Missale Romanum 2002 851

851 & 4 X

Pagina 851.


Die 23 octobris

S. Ioannis de Capestrano, presbyteri

De Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ), vel de Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui, ad pópulum fidélem in angústiis confortándum, beátum Ioánnem suscitásti, praesta, quaesumus, ut nos in tuae protectiónis securitáte constítuas, et Ecclésiam tuam perpétua pace custódias. Per Dóminum.

Die 24 octobris

S. Antonii Mariæ Claret, episcopi

De Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ), vel pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Deus, qui in evangelizándis pópulis beátum Antónium Maríam epíscopum mira caritáte et patiéntia roborásti, eius nobis intercessióne concéde, ut, quae tua sunt quaeréntes, eníxe in Christo lucrándis frátribus incumbámus. Qui tecum.

852 & 4 X

Pagina 852.


Die 28 octobris

SS. SIMONIS ET IUDAE, APOSTOLORUM

Festum

Ant. ad introitum Isti sunt viri sancti, quos elégit Dóminus in caritáte non ficta, et dedit illis glóriam sempitérnam.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui nos per beátos Apóstolos ad agnitiónem tui nóminis veníre tribuísti, intercedéntibus sanctis Simóne et Iuda, concéde propítius, ut semper augeátur Ecclésia increméntis in te credéntium populórum. Per Dóminum.

Super oblata Glóriam, Dómine, sanctórum apostolórum Simónis et Iudae perpétuam venerántes, quaesumus, ut vota nostra suscípias et ad sacra mystéria celebránda nos digne perdúcas. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Jn 14,23 Si quis díligit me, sermónem meum servábit, dicit Dóminus; et Pater meus díliget eum, et ad eum veniémus, et mansiónem apud eum faciémus.

853 & 4 X

Pagina 853.


Post communionem Percéptis, Dómine, sacraméntis, súpplices in Spíritu Sancto deprecámur, ut, quae pro apostolórum Simónis et Iudae veneránda gérimus passióne, nos in tua dilectióne consérvent. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 613 -614 .


854 & 4 X

Pagina 854.

855 & 4 X

Pagina 855.

&&NOVEMBER


Die 1 novembris

OMNIUM SANCTORUM

Sollemnitas

Ant. ad introitum Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre Sanctórum ómnium, de quorum sollemnitáte gaudent Angeli, et colláudant Fílium Dei.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui nos ómnium Sanctórum tuórum mérita sub una tribuísti celebritáte venerári, quaesumus, ut desiderátam nobis tuae propitiatiónis abundántiam, multiplicátis intercessóribus, largiáris. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Grata tibi sint, Dómine, múnera, quae pro cunctórum offérimus honóre Sanctórum, et concéde, ut, quos iam crédimus de sua immortalitáte secúros, sentiámus de nostra salúte sollícitos. Per Christum.


856 & 4 X

Pagina 856.

Praefatio: De gloria matris nostrae Ierusalem. Tonus sollemnis

857 & 4 X

Pagina 857.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Nobis enim hódie civitátem tuam tríbuis celebráre, quae mater nostra est, caelestísque Ierúsalem, ubi iam te in aetérnum fratrum nostrórum coróna colláudat. Ad quam peregríni, per fidem accedéntes, alácriter festinámus, congaudéntes de Ecclésiae sublímium glorificatióne membrórum, qua simul fragilitáti nostrae adiuménta et exémpla concédis. Et ídeo, cum ipsórum Angelorúmque frequéntia, una te magnificámus, laudis voce clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

858 & 4 X

Pagina 858.

Ant. ad communionem Mt 5,8-10 Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt; beáti pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur; beáti qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam, quóniam ipsórum est regnum caelórum.

Post communionem Mirábilem te, Deus, et unum Sanctum in ómnibus Sanctis tuis adorántes, tuam grátiam implorámus, qua, sanctificatiónem in tui amóris plenitúdine consummántes, ex hac mensa peregrinántium ad caeléstis pátriae convívium transeámus. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 614 . Pro Missa votiva de omnibus Sanctis, cf. infra, p. 118 7.

859 & 4 X

Pagina 859.


Die 2 novembris

IN COMMEMORATIONE OMNIUM FIDELIUM

DEFUNCTORUM

Missae quae sequuntur ad libitum celebrantis adhiberi possunt. (*) Quando dies 2 novembris incidit in dominicam, Missa fit de Commemoratione omnium fidelium defunctorum.

1

Ant. ad introitum Cf. Mt 1; 1Co 15,22 Sicut Iesus mórtuus est et resurréxit, ita et Deus eos qui dormiérunt per Iesum addúcet cum eo. Et sicut in Adam omnes moriúntur, ita et in Christo omnes vivificabúntur.

Collecta Preces nostras, quaesumus, Dómine, benígnus exáudi, ut, dum attóllitur nostra fides in Fílio tuo a mórtuis suscitáto, in famulórum tuórum praestolánda resurrectióne spes quoque nostra firmétur. Per Dóminum.

Super oblata Nostris, Dómine, propitiáre munéribus, ut fámuli tui defúncti assumántur in glóriam cum Fílio tuo, cuius magno pietátis iúngimur sacraménto. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio defunctorum, pp. 563 - 567 .


860 & 4 X

Pagina 860.

Ant. ad communionem Cf. Jn 11,25-26 Ego sum resurréctio et vita, dicit Dóminus. Qui credit in me, étiam si mórtuus fúerit, vivet; et omnis, qui vivit et credit in me, non moriétur in aetérnum.

Post communionem Praesta, quaesumus, Dómine, ut fámuli tui defúncti in mansiónem lucis tránseant et pacis, pro quibus paschále celebrávimus sacraméntum. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 615 .

2

Ant. ad introitum Cf. Jn 4 Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis.

Collecta Deus, glória fidélium et vita iustórum, cuius Fílii morte et resurrectióne redémpti sumus, propitiáre fámulis tuis defúnctis, ut, qui resurrectiónis nostrae mystérium agnovérunt, aetérnae beatitúdinis gáudia percípere mereántur. Per Dóminum.

Super oblata Omnípotens et miséricors Deus, his sacrifíciis áblue, quaesumus, fámulos tuos defúnctos a peccátis eórum in sánguine Christi, ut, quos mundásti aqua baptísmatis, indesinénter purífices indulgéntia pietátis. Per Christum.

Praefatio defunctorum, pp. 563 - 567 .


861 & 4 X

Pagina 861.

Ant. ad communionem Cf. Jn 4 Lux aetérna lúceat eis, Dómine, cum Sanctis tuis in aetérnum, quia pius es.

Post communionem Sumpto sacraménto Unigéniti tui, qui pro nobis immolátus resurréxit in glória, te, Dómine, supplíciter exorámus pro fámulis tuis defúnctis, ut, paschálibus mystériis mundáti, futúrae resurrectiónis múnere gloriéntur. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 615 .

3

Ant. ad introitum Cf. Rm 8,11 Deus, qui suscitávit Iesum a mórtuis, vivificábit et mortália córpora nostra, propter inhabitántem Spíritum eius in nobis.

Collecta Deus, qui Unigénitum tuum, devícta morte, ad caeléstia transíre fecísti, concéde fámulis tuis defúnctis, ut, huius vitae mortalitáte devícta, te conditórem et redemptórem possint perpétuo contemplári. Per Dóminum.

Super oblata Pro ómnibus fámulis tuis in Christo dormiéntibus hóstiam, Dómine, súscipe benígnus oblátam, ut, per hoc sacrifícium singuláre vínculis mortis exúti, vitam mereántur aetérnam. Per Christum.

Praefatio defunctorum, pp. 563 - 567 .


862 & 4 X

Pagina 862.

Ant. ad communionem Cf. Ph 3,20-21 Salvatórem exspectámus Dóminum Iesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostrae configurátum córpori claritátis suae.

Post communionem Multíplica, Dómine, his sacrifíciis suscéptis, super fámulos tuos defúnctos misericórdiam tuam, et, quibus donásti baptísmi grátiam, da eis aeternórum plenitúdinem gaudiórum. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 615 .


Die 3 novembris

S. Martini de Porres, religiosi

De Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui beátum Martínum per humilitátis iter ad caeléstem glóriam perduxísti, tríbue nobis eius ita nunc pérsequi exémpla praeclára, ut exaltári cum ipso mereámur in caelis. Per Dóminum.

Die 4 novembris

S. Caroli Borromeo, episcopi

Memoria

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Custódi, quaesumus, Dómine, in pópulo tuo spíritum, quo beátum Cárolum epíscopum implevísti, ut Ecclésia indesinénter renovétur, et, Christi se imágini confórmans, ipsíus vultum mundo váleat osténdere. Qui tecum.

863 & 4 X

Pagina 863.


Super oblata Inténde múnera, Dómine, altáribus tuis pro beáti Cároli commemoratióne propósita, et huius sacrifícii virtúte concéde, ut, sicut illum pastorális offícii vigilántia et praecláris virtútum méritis sublimásti, ita nos fácias sincéris óperum frúctibus abundáre. Per Christum.


Post communionem Praestent nobis, quaesumus, Dómine, sacra mystéria quae súmpsimus eam ánimi fortitúdinem, quae beátum Cárolum réddidit in ministério fidélem et in caritáte fervéntem. Per Christum.Die 9 novembris

IN DEDICATIONE BASILICAE LATERANENSIS

Festum

In ipsa basilica adhibetur Missa de Communi Dedicationis ecclesiae, p. 891 .

Ant. ad introitum Cf. Ap 21,2 Vidi civitátem sanctam, Ierúsalem novam, descendéntem de caelo a Deo, parátam sicut sponsam ornátam viro suo.

Vel: Cf. Ap 21,3 Ecce tabernáculum Dei cum homínibus! Et habitábit cum eis, et ipsi pópulus eius erunt, et ipse Deus cum eis erit eórum Deus.

Dicitur Gloria in excélsis.

864 & 4 X

Pagina 864.


Collecta Deus, qui de vivis et eléctis lapídibus aetérnum habitáculum tuae praeparas maiestáti, multíplica in Ecclésia tua spíritum grátiae, quem dedísti, ut fidélis tibi pópulus in caeléstis aedificatiónem Ierúsalem semper accréscat. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui pópulum tuum Ecclésiam vocáre dignátus es, da, ut plebs in nómine tuo congregáta te tímeat, te díligat, te sequátur et ad caeléstia promíssa, te ducénte, pervéniat. Per Dóminum.

Quando hoc festum incidit in dominicam, diciturCredo

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, munus oblátum, et poscéntibus concéde, ut hic sacramentórum virtus et votórum obtineátur efféctus. Per Christum.

Praefatio: De mysterio Ecclesiae, quae est sponsa Christi templumque Spiritus.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui domum oratiónis muníficus inhabitáre dignáris, ut, grátia tua perpétuis fovénte subsídiis, templum Spíritus Sancti ipse nos perfícias, acceptábilis vitae splendóre corúscans.

865 & 4 X

Pagina 865.

Sed et visibílibus aedifíciis adumbrátam, Christi sponsam Ecclésiam perénni operatióne sanctíficas, ut, innumerábili prole mater exsúltans, in glóriam tuam collocétur in caelis. Et ídeo, cum Sanctis et Angelis univérsis, te collaudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. 1P 2,5 Tamquam lápides vivi superaedificámini, domus spiritális, sacerdótium sanctum.

Post communionem Deus, qui nobis supérnam Ierúsalem per temporále Ecclésiae tuae signum adumbráre voluísti, da, quaesumus, ut, huius participatióne sacraménti, nos tuae grátiae templum effícias, et habitatiónem glóriae tuae íngredi concédas. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 614 -615 .


Die 10 novembris

S. Leonis Magni, papæ et Ecclesiæ

doctoris

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Qo 45,30 Státuit ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum, ut sit illi sacerdótii dígnitas in aetérnum.

Collecta Deus, qui advérsus Ecclésiam tuam, in apostólicae petrae soliditáte fundátam, portas ínferi numquam praevalére permíttis, da ei, quaesumus, ut, intercedénte beáto Leóne papa, in tua veritáte consístens, pace contínua muniátur. Per Dóminum.

866 & 4 X

Pagina 866.


Super oblata Oblátis munéribus, quaesumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina, ut et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Christum.

Ant. ad communionem Mt 16,16 Mt 18 Dixit Petrus ad Iesum: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndit Iesus: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam.

Post communionem Refectióne sancta enutrítam gubérna, quaesumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam, ut, poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Christum.


Die 11 novembris

S. Martini Turonensis, episcopi

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Mt 1 Suscitábo mihi sacerdótem fidélem, qui iuxta cor meum et ánimam meam fáciet, dicit Dóminus.

Collecta Deus, qui in beáto Martíno epíscopo sive per vitam sive per mortem magnificátus es, ínnova grátiae tuae mirabília in córdibus nostris, ut neque mors neque vita separáre nos possit a caritáte tua. Per Dóminum.

867 & 4 X

Pagina 867.


Super oblata Sanctífica, quaesumus, Dómine Deus, haec múnera, quae in honórem sancti Martíni laetánter offérimus, ut per ea vita nostra inter advérsa et próspera semper dirigátur. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Mt 25,40 Amen dico vobis, quámdiu fecístis uni ex his frátribus meis mínimis, mihi fecístis, dicit Dóminus.

Post communionem Da nobis, Dómine, unitátis sacraménto reféctis, perféctam in ómnibus cum tua voluntáte concórdiam, ut, sicut beátus Martínus totum se tibi subiécit, ita et nos esse tui veráciter gloriémur. Per Christum.


Die 12 novembris

S. Iosaphat, episcopi et martyris

Memoria

Ant. ad introitum Propter testaméntum Dómini et leges patérnas, Sancti Dei perstitérunt in amore fratérnitatis: Quia unus fuit semper spíritus in eis, et una fides.

Collecta Excita, quaesumus, Dómine, in Ecclésia tua Spíritum, quo replétus beátus Iósaphat ánimam suam pro óvibus pósuit, ut, eo intercedénte, nos quoque eódem Spíritu roboráti, ánimam nostram pro frátribus pónere non vereámur. Per Dóminum.

868 & 4 X

Pagina 868.


Super oblata Clementíssime Deus, múnera haec tua benedictióne perfúnde, et nos in tua fide confírma, quam sanctus Iósaphat effúso sánguine asséruit. Per Christum.

Ant. ad communionem Mt 10,39 Qui perdíderit ánimam suam propter me, dicit Dóminus, invéniet eam in aetérnum.

Post communionem Spíritum, Dómine, fortitúdinis et pacis haec nobis tríbuat mensa caeléstis, ut, sancti Iósaphat exémplo, vitam nostram ad honórem et unitátem Ecclésiae libénter impendámus. Per Christum.


Die 15 novembris

S. Alberti Magni, episcopi et Ecclesiæ

doctoris

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Deus, qui beátum Albértum epíscopum in humána sapiéntia cum divína fide componénda magnum effecísti, da nobis, quaesumus, ita eius magistérii inhaerére doctrínis, ut per scientiárum progréssus ad profundiórem tui cognitiónem et amórem perveniámus. Per Dóminum.

869 & 4 X

Pagina 869.


Die 16 novembris

S. Margaritæ Scotiæ

De Communi sanctorum: pro iis qui opera misericordiae exercuerunt (p. 963 ).

Collecta Deus, qui beátam Margarítam exímia in páuperes caritáte mirábilem effecísti, da, ut, eius intercessióne et exémplo, imáginem bonitátis tuae inter hómines referámus. Per Dóminum.

S. Gertrudis, virginis

De Communi virginum (p. 946 ), vel de Communi sanctorum: pro moniali (p. 960 ).

Collecta Deus, qui iucúndam tibi mansiónem in corde beátae Gertrúdis vírginis praeparásti, ipsíus intercessióne, cordis nostri ténebras cleménter illústra, ut te in nobis praeséntem et operántem laetánter experiámur. Per Dóminum.

Die 17 novembris

S. Elisabeth Hungariæ

Memoria

De Communi sanctorum: pro iis qui opera misericordiae exercuerunt (p. 963 ).

Collecta Deus, qui beátae Elísabeth tribuísti in paupéribus Christum cognóscere ac venerári, da nobis, eius intercessióne, egénis et tribulátis iugi caritáte servíre. Per Dóminum.

870 & 4 X

Pagina 870.


Die 18 novembris

In Dedicatione basilicarum Ss. Petri et

Pauli, apostolorum

Ant. ad introitum Cf. Ps 44,17-18 Constítues eos príncipes super omnem terram; mémores erunt nóminis tui in omni generatióne et generatiónem: proptérea pópuli confitebúntur tibi in aetérnum et in saeculum saeculi.

Collecta Ecclésiam tuam, Dómine, apostólicis defénde praesídiis, ut, per quos inítium divínae cognitiónis accépit, per eos usque in finem saeculi cápiat grátiae caeléstis augméntum. Per Dóminum.

Super oblata Servitútis nostrae tibi, Dómine, munus offeréntes, tuam deprecámur cleméntiam, ut trádita nobis apostolórum Petri et Pauli ministério véritas in córdibus nostris illibáta persevéret. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 6,69 Jn 70 Dómine, verba vitae aetérnae habes, et nos credídimus quia tu es Christus Fílius Dei.

Post communionem Pópulus tuus, quaesumus, Dómine, caelésti pane reféctus, apostolórum Petri et Pauli commemoratióne laetétur, quorum donásti patrocínio gubernári. Per Christum.


871 & 4 X

Pagina 871.


Die 21 novembris

In Præsentatione beatæ Mariæ Virginis

Memoria

De Communi beatae Mariae Virginis (p. 897 ).

Collecta Sanctíssimae venerántibus Vírginis Maríae memóriam gloriósam, ipsíus nobis, quaesumus, Dómine, intercessióne concéde, ut de plenitúdine grátiae tuae nos quoque mereámur accípere. Per Dóminum.

Die 22 novembris

S. Cæciliæ, virginis et martyris

Memoria

De Communi martyrum: pro virgine martyre (p. 924 ), vel de Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Deus, qui nos ánnua beátae Caecíliae celebritáte laetíficas, praesta, quaesumus, ut ea, quae de ancílla tua devóte trádita sunt, exémpla nobis praebeant imitánda et Christi Fílii tui in servis eius praedicent mirabília. Qui tecum.

Die 23 novembris

S. Clementis I, papæ et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 ), vel de Communi pastorum: pro papa (p. 927 ).

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui in ómnium sanctórum tuórum es virtúte mirábilis, da nobis in beáti Cleméntis ánnua commemoratióne laetári, qui, Fílii tui sacérdos et martyr, quod mystério gessit, testimónio comprobávit, et, quod praedicávit ore, confirmávit exémplo. Per Dóminum.

872 & 4 X

Pagina 872.

S. Columbani, abbatis

De Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ), vel de Communi sanctorum: pro abbate (p. 958 ).

Collecta Deus, qui in beáto Columbáno evangelizándi munus et monásticae vitae stúdium mirabíliter coniunxísti, praesta, quaesumus, ut, eius intercessióne et exémplo, te super ómnia quaerere et credéntium pópulum augére studeámus. Per Dóminum.

Die 24 novembris

Ss. Andreæ Dung La.c, presbyteri, et

sociorum, martyrum

Memoria

Martyres in Vietnamia

Ant. ad introitum Cf. Ga 6,14; cf. 1Co 1,18 Nobis absit gloriári nisi in cruce Dómini nostri Iesu Christi. Verbum enim crucis nobis, qui salvi facti sumus, virtus Dei est.

Collecta Deus, omnis paternitátis fons et orígo, qui beátos mártyres Andréam et sócios eius Cruci Fílii tui usque ad sánguinis effusiónem fidéles effecísti, eórum intercessióne concéde, ut amórem tuum inter fratres propagántes fílii tui nominári et esse valeámus. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, sancte Pater, múnera quae offérimus, passiónem venerántes sanctórum mártyrum, ut inter advérsa vitae nostrae, fidéles tibi semper inveníri mereámur et hóstiam tibi acceptábilem nosmetípsos exhibére. Per Christum.


873 & 4 X

Pagina 873.

Ant. ad communionem Mt 5,10 Beáti qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam, quóniam ipsórum est regnum caelórum.

Post communionem Uníus panis alimónia refécti, in commemoratióne sanctórum mártyrum, te, Dómine, supplíciter deprecámur, ut, in tua dilectióne unánimes manéntes, patiéntiae praemium mereámur cónsequi aetérnum. Per Christum.


Die 25 novembris

S. Catharinæ Alexandrinæ, virginis et

martyris

De Communi martyrum: pro virgine martyre (p. 924 ), vel de Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui pópulo tuo beátam Catharínam vírginem et invíctam mártyrem praestitísti, concéde, ut, eius intercessióne, fide et constántia roborémur, et pro Ecclésiae unitáte operam tribuámus impénse. Per Dóminum.


Die 30 novembris

S. ANDREAE, APOSTOLI

Festum

Ant. ad introitum Cf. Mt 4,18-19 Dóminus secus mare Galilaeae vidit duos fratres, Petrum et Andréam, et vocávit eos: Veníte post me, fáciam vos fíeri piscatóres hóminum.

Dicitur Gloria in excélsis.

874 & 4 X

Pagina 874.


Collecta Maiestátem tuam, Dómine, supplíciter exorámus, ut, sicut Ecclésiae tuae beátus Andréas apóstolus éxstitit praedicátor et rector, ita apud te sit pro nobis perpétuus intercéssor. Per Dóminum.

Super oblata Concéde nobis, omnípotens Deus, ut his munéribus, quae in beáti Andréae festivitáte deférimus, et tibi placeámus exhíbitis, et vivificémur accéptis. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 1,41-42 Dixit Andréas Simóni fratri suo: Invénimus Messíam, qui dícitur Christus. Et addúxit eum ad Iesum.

Post communionem Róboret nos, Dómine, sacraménti tui commúnio, ut, exémplo beáti Andréae apóstoli, Christi mortificatiónem feréntes, cum ipso vívere mereámur in glória. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 613 -614 .


875 & 4 X

Pagina 875.

&&DECEMBER


Die 3 decembris

S. Francisci Xavier, presbyteri

Memoria

Ant. ad introitum Ps 17,50 Ps 21,23 Confitébor tibi in pópulis, Dómine, et narrábo nomen tuum frátribus mei.

Collecta Deus, qui beáti Francísci praedicatióne multos tibi pópulos acquisísti, da, ut fidélium ánimi eódem fídei zelo férveant, et ubérrima ubíque prole Ecclésia sancta laetétur. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, Dómine, múnera, quae tibi in beáti Francísci commemoratióne deférimus, et praesta, ut, sicut ille desidério salútis hóminum ad terras longínquas est progréssus, ita et nos, testimónium Evangélio efficáciter perhibéntes, ad te cum frátribus properáre festinémus. Per Christum.

Ant. ad communionem Mt 10,27 Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine, dicit Dóminus, et quod in aure audítis, praedicáte super tecta.

876 & 4 X

Pagina 876.


Post communionem Mystéria tua, Deus, eum in nobis accéndant caritátis ardórem, quo beátus Francíscus pro animárum salúte flagrávit, ut, vocatióne nostra dígnius ambulántes, promíssum bonis operáriis praemium cum eo consequámur. Per Christum.


Die 4 decembris

S. Ioannis Damasceni, presbyteri et

Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Praesta nobis, quaesumus, Dómine, beáti Ioánnis presbyteri précibus adiuvári, ut vera fides, quam ille excellénter dócuit, sit semper lux et fortitúdo nostra. Per Dóminum.

Die 6 decembris

S. Nicolai, episcopi

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Misericórdiam tuam, Dómine, súpplices implorámus, et, beáti Nicolái epíscopi interveniénte suffrágio, nos in ómnibus custódi perículis, ut via salútis nobis páteat expedíta. Per Dóminum.

877 & 4 X

Pagina 877.


Die 7 decembris

S. Ambrosii, episcopi et Ecclesiæ

doctoris

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Qo 15,5 In médio Ecclésiae apéruit os eius, et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et intelléctus; stolam glóriae índuit eum.

Collecta Deus, qui beátum Ambrósium epíscopum cathólicae fídei doctórem et apostólicae fortitúdinis exémplum effecísti, éxcita in Ecclésia tua viros secúndum cor tuum, qui eam fórtiter et sapiénter gubérnent. Per Dóminum.

Super oblata Illa nos, quaesumus, Dómine, divína tractántes, Spíritus Sanctus fídei luce perfúndat, qua beátum Ambrósium ad glóriae tuae propagatiónem iúgiter collustrávit. Per Christum.

Ant. ad communionem Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte, dabit fructum suum in témpore suo.

Post communionem Huius sacraménti, Dómine, virtúte roborátos, fac nos beáti Ambrósii documéntis ita profícere, ut, viríliter per tuas sémitas festinántes, ad aetérni suavitátem convívii praeparémur. Per Christum.


878 & 4 X

Pagina 878.


Die 8 decembris

IN CONCEPTIONE IMMACULATA

BEATAE MARIAE VIRGINIS

Sollemnitas

Ant. ad introitum I Gaudens gaudébo in Dómino, et exsultábit ánima mea in Deo meo; quia índuit me vestiméntis salútis, et induménto iustítiae circúmdedit me, quasi sponsam ornátam monílibus suis.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui per immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum praeparásti, quaesumus, ut, qui ex morte eiúsdem Fílii tui praevísa, eam ab omni labe praeservásti, nos quoque mundos, eius intercessióne, ad te perveníre concédas. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Salutárem hóstiam, quam in sollemnitáte immaculátae Conceptiónis beátae Vírginis Maríae tibi, Dómine, offérimus, súscipe dignánter, et praesta, ut, sicut illam tua grátia praeveniénte ab omni labe profitémur immúnem, ita, eius intercessióne, a culpis ómnibus liberémur. Per Christum.


879 & 4 X

Pagina 879.

Praefatio: De mysterio Mariae et Ecclesiae. Tonus sollemnis

880 & 4 X

Pagina 880.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui beatíssimam Vírginem Maríam ab omni originális culpae labe praeservásti, ut in ea, grátiae tuae plenitúdine ditáta, dignam Fílio tuo Genetrícem praeparáres, et Sponsae eius Ecclésiae, sine ruga vel mácula formósae, signáres exórdium. Fílium enim erat puríssima Virgo datúra, qui crímina nostra Agnus ínnocens aboléret; et ipsam prae ómnibus tuo pópulo disponébas advocátam grátiae et sanctitátis exémplar.

881 & 4 X

Pagina 881.

Et ídeo, choris angélicis sociáti, te laudámus in gáudio confiténtes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Gloriósa dicta sunt de te, María, quia ex te ortus est sol iustítiae, Christus Deus noster.

Post communionem Sacraménta quae súmpsimus, Dómine Deus noster, illíus in nobis culpae vúlnera réparent, a qua immaculátam beátae Maríae Conceptiónem singuláriter praeservásti. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 612 -613 .


Die 11 decembris

S. Damasi I, papæ

De Communi pastorum: pro papa (p. 927 ).

Collecta Praesta, quaesumus, Dómine, ut mártyrum tuórum iúgiter mérita celebrémus, quorum éxstitit beátus Dámasus papa cultor et amátor. Per Dóminum.

882 & 4 X

Pagina 882.


Die 13 decembris

S. Luciæ, virginis et martyris

Memoria

De Communi martyrum: pro virgine martyre (p. 924 ), vel de Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Intercéssio nos, quaesumus, Dómine, sanctae Lúciae vírginis et mártyris gloriósa confóveat, ut eius natalícia et temporáliter frequentémus, et conspiciámus aetérna. Per Dóminum.

Die 14 decembris

S. Ioannis a Cruce, presbyteri et

Ecclesiae doctoris

Memoria

Ant. ad introitum Ga 6,14 Mihi autem absit gloriári, nisi in cruce Dómini nostri Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifíxus est, et ego mundo.

Collecta Deus, qui beátum Ioánnem presbyterum perféctae sui abnegatiónis et crucis amatórem exímium effecísti, concéde ut, eius imitatióni iúgiter inhaeréntes, ad contemplatiónem glóriae tuae perveniámus aetérnam. Per Dóminum.

Super oblata Réspice quas offérimus hóstias, omnípotens Deus, in commemoratióne beáti Ioánnis, et praesta, ut, qui domínicae passiónis mystéria celebrámus, imitémur quod ágimus. Per Christum.


883 & 4 X

Pagina 883.

Ant. ad communionem Cf. Mt 16,24 Qui vult veníre post me, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me, dicit Dóminus.

Post communionem Deus, qui crucis mystérium in beáto Ioánne mirabíliter illustrásti, concéde propítius, ut, ex hoc sacrifício roboráti, Christo fidéles haereámus, et in Ecclésia ad salútem ómnium operémur. Per Christum.


Die 21 decembris

S. Petri Canisii, presbyteri et Ecclesiæ

doctoris

De Communi pastorum (p. 927 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Deus, qui ad tuéndam cathólicam fidem virtúte et doctrína beátum Petrum presbyterum roborásti, eius intercessióne concéde, ut, qui veritátem quaerunt, te Deum gaudénter invéniant, et in tua confessióne pópulus credéntium persevéret. Per Dóminum.

Die 23 decembris

S. Ioannis de Kety, presbyteri

De Communi pastorum (p. 927 ), vel de Communi sanctorum: pro iis qui opera misericordiae exercuerunt (p. 963 ).

Collecta Da, quaesumus, omnípotens Deus, ut, exémplo beáti Ioánnis presbyteri, in sanctórum sciéntia procedámus, atque, misericórdiam ómnibus exhibéntes, apud te indulgéntiam consequámur. Per Dóminum.

884 & 4 X

Pagina 884.


Die 26 decembris

S. STEPHANI, PROTOMARTYRIS

Festum

Ant. ad introitum Apértae sunt iánuae caeli beáto Stéphano, qui in número Mártyrum invéntus est primus, et ídeo triúmphat in caelis coronátus.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Da nobis, quaesumus, Dómine, imitári quod cólimus, ut discámus et inimícos dilígere, quia eius natalícia celebrámus, qui novit étiam pro persecutóribus exoráre. Per Dóminum.

Super oblata Múnera, quaesumus, Dómine, tibi sint hodiérnae devotiónis accépta, quae beáti Stéphani mártyris commemorátio gloriósa deprómit. Per Christum.

Praefatio de Nativitate, pp. 520 - 522 .

Ant. ad communionem Ac 7,58 Lapidábant Stéphanum, invocántem et dicéntem: Dómine Iesu, súscipe spíritum meum.

Post communionem Grátias ágimus, Dómine, multiplicátis circa nos miseratiónibus tuis, qui et Fílii tui nativitáte nos salvas, et beáti mártyris Stéphani celebratióne laetíficas. Per Christum.


885 & 4 X

Pagina 885.


Die 27 decembris

S. IOANNIS, APOSTOLI ET EVANGELISTAE

Festum

Ant. ad introitum Iste est Ioánnes, qui supra pectus Dómini in cena recúbuit: beátus Apóstolus, cui reveláta sunt secréta caeléstia, et verba vitae in toto terrárum orbe diffúdit.

Vel: Cf. Qo 15,5 In médio Ecclésiae apéruit os eius, et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiae et intelléctus; stolam glóriae índuit eum.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui per beátum apóstolum Ioánnem Verbi tui nobis arcána reserásti, praesta, quaesumus, ut, quod ille nostris áuribus excellénter infúdit, intellegéntiae competéntis eruditióne capiámus. Per Dóminum.

Super oblata Múnera, quaesumus, Dómine, obláta sanctífica, et praesta, ut ex huius cenae convívio aetérni Verbi secréta hauriámus, quae ex eódem fonte apóstolo tuo Ioánni revelásti. Per Christum.

Praefatio de Nativitate, pp. 520 - 522 .

Ant. ad communionem Jn 1,14 Jn 16 Verbum caro factum est, et habitávit in nobis. Et de plenitúdine eius nos omnes accépimus.

886 & 4 X

Pagina 886.


Post communionem Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut Verbum caro factum, quod beátus Ioánnes apóstolus praedicávit, per hoc mystérium quod celebrávimus hábitet semper in nobis. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.


Missale Romanum 2002 851