Missale Romanum 1957 - BEATAE MARIAE VIRGINIS


Eadem die 8 Septembris

Pro S. HADRIANO

MartyreMissa In virtúte, de Communi unius Martyris 3 loco.Die 9 Septembris

S. GORGONII

Martyris


SimplexMissa Laetábitur, de Communi unius Martyris 4 loco, cum Orationibus ut infra.


Oratio
P


SANCTUS tuus, Dómine, Gorgónius sua nos intercessióne laetíficet: et pia fáciat solemnitáte gaudére. Per Dóminum.


Secreta
P


GRATA tibi sit, Dómine, nostrae servitútis oblátio: pro qua sanctus Gorgónius Martyr intervéntor exsístat. Per Dóminum.


Postcommunio
C


FAMÍLIAM tuam, Deus, suávitas aetérna contíngat et végetet: quae in Mártyre tuo Gorgónio Christi Fílii tui bono júgiter odóre pascátur: Qui tecum.Die 10 Septembris

S. NICOLAI A TOLENTINO

Confessoris


DuplexMissa Justus, de Communi Confessoris non Pontificis 2 loco.


Oratio
C


ADÉSTO, Dómine, supplicatiónibus nostris, quas in beáti Nicolái Confessóris tui solemnitáte deférimus: ut, qui nostrae justítiae fidúciam non habémus, ejus, qui tibi plácuit, précibus adjuvémur. Per Dóminum.


Secreta
C


PRAESTA nobis, quaésumus, omnípotens Deus: ut nostrae humilitátis oblátio, et pro tuórum tibi grata sit honóre Sanctórum, et nos córpore páriter et mente puríficet. Per Dóminum.


Postcommunio
C


QUSUMUS, omnípotens Deus: ut, qui caeléstia aliménta percépimus, intercedénte beáto Nicoláo Confessóre tuo, per haec contra ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.Die 11 Septembris

SS. PROTI et HYACINTHI

Martyrum


SimplexMissa Salus autem, de Communi plurimorum Martyrum 3 loco, cum Orationibus ut infra.


Oratio
P


BEATÓRUM Mártyrum tuórum Proti et Hyacínthi nos, Dómine, fóveat pretiósa conféssio: et pia júgiter intercéssio tueátur. Per Dóminum.


Secreta
P


PRO sanctórum Mártyrum tuórum Proti et Hyacínthi commemoratióne múnera tibi, Dómine, quae debémus, exsólvimus: praesta, quaésumus ; ut remédium nobis perpétuae salútis operéntur. Per Dóminum.


Postcommunio
P


UT percépta nos, Dómine, tua sancta puríficent: beatórum Mártyrum tuórum Proti et Hyacínthi, quaésumus, implóret orátio. Per Dóminum.Die 12 Septembris

SANCTISSIMI NOMINIS MARIAE

Duplex majusIntroitus Ps. 44, 13, 15 et 16
VULTUM tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae ejus adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne. Ps. ibid., 2 Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. V/. Glória Patri.


Oratio


CONCÉDE, quaésumus, omnípotens Deus: ut fidéles tui, qui sub sanctíssimae Vírginis Maríae Nómine et protectióne laetántur ; ejus pia intercessióne, a cunctis malis liberémur in terris, et ad gáudia aetérna perveníre mereántur in caelis. Per Dóminum.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 24, 23-31


EGO quasi vitis fructificávi suavitátem odóris: et flores mei, fructus honóris et honestátis. Ego mater pulchrae dilectiónis, et timóris, et agnitiónis, et sanctae spei. In me grátia omnis viae et veritátis: in me omnis spes vitae et virtútis. Transíte ad me, omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Spíritus enim meus super mel dulcis, et heréditas mea super mel et favum. Memória mea in generatiónes saeculórum. Qui edunt me, adhuc esúrient: et qui bibunt me, adhuc sítient. Qui audit me, non confundétur: et qui operántur in me, non peccábunt. Qui elúcidant me, vitam aetérnam habébunt.


Graduale Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quae sine tactu pudóris invénta es mater Salvatóris. V/. Virgo Dei Génitrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.
Allelúja , allelúja. V/. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génitrix, intercéde pro nobis. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 1, 26-38


IN illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem Galilaéae, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quae cum audísset, turbáta est in sermóne ejus: et cogitábat qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María, invenísti enim grátiam apud Deum: ecce concípies in útero, et páries fílium, et vocábis nomen ejus Jesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem David patris ejus: et regnábit in domo Jacob in aetérnum, et regni ejus non erit finis. Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco ? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce Elísabeth cognáta tua, et ipsa concépit fílium in senectúte sua: et hic mensis sextus est illi, quae vocátur stérilis: quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum.


Credo.


Offertorium Luc. 1, 28 et 42 Ave, María, grátia plena: Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.


Secreta


TUA, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque praeséntem haec oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Festivitáte.


Communio Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.


Postcommunio


SUMPTIS, Dómine, salútis nostrae subsídiis: da, quaésumus, beátae Maríae semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi ; in cujus veneratióne haec tuae obtúlimus majestáti. Per Dóminum.Die 14 Septembris

IN EXALTATIONE S. CRUCIS

Duplex majusIntroitus Gal. 6, 14
NOS autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Jesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus. Ps. 66, 2 Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nos hodiérna die Exaltatiónis sanctae Crucis ánnua solemnitáte laetíficas: praesta, quaésumus ; ut, cujus mystérium in terra cognóvimus, ejus redemptiónis praémia in caelo mereámur. Per eúmdem Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses.

Philipp. 2, 5-11


FRATRES: Hoc enim sentíte in vobis, quod et in Christo Jesu: qui, cum in forma Dei esset, non rapínam arbitrátus est esse se aequálem Deo: sed semetípsum exinanívit, formam servi accípiens, in similitúdinem hóminum factus, et hábitu invéntus ut homo. Humiliávit semetípsum, factus obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltávit illum: et donávit illi nomen, quod est super omne nomen: (hic genuflectitur) ut in nómine Jesu omne genu flectátur caeléstium, terréstrium et infernórum: et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Jesus Christus in glória est Dei Patris.


Graduale Ibid., 8-9 Christus factus est pro nobis obédiens usque ad mortem, mortem autem Crucis. V/. Propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Allelúja, allelúja. V/. Dulce lignum, dulces clavos, dúlcia ferens póndera: quae sola fuísti digna sustinére Regem caelórum et Dóminum. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 12, 31-36


IN illo témpore: Dixit Jesus turbis Judaeórum: Nunc judícium est mundi: nunc princeps hujus mundi ejiciétur foras. Et ego si exaltátus fúero a terra, ómnia traham ad meípsum. (Hoc autem dicébat, signíficans qua morte esset moritúrus). Respóndit ei turba: Nos audívimus ex lege, quia Christus manet in aetérnum: et quómodo tu dicis: Opórtet exaltári Fílium hóminis ? Quis est iste Fílius hóminis ? Dixit ergo eis Jesus: Adhuc módicum lumen in vobis est. Ambuláte dum lucem habétis, ut non vos ténebrae comprehéndant: et qui ámbulat in ténebris, nescit quo vadat. Dum lucem habétis, crédite in lucem: ut fílii lucis sitis.


Credo.


Offertorium Prótege, Dómine, plebem tuam per signum sanctae Crucis, ab ómnibus insídiis inimicórum ómnium: ut tibi gratam exhibeámus servitútem, et acceptábile fiat sacrifícium nostrum, allelúja.


Secreta


JESU Christi Dómini nostri córpore et sánguine saginándi, per quem Crucis est sanctificátum vexíllum: quaésumus, Dómine Deus noster ; ut, sicut illud adoráre merúimus, ita perénniter ejus glóriae salutáris potiámur efféctu. Per eúmdem Dóminum.


Praefatio de Cruce.


Communio Per signum Crucis de inimícis nostris líbera nos, Deus noster.


Postcommunio


ADÉSTO nobis, Dómine Deus noster: et quos sanctae Crucis laetári facis honóre, ejus quoque perpétuis defénde subsídiis. Per Dóminum.


* Pro Missa votiva de S. Cruce sumitur Missa Nos autem, quae habetur inter votivas circa finem Missalis.Die 15 Septembris

SEPTEM DOLORUM

BEATAE MARIAE VIRGINIS

Duplex II classisIntroitus Joann. 19, 25
STABANT juxta Crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus María Cléophae, et Salóme, et María Magdaléne. Ibid., 26-27 Múlier, ecce fílius tuus: dixit Jesus ; ad discípulum autem: Ecce mater tua. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, in cujus passióne, secúndum Simeónis prophetíam, dulcíssimam ánimam gloriósae Vírginis et Matris Maríae dolóris gládius pertransívit: concéde propítius ; ut, qui dolóres ejus venerándo recólimus, passiónis tuae efféctum felícem consequámur: Qui vivis.

Et, in Missis privatis tantum, fit Commemoratio S. Nicomedis Martyris.

Oratio


ADÉSTO, Dómine, pópulo tuo: ut, beáti Nicomédis Mártyris tui mérita praeclára suscípiens, ad impetrándam misericórdiam tuam semper ejus patrocíniis adjuvétur. Per Dóminum.


Léctio libri Judith.

Judith 13, 22 et 23-25


BENEDÍXIT te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad níhilum redégit inimícos nostros. Benedícta es tu fília a Dómino Deo excélso, prae ómnibus muliéribus super terram. Benedíctus Dóminus, qui creávit caelum et terram: quia hódie nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum, qui mémores fúerint virtútis Dómini in aetérnum, pro quibus non pepercísti ánimae tuae propter angústias et tribulatiónem géneris tui, sed subvenísti ruínae ante conspéctum Dei nostri.


Graduale Dolorósa et lacrimábilis es, Virgo María, stans juxta Crucem Dómini Jesu Fílii tui Redemptóris. V/. Virgo Dei Génitrix, quem totus non capit orbis, hoc Crucis fert supplícium, auctor vitae factus homo.
Allelúja , allelúja. V/. Stabat sancta María, caeli Regína, et mundi Dómina, juxta Crucem Dómini nostri Jesu Christi dolorósa

Sequentia

STABAT Mater dolorósa
Juxta Crucem lacrimósa,
Dum pendébat Fílius.
Cujus ánimam geméntem
Contristátam et doléntem,
Pertransívit gládius.
O quam tristis et afflícta
Fuit illa benedícta
Mater Unigéniti !
Quae maerébat, et dolébat,
Pia Mater, dum vidébat
Nati poenas íncliti.
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
In tanto supplício ?
Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
Doléntem cum Fílio ?
Pro peccátis suae gentis
Vidit Jesum in torméntis,
Et flagéllis súbditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriéndo desolátum,
Dum emísit spíritum.
Eja Mater, fons amóris,
Me sentíre vim dolóris
Fac, ut tecum lúgeam.
Fac, ut árdeat cor meum
In amándo Christum Deum,
Ut sibi compláceam.
Sancta Mater, istud agas,
Crucifíxi fige plagas
Cordi meo válide.
Tui nati vulneráti,
Tam dignáti pro me pati,
Poenas mecum dívide.
Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére,
Donec ego víxero.
Juxta Crucem tecum stare,
Et me tibi sociáre
In planctu desídero.
Virgo vírginum praeclára,
Mihi jam non sis amára:
Fac me tecum plángere.
Fac, ut portem Christi mortem,
Passiónis fac consórtem,
Et plagas recólere.
Fac me plagis vulnerári,
Fac me Cruce inebriári,
Et cruóre Fílii.
Flammis ne urar succénsus,
Per te, Virgo, sim defénsus
In die judícii.
Christe, cum sit hinc exíre,
Da per Matrem me veníre
Ad palmam victóriae.
Quando corpus moriétur,
Fac, ut ánimae donétur
Paradísi glória. Amen. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 19, 25-27


IN illo témpore: Stabant juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus María Cléophae, et María Magdaléne. Cum vidísset ergo Jesus matrem, et discípulum stantem, quem diligébat, dicit matri suae: Múlier, ecce fílius tuus. Deínde dicit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua.


Credo.


Offertorium Jer. 18, 20 Recordáre, Virgo Mater Dei, dum stéteris in conspéctu Dómini, ut loquáris pro nobis bona, et ut avértat indignatiónem suam a nobis.


Secreta


OFFÉRIMUS tibi preces et hóstias, Dómine Jesu Christe, humíliter supplicántes: ut, qui Transfixiónem dulcíssimi spíritus beátae Maríae Matris tuae précibus recensémus ; suo, suorúmque sub Cruce Sanctórum consórtium multiplicáto piíssimo intervéntu, méritis mortis tuae, méritum cum beátis habeámus: Qui vivis.

Pro S. Nicomede

Secreta


SÚSCIPE, Dómine, múnera propítius obláta: quae majestáti tuae beáti Nicomédis Mártyris comméndet orátio. Per Dóminum.


Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Transfixióne.


Communio Felíces sensus beátae Maríae Vírginis, qui sine morte meruérunt martýrii palmam sub Cruce Dómini.


Postcommunio


SACRIFÍCIA, quae súmpsimus, Dómine Jesu Christe, Transfixiónem Matris tuae et Vírginis devóte celebrántes: nobis ímpetrent apud cleméntiam tuam omnis boni salutáris efféctum: Qui vivis.

Pro S. Nicomede

Postcommunio


PURÍFICENT nos , Dómine, sacraménta quae súmpsimus: et, intercedénte beáto Nicoméde Mártyre tuo, a cunctis effíciant vítiis absolútos . Per Dóminum.


* De die Octava Nativitatis beatae Mariae Virginis nihil fit in Missa Septem Dolorum. Sicubi tamen hac die celebretur aliquod Festum nobilius Duplex II classis, quod non sit beatae Mariae Virginis, de ipsa die Octava, in Missis privatis tantum, fit Commemoratio per Orationes diei Festi, ante Commemorationem S. Nicomedis, et dicitur Praefatio de beata Maria Virgine Et te in Nativitáte, nisi ipsa Missa occurrens, aut Commemoratio prius habita, aliam Praefationem exigant, juxta Rubricas.
* Si hodie aut sequentibus diebus occurrat Feria Quatuor Temporum, in omnibus Missis, praeter conventualem de Festo, ante Commemorationem Simpli cium quae occurrant, fit Commemoratio Feriae, et de ea legitur Evangelium in fine. Ubi adest obligatio Chori, post Tertiam extra Chorum legitur Missa de Festo, sine Commemoratione Feriae, et in Choro post Nonam dicitur Missa de Feria, sine Commemoratione Festi occurrentis, sed tantum cum Commemoratione, si occurrat, Vigiliae S. Matthaei, ut infra suo loco notatur. Missae vero privatae dici possunt, juxta Rubricas, etiam de Feria, cum Commemoratione Officii occurrentis, et ejus Praefatione, si propriam habeat. Hodie tamen, et aliis diebus in quibus Festum occurrens sit Duplex I vel II classis, in Choro dicitur Missa conventualis de Festo post Tertiam, et extra Chorum post Nonam legitur Missa de Feria, quae tamen in casu dici nequit ut privata.Eadem die 15 Septembris

Pro S. NICOMEDE

MartyreMissa In virtúte, de Communi unius Martyris 3 loco, cum Orationibus ut infra.


Oratio
P


ADÉSTO, Dómine, pópulo tuo: ut, beáti Nicomédis Mártyris tui mérita praeclára suscípiens, ad impetrándam misericórdiam tuam semper ejus patrocíniis adjuvétur. Per Dóminum.


Secreta
P


SÚSCIPE, Dómine, múnera propítius obláta: quae majestáti tuae beáti Nicomédis Mártyris comméndet orátio. Per Dóminum.


Postcommunio
P


PURÍFICENT nos , Dómine, sacraménta quae súmpsimus: et, intercedénte beáto Nicoméde Mártyre tuo, a cunctis effíciant vítiis absolútos . Per Dóminum.Die 16 Septembris

SS. CORNELII

Papae et Martyris

et CYPRIANI

Episcopi et Martyris


SemiduplexMissa Intret, de Communi plurimorum Martyrum 1 loco.


Oratio
C


BEATÓRUM Mártyrum paritérque Pontíficum Cornélii et Cypriáni nos, quaésumus, Dómine, festa tueántur: et eórum comméndet orátio veneránda. Per Dóminum.

Et fit Commemoratio Ss. Euphemiae Virginis, Luciae et Geminiani Martyrum.

Oratio


PRAESTA, Dómine, précibus nostris cum exsultatióne provéntum: ut sanctórum Mártyrum Euphémiae, Lúciae et Geminiáni, quorum diem passiónis ánnua devotióne recólimus, étiam fídei constántiam subsequámur. Per Dóminum.


Secreta
C


ADÉSTO, Dómine, supplicatiónibus nostris, quas in Sanctórum tuórum commemoratióne deférimus: ut, qui nostrae justítiae fidúciam non habémus, eórum qui tibi placuérunt, méritis adjuvémur. Per Dóminum.

Pro Ss. Martyribus

Secreta


VOTA pópuli tui, quaésumus, Dómine, propítius inténde: et, quorum nos tríbuis solémnia celebráre, fac gaudére suffrágiis. Per Dóminum.


Postcommunio
C


QUSUMUS, Dómine, salutáribus repléti mystériis: ut, quorum solémnia celebrámus, eórum oratiónibus adjuvémur. Per Dóminum.

Pro Ss. Martyribus

Postcommunio


EXÁUDI, Dómine, preces nostras: et sanctórum Mártyrum tuórum Euphémiae, Lúciae et Geminiáni, quorum festa solémniter celebrámus, contínuis foveámur auxíliis. Per Dóminum.Eadem die 16 Septembris

Pro SS. EUPHEMIA

Virgine et Martyre

ac LUCIA et GEMINIANO

MartyribusMissa Intret, de Communi plurimorum Martyrum 1 loco, cum Orationibus et Evangelio ut infra.


Oratio
P


PRAESTA, Dómine, précibus nostris cum exsultatióne provéntum: ut sanctórum Mártyrum Euphémiae, Lúciae et Geminiáni, quorum diem passiónis ánnua devotióne recólimus, étiam fídei constántiam subsequámur. Per Dóminum.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 6, 17-23


IN illo témpore: Descéndens Jesus de monte, stetit in loco campéstri, et turba discipulórum ejus, et multitúdo copiósa plebis ab omni Judaéa, et Jerúsalem, et marítima, et Tyri, et Sidónis, qui vénerant ut audírent eum, et sanaréntur a languóribus suis. Et qui vexabántur a spirítibus immúndis, curabántur. Et omnis turba quaerébat eum tángere: quia virtus de illo exíbat, et sanábat omnes. Et ipse elevátis óculis in discípulos suos, dicébat: Beáti páuperes: quia vestrum est regnum Dei. Beáti, qui nunc esurítis: quia saturabímini. Beáti, qui nunc fletis: quia ridébitis. Beáti éritis cum vos óderint hómines, et cum separáverint vos, et exprobráverint, et ejécerint nomen vestrum tamquam malum, propter Fílium hóminis. Gaudéte in illa die, et exsultáte: ecce enim merces vestra multa est in caelo.


Secreta
P


VOTA pópuli tui, quaésumus, Dómine, propítius inténde: et, quorum nos tríbuis solémnia celebráre, fac gaudére suffrágiis. Per Dóminum.


Postcommunio
P


EXÁUDI, Dómine, preces nostras: et sanctórum Mártyrum tuórum Euphémiae, Lúciae et Geminiáni, quorum festa solémniter celebrámus, contínuis foveámur auxíliis. Per Dóminum.Die 17 Septembris

IN IMPRESSIONE SS. STIGMATUM

S. FRANCISCI

Confessoris


DuplexIntroitus Gal. 6, 14
MIHI autem absit gloriári, nisi in cruce Dómini nostri Jesu Christi, per quem mihi mundus crucifíxus est, et ego mundo. Ps. 141, 2 Voce mea ad Dóminum clamávi: voce mea ad Dóminum deprecátus sum. V/. Glória Patri.


Oratio


DÓMINE Jesu Christe, qui, frigescénte mundo, ad inflammándum corda nostra tui amóris igne, in carne beatíssimi Francísci Passiónis tuae sacra stígmata renovásti: concéde propítius ; ut ejus méritis et précibus crucem júgiter ferámus, et dignos fructus paeniténtiae faciámus: Qui vivis et regnas.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Gálatas.

Gal. 6, 14-18


FRATRES: Mihi autem absit gloriári, nisi in cruce Dómini nostri Jesu Christi: per quem mihi mundus crucifíxus est, et ego mundo. In Christo enim Jesu neque circumcísio áliquid valet, neque praepútium, sed nova creatúra. Et quicúmque hanc régulam secúti fúerint, pax super illos, et misericórdia, et super Israël Dei. De cétero nemo mihi moléstus sit: ego enim stígmata Dómini Jesu in córpore meo porto. Grátia Dómini nostri Jesu Christi cum spíritu vestro, fratres. Amen.


Graduale Ps. 36, 30-31 Os justi meditábitur sapiéntiam, et lingua ejus loquétur judícium. V/. Lex Dei ejus in corde ipsíus: et non supplantabúntur gressus ejus.
Allelúja, allelúja. V/. Francíscus pauper et húmilis, caelum dives ingréditur, hymnis caeléstibus honorátur. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 16, 24-27


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Si quis vult post me veníre, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me. Qui enim volúerit ánimam suam salvam fácere, perdet eam: qui autem perdíderit ánimam suam propter me, invéniet eam. Quid enim prodest hómini, si mundum univérsum lucrétur, ánimae vero suae detriméntum patiátur ? Aut quam dabit homo commutatiónem pro ánima sua ? Fílius enim hóminis ventúrus est in glória Patris sui cum Angelis suis: et tunc reddet unicuíque secúndum ópera ejus.


Offertorium Ps. 88, 25 Véritas mea, et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu ejus.


Secreta


MÚNERA tibi, Dómine, dicáta sanctífica: et, intercedénte beáto Francísco, ab omni nos culpárum labe purífica. Per Dóminum.


Communio Luc. 12, 42 Fidélis servus et prudens, quem constítuit dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore trítici mensúram.


Postcommunio


DEUS, qui mira Crucis mystéria in beáto Francísco Confessóre tuo multifórmiter demonstrásti: da nobis, quaésumus ; devotiónis suae semper exémpla sectári, et assídua ejúsdem Crucis meditatióne muníri. Per Dóminum.Die 18 Septembris

S. JOSEPHI A CUPERTINO

Confessoris


DuplexIntroitus Eccli. 1, 14-15
DILÉCTIO Dei honorábilis sapiéntia: quibus autem apparúerit in visu, díligunt eam in visióne, et in agnitióne magnálium suórum. Ps. 83, 2 Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum ! concupíscit et déficit ánima mea in átria Dómini. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui ad unigénitum Fílium tuum exaltátum a terra ómnia tráhere disposuísti: pérfice propítius ; ut, méritis et exémplo seráphici Confessóris tui Joséphi, supra terrénas omnes cupiditátes eleváti, ad eum perveníre mereámur: Qui tecum vivit.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor. 13, 1-8


FRATRES: Si linguis hóminum loquar, et Angelórum, caritátem autem non hábeam, factus sum velut aes sonans, aut cýmbalum tínniens. Et si habúero prophetíam, et nóverim mystéria ómnia et omnem sciéntiam: et si habúero omnem fidem, ita ut montes tránsferam, caritátem autem non habúero, nihil sum. Et si distribúero in cibos páuperum omnes facultátes meas, et si tradídero corpus meum, ita ut árdeam, caritátem autem non habúero, nihil mihi prodest. Cáritas pátiens est, benígna est: cáritas non aemulátur, non agit pérperam, non inflátur, non est ambitiósa, non quaerit quae sua sunt, non irritátur, non cógitat malum, non gaudet super iniquitáte, congáudet autem veritáti: ómnia suffert, ómnia credit, ómnia sperat, ómnia sústinet. Cáritas numquam éxcidit: sive prophetíae evacuabúntur, sive linguae cessábunt, sive sciéntia destruétur.


Graduale Ps. 20, 4-5 Dómine, praevenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso. V/. Vitam pétiit a te, et tribuísti ei longitúdinem diérum in saéculum, et in saéculum saéculi.
Allelúja , allelúja. V/. Eccli. 11, 13 Oculus Dei respéxit illum in bono, et eréxit eum ab humilitáte ipsíus, et exaltávit caput ejus. Allelúja.In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:

Allelúja , allelúja. V/. Eccli. 11, 13 Oculus Dei respéxit illum in bono, et eréxit eum ab humilitáte ipsíus, et exaltávit caput ejus. Allelúja. V/. Eccli. 45, 9 Amávit eum Dóminus, et ornávit eum: stolam glóriae índuit eum. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 22, 1-14


IN illo témpore: Loquebátur Jesus princípibus sacerdótum et pharisaéis in parábolis, dicens: Símile factum est regnum caelórum hómini regi, qui fecit núptias fílio suo. Et misit servos suos vocáre invitátos ad núptias, et nolébant veníre. Iterum misit álios servos, dicens: Dícite invitátis: Ecce prándium meum parávi, tauri mei, et altília occísa sunt, et ómnia paráta: veníte ad núptias. Illi autem neglexérunt: et abiérunt, álius in villam suam, álius vero ad negotiatiónem suam: réliqui vero tenuérunt servos ejus, et contuméliis afféctos occidérunt. Rex autem cum audísset, irátus est: et missis exercítibus suis, pérdidit homicídas illos, et civitátem illórum succéndit. Tunc ait servis suis: Núptiae quidem parátae sunt, sed qui invitáti erant, non fuérunt digni. Ite ergo ad éxitus viárum, et quoscúmque invenéritis, vocáte ad núptias. Et egréssi servi ejus in vias, congregavérunt omnes, quos invenérunt, malos et bonos: et implétae sunt núptiae discumbéntium. Intrávit autem rex, ut vidéret discumbéntes, et vidit ibi hóminem non vestítum veste nuptiáli Et ait illi: Amíce, quómodo huc intrásti non habens vestem nuptiálem ? At ille obmútuit. Tunc dixit rex minístris: Ligátis mánibus et pédibus ejus, míttite eum in ténebras exterióres: ibi erit fletus, et stridor déntium. Multi enim sunt vocáti, pauci vero elécti.


Offertorium Ps. 34, 13 Ego autem, cum mihi molésti essent, induébar cilício. Humiliábam in jejúnio ánimam meam: et orátio mea in sinu meo convertétur.


Secreta


LAUDIS tibi, Dómine, hóstias immolámus in tuórum commemoratióne Sanctórum: quibus nos et praeséntibus éxui malis confídimus et futúris. Per Dóminum.


Communio Ps. 68, 30-31 Ego sum pauper, et dolens: salus tua, Deus, suscépit me. Laudábo nomen Dei cum cántico: et magnificábo eum in laude.


Postcommunio


REFÉCTI cibo potúque caelésti, Deus noster, te súpplices exorámus: ut, in cujus haec commemoratióne percépimus, ejus muniámur et précibus. Per Dóminum.Die 19 Septembris

SS. JANUARII

Episcopi

et SOCIORUM

Martyrum


DuplexIntroitus Ps. 36, 39
SALUS autem justórum a Dómino: et protéctor eórum est in témpore tribulatiónis. Ps. ibid., 1 Noli aemulári in malignántibus: neque zeláveris faciéntes iniquitátem. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nos ánnua sanctórum Mártyrum tuórum Januárii et Sociórum ejus solemnitáte laetíficas: concéde propítius ; ut, quorum gaudémus méritis, accendámur exémplis. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos.

Hebr. 10, 32-38


FRATRES: Rememorámini prístinos dies, in quibus illumináti, magnum certámen sustinuístis passiónum: et in áltero quidem oppróbriis et tribulatiónibus spectáculum facti: in áltero autem sócii táliter conversántium effécti. Nam et vinctis compássi estis, et rapínam bonórum vestrórum cum gáudio suscepístis, cognoscéntes vos habére meliórem, et manéntem substántiam. Nolíte ítaque amíttere confidéntiam vestram, quae magnam habet remuneratiónem. Patiéntia enim vobis necessária est: ut voluntátem Dei faciéntes, reportétis promissiónem. Adhuc enim módicum aliquántulum, qui ventúrus est, véniet, et non tardábit. Justus autem meus ex fide vivit.


Graduale Ps. 33, 18-19 Clamavérunt justi, et Dóminus exaudívit eos: et ex ómnibus tribulatiónibus eórum liberávit eos. V/. Juxta est Dóminus his, qui tribuláto sunt corde: et húmiles spíritu salvábit.
Allelúja, allelúja . V/. Te Mártyrum candidátus laudat exércitus, Dómine. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 24, 3-13


IN illo témpore: Sedénte Jesu super montem Olivéti, accessérunt ad eum discípuli secréto, dicéntes: Dic nobis, quando haec erunt ? et quod signum advéntus tui, et consummatiónis saéculi ? Et respóndens Jesus, dixit eis: Vidéte ne quis vos sedúcat. Multi enim vénient in nómine meo, dicéntes: Ego sum Christus: et multos sedúcent. Auditúri enim estis praélia et opiniónes praeliórum. Vidéte, ne turbémini. Opórtet enim haec fíeri, sed nondum est finis. Consúrget enim gens in gentem, et regnum in regnum, et erunt pestiléntiae, et fames, et terraemótus per loca. Haec autem ómnia inítia sunt dolórum. Tunc tradent vos in tribulatiónem, et occídent vos: et éritis ódio ómnibus géntibus propter nomen meum. Et tunc scandalizabúntur multi, et ínvicem tradent, et ódio habébunt ínvicem. Et multi pseudoprophétae surgent, et sedúcent multos. Et quóniam abundávit iníquitas, refrigéscet cáritas multórum. Qui autem perseveráverit usque in finem, hic salvus erit.


Offertorium Sap. 3, 1, 2 et 3 Justórum ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum malítiae: visi sunt óculis insipiéntium mori: illi autem sunt in pace, allelúja.


Secreta


OBLÁTIS, quaésumus, Dómine, placáre munéribus: et, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Januário et Sóciis ejus, a cunctis nos defénde perículis. Per Dóminum.


Communio Matth. 10, 27 Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine, dicit Dóminus: et quod in aure audítis, praedicáte super tecta.


Postcommunio


HAEC nos commúnio, Dómine, purget a crímine ; et, intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Januário et Sóciis ejus, caeléstis remédii fáciat esse consórtes. Per Dóminum.


* Si hodie fuerit Sabbatum, fit de Vigilia anticipata S. Matthaei Apostoli, ut die sequenti notatur.Die 20 Septembris

SS. EUSTACHII et SOCIORUM

Martyrum


DuplexMissa Sapiéntiam, de Communi plurimorum Martyrum 2 loco.


Oratio
C


DEUS, qui nos concédis sanctórum tuórum Eustáchii et Sociórum ejus natalítia cólere: da nobis in aetérna beatitúdine de eórum societáte gaudére. Per Dóminum.


Secreta
C


MÚNERA tibi, Dómine, nostrae devotiónis offérimus: quae et pro tuórum tibi grata sint honóre justórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur. Per Dóminum.


Postcommunio
C


PRAESTA nobis, quaésumus, Dómine: intercedéntibus sanctis Martýribus tuis Eustáchio et Sóciis ejus ; ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus. Per Dóminum.


* In omnibus Missis, praeter conventualem de Festo, post Commemorationem Feriae Quatuor Temporum, si occurrat, fit Commemoratio Vigiliae S. Matthaei Apostoli, ut in Missa sequenti, et de ea, extra Quatuor Tempora, legitur Evangelium in fine. Item, extra Quatuor Tempora, ubi adest obligatio Chori, lecta post Tertiam extra Chorum Missa de Festo sine Commemoratione Vigiliae, in Choro post Nonam dicitur Missa de Vigilia cum Orationibus infra assignatis, et de Vigilia item permittuntur Missae privatae cum Commemoratione Festi et sine 3a Oratione de sancta Maria Concéde. In Feriis vero Quatuor Temporum non dicitur Missa conventualis de Vigilia, sed de ea fit Commemoratio in Missa de Feria, et additur 3a Oratio de sancta Maria Concéde. Missae tamen privatae dici possunt vel de Festo cum Commemoratione Feriae ac Vigiliae et cum ultimo Evangelio Feriae ; vel de Feria cum Commemoratione Festi ac Vigiliae et hujus Evangelio in fine ; vel de Vigilia cum Commemoratione pariter Festi ac Feriae et hujus Evangelio in fine.Eadem die 20 Septembris

IN VIGILIA

S. MATTHAEI

Apostoli et EvangelistaeIntroitus Ps. 51, 10 et 11
EGO autem sicut olíva fructífera in domo Dómini, sperávi in misericórdia Dei mei: et exspectábo nomen tuum, quóniam bonum est ante conspéctum sanctórum tuórum. Ps. ibid., 3 Quid gloriáris in malítia: qui potens es in iniquitáte ? V/. Glória Patri.


Non dicitur Glória in excélsis.


Oratio


DA, quaésumus, omnípotens Deus: ut beáti Matthaéi Apóstoli tui et Evangelístae, quam praevenímus, veneránda solémnitas, et devotiónem nobis áugeat, et salútem. Per Dóminum.

2a Oratio de S. Maria Concéde, et 3a contra persecutores Ecclesiae vel pro Papa.


Léctio libri Sapiéntiae.

Eccli. 44, 25-27 ; 45, 2-4 et 6-9


BENEDÍCTIO Dómini super caput justi. Ideo dedit illi Dóminus hereditátem, et divísit illi partem in tríbubus duódecim: et invénit grátiam in conspéctu omnis carnis. Et magnificávit eum in timóre inimicórum, et in verbis suis monstra placávit. Glorificávit illum in conspéctu regum, et jussit illi coram pópulo suo, et osténdit illi glóriam suam. In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elégit eum ex omni carne. Et dedit illi coram praecépta, et legem vitae et disciplínae, et excélsum fecit illum. Státuit ei testaméntum aetérnum, circumcínxit eum zona justítiae: et índuit eum Dóminus corónam glóriae.


Graduale Ps. 91, 13 et 14 Justus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur in domo Dómini. V/. Ibid., 3 Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 5, 27-32


IN illo témpore: Vidit Jesus publicánum nómine Levi, sedéntem ad telónium, et ait illi: Séquere me. Et relíctis ómnibus, surgens secútus est eum. Et fecit ei convívium magnum Levi in domo sua: et erat turba multa publicanórum, et aliórum, qui cum illis erant discumbéntes. Et murmurábant pharisaéi, et scribae eórum, dicéntes ad discípulos ejus: Quare cum publicánis, et peccatóribus manducátis et bíbitis ? Et respóndens Jesus, dixit ad illos: non egent qui sani sunt médico, sed qui male habent. Non veni vocáre justos, sed peccatóres ad paeniténtiam.


Offertorium Ps. 8, 6-7 Glória et honóre coronásti eum: et constituísti eum super ópera mánuum tuárum, Dómine.


Secreta


APOSTÓLICI reveréntia cúlminis offeréntes tibi sacra mystéria, Dómine, quaésumus: ut beáti Matthaéi Apóstoli tui et Evangelístae suffrágiis, cujus natalítia praevenímus ; plebs tua semper et sua vota deprómat, et desideráta percípiat. Per Dóminum.


Communio Ps. 20, 6 Magna est glória ejus in salutári tuo: glóriam et magnum decórem impónes super eum, Dómine.


Postcommunio


SANCTI Apóstoli tui et Evangelístae Matthaéi, quaésumus, Dómine, supplicatióne placátus: et véniam nobis tríbue, et remédia sempitérna concéde. Per Dóminum.Missale Romanum 1957 - BEATAE MARIAE VIRGINIS