Missale Romanum 2002 746

746 & 4 X

Pagina 746.


Die 24 aprilis

S. Fidelis de Sigmaringen, presbyteri et

martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre tempore paschali (p. 921 ), vel de Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ).

Collecta Deus, qui beátum Fidélem, amóre tuo succénsum, in fídei propagatióne martyrii palma decoráre dignátus es, ipso interveniénte, concéde, ut, in caritáte fundáti, cum illo resurrectiónis Christi virtútem cognóscere mereámur. Qui tecum.


Die 25 aprilis

S. MARCI, EVANGELISTAE

Festum

Ant. ad introitum Mc 16,15 Eúntes in mundum univérsum, praedicáte Evangélium omni creatúrae, allelúia.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui beátum Marcum evangelístam tuum evangélicae praedicatiónis grátia sublimásti, tríbue, quaesumus, eius nos eruditióne ita profícere, ut vestígia Christi fidéliter sequámur. Qui tecum.

Super oblata Glóriam beáti Marci venerántes, tibi, Dómine, hóstias laudis offérimus, teque supplíciter deprecámur, ut evangélica praedicátio in Ecclésia tua iúgiter persevéret. Per Christum.

Praefatio II de Apostolis, p. 550 .

747 & 4 X

Pagina 747.

Ant. ad communionem Mt 28,20 Ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus usque ad consummatiónem saeculi, dicit Dóminus, allelúia.

Post communionem Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut, quod de sancto altári tuo accépimus, nos sanctíficet, et in fide Evangélii, quod beátus Marcus praedicávit, fortes effíciat. Per Christum.


Die 28 aprilis

S. Petri Chanel, presbyteri et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre tempore paschali (p. 921 ), vel de Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ).

Collecta Deus, qui ad dilatándam Ecclésiam tuam beátum Petrum martyrio coronásti, da nobis, in his paschálibus gáudiis, ita Christi mórtui et resurgéntis mystéria frequentáre, ut novitátis vitae testes esse mereámur. Per Dóminum.

S. Ludovici Mariæ Grignion de Montfort,

presbyteri

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ).

Collecta Deus, qui gressus beáti Ludovíci Maríae, presbyteri, in viam salútis et dilectiónis Christi, beáta Vírgine comitánte, dirígere voluísti, da ut, eius exémplo, tui amóris mystéria meditántes Ecclésiam tuam aedificáre indefésse studeámus. Per Dóminum.

748 & 4 X

Pagina 748.


Vel: Omnípotens aetérne Deus, qui sanctum Ludovícum Maríam presbyterum plenae Christo Fílio tuo deditiónis per eius beátae Matris manus exímium testem et magístrum effecísti, concéde nobis, ut, eándem spiritálem viam sectántes, regnum tuum iúgiter exténdere valeámus. Per Dóminum.

Die 29 aprilis

S. Catharinæ Senensis, virginis et

Ecclesiae doctoris

Memoria

Ant. ad introitum Haec est virgo sápiens, et una de número prudéntum, quae óbviam Christo cum lámpade accénsa éxiit, allelúia.

Collecta Deus, qui beátam Catharínam in contemplatióne domínicae passiónis et in Ecclésiae tuae servítio divíno amóre flagráre fecísti, ipsíus intercessióne concéde, ut pópulus tuus, Christi mystério sociátus, in eius glóriae revelatióne semper exsúltet. Qui tecum.

Super oblata Súscipe, Dómine, quam in beátae Catharínae commemoratióne offérimus hóstiam salutárem, ut, illíus mónitis erudíti, tibi vero Deo fervéntius grátias ágere valeámus. Per Christum.


749 & 4 X

Pagina 749.

Ant. ad communionem Cf. 1Jn 1,7 Si in luce ambulámus, sicut Deus est in luce, societátem habémus ad ínvicem, et sanguis Iesu Christi, Fílii eius, emúndat nos ab omni peccáto, allelúia.

Post communionem AEternitátem nobis, Dómine, cónferat, qua pasti sumus, mensa caeléstis, quae beátae Catharínae vitam étiam áluit temporálem. Per Christum.


Die 30 aprilis

S. Pii V, papæ

De Communi pastorum: pro papa (p. 927 ).

Collecta Deus, qui in Ecclésia tua beátum Pium papam ad fidem tuéndam ac te dígnius coléndum próvidus excitásti, da nobis, ipso intercedénte, vívida fide ac fructuósa caritáte mysteriórum tuórum esse partícipes. Per Dóminum.

750 & 4 X

Pagina 750.

&&MAIUS


Die 1 maii

S. Ioseph opificis

Ant. ad introitum Ps 127,1-2 Beátus omnis qui timet Dóminum, qui ámbulat in viis eius. Labóres mánuum tuárum manducábis, beátus es, et bene tibi erit, allelúia.

Collecta Rerum cónditor, Deus, qui legem labóris humáno géneri statuísti, concéde propítius, ut, beáti Ioseph exémplo et patrocínio, ópera perficiámus quae praecipis, et preámia consequámur quae promíttis. Per Dóminum.

Super oblata Fons totíus misericórdiae, Deus, réspice ad múnera nostra, quae in commemoratióne beáti Ioseph maiestáti tuae deférimus, et concéde propítius, ut obláta dona fiant praesídia supplicántium. Per Christum.

Praefatio: De missione sancti Ioseph.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est.

751 & 4 X

Pagina 751.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in commemorátione beáti Ioseph débitis magnificáre praecóniis, benedícere et praedicáre. Qui et vir iustus, a te Deíparae Vírgini Sponsus est datus, et fidélis servus ac prudens, super Famíliam tuam est constitútus, ut Unigénitum tuum, Sancti Spíritus obumbratióne concéptum, patérna vice custodíret, Iesum Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. Col 3,17 Omne quodcúmque fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in nómine Dómini, grátias agéntes Deo, allelúia.

Post communionem Caeléstibus, Dómine, pasti delíciis, súpplices te rogámus, ut, exémplo beáti Ioseph, caritátis tuae in córdibus nostris testimónia geréntes, perpétuae pacis fructu iúgiter perfruámur. Per Christum.


752 & 4 X

Pagina 752.


Die 2 maii

S. Athanasii, episcopi et Ecclesiæ

doctoris

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Qo 15,5 In médio Ecclésiae apéruit os eius, et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et intelléctus, stolam glóriae índuit eum, allelúia.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui beátum Athanásium epíscopum divinitátis Fílii tui propugnatórem exímium suscitásti, concéde propítius, ut, eius doctrína et protectióne gaudéntes, in tui cognitióne et amóre sine intermissióne crescámus. Per Dóminum.

Super oblata Réspice, Dómine, múnera quae tibi in commemoratióne beáti Athanásii perhibémus, eiúsque fidem profiténtibus illibátam tuae testificátio veritátis prosit ad salútem. Per Christum.

Ant. ad communionem 1Co 3,11 Fundaméntum áliud nemo potest pónere, praeter id quod pósitum est, quod est Christus Iesus, allelúia.

Post communionem Da nobis, quaesumus, omnípotens Deus, ut Unigéniti tui vera divínitas, quam cum beáto Athanásio fírmiter confitémur, per hoc sacraméntum vivíficet nos semper et múniat. Per Christum.


753 & 4 X

Pagina 753.


Die 3 maii

SS. PHILIPPI ET IACOBI, APOSTOLORUM

Festum

Ant. ad introitum Isti sunt viri sancti, quos elégit Dóminus in caritáte non ficta, et dedit illis glóriam sempitérnam, allelúia.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui nos ánnua apostolórum Philíppi et Iacóbi festivitáte laetíficas, da nobis, ipsórum précibus, in Unigéniti tui passióne et resurrectióne consórtium, ut ad perpétuam tui visiónem perveníre mereámur. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, Dómine, múnera quae pro apostolórum Philíppi et Iacóbi festivitáte deférimus, et immaculátam nobis religiónem mundámque largíre. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 14,8-9 Dómine, osténde nobis Patrem, et súfficit nobis. Philíppe, qui videt me, videt et Patrem meum, allelúia.

Post communionem Purífica, quaesumus, Dómine, mentes nostras per haec sancta quae súmpsimus, ut, cum apóstolis Philíppo et Iacóbo te in Fílio contemplántes, vitam habére mereámur aetérnam. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 613 -614 .


754 & 4 X

Pagina 754.


Die 12 maii

Ss. Nerei et Achillei, martyrum

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 vel, tempore paschali, p. 918 ).

Collecta Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut, qui gloriósos mártyres Néreum et Achílleum fortes in sua confessióne cognóvimus, pios apud te in nostra intercessióne sentiámus. Per Dóminum.

S. Pancratii, martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 vel, tempore paschali, p. 921 ).

Collecta Laetétur Ecclésia tua, Deus, beáti Pancrátii mártyris confísa suffrágiis, atque, eius précibus gloriósis, et devóta permáneat, et secúra consístat. Per Dóminum.

Die 13 maii

Beatæ Mariæ Virginis de Fatima

De Communi beatae Mariae Virginis (p. 897 ).

Collecta Deus, qui Genetrícem Fílii tui Matrem quoque nostram constituísti, concéde nobis, ut, in paeniténtia et oratióne pro mundi salúte perseverántes, in dies valeámus regnum Christi efficácius promovére. Per Dóminum.

755 & 4 X

Pagina 755.


Die 14 maii

S. MATTHIAE, APOSTOLI

Festum

Ant. ad introitum Jn 15,16 Non vos me elegístis, dicit Dóminus, sed ego elégi vos, ut eátis, et fructum afferátis, et fructus vester máneat (T.P. allelúia).

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui beátum Matthíam Apostolórum collégio sociásti, eius nobis interventióne concéde, ut, dilectiónis tuae sorte gaudéntes, cum eléctis numerári mereámur. Per Dóminum.

Super oblata Ecclésiae tuae, Dómine, múnera pro festo beáti Matthíae reverénter obláta suscípias, et per ea nos grátiae tuae virtúte confírma. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Jn 15,12 Hoc est praecéptum meum, ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus (T.P. allelúia).

Post communionem Famíliam tuam, Dómine, divínis ne cesses replére munéribus, ut, beáto Matthía pro nobis intercedénte, in partem sortis sanctórum in lúmine nos dignéris accípere. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 613 -614 .


756 & 4 X

Pagina 756.


Die 18 maii

S. Ioannis I, papæ et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 vel, tempore paschali, p. 921 ), vel de Communi pastorum: pro papa (p. 927 ).

Collecta Deus, fidélium remunerátor animárum, qui hunc diem beáti Ioánnis papae martyrio consecrásti, exáudi preces pópuli tui, et praesta, ut, qui eius mérita venerámur, fídei constántiam imitémur. Per Dóminum.

Die 20 maii

S. Bernardini Senensis, presbyteri

De Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ), vel de Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui beáto Bernardíno presbytero sancti nóminis Iesu amórem exímium tribuísti, eius méritis precibúsque concéde, ut spíritus nos semper tuae dilectiónis accéndat. Per Dóminum.

757 & 4 X

Pagina 757.


Die 21 maii

Ss. Christophori Magallanes, presbyteri,

et sociorum, martyrum

Martyres in Mexico

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 vel, tempore paschali, p. 918 ).

Collecta Omnípotens aetérne Deus, qui beátos Christóphorum, presbyterum, et sócios Christo Regi usque ad martyrium fidéles effecísti, eórum intercessióne nobis concéde, ut, in verae fídei perseverántes confessióne amóris tui mandátis semper inhaerére valeámus. Per Dóminum.

Die 22 maii

S. Ritæ de Cascia, religiosæ

De Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Largíre nobis, quaesumus, Dómine, sapiéntiam crucis et fortitúdinem quibus beátam Ritam ditare dignátus es, ut, in tribulatióne cum Christo patiéntes, pascháli eius mystério intímius participáre valeámus. Qui tecum.

758 & 4 X

Pagina 758.


Die 25 maii

S. Bedæ Venerabilis, presbyteri et

Ecclesiae doctoris

De Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ), vel de Communi sanctorum: pro monachis (p. 959 ).

Collecta Deus, qui Ecclésiam tuam beáti Bedae presbyteri eruditióne claríficas, fámulis tuis concéde propítius et eius semper illustrári sapiéntia, et méritis adiuvári. Per Dóminum.

S. Gregorii VII, papæ

De Communi pastorum: pro papa (p. 927 ).

Collecta Da Ecclésiae tuae, quaesumus, Dómine, spíritum fortitúdinis zelúmque iustítiae, quibus beátum Gregórium papam claréscere voluísti, ut, iniquitátem réprobans, quaecúmque recta sunt líbera exérceat caritáte. Per Dóminum. S. Mariae Magdalenae de' Pazzi, virginis De Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Deus, virginitátis amátor, qui beátam Maríam Magdalénam vírginem, tuo amóre succénsam, donis caeléstibus decorásti, da ut, quam hódie venerámur, eius puritátis caritatísque imitémur exémpla. Per Dóminum.

759 & 4 X

Pagina 759.


Die 26 maii

S. Philippi Neri, presbyteri

Memoria

Ant. ad introitum Rm 5,5 Cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris, per inhabitántem Spíritum eius in nobis (T.P. allelúia).

Collecta Deus, qui fidéles tibi servos sanctitátis glória sublimáre non desístis, concéde propítius, ut illo nos igne Spíritus Sanctus inflámmet, quo beáti Philíppi cor mirabíliter penetrávit. Per Dóminum.

Super oblata Hóstiam tibi laudis offeréntes, quaesumus, Dómine, ut, beáti Philíppi exémplo, ad tui nóminis glóriam proximíque servítium hílares nos semper praestémus. Per Christum.

Ant. ad communionem Jn 15,9 Sicut diléxit me Pater, et ego diléxi vos, dicit Dóminus; manéte in dilectióne mea (T.P. allelúia).

Post communionem Caeléstibus, Dómine, pasti delíciis, quaesumus, ut, beáti Philíppi imitatióne, semper éadem, per quae veráciter vívimus, appetámus. Per Christum.


760 & 4 X

Pagina 760.


Die 27 maii

S. Augustini Cantuariensis, episcopi

De Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ), vel pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Deus, qui beáti Augustíni epíscopi praedicatióne Anglórum gentes ad Evangélium perduxísti, tríbue, quaesumus, ut eius labórum fructus in Ecclésia tua perénni fecunditáte persístant. Per Dóminum.

Die 31 maii

IN VISITATIONE BEATAE MARIAE VIRGINIS

Festum

Ant. ad introitum Cf. Ps 65,16 Veníte, audíte, et narrábo, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimae meae (T.P. allelúia).

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui beátam Vírginem Maríam, Fílium tuum gestántem, ad visitándam Elísabeth inspirásti, praesta, quaesumus, ut, afflánti Spirítui obsequéntes, cum ipsa te semper magnificáre possímus. Per Dóminum.

Super oblata Maiestáti tuae, Dómine, hoc nostrum gratum sit sacrifícium salutáre, sicut beatíssimae Unigéniti tui Matris habuísti acceptábilem caritátem. Per Christum.

Praefatio II de beata Maria Virgine, p. 548 .

761 & 4 X

Pagina 761.

Ant. ad communionem Lc 1,48-49 Beátam me dicent omnes generatiónes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius (T.P. allelúia).

Post communionem Magníficet te, Deus, Ecclésia tua qui tuis fecísti magna fidélibus, et, quem laténtem beátus Ioánnes cum exsultatióne praesénsit, eúndem semper vivéntem cum laetítia in hoc percípiat sacraménto. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 612 -613 .

Sabbato post dominicam secundam post

Pentecosten

Immaculati Cordis beatæ Mariæ Virginis

Memoria

Ant. ad introitum Ps 12,6 Exsultábit cor meum in salutári tuo, cantábo Dómino, qui bona tríbuit mihi.

Collecta Deus, qui in Corde beátae Maríae Vírginis dignum Sancti Spíritus habitáculum praeparásti, concéde propítius, ut, eiúsdem Vírginis intercessióne, tuae glóriae templum inveníri mereámur. Per Dóminum.

Super oblata Preces, Dómine, tuórum réspice oblationésque fidélium in beátae Maríae Dei Genetrícis commemoratióne delátas, ut tibi gratae sint, et nobis cónferant tuae propitiatiónis auxílium. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (Et te in festivitáte), p. 547 , vel II, p. 548 .

762 & 4 X

Pagina 762.

Ant. ad communionem Lc 2,19 María conservábat ómnia verba haec, cónferens in corde suo.

Post communionem Redemptiónis aetérnae partícipes effécti, quaesumus, Dómine, ut, qui Genetrícis Fílii tui memóriam ágimus, et de grátiae tuae plenitúdine gloriémur, et salvatiónis contínuum sentiámus augméntum. Per Christum.


763 & 4 X

Pagina 763.

&&IUNIUS


Die 1 iunii

S. Iustini, martyris

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Ps 118,85 Ps 46 Narravérunt mihi iníqui fabulatiónes, sed non ut lex tua: ego autem loquébar de testimóniis tuis in conspéctu regum, et non confundébar (T.P. allelúia).

Collecta Deus, qui per stultítiam crucis eminéntem Iesu Christi sciéntiam beátum Iustínum mártyrem mirabíliter docuísti, eius nobis intercessióne concéde, ut, errórum circumventióne depúlsa, fídei firmitátem consequámur. Per Dóminum.

Super oblata Concéde nobis, quaesumus, Dómine, haec digne frequentáre mystéria, quae beátus Iustínus strénua virtúte deféndit. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. 1Co 2,2 Non iudicávi me scire áliquid inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc crucifíxum (T.P. allelúia).

Post communionem Caelésti alimónia refécti, súpplices te, Dómine, deprecámur, ut, beáti Iustíni mártyris mónitis obsequéntes, de accéptis donis semper in gratiárum actióne maneámus. Per Christum.


764 & 4 X

Pagina 764.


Die 2 iunii

Ss. Marcellini et Petri, martyrum

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 vel, tempore paschali, p. 918 ).

Collecta Deus, qui nos sanctórum mártyrum Marcellíni et Petri confessióne gloriósa circúmdas et prótegis, praesta nobis ex eórum imitatióne profícere, et oratióne fulcíri. Per Dóminum.

Die 3 iunii

Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum

Memoria

Martyres in Uganda

Ant. ad introitum Cf. Sg 3,6-7 Sg 9 Tamquam aurum in fornáce probávit eléctos Dóminus, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos; et in témpore erit respéctus illórum: quóniam donum et pax erit eléctis Dei (T.P. allelúia).

Collecta Deus, qui sánguinem mártyrum semen christianórum esse fecísti, concéde propítius, ut tuae ager Ecclésiae, beatórum Cároli eiúsque sociórum cruóre rigátus, in amplam tibi messem iúgiter fecundétur. Per Dóminum.

Super oblata Hóstias tibi, Dómine, offérimus, supplíciter exorántes, ut, sicut beátis martyribus magis mori quam peccáre tribuísti, ita nos fácias, tibi soli déditos, altári tuo ministráre. Per Christum.


765 & 4 X

Pagina 765.

Ant. ad communionem Ps 115,15 Pretiósa in conspéctu Dómini; mors sanctórum eius (T.P. allelúia).

Post communionem Súmpsimus, Dómine, divína sacraménta, sanctórum mártyrum tuórum victóriam recoléntes: quaesumus, ut, quae ipsis ad perferénda supplícia contulérunt, ea nobis inter advérsa praebeant fídei caritatísque constántiam. Per Christum.


Die 5 iunii

S. Bonifatii, episcopi et martyris

Memoria

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 vel, tempore paschali, p. 921 ) vel de Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ).

Collecta Sanctus martyr, Dómine, Bonifátius pro nobis intervéntor exsístat, ut fidem, quam ore dócuit et sánguine consignávit, fírmiter teneámus, et opéribus profiteámur confidénter. Per Dóminum.

766 & 4 X

Pagina 766.


Die 6 iunii

S. Norberti, episcopi

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui beátum Norbértum epíscopum Ecclésiae tuae oratióne ac pastoráli zelo minístrum exímium effecísti, praesta, quaesumus, ut, eius interveniénte suffrágio, fidélium grex pastóres iuxta cor tuum et salutária páscua semper invéniat. Per Dóminum.

Die 9 iunii

S. Ephræm, diaconi et Ecclesiæ doctoris

De Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Córdibus nostris, quaesumus, Dómine, Spíritum Sanctum benígnus infúnde, cuius afflátu beátus Ephraem diáconus in tuis mystériis decantándis exsultávit, eiúsque virtúte tibi soli desérviit. Per Dóminum.

Die 11 iunii

S. Barnabæ, apostoli

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Ac 11,24 Beátus iste sanctus, qui annumerári méruit inter Apóstolos: erat enim vir bonus, et plenus Spíritu Sancto et fide (T.P. allelúia).

767 & 4 X

Pagina 767.


Collecta Deus, qui beátum Bárnabam, plenum fide et Spíritu Sancto, ad géntium conversiónem segregáre praecepísti, concéde, ut Evangélium Christi, quod strénue praedicávit, ore et ópere fidéliter nuntiétur. Per Dóminum.

Super oblata Obláta múnera, quaesumus, Dómine, tua benedictióne sanctífica, quae, te donánte, nos flamma tuae dilectiónis accéndant, per quam beátus Bárnabas lumen Evangélii géntibus apportávit. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,15 Iam non dicam vos servos, quia servus nescit quid fáciat Dóminus eius. Vos autem dixi amícos, quia ómnia quaecúmque audívi a Patre meo, nota feci vobis (T.P. allelúia).

Post communionem AEtérnae pignus vitae capiéntes, te, Dómine, humíliter implorámus, ut, quod pro beáti Bárnabae apóstoli memória in imágine gérimus sacraménti, manifésta perceptióne sumámus. Per Christum.


768 & 4 X

Pagina 768.


Die 13 iunii

S. Antonii de Padova, presbyteri et

Ecclesiae doctoris

Memoria

De Communi pastorum (p. 927 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ), vel de Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui pópulo tuo beátum Antónium praedicatórem insígnem dedísti, atque in necessitátibus intercessórem, concéde, ut, eius auxílio, christiánae vitae documénta sectántes, in ómnibus adversitátibus te subveniéntem sentiámus. Per Dóminum.

Die 19 iunii

S. Romualdi, abbatis

De Communi sanctorum: pro abbate (p. 958 ).

Collecta Deus, qui per beátum Romuáldum in Ecclésia tua eremíticam vitam renovásti, concéde, ut, nosmetípsos abnegántes et Christum sequéntes, felíciter ad caeléstia regna mereámur ascéndere. Per Dóminum.

Die 21 iunii

S. Aloisii Gonzaga, religiosi

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Ps 23,4 Ps 3 Innocens mánibus et mundo corde ascéndet in montem Dómini, et stabit in loco sancto eius.

769 & 4 X

Pagina 769.


Collecta Deus, caeléstium auctor donórum, qui in beáto Aloísio miram vitae innocéntiam cum paeniténtia sociásti, eius méritis et intercessióne concéde, ut, innocéntem non secúti, paeniténtem imitémur. Per Dóminum.

Super oblata Caelésti convívio fac nos, Dómine, exémplo beáti Aloísii, nuptiáli veste semper indútos accúmbere, ut ex huius participatióne mystérii grátia tua dívites efficiámur. Per Christum.

Ant. ad communionem Ps 77,24-25 Panem caeli dedit eis, panem Angelórum manducávit homo.

Post communionem Angelórum esca nutrítos, fac nos, Dómine, pura tibi conversatióne servíre, et, eius quem hódie cólimus exémplo, in gratiárum semper actióne manére. Per Christum.


Die 22 iunii

S. Paulini Nolani, episcopi

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Deus, qui beátum Paulínum epíscopum paupertátis amóre et pastoráli sollicitúdine claréscere voluísti, concéde propítius, ut, cuius mérita celebrámus, caritátis imitémur exémpla. Per Dóminum.

770 & 4 X

Pagina 770.

Ss. Ioannis Fisher, episcopi, et Thomæ

More, martyrum

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 ).

Collecta Deus, qui verae fídei formam in martyrio consummásti, concéde propítius, ut, beatórum Ioánnis et Thomae intercessióne roboráti, fidem, quam ore profitémur, testimónio vitae confirmémus. Per Dóminum.

771 & 4 X

Pagina 771.


Die 24 iunii

IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTAE

Sollemnitas

Ad Missam in Vigilia

Haec Missa adhibetur vespere diei 23 iunii sive ante sive post I Vesperas sollemnitatis.

Ant. ad introitum Lc 1,15 Lc 14 Hic erit magnus coram Dómino, et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suae, et multi in nativitáte eius gaudébunt.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut família tua per viam salútis incédat, et, beáti Ioánnis Praecursóris hortaménta sectándo, ad eum quem praedíxit, secúra pervéniat, Dóminum nostrum Iesum Christum. Qui tecum.

DiciturCredo

Super oblata Múnera pópuli tui, Dómine, propítius inténde, in beáti Ioánnis Baptístae sollemnitáte deláta, et praesta, ut, quae mystério gérimus, débitae servitútis actióne sectémur. Per Christum.

Praefatio propria, ut in Missa sequenti, pp. 773 -775 .

Ant. ad communionem Lc 1,68 Benedíctus Dóminus Deus Israel, quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suae.

772 & 4 X

Pagina 772.


Post communionem Sacris dápibus satiátos, beáti Ioánnis Baptístae nos, Dómine, praeclára comitétur orátio, et, quem Agnum nostra ablatúrum crímina nuntiávit, ipsum Fílium tuum poscat nobis fore placátum. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Ad Missam in die

Ant. ad introitum Jn 1,6-7; Lc 1,17 Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioánnes. Hic venit, ut testimónium perhibéret de lúmine, paráre Dómino plebem perféctam.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui beátum Ioánnem Baptístam suscitásti, ut perféctam plebem Christo Dómino praeparáret, da pópulis tuis spiritálium grátiam gaudiórum, et ómnium fidélium mentes dírige in viam salútis et pacis. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Tua, Dómine, munéribus altária cumulámus, illíus nativitátem honóre débito celebrántes, qui Salvatórem mundi et cécinit affutúrum, et adésse monstrávit. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

773 & 4 X

Pagina 773.

Praefatio: De missione Praecursoris. Tonus sollemnis

774 & 4 X

Pagina 774.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. In cuius Praecursóre beáto Ioánne tuam magnificéntiam collaudámus, quem inter natos mulíerum honóre praecípuo consecrásti.

775 & 4 X

Pagina 775.

Qui cum nascéndo multa gáudia praestitísset, et nondum éditus exsultásset ad humánae salútis advéntum, ipse solus ómnium prophetárum Agnum redemptiónis osténdit. Sed et sanctificándis étiam aquae fluéntis ipsum baptísmatis lavit auctórem, et méruit fuso sánguine suprémum illi testimónium exhibére. Et ídeo, cum caelórum virtútibus, in terris te iúgiter praedicámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,78 Per víscera misericórdiae Dei nostri, visitávit nos Oriens ex alto.

Post communionem Caeléstis Agni convívio refécti, quaesumus, Dómine, ut Ecclésia tua, sumens de beáti Ioánnis Baptístae generatióne laetítiam, quem ille praenuntiávit ventúrum, suae regeneratiónis cognóscat auctórem. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

776 & 4 X

Pagina 776.


Die 27 iunii

S. Cyrilli Alexandrini, episcopi et

Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Deus, qui beátum Cyríllum epíscopum divínae maternitátis beatíssimae Vírginis Maríae assertórem invíctum effecísti, concéde, ut, qui vere eam Genetrícem Dei crédimus, per incarnatiónem Christi Fílii tui salvémur. Qui tecum.

Die 28 iunii

S. Irenæi, episcopi et martyris

Memoria

Ant. ad introitum Lex veritátis fuit in ore eius et iníquitas non est invénta in lábiis eius; in pace et in aequitáte ambulávit mecum, et multos avértit ab iniquitáte.

Collecta Deus, qui beáto Irenaeo epíscopo tribuísti, ut veritátem doctrínae pacémque Ecclésiae felíciter confirmáret, concéde, quaesumus, eius intercessióne, ut nos, fide et caritáte renováti, ad unitátem concordiámque fovéndam semper simus inténti. Per Dóminum.

Super oblata Glóriam tibi, Dómine, cónferat sacrifícium, quod in natáli beáti Irenaei tibi laetánter offérimus, et praebeat nobis dilígere veritátem, ut et inviolátam Ecclésiae fidem teneámus, et stábilem unitátem. Per Christum.


777 & 4 X

Pagina 777.

Ant. ad communionem Jn 15,4-5 Manéte in me, et ego in vobis, dicit Dóminus. Qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum.

Post communionem Per haec sacra mystéria, quaesumus, Dómine, da nobis fídei miserátus augméntum, ut, quae beátum Irenaeum epíscopum usque ad mortem reténta gloríficat, nos étiam iustíficet veráciter hanc sequéntes. Per Christum.


778 & 4 X

Pagina 778.

779 & 4 X

Pagina 779.


Die 29 iunii

SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM

Sollemnitas

Ad Missam in Vigilia

Haec Missa adhibetur vespere diei 28 iunii, sive ante sive post I Vesperas sollemnitatis.

Ant. ad introitum Petrus apóstolus et Paulus doctor géntium, ipsi nos docuérunt legem tuam, Dómine.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Da nobis, quaesumus, Dómine Deus noster, beatórum apostolórum Petri et Pauli intercessiónibus sublevári, ut, per quos Ecclésiae tuae supérni múneris rudiménta donásti, per eos subsídia perpétuae salútis impéndas. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Múnera, Dómine, tuis altáribus adhibémus, de beatórum apostolórum Petri et Pauli sollemnitátibus gloriántes, ut quantum sumus de nostro mérito formidántes, tantum de tua benignitáte gloriémur salvándi. Per Christum.

Praefatio propria, ut in Missa sequenti, pp. 780 -782 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 21,15 Jn 17 Simon Ioánnis, díligis me plus his? Dómine, tu ómnia nosti; tu scis, Dómine, quia amo te.

780 & 4 X

Pagina 780.


Post communionem Caeléstibus sacraméntis, quaesumus, Dómine, fidéles tuos corróbora, quos Apostolórum doctrína illuminásti. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 613 .

Ad Missam in die

Ant. ad introitum Isti sunt qui, vivéntes in carne, plantavérunt Ecclésiam sánguine suo: cálicem Dómini bibérunt, et amíci Dei facti sunt.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui huius diéi venerándam sanctámque laetítiam in apostolórum Petri et Pauli sollemnitáte tribuísti, da Ecclésiae tuae eórum in ómnibus sequi praecéptum, per quos religiónis sumpsit exórdium. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Hóstiam, Dómine, quam nómini tuo exhibémus sacrándam, apostólica prosequátur orátio, nosque tibi reddat in sacrifício celebrándo devótos. Per Christum.

Praefatio: De duplici missione Petri et Pauli in Ecclesia. Tonus sollemnis


781 & 4 X

Pagina 781.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

782 & 4 X

Pagina 782.

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus. Quia nos beáti apóstoli Petrus et Paulus tua dispositióne laetíficant: hic princeps fídei confiténdae, ille intellegéndae clarus assértor; hic relíquiis Israel instítuens Ecclésiam primitívam, ille magíster et doctor géntium vocandárum. Sic divérso consílio unam Christi famíliam congregántes, par mundo venerábile, una coróna sociávit. Et ídeo cum Sanctis et Angelis univérsis te collaudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. Mt 16,16 Mt 18 Dixit Petrus ad Iesum: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndit Iesus: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam.

Post communionem Da nobis, Dómine, hoc sacraménto reféctis, ita in Ecclésia conversári, ut, perseverántes in fractióne panis Apostolorúmque doctrína, cor unum simus et ánima una, tua caritáte firmáti. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 613 .

Pro Missa votiva de S. Petro aut de S. Paulo, cf. infra, p. 118 4, vel p. 118 5.

783 & 4 X

Pagina 783.Missale Romanum 2002 746