum in vocibus, et nominibus iam «ab Institutione Missionis communiter receptis, quae tamen per hanc decla-

•   iit i onem nec approbantur, neque reprobantur».

Quartum dubium. An, et quomodo dictum Decretum sit exequendum in parte, quae est tenoris sequentis. « Et quia audivimus, Baptismum Infan- nuii ex Christianis Parentibus ortorum, eorumdem incuria, saepe saepius m protrahi, non sine maximo dictorum Infantium salutis discrimine, mo- . iiuis Evangelicos Operarios, ut sacrorum Canonum memores, terminum . 1 e v i o rem, quam fieri possit, attentis circumstantiis, Genitoribus praefi-

•     .mt, graviter conscientiam eorum onerantes, nisi filios intra praefixum . tempus ad Ecclesiam deferant Sacro Fonte abluendos ».

I minf.ntissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum Eminentissimi Car- . diu a I is de Tournon ».

(Jiiimtum dubium. An, et quomodo praedictum Decretum sit exequendum ¦ a parte, quae est tenoris sequentis. « Praeterea cum moris huiusmodi

•   facientis sit, ut Infantes sex vel septem annorum, interdum etiam in tene-

•   «•«¦n aetate, ex Genitorum consensu, matrimonium indissolubile de prae­diti utrahant per impositionem Taly, seu aureae Tesserae Nuptialis « "•«¦»(» ullo pensilis; Missionariis mandamus, ne huiusmodi irrita matri-

M»U Inter Christianos fieri permittant, nec Sponsos sic coniunctos coha-

• «•¦ «luant, donec completa legitima aetate, et explorato eorum consensu, i U m 1 eclesiae, iuxta formam a Sac. Concilio Tridentino praescriptam,

•   «MttNi. et anonicum Matrimonium contraxerit ».

awntntinsimi dixerunt. «Exequendum esse decretum Eminentissimi de

•   TWNMMi cum declaratione tamen, servandam esse formam pro Matrimo- S «KSs • lac. ( 1 medio Tridentino praescriptam in locis, in quibus Decretum

#M GhhUII m cap. primo sess. 24 de Reform. Matrim. publicatum est, et

•   iMpasltfum publicabitur, neque eius observantia sit impossibilis; et Mis-

•   «unum i uu ut quantum fieri potest, ut in omnibus locis Missionum illarum « i'ullum «Ikl im Concilii Decretum publicetur ».

Feria 4 die 13 Maii 1733.

Sextum dubium. An, et quomodo dictum Decretum sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Et quoniam apud Peritiores impiae illius « Religionis Sectatores, Taly praesefert Imaginem, licet informem, Pulleyaris, « seu Pyllejaris idoli nuptialibus Caerimoniis praepositi, cumque dedeceat « Christianas Mulieres talem effigiem collo deferre in signum Matrimonii; « districte prohibemus, ne imposterum audeant Taly cum hac effigie collo « appendere; et ne Uxores innuptae videantur, poterunt uti alio Taly, vel c Sanctissimae Crucis, vel Sanctiss. Domini Nostri Iesu Christi, vel Beatae i Virginis, vel alia quavis Religiosa Imagine ornato ».

Eminentissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum Eminentissimi de « Tournon, quamvis Missionarii asserant, nunquam permisisse gestationem « dicti Taly ».

Septimum dubium. An, et quomodo praedictum Decretum sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Et cum supertitione non careat « Funiculus centum et octo filis compositus, et croceo succo delinitus, quo « plerique dictum Taly appendunt, prohibemus etiam dictorum filorum nume- « merum, et unctionem ».

Eminentissimi dixerunt, c Servandum esse Decretum Eminentissimi de c Tournon ».

Octavum dubium. An, et quomodo dictum Decretum sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis, c Caeremoniae etiam Nuptiales iuxta « harum Regionum morem tot sunt, tantaque superstitione maculatae, ut « tutius remedium aptari non possit, quam eas omnino interdicendo, cum « undique noxia Oentilitatis labe scateant, et difficillimum sit eas a supersti- « tiosis expurgare. At vero, ut faciliori conversionum viae, et Neophitorum « coinmodo, quantum fieri potest, in Domino indulgeamus, Missionariis, et praecipue Missionum Superioribus iniungimus, ut novis adhibitis dili- gentiis, severiorique calculo, superstitiosa omnia a dictis Caeremoniis expun- « gant, ita ut nihil inultum relinquatur, quod Christianam pietatem offendat, « et Gentilium superstitionem redoleat, et signanter, praeter eas, quas audi- « vitulis iam statutas in hac materia ab iisdem Missionariis reformationes, « ramus arboris Arcsciomara omnino auferatur, ferculorum numerus, non « minus ac cibi praescripta qualitas, varietur: circuli super caput sponsorum « ad tollenda maleficia, omittantur; et quod de ferentis diximus, de luteis « Vasis ibidem adhiberi s,.litis a nobis dietum, et prohibitum intelligatur ».

Eminentissimi dixi runi. « Servandum esse Decretum Eminentissimi Car- « dinalis de Tournon ».

Feria 4 die 22 Iulii 1733.

Nonum dubium. An, et quomodo dictum Decretum sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Fructus etiam, vulgo dictus Cocco, ex « cuius fractione prosperitatis, vel infortunii auspicia Gentiles temere ducunt, « vel omnino a Christianorum Nuptiis reiiciatur, vel saltem, si illum come- « dere velint, non publice, sed secreto, et extra solemnitatem aperiatur ab

« iis, qui Evangelica luce edocti, ab huiusmodi auspiciorum deliramento sunt « immunes ».

Eminentissimi dixerunt. Dilata.

Decimum dubium. An, et quomodo dictum Decretum sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Nullus rite, et sufficienter dispositus « arceatur a Sacramento Poenitentiae, et signanter Mulieres menstruali morbo « laborantes, non attentis diebus purificationis iuxta morem Gentilium; cum « haec Sacramentalis vera Animae purificatio, et non alia, sit attendenda a « Christifidelibus, eorumque Pastoribus, quibus praeterea non liceat, nec « per seipsos, nec per Catechistas, nec per alios quoscumque, dictis Mulie- « ribus prohibere accessum ad Ecclesiam, vel ad Confessarium, durante dicta « infirmitate, et dictae purificationis tempore ».

Eminentissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum Eminentissimi Car- « dinalis de Tournon ».

Undecimum dubium. An, et quomodo exequendum sit dictum Decretum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Dedecet etiam Christianae Virginis « honestati prima vice dicto morbo laborantis, illum Cognatis, Vicinis, et « Amicis notum facere, et inverecunde publicare, iisque Ethnicorum more « et ritu in eius domum collectis, super re tam sordida festum instituere. « Quocirca huiusmodi solemnitates et ritus Orthodoxis Puellis interdicimus, « et abolemus, Missionariisque iniungimus, ut non solum eas, verum etiam « Genitores moneant, quam dissona sit virginei pudoris legibus eiusmodi « obscaena consuetudo, quae a Gentilium impudentia videtur inducta, ut ita, « labefactata Puellarum verecundia, eas effrenate ad libidinem provocare « valeant ».

Eminentissimi dixerunt. « Quod curent Missionarii abolere festum sub « titulo Menstrui, sed sub titulo Nuptiarum tantum permittant ».

Feria 4 die 9 Septembris 1733.

Nonum Dubium supradicta die 22 Iulii propositum, sed non resolutum: An, et quomodo praedictum Decretum sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Fructus etiam vulgo dictus Cocco, ex cuius fractione pro- « speritatis, vel infortunii auspicia Gentiles temere ducunt, vel omnino a « Christianorum nuptiis reiiciatur, vel saltem, si illum comedere velint, non « publice, sed secreto, et extra solemnitatem aperiatur ab iis, qui Evangelica « luce edocti, ab huiusmodi auspiciorum deliramento sunt immunes ».

Eminentissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum praedicti Eminen- « tissimi Cardinalis de Tournon ».

Decimum secundum dubium. An, et quomodo Decretum praedicti Eminen­tissimi Card. de Tournon sit exequendum in ea parte, quae est tenoris sequen­tis. « Ferre pariter non possumus, quod a Medicis Spiritualibus pro Anima- « rum salute ea charitatis Officia denegentur, quae Medici Gentiles Nobilis « etiam generis, seu Castae, pro Corporis salute praestare non dedignantur « Infirmis, licet abiectae et intimae conditionis, vulgo dictis Pareas. Quapro- « pter districte mandamus Missionariis, ut, quantum in ipsis erit, nemini e « Christianis aegrotis, quantumvis Pareas, et vilioris, si adessent, generis

« hominibus, desideranda relinquatur in infirmitate copia Confessarii : et ne, «. ingravescentibus morbis, cum gravissimo vitae corporalis periculo, aeternae « consulere cogantur, iisdem Missionariis praecipimus, ne infirmos huius- « modi conditionis ad Ecclesiam deferendos expectent, sed consultius Domos, « ubi aegrotant, pro viribus petant ad eos invisendos, ac piis sermonibus, « et precibus, Sacramentorumque pabulo recreandos, atque demum eos in « extremo vitae discrimine constitutos Sancto Infirmorum Oleo deliniant, « absque Personarum, aut sexus acceptione, expresse damnantes quamcum- « que praxim huic Christianae pietatis officio contrariam ».

Eminentissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum Eminentissimi de

< Tournon; praeterea monendos Missionarios, quod neque ad Baptismum « admittant Indos, qui in ea sunt opinione, Pareas a Deo esse reprobatos, « et ideo nullam posse sperare salutem, nisi eam opinionem deposuerint ».

Decimum tertium dubium. An, et quomodo dictum Decretum exequen dum sit in ea parte, quae est tenoris sequentis, i Non sine maximo animi « nostri moerore accepimus etiam, Christianos Tympanorum pulsatores, « Tibicines, vel alterius cuiuscumque Musici Instrumenti Sonatores ad Ido- « lorum Festivitates et Sacrificia accersiri, ad ludendum, et interdum etiam « cogi, ob quamdam servitutis speciem erga Publicum ab ipsis contra- « ctae per huiusmodi artis exercitium, nec facile esse Missionariis, eos ab « hoc detestabili abusu avertere. Quocirca considerantes, quam gravem ratio-

*  nem essemus Deo reddituri, si huiusmodi Christifideles a Daemoniorum « honore et cultu pro viribus non revocaremus, illis prohibemus, ne impo- « sterum audeant, nec in Pagodis, nec extra, tum occasione Sacrificiorum,

tum quarumcumque Solemnitatum superstitioso cultu imbutarum, sonare, « aut canere, sub poena Excommunicationis latae sententiae; cum nullo « modo liceat Christi famulis Belial inservire; ideoque Missionarii non solum « eos monere tenebuntur de praedicta prohibitione, verum etiam illam omnino

< executioni demandare, et contrafacientes ab Ecclesia expellere, donec ex » corde resipiscant, et publicis poenitentiae signis patratum scandalum emen- « daverint ».

Emini niissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum Eminentissimi Car- « dinalis de Tournon ».

Decimum quartum dubium. An, et quomodo dictum Decretum exequen• d.im sit in ea parte, quae est tenoris sequentis. * Declaramus praeterea Pon- « tificiam Constitutionem Gregorii Pap.ie XV incipien. Romanae Sedis Anti- « stes,1 ad petitionem PP. Societatis Iesu editam, qua indigenis Christifidelibus « lavacra non alia occasione, et fine, quam corporis reficiendi, et a natura-

*  libus sordibus mundaudi, ab Apostolica Sede permittuntur, interdictis « tempore, et modo, quibus a Gentilibus adhiberi solent, aeque afficere <• Evangelicos Operarios, quibus propterea non liceat sub quacumque alia « causa, et fine, etiam ad effectum, ut existimentur Sanias, seu Brachmanes, « prae caeteris dediti huiusmodi ablutionibus, illis uti, praesertim statutis

1 Cf. Ius. Pontif, de Prop. Fide, pars I, vol. I, p. 15-17.

« eorum horis, et ante, vel immediate post quamcumque Sacram functionem ».

Eminentissimi dixerunt, c Servatum esse Decretum Eminentissimi Car- « dinalis de Tournon ».

Feria 4 die 16 Septembris 1733.

Decimum quintum dubium. An, et quomodo Decretum Cardinalis de Tour­non, sit exequendum in ea parte, qw>e est tenoris sequentis. « Cineres itidem « ex Vaccae stercore confectos, et iiflPiam Gentilium Poenitentiam a Rutren ¦< institutam redolentes, benedicere, eosque fronti Sacro Chrismate delinitae « impingere, sive quaecumque alia signa albi. vel rubei coloris, quibus Indi

< superstitiosissimi in fronte, vel in pectore, aut in alia quavis corporis parte

< utuntur, deferre prohibemus, manantes, ut Sanctae Ecclesiae consuetudo, piique ritus Cineres benedicendi, '"isque Christianorum caput Cruce

« signandi ad humanae infirmitatis fliemoriam recolendam, religiose serven­tur, tempore, ac modo ab Ecclesia praescripto, scilicet Feria 4 Cinerum, « et non alias ».

Eminen nssiMi dixerunt, c Confirmandum esse Decretum Eminentissimi « Cardinalis de Tournon, servata in omnibus Constitutione Gregorii XV « edita die 31 ianuarii 1623, quae incipit: Romanae Sedis Antistes ».1

Praeterea Eminentissimi dixerant. « Quod fiat Decretum, quod impo- « natur Missionariis, cuiuscumque Ordinis, etiam Societatis Iesu, in Partibus « Infidelium degentibus, ne audeant permittere Ritus, vel Consuetudines « proprias Gentilium, nec illos, aut illas proprio arbitrio vertere in Ritus, « vel Consuetudines Christianae Relteionis> 'nconsulta S. Sede; et Missionarii « meminerint praeceptionis Alexandri vn in sua Constit. incipien. Sacro- t. sancti,2 sequentibus verbis express- Ne ob Instructionis defectum, qui Sacro f Baptismate initiautur, immaculatai11 Christi legem profanis ac gentilitiis «' Institutis ex ignorantia foedent, a c Idololatriam cum Orthodoxa Fide con-

< fundant, ut saepe inibi evenire nunciatum est; caveant ii, qui iisdem « instruendis incumbunt, ne imposterum ullus ad Baptisma admittatur, qui

< gentilitios mores prorsus non e^uerit» et in fide non sit sufficienter « instructus ».

Decimum sextum, et ultimum Pub,um- An> et quomodo dictum Decretum exequendum sit in ea parte, quae est tenoris sequentis. « Et demum quia ex « librorum de falsa Religione, et de rebus obscenis, et superstitiosis tractan- « tium lectura, venenum, ut plurimi*111 serpere solet ad Cor Fidelium, quo «non minus fidei puritas offenditur» quam mores corrumpuntur, magnopere « commendantes zelum, ac studium Missionariorum, qui libros sacram Eccle- « siae Catholicae doctrinam, rerum1ue Sacrarum monumenta continentes, « pro Indorum Christifidelium eruditione»in linguam Malabaricam, seu Tamu- « licam transtulere, vel novos pro illorum commodo, et institutione compo- « suerunt, iisdem Christifidelibus eXPresse interdicimus fabulosos Gentilium

' Cf. Ius Pontif, de Prop. Fide, pars '» vo1- P- 15-17-

2 Cf. N. 235.

« libros, eosque legere, et retinere prohibemus, sub poena Excommunica- « tionis latae sententiae, nisi prius habita licentia Parochi, seu Missionarii c curam Animarum exercentis, quorum prudentiae committimus facultatem « super hoc dispensandi, et libros (si qui forte sunt) noxia superstitione « vacuos, et nihil contra bonos mores tractantes, pro Christianorum usu « seligendi, eorumque lecturam permittendi ».

Eminentissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum Eminentissimi Car- « dinalis de Tournon ».

Quibus dubiis, et eorum resolutionibus Nobis per Venerabilem Fratrem Archiepiscopum Damiatae, Congregationis Sancti Officii Assessorem, relatis, Resolutiones ipsas plene approbantes, cuncta ea, quae iuxta earum tenorem confirmanda, aut moderanda, vel declaranda, ac in nonnullis remittenda visa sunt, respective confirmavimus, moderavimus, declaravimus, et in nonnullis remisimus. Quocirca, Venerabiles Fratres, Dilecti Filii, Vobis iniungimus et mandamus, ut pro singulari vestra in Nos atque hanc Sanctam Sedem reve­rentia, quaecumque per hasce nostras Literas de Apostolicae Auctoritatis ple­nitudine, vel confirmata, vel decreta, aut praescripta sunt, sanctissime custo­diatis, atque ab omnibus servanda studiosissime curetis: Obsecrantes Vos in Domino per viscera misericordiae Dei nostri, ut Controversiis iam semo- tis, et omnino evulsis, alacres atque animi nostri sensibus concordes, studia et labores vestros in Animarum salutem, quae praestantissimus vestrae voca­tionis est finis, pro viribus conferatis.

[Bened. XIV Bull., tom. 1, p. 406-412].


297

Clemens XII, const. Admonet Nos, ii aug. 1735.

Admonet Nos Apostolici muneris ratio ad ea serio intendere, per quae provide statuta a Praedecessoribus nostris, praesertim ad Ecclesiasticam disciplinam tuendam, ac pacem, et tranquillitatem inter Villicos, et Opera­rios agri Dominici firmandam spectantia, inviolabiliter custodiantur, atque observentur.

§ 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit Venerabilis Frater Patriarcha Ulyxbonen., quod Regulares Regnorum Portugslliae, et Algarbiorum diversis temporibus adnixi fuerint sese ab observatione Constitutionis fel. recor. Gre­gorii Papae XV Praedecessoris Nostri, quae incipit: inscrutabili Dei provi­dentia, subducere, ac eximere, licti quibusdam in simili forma Brevis literis rec. me. Urbani Papae VIII Praedecessoris etiam Nostri die 3 martii 1625 expeditis, tenoris, qui sequitur, videlicet: Dilecto Filio Magistro Ioanni Bapti­stae Pallottae in utraque Signatum nostra Referendario, Iurium, et Spolio­rum Camerae nostrae Apostolicae iu Portugalliae, et Algarbiorum Regnis debitorum Collectori Generali Urbanus Papa VIII. Dilecte fili salutem, et Apostolicam benedictionem. A!: is a fel. rec. Gregorio Papa XV Praedeces­sore Nostro emanarunt literae tenoris subsequentis, videlicet: Gregorius

Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Inscruta­bili, etc.

O.'nittitar constitutio, quia eam habes supra, in N. 109.

Cum autem, sicut accepimus, circa executionem litcr.uum praedictarurn in Portugalliae, et Algarbiorum Regnis faciendam nonnulla pci dilectum filium Michaëlem Suarium Pereira, negotiorum Regnorum huiusmodi pro carissimo in Christo filio nostro Philippo Portugalliae et Al u In, u um Rege Catholico in Romana Curia Agentem, eiusdem Philippi Regis minime ieram dilectis filiis nostris Dominico Sanctorum duodecim Apostolorum < iymnasio, Ioanne Oarcia Sanctorum quatuor Coronatorum Millino, ac S, q>i,,uc San­ctae Susannae, necnon Antonio S. Honuphrii Titulorum Presbyteri* Canli nalibus respective nuncupatis ad id a nobis specialiter deputati ., dolui tu fuerint, idcirco donec deducta, ut praefertur, et quae deducenda fuerint, po Dominicum, Ioannem Garciam, Scipionem, et Antoniutti Cardinali piaoli- ctos, seu alios a nobis super his deputandos maturius, et plenius vid, antur, atque considerentur: Motu proprio, et ex certa scientia, ac matura dehbe ratione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Tibi per placentes committimus, et mandamus, ut in Regnis Portugalliae, et Algarbiorum prae­dictis tantum ab executione praeinsertarum literarum huiusmodi super „ deri, auctoritate nostra cures, et facias, donec aliter a Nobis, seu Romanis Pontificibus Successoribus nostris provisum fuerit; contradictores quoslibet, et rebelles, ac Tibi in hoc non parentes, per sententias, censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque opportuna Iuris, et Facti remedia, appellatione post- posita, coinpescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus praeinsertis literis huiusmodi, ceterisque in con­trarium facientibus quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 3 martii 1625 Pontificatus nostri anno II.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, suspensio dictae Constitutionis Gregorii Praedecessoris vigore praeinsertarum Urbani itidem Praedecessoris literarum, donec aliter ab ipso Urbano Praedecessore, seu Romanis Pontificibus Successoribus suis provisum fuisset, sicut praemittitur, facta iam diu cessaverit, ac e medio sublata fuerit per posteriores Ordina­tiones a Sede Apostolica identidem emanatas, potissimum vero per alteram Constitutionem similis mem. Clementis Papae X Praedecessoris quoque nostri, cuius initium est: Superna magni Patris familias,1 usque ab anno 1670 per viam Legis universalis promulgatam, ad removenda scilicet dubia, et con­tentiones, quae occasione recensitae Constitutionis Gregorii Praedecessoris excitata fuerunt, quemadmodum novissime etiam a Congregatione Venera­bilium Fratrum Nostrorum S. Romanae Ecclesiae Cardinalium Concilii Tri­dentini Interpretum, re discussa, expensisque Urbani Praedecessoris literis praeinsertis, resolutum, et declaratum fuit, nihilominus nonnulli Regulares Regnorum praefatorum, et praesertim Ordinis Cistercien. executioni eiusdem Constitutionis Gregorii, et alterius Clementis Praedecessorum, necnon decre­torum, quae ad illarum tramites a dicta Congregatione Cardinalium prodie-

1 Cf. N. 246.

« libros, eosque legere, et retinere prohibemus, sub poena Excommunica­ti! inis latae sententiae, nisi prius habita licentia Parochi, seu Missionarii curam Animarum exercentis, quorum prudentiae committimus facultatem ? super hoc dispensandi, et libros (si qui forte sunt) noxia superstitione « vacuos, et nihil contra bonos mores tractantes, pro Christianorum usu « seligendi, eorumque lecturam permittendi ».

Eminentissimi dixerunt. « Servandum esse Decretum Eminentissimi Car- « dinalis de Tournon ».

Quibus dubiis, et eorum resolutionibus Nobis per Venerabilem Fratrem Archiepiscopum Damiatae, Congregationis Sancti Officii Assessorem, relatis, Resolutiones ipsas plene approbantes, cuncta ea, quae iuxta earum tenorem confirmanda, aut moderanda, vel declaranda, ac in nonnullis remittenda visa sunt, respective confirmavimus, moderavimus, declaravimus, et in nonnullis remisimus. Quocirca, Venerabiles Fratres, Dilecti Filii, Vobis iniungimus et mandamus, ut pro singulari vestra in Nos atque hanc Sanctam Sedem reve­rentia, quaecumque per hasce nostras Literas de Apostolicae Auctoritatis ple­nitudine, vel confirmata, vel decreta, aut praescripta sunt, sanctissime custo­diatis, atque ab omnibus servanda studiosissime curetis: Obsecrantes Vos in Domino per viscera misericordiae Dei nostri, ut Controversiis iam semo- tis, et omnino evulsis, alacres atque animi nostri sensibus concordes, studia et labores vestros in Animarum salutem, quae praestantissimus vestrae voca­tionis est finis, pro viribus conferatis.

[Bened. XIV Bull., tom. 1, p. 406-412].

297.

Clemens XII, const. Admonet Nos, ii aug. 1735.

Admonet Nos Apostolici muneris ratio ad ea serio intendere, per quae provide statuta a Praedecessoribus nostris, praesertim ad Ecclesiasticam disciplinam tuendam, ac pacem, et tranquillitatem inter Villicos, et Opera­rios agri Dominici firmandam spectantia, inviolabiliter custodiantur, atque observentur.

§ 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit Venerabilis Frater Patriarcha Ulyxbonen., quod Regulares Regnorum Portugalliae, et Algarbiorum diversis temporibus adnixi fuerint sese ab observatione Constitutionis fel. recor. Gre­gorii Papae XV Praedecessoris Nostri, quae incipit: Inscrutabili Dei provi­dentia, subducere, ac eximere, freti quibusdam in simili forma Brevis literis rec. me. Urbani Papae VIII Praedecessoris etiam Nostri die 3 martii 1625 expeditis, tenoris, qui sequitur, videlicet: Dilecto Filio Magistro Ioanni Bapti­stae Pallottae in utraque Signatura nostra Referendario, Iurium, et Spolio- rum Camerae nostrae Apostolicae in Portugalliae, et Algarbiorum Regnis debitorum Collectori Generali Urbanus Papa VIII. Dilecte fili salutem, et Apostolicam benedictionem. A!;as a fel. rec. Gregorio Papa XV Praedeces­sore Nostro emanarunt literae tenoris subsequentis, videlicet: Gregorius

Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam, Inscruta- bili, etc.

Ornittitur constitutio, quia eam habes supra, in N. 199.

Cum autem, sicut accepimus, circa executionem literarum praedictarum in Portugalliae, et Algarbiorum Regnis faciendam nonnulla per dilectum filium Michaëlem Suarium Pereira, negotiorum Regnorum huiusmodi pro carissimo in Christo filio nostro Philippo Portugalliae et Algarbiorum Rege Catholico in Romana Curia Agentem, eiusdem Philippi Regis nomine coram dilectis filiis nostris Dominico Sanctorum duodecim Apostolorum Oymnasio, Ioanne Gareia Sanctorum quatuor Coronatorum Millino, ac Scipione San­ctae Susannae, necnon Antonio S. Honuphrii Titulorum Presbyteris Cardi­nalibus respective nuncupatis ad id a nobis specialiter deputatis, deducta fuerint, idcirco donec deducta, ut praefertur, et quae deducenda fuerint, per Dominicum, Ioannem Garciain, Scipionem, et Antonium Cardinales praedi­ctos, seu alios a nobis super his deputandos maturius, et plenius videantur, atque considerentur: Motu proprio, et ex certa scientia, ac matura delibe­ratione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Tibi per praesentes committimus, et mandamus, ut in Regnis Portugalliae, et Algarbiorum prae­dictis tantum ab executione praeinsertarum literarum huiusmodi superse- deri, auctoritate nostra cures, et facias, donec aliter a Nobis, seu Romanis Pontificibus Successoribus nostris provisum fuerit; contradictores quoslibet, et rebelles, ac Tibi in hoc non parentes, per sententias, censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque opportuna Iuris, et Facti remedia, appellatione post- posita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus praeinsertis literis huiusmodi, ceterisque in con­trarium facientibus quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 3 martii 1625 Pontificatus nostri anno II.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, suspensio dictae Constitutionis Gregorii Praedecessoris vigore praeinsertarum Urbani itidem Praedecessoris literarum, donec aliter ab ipso Urbano Praedecessore, seu Romanis Pontificibus Successoribus suis provisum fuisset, sicut praemittitur, facta iam diu cessaverit, ac e medio sublata fuerit per posteriores Ordina­tiones a Sede Apostolica identidem emanatas, potissimum vero per alteram Constitutionem similis mem. Clementis Papae X Praedecessoris quoque nostri, cuius initium est: Superna magni Patris familias,1 usque ab anno 1670 per viam Legis universalis promulgatam, ad removenda scilicet dubia, et con­tentiones, quae occasione recensitae Constitutionis Gregorii Praedecessoris excitata fuerunt, quemadmodum novissime etiam a Congregatione Venera­bilium Fratrum Nostrorum S. Romanae Ecclesiae Cardinalium Concilii Tri­dentini Interpretum, re discussa, expensisque Urbani Praedecessoris literis praeinsertis, resolutum, et declaratum fuit, nihilominus nonnulli Regulares Regnorum praefatorum, et praesertim Ordinis Cistercien. executioni eiusdem Constitutionis Gregorii, et alterius Clementis Praedecessorum, necnon decre­torum, quae ad illarum tramites a dicta Congregatione Cardinalium prodie-

' Cf. N. 246.

§ 3. Cum autem ad Apostolatus nostri notitiam pervenerit non deesse hisce etiam temporibus Graecos Schismaticos, qui subdolis artibus, ac emen- titis praetextibus Christifidelium pietatem circumvenientes, in diversis Catho­licis Regionibus pecunias quaestuare, seu eleemosynas colligere praesumunt, iisque ad eorum schisma confovendum, erroresque pertiuacius retinendos, nec non ad ipsius verae Fidei, et Catholicorum perniciem contra eorumdem fidelium mentem, ac intentionem, nequiter abutuntur: hinc est, quod Nos firmiori Decreti, et literarum praefatarum executioni, et observationi quantum cum Domino possumus prospicere, simulque damnatas quaestuationes, seu eleemosynarum collectas huiusmodi impedire, ac proscribere volentes, Motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, deque Aposto­licae potestatis plenitudine, praeinsertum Decretum ab Innocentio emanatum praefatasque literas super eiusdem Decreti approbatione, et confirmatione ab Alexandro Praedecessoribus editas, sicut praemittitur, cum omnibus, et •singulis in eis respective contentis harum serie approbamus quoque, et con­firmamus, ac innovamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur, vim, et efficaciam adiungimus.

[Bull. Rom., tom. 14, p. 120-122].Fontes CIC t1 296