Home Page

Citations de
Jon 2,1-11:

Predicatio et catechesis
Katechismus KK 1997:
627 2585


Das Glaubensbekenntnis
Epistolae Hildegardis:
7

Cyril of Jerus.:
1400

Gregory Naz.:
24300

Hilarius - In Ev. Matthaei:
501


Heiliger Thomas
Summa - Supplement:
1947