Missale Romanum 2002 continu 255

DOMINICA V IN QUADRAGESIMA

Usus cooperiendi cruces et imagines per ecclesiam ab hac dominica servari potest, de iudicio Conferentiae Episcoporum. Cruces velatae remanent usque ad expletam celebrationem Passionis Domini, feria VI Hebdomadae sanctae, imagines vero usque ad initium Vigiliae paschalis. Hac dominica celebratur tertium scrutinium praeparatorium ad baptismum pro catechumenis, qui in Vigilia paschali ad sacramenta initiationis christianae admittentur, adhibitis orationibus et intercessionibus propriis, ut infra, pp. 976 -977 .

Ant. ad introitum Cf. Ps 42,1-2 Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta; ab hómine iníquo et dolóso éripe me, quia tu es Deus meus et fortitúdo mea.

Non dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Quaesumus, Dómine Deus noster, ut in illa caritáte, qua Fílius tuus díligens mundum morti se trádidit, inveniámur ipsi, te opitulánte, alácriter ambulántes. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Exáudi nos, omnípotens Deus, et fámulos tuos, quos fídei christiánae eruditiónibus imbuísti, huius sacrifícii tríbuas operatióne mundári. Per Christum.

Quando non legitur Evangelium de Lazaro, adhibetur Praefatio I vel II de Quadragesima, pp. 524 -525 .

Praefatio: De Lazaro.

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

256 & 4 X

Pagina 256.

V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Ipse enim verus homo Lázarum flevit amícum, et Deus aetérnus e túmulo suscitávit, qui, humáni géneris miserátus, ad novam vitam sacris mystériis nos addúcit. Per quem maiestátem tuam adórat exércitus Angelórum, ante conspéctum tuum in aeternitáte laetántium. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, sócia exsultatióne dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem

Quando legitur Evangelium de Lazaro: Jn 11,26 Omnis qui vivit et credit in me, non moriétur in aetérnum, dicit Dóminus.

Quando legitur Evangelium de muliere adultera: Jn 8,10-11 Nemo te condemnávit, múlier? Nemo, Dómine. Nec ego te condemnábo: iam ámplius noli peccáre.

Quando legitur aliud Evangelium: Jn 12,24-25 Amen, amen dico vobis: Nisi granum fruménti cadens in terram mórtuum fúerit, ipsum solum manet; si autem mórtuum fúerit, multum fructum affert.

Post communionem Quaesumus, omnípotens Deus, ut inter eius membra semper numerémur, cuius Córpori communicámus et Sánguini. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

257 & 4 X

Pagina 257.

Oratio super populum Bénedic, Dómine, plebem tuam, quae munus tuae miseratiónis exspéctat, et concéde, ut, quod, te inspiránte, desíderat, te largiénte percípiat. Per Christum.


258 & 4 X

Pagina 258.

Feria secunda

Ant. ad introitum Cf. Ps 55,2 Miserére mihi, Dómine, quóniam conculcávit me homo, tota die bellans tribulávit me.

Collecta Deus, per cuius ineffábilem grátiam omni benedictióne ditámur, praesta nobis ita in novitátem a vetustáte transíre, ut regni caeléstis glóriae praeparémur. Per Dóminum.

Super oblata Concéde nobis, Dómine, quaesumus, ut, celebratúri sancta mystéria, tamquam paeniténtiae corporális fructum, laetam tibi exhibeámus méntium puritátem. Per Christum.

Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem

Quando legitur Evangelium de muliere adultera: Jn 8,10-11 Nemo te condemnávit, múlier? Nemo, Dómine. Nec ego te condemnábo: iam ámplius noli peccáre.

Quando legitur aliud Evangelium: Jn 8,12 Ego sum lux mundi, dicit Dóminus: qui séquitur me non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen vitae.

Post communionem Sacramentórum tuórum benedictióne roboráti, quaesumus, Dómine, ut per haec semper emundémur a vítiis, et per sequélam Christi ad te festinánter gradiámur. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

259 & 4 X

Pagina 259.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Líbera, Dómine, quaesumus, a peccátis tibi pópulum supplicántem, ut in sancta conversatióne vivens nullis affligátur advérsis. Per Christum.


260 & 4 X

Pagina 260.

Feria tertia

Ant. ad introitum Ps 26,14 Exspécta Dóminum, viríliter age; et confortétur cor tuum, et sústine Dóminum.

Collecta Da nobis, quaesumus, Dómine, perseverántem in tua voluntáte famulátum, ut in diébus nostris et mérito et número pópulus tibi sérviens augeátur. Per Dóminum.

Super oblata Hóstias tibi, Dómine, placatiónis offérimus, ut et delícta nostra miserátus absólvas, et nutántia corda tu dírigas. Per Christum.

Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem Jn 12,32 Cum exaltátus fúero a terra, ómnia traham ad meípsum, dicit Dóminus.

Post communionem Da, quaesumus, omnípotens Deus, ut, quae divína sunt iúgiter ambiéntes, donis semper mereámur caeléstibus propinquáre. Per Christum.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Deus, qui sperántibus in te miseréri pótius éligis, quam irásci, da fidélibus tuis digne flere mala, quae fecérunt, ut tuae consolatiónis grátiam inveníre mereántur. Per Christum.


261 & 4 X

Pagina 261.

Feria quarta

Ant. ad introitum Cf. Ps 17,48-49 Liberátor meus de géntibus iracúndis. Ab insurgéntibus in me exaltábis me, a viro iníquo erípies me, Dómine.

Collecta Sanctificáta per paeniténtiam tuórum corda filiórum, Deus miserátor, illústra, et, quibus praestas devotiónis afféctum, praebe supplicántibus pium benígnus audítum. Per Dóminum.

Super oblata Tibi, Dómine, sacrifícia dicáta reddántur, quae sic ad honórem nóminis tui deferénda tribuísti, ut éadem remédia fíeri nostra praestáres. Per Christum.

Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem Col 1,13-14 Tránstulit nos Deus in regnum Fílii dilectiónis suae, in quo habémus redemptiónem per sánguinem eius, remissiónem peccatórum.

Post communionem Caeléstem nobis, Dómine, praebeant sumpta mystéria medicínam, ut et vítia nostri cordis expúrgent, et sempitérna nos protectióne confírment. Per Christum.


262 & 4 X

Pagina 262.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Adésto supplicátionibus pópuli tui, omnípotens Deus, et, quibus fidúciam sperándae pietátis indúlges, consuétae misericórdiae tríbue benígnus efféctum. Per Christum.


263 & 4 X

Pagina 263.

Feria quinta

Ant. ad introitum He 9,15 Novi Testaménti mediátor est Christus, ut, morte intercedénte, repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt aetérnae hereditátis.

Collecta Adésto, Dómine, supplícibus tuis, et spem suam in tua misericórdia collocántes tuére propítius, ut, a peccatórum labe mundáti, in sancta conversatióne permáneant, et promissiónis tuae perficiántur herédes. Per Dóminum.

Super oblata Sacrifíciis praeséntibus, quaesumus, Dómine, placátus inténde, ut et conversióni nostrae profíciant et totíus mundi salúti. Per Christum.

Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem Rm 8,32 Próprio Fílio suo non pepércit Deus, sed pro nobis ómnibus trádidit illum: cum illo ómnia nobis donávit.

Post communionem Satiáti múnere salutári, tuam, Dómine, misericórdiam deprecámur, ut hoc eódem sacraménto, quo nos temporáliter végetas, effícias perpétuae vitae partícipes. Per Christum.


264 & 4 X

Pagina 264.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Esto, quaesumus, Dómine, propítius plebi tuae, ut, de die in diem, quae tibi non plácent réspuens, tuórum pótius repleátur delectatiónibus mandatórum. Per Christum.


265 & 4 X

Pagina 265.

Feria sexta

Ant. ad introitum Ps 30,10 Ps 16 Ps 18 Miserére mihi, Dómine, quóniam tríbulor; líbera me et éripe me de mánibus inimicórum meórum, et a persequéntibus me. Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te.

Collecta Absólve, quaesumus, Dómine, tuórum delícta populórum, ut a peccatórum néxibus, quae pro nostra fragilitáte contráximus, tua benignitáte liberémur. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui Ecclésiae tuae in hoc témpore tríbuis benígne, beátam Maríam in passióne Christi contemplánda devóte imitári, da nobis, quaesumus, eiúsdem Vírginis intercessióne, Unigénito Fílio tuo fírmius in dies adhaerére et ad plenitúdinem grátiae eius demum perveníre. Qui tecum.

Super oblata Praesta nobis, miséricors Deus, ut digne tuis servíre semper altáribus mereámur, et eórum perpétua participatióne salvári. Per Christum.

Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem 1P 2,24 Iesus peccáta nostra pértulit in córpore suo super lignum, ut, peccátis mórtui, iustítiae vivámus; cuius livóre sanáti sumus.

266 & 4 X

Pagina 266.


Post communionem Sumpti sacrifícii, Dómine, perpétua nos tuítio non relínquat, et nóxia semper a nobis cuncta depéllat. Per Christum.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut, fámuli tui, qui protectiónis tuae quaerunt grátiam, liberáti a malis ómnibus, secúra tibi mente sérviant. Per Christum.


267 & 4 X

Pagina 267.

Sabbato

Ant. ad introitum Cf. Ps 21,20 Ps 7 Dómine, ne longe fácias auxílium tuum a me, ad defensiónem meam áspice; quia ego sum vermis et non homo, oppróbrium hóminum et abiéctio plebis.

Collecta Deus, qui omnes in Christo renátos genus eléctum et regále sacerdótium fecísti, da nobis et velle et posse quod praecipis, ut pópulo ad aeternitátem vocáto una sit fides córdium et píetas actiónum. Per Dóminum.

Super oblata Accépta tibi sint, Dómine, quaesumus, nostri dona ieiúnii, quae expiándo nos tuae gratiae dignos effíciant et ad sempitérna promíssa perdúcant. Per Christum.

Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 11,52 Tráditus est Christus, ut fílios Dei, qui erant dispérsi, congregáret in unum.

Post communionem Maiestátem tuam, Dómine, supplíciter deprecámur, ut, sicut nos Córporis et Sánguinis sacrosáncti pascis aliménto, ita divínae natúrae fácias esse consórtes. Per Christum.


268 & 4 X

Pagina 268.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Miserére, Dómine, deprecántis Ecclésiae tuae, et inclinántibus tibi sua corda propitiátus inténde, ut, quos Unigéniti Fílii tui morte redemísti, nec peccátis fíeri permíttas obnóxios, nec ópprimi patiáris advérsis. Per Christum.


269 & 4 X

Pagina 269.

HEBDOMADA SANCTA

270 & 4 X

Pagina 270.

271 & 4 X

Pagina 271.

DOMINICA IN PALMIS

DE PASSIONE DOMINI

1. Hac die Ecclesia recolit ingressum Christi Domini in Ierusalem ad consummandum suum paschale mysterium. Quare in omnibus Missis memoria fit huiusmodi ingressus Domini, et quidem per processionem vel introitum sollemnem ante Missam principalem, per introitum simplicem ante alias Missas. Introitus tamen sollemnis, non vero processio, iterari potest ante unam alteramve Missam, quae cum magno populi concursu celebrari solet. Expedit ut, ubi nec processio nec introitus sollemnis fieri potest, habeatur sacra verbi Dei celebratio de ingressu messianico et de Passione Domini vel sabbato horis vespertinis vel die dominica, hora opportuniore.

Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem

Forma prima: Processio

2. Hora competenti fit collecta in ecclesia minore vel alio loco apto extra ecclesiam, ad quam processio tendit. Fideles ramos in manibus tenent. 3. Sacerdos et diaconus, induti sacris vestibus coloris rubri pro Missa requisitis, comitantibus aliis ministris accedunt ad locum, ubi populus est congregatus. Sacerdos, loco casulae, induere potest pluviale, quod deponit expleta processione casulam assumens. 4. Interim cantatur sequens antiphona vel alius cantus congruus. Ant. Mt 21,9 5. Tunc sacerdos et fideles signant se, dum sacerdos dicit: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Postea populum de more salutat; ac fit brevis monitio, qua fideles ad celebrationem huius diei actuose et conscie participandam invitantur, his vel similibus verbis:

272 & 4 X

Pagina 272.

Fratres caríssimi, postquam iam ab inítio Quadragésimae corda nostra paeniténtia et opéribus caritátis praeparávimus, hodiérna die congregámur, ut cum tota Ecclésia praeludámus paschále Dómini nostri mystérium, eius nempe passiónem atque resurrectiónem, ad quod impléndum ipse ingréssus est civitátem suam Ierúsalem. Quare cum omni fide et devotióne memóriam agéntes huius salutíferi ingréssus, sequámur Dóminum, ut, per grátiam consórtes effécti crucis, partem habeámus resurrectiónis et vitae.

6. Post monitionem, sacerdos dicit unam ex sequentibus orationibus, manibus extensis.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, hos pálmites tua benedictióne + sanctífica, ut nos, qui Christum Regem exsultándo proséquimur, per ipsum valeámus ad aetérnam Ierúsalem perveníre. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum. R. Amen.

Vel: Auge fidem in te sperántium, Deus, et súpplicum preces cleménter exáudi, ut, qui hódie Christo triumphánti pálmites exhibémus, in ipso fructus tibi bonórum óperum afferámus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum. R. Amen.

Et aspergit ramos aqua benedicta, nihil dicens.

7. Tunc diaconus, vel, ipso deficiente, sacerdos proclamat, more consueto, Evangelium de ingressu Domini secundum unum ex quattuor Evangeliis. Pro opportunitate incensum adhiberi potest.

273 & 4 X

Pagina 273.

" Benedictus qui venit in nomine Domini "

Anno A:
+ Léctio sancti Evangélii secúndum Matthaeum 21, 1-11

1 Cum appropinquássent Hierosólymis et veníssent Béthphage, ad montem Olivéti, tunc Iesus misit duos discípulos 2 dicens eis: " Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inveniétis ásinam alligátam et pullum cum ea; sólvite et addúcite mihi.
3
Et si quis vobis áliquid díxerit, dícite: "Dóminus eos necessários habet", et conféstim dimíttet eos ".
4
Hoc autem factum est, ut implerétur, quod dictum est per prophétam dicéntem:
5
" Dícite fíliae Sion: Ecce Rex tuus venit tibi, mansuétus et sedens super ásinam et super pullum fílium subiugális ".
6
Eúntes autem discípuli fecérunt, sicut praecépit illis Iesus,
7
et adduxérunt ásinam et pullum, et imposuérunt super eis vestiménta sua, et sedit super ea.
8
Plúrima autem turba stravérunt vestiménta sua in via; álii autem caedébant ramos de arbóribus et sternébant in via.
9
Turbae autem, quae praecedébant eum et quae sequebántur, clamábant dicéntes: " Hosánna fílio David! Benedíctus, qui venit in nómine Dómini! Hosánna in altíssimis! ".
10
Et cum intrásset Hierosólymam, commóta est univérsa cívitas dicens: " Quis est hic? ".
11
Turbae autem dicébant: " Hic est Iesus prophéta a Názareth Galilaeae ".
Verbum Dómini.

274 & 4 X

Pagina 274.

Anno B:
+ Léctio sancti Evangélii secúndum Marcum 11, 1-10

1 Cum appropinquárent Hierosólymae, Béthphage et Bethániae ad montem Olivárum, mittit Iesus duos ex discípulis suis 2 et ait illis: " Ite in castéllum, quod est contra vos, et statim introeúntes illud inveniétis pullum ligátum, super quem nemo adhuc hóminum sedit; sólvite illum et addúcite.
3
Et si quis vobis díxerit: "Quid fácitis hoc?", dícite: "Dómino necessárius est, et contínuo illum remíttet íterum huc" ".
4
Et abeúntes invenérunt pullum ligátum ante iánuam foris in bívio et solvunt eum.
5
Et quidam de illic stántibus dicébant illis: " Quid fácitis solvéntes pullum? ".
6
Qui dixérunt eis, sicut díxerat Iesus; et dimisérunt eis.
7
Et ducunt pullum ad Iesum et impónunt illi vestiménta sua; et sedit super eum.
8
Et multi vestiménta sua stravérunt in via, álii autem frondes, quas excíderant in agris.
9
Et qui praeíbant et qui sequebántur, clamábant: " Hosánna! Benedíctus, qui venit in nómine Dómini!
10
Benedíctum, quod venit regnum patris nostri David! Hosánna in excélsis! ".
Verbum Dómini.

Vel:

+ Léctio sancti Evangélii secúndum Ioánnem 12, 12-16

In illo témpore:
12
Turba multa, quae vénerat ad diem festum, cum audíssent quia venit Iesus Hierosólymam,
13
accepérunt ramos palmárum et processérunt óbviam ei et clamábant: " Hosánna!

275 & 4 X

Pagina 275.

Benedíctus, qui venit in nómine Dómini, et rex Israel! ".
14 Invénit autem Iesus aséllum et sedit super eum, sicut scriptum est:
15
" Noli timére, fília Sion. Ecce rex tuus venit sedens super pullum ásinae ".
16
Haec non cognovérunt discípuli eius primum, sed quando glorificátus est Iesus, tunc recordáti sunt quia haec erant scripta de eo, et haec fecérunt ei. Verbum Dómini.

Anno C: + Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam 19, 28-40 In illo témpore:
28
Praecedébat Iesus ascéndens Hierosólymam.
29
Et factum est cum appropinquásset ad Béthphage et Bethániam, ad montem, qui vocátur Olivéti, misit duos discípulos suos 30 dicens: " Ite in castéllum, quod contra est, in quod introeúntes inveniétis pullum ásinae alligátum, cui nemo umquam hóminum sedit; sólvite illum, et addúcite.
31
Et si quis vos interrogáverit: "Quare sólvitis?", sic dicétis: "Dóminus eum necessárium habet" ".
32
Abiérunt autem, qui missi erant, et invenérunt, sicut dixit illis.
33
Solvéntibus autem illis pullum, dixérunt dómini eius ad illos: " Quid sólvitis pullum? ".
34
At illi dixérunt: " Dóminus eum necessárium habet ".
35
Et duxérunt illum ad Iesum; et iactántes vestiménta sua supra pullum imposuérunt Iesum.
36
Eúnte autem illo, substernébant vestiménta sua in via.
37
Et cum appropinquáret iam ad descénsum montis Olivéti, copérunt omnis multitúdo discipulórum gaudéntes laudáre Deum voce magna

276 & 4 X

Pagina 276.

super ómnibus, quas víderant, virtútibus,
38 dicéntes: " Benedíctus, qui venit rex in nómine Dómini! Pax in caelo et glória in excélsis! ".
39
Et quidam pharisaeórum de turbis dixérunt ad illum: " Magíster, íncrepa discípulos tuos! ".
40
Et respóndens dixit: " Dico vobis: Si hi tacúerint, lápides clamábunt! ".
Verbum Dómini.

8. Post Evangelium, haberi potest brevis homilia. Ad inchoandam autem processionem, fieri potest a sacerdote vel a diacono vel a ministro laico monitio, his vel similibus verbis expressa: Imitémur, fratres caríssimi, turbas acclamántes Iesum, et procedámus in pace.

Vel: 9. Et incipit, more solito, processio ad ecclesiam, ubi celebrabitur Missa. Praecedit, si thus adhibetur, thuriferarius cum thuribulo fumigante, deinde acolythus vel alius minister deferens crucem, ramis palmarum ornatam iuxta locorum consuetudines, medius inter duos ministros cum candelis accensis. Sequuntur diaconus, librum Evangeliorum deferens, sacerdos cum ministris, et, post eos, fideles omnes, ramos gestantes. Progrediente processione, cantantur a schola et populo cantus sequentes, vel alii cantus apti in honorem Christi Regis.

277 & 4 X

Pagina 277.

Antiphona 1 Púeri Hebraeórum, portántes ramos olivárum, obviavérunt Dómino, clamántes et dicéntes: Hosánna in excélsis.

Quae pro opportunitate repetitur inter strophas huius psalmi.

Psalmus 23 Dómini est terra et plenitúdo eius, * orbis terrárum et qui hábitant in eo. Quia ipse super mária fundávit eum * et super flúmina firmávit eum. (Repetitur antiphona) Quis ascéndet in montem Dómini, * aut quis stabit in loco sancto eius? Innocens mánibus et mundo corde, , qui non levávit ad vana ánimam suam, * nec iurávit in dolum. (Repetitur antiphona) Hic accípiet benedictiónem a Dómino * et iustificatiónem a Deo salutári suo. Haec est generátio quaeréntium eum, * quaeréntium fáciem Dei Iacob. (Repetitur antiphona) Attóllite, portae, cápita vestra, , et elevámini, portae aeternáles, * et introíbit rex glóriae. Quis est iste rex glóriae? * Dóminus fortis et potens, Dóminus potens in pro´ lio. (Repetitur antiphona) Attóllite, portae, cápita vestra, , et elevámini, portae aeternáles, * et introíbit rex glóriae. Quis est iste rex glóriae? * Dóminus virtútum ipse est rex glóriae. (Repetitur antiphona)

278 & 4 X

Pagina 278.

Antiphona 2 Púeri Hebraeórum vestiménta prosternébant in via, et clamábant dicéntes: Hosánna fílio David; benedíctus, qui venit in nómine Dómini.

Quae pro opportunitate repetitur inter strophas huius psalmi.

Psalmus 46 Omnes gentes, pláudite mánibus, * iubiláte Deo in voce exsultatiónis, quóniam Dóminus Altíssimus, terríbilis, * rex magnus super omnem terram. (Repetitur antiphona) Subiécit pópulos nobis, * et gentes sub pédibus nostris. Elégit nobis hereditátem nostram, * glóriam Iacob, quem diléxit. Ascéndit Deus in iúbilo, * et Dóminus in voce tubae. (Repetitur antiphona) Psállite Deo, psállite; * psállite regi nostro, psállite. Quóniam rex omnis terrae Deus, * psállite sapiénter. (Repetitur antiphona) Regnávit Deus super gentes, * Deus sedet super sedem sanctam suam. Príncipes populórum congregáti sunt cum pópulo Dei Abraham, , quóniam Dei sunt scuta terrae: * veheménter elevátus est. (Repetitur antiphona)

279 & 4 X

Pagina 279.

Hymnus ad Christum Regem

Chorus: Glória, laus et honor tibi sit, rex Christe redémptor, cui pueríle decus prompsit Hosánna pium. Omnes repetunt: Glória, laus... Chorus: Israel es tu rex, Dávidis et ínclita proles, nómine qui in Dómini, rex benedícte, venis. Omnes repetunt: Glória, laus... Chorus: Cotus in excélsis te laudat caelicus omnis, et mortális homo, et cuncta creáta simul. Omnes repetunt: Glória, laus... Chorus: Plebs Hebraea tibi cum palmis óbvia venit; cum prece, voto, hymnis, ádsumus ecce tibi. Omnes repetunt: Glória, laus... Chorus: Hi tibi passúro solvébant múnia laudis; nos tibi regnánti pángimus ecce melos. Omnes repetunt: Glória, laus... Chorus: Hi placuére tibi, pláceat devótio nostra: rex bone, rex clemens, cui bona cuncta placent. Omnes repetunt: Glória, laus...

10. Intrante processione in ecclesiam, cantatur sequens responsorium, vel alius cantus, qui loquatur de ingressu Domini. R. Ingrediénte Dómino in sanctam civitátem, Hebraeórum púeri, resurrectiónem vitae pronuntiántes, * Cum ramis palmárum: Hosánna, clamábant, in excélsis. V. Cum audísset pópulus, quod Iesus veníret Hierosólymam, exiérunt óbviam ei. * Cum ramis.

11. Sacerdos, cum ad altare pervenerit, illud veneratur et, pro opportunitate, incensat. Deinde pergit ad sedem ubi dimittit pluviale, si illud adhibuit, et assumit casulam. Omissis aliis ritibus initialibus Missae, et, pro opportunitate, Kyrie, dicit collectam Missae, quae deinde prosequitur more solito.

280 & 4 X

Pagina 280.

Forma secunda: Introitus sollemnis

12. Ubi processio extra ecclesiam fieri nequit, ingressus Domini celebratur intra ecclesiam per introitum sollemnem ante Missam principalem.

13. Fideles congregantur vel ante portam ecclesiae vel in ipsa ecclesia, ramos in manibus tenentes. Sacerdos et ministri et aliqua deputatio fidelium accedunt ad locum aptum ecclesiae, extra presbyterium, ubi saltem maior pars fidelium ritum conspicere possit.

14. Dum sacerdos ad locum dictum accedit, cantatur antiphona Hosánna vel alius cantus idoneus. Fit deinde benedictio ramorum et proclamatio Evangelii ingressus Domini in Ierusalem, ut supra (nn. 5- 7). Post Evangelium sacerdos procedit sollemniter cum ministris et deputatione fidelium per ecclesiam ad presbyterium, dum cantatur responsorium Ingrediénte Dómino (n. 10) vel alius cantus aptus.

15. Cum autem ad altare pervenerit, sacerdos illud veneratur. Deinde pergit ad sedem et, omissis ritibus initialibus Missae, et, pro opportunitate, Kyrie, dicit collectam Missae, quae deinde prosequitur more solito.

Forma tertia: Introitus simplex

16. In omnibus aliis Missis huius dominicae in quibus non habetur introitus sollemnis, fit memoria ingressus Domini in Ierusalem per introitum simplicem.

17. Dum sacerdos pergit ad altare, cantatur antiphona ad introitum cum psalmo (n. 18) vel alius cantus de eodem argumento. Sacerdos, postquam ad altare pervenerit, illud veneratur et pergit ad sedem. Post crucis signum salutat popu um; deinde Missam pro sequitur more solito. In aliis Missis, in quibus fieri non potest cantus ad introitum, sacerdos, statim ac ad altare pervenerit et illud est veneratus, salutat populum, legit antiphonam ad introitum et Missam prosequitur more solito.

18. Ant. ad introitum Cf. Jn 12,1 Jn 12,12-13; Ps 23,9-10 Ante sex dies sollémnis Paschae, quando venit Dóminus in civitátem Ierúsalem, occurrérunt ei púeri: et in mánibus portábant ramos palmárum et clamábant voce magna, dicéntes: * Hosánna in excélsis:

281 & 4 X

Pagina 281.

Benedíctus, qui venísti in multitúdine misericórdiae tuae. Attóllite, portae, cápita vestra, et elevámini, portae aeternáles, et introíbit rex glóriae. Quis est iste rex glóriae? Dóminus virtútum ipse est rex glóriae. * Hosánna in excélsis: Benedíctus, qui venísti in multitúdine misericórdiae tuae.

AD MISSAM

19. Post processionem vel introitum sollemnem sacerdos Missam incipit a collecta.

20. Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno géneri, ad imitándum humilitátis exémplum, Salvatórem nostrum carnem súmere, et crucem subíre fecísti, concéde propítius, ut et patiéntiae ipsíus habére documénta et resurrectiónis consórtia mereámur. Qui tecum.

21. Historia Passionis Domini legitur absque luminaribus et absque incenso, sine salutatione et signatione libri. Legitur autem a diacono vel, ipso deficiente, a sacerdote. Legi potest etiam a lectoribus, parte Christi, si fieri potest, sacerdoti reservata. Diaconi, non autem alii, ante cantum Passionis, petunt benedictionem sacerdotis, ut alias ante Evangelium.

22. Post historiam Passionis habeatur, pro opportunitate, brevis homilia. Etiam spatium aliquod silentii servari potest. Dicitur Credo et fit oratio universalis. 23. Super oblata Per Unigéniti tui passiónem placátio tua nobis, Dómine, sit propínqua, quam, etsi nostris opéribus non merémur, interveniénte sacrifício singulári, tua percipiámus miseratióne praevénti. Per Christum.


282 & 4 X

Pagina 282.

24. Praefatio: De dominica Passione. Tonus sollemnis

283 & 4 X

Pagina 283.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu:
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui pati pro ímpiis dignátus est ínnocens, et pro scelerátis indébite condemnári. Cuius mors delícta nostra detérsit, et iustificatiónem nobis resurréctio comparávit. Unde et nos cum ómnibus Angelis te laudámus, iucúnda celebratióne clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

25. Ant. ad communionem Mt 26,42 Pater, si non potest hic calix transíre, nisi bibam illum, fiat volúntas tua.

26. Post communionem Sacro múnere satiáti, súpplices te, Dómine, deprecámur, ut, qui fecísti nos morte Fílii tui speráre quod crédimus, fácias nos, eódem resurgénte, perveníre quo téndimus. Per Christum.


284 & 4 X

Pagina 284.

27. Oratio super populum Réspice, quaesumus, Dómine, super hanc famíliam tuam, pro qua Dóminus noster Iesus Christus non dubitávit mánibus tradi nocéntium, et crucis subíre torméntum. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

285 & 4 X

Pagina 285.

FERIA II HEBDOMADAE SANCTAE

Ant. ad introitum Cf. Ps 34,1-2 Ps 139,8 Iúdica, Dómine, nocéntes me, expúgna impugnántes me: apprehénde arma et scutum, et exsúrge in adiutórium meum, Dómine, virtus salútis meae.

Collecta Da, quaesumus, omnípotens Deus, ut, qui ex nostra infirmitáte defícimus, intercedénte Unigéniti Fílii tui passióne, respirémus. Qui tecum.

Super oblata Réspice, Dómine, propítius sacra mystéria quae gérimus, et, quod ad nostra evacuánda praeiudícia miséricors praevidísti, vitam nobis tríbue fructificáre perpétuam. Per Christum.

Praefatio II de Passione Domini, p. 529 .

Ant. ad communionem Cf. Ps 101,3 Non avértas fáciem tuam a me; in quacúmque die tríbulor, inclína ad me aurem tuam; in quacúmque die invocávero te, velóciter exáudi me.

Post communionem Vísita, quaesumus, Dómine, plebem tuam, et corda sacris dicáta mystériis pietáte tuére pervígili, ut remédia salútis aetérnae, quae te miseránte pércipit, te protegénte custódiat. Per Christum.


286 & 4 X

Pagina 286.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Defénsio tua, Dómine, quaesumus, adsit humílibus, et iúgiter prótegat in tua misericórdia confidéntes, ut, ad festa paschália celebránda, non solum observántiam corporálem, sed, quod est pótius, hábeant méntium puritátem. Per Christum.


287 & 4 X

Pagina 287.

FERIA III HEBDOMADAE SANCTAE

Ant. ad introitum Cf. Ps 26,12 Ne tradíderis me, Dómine, in ánimas persequéntium me: quóniam insurrexérunt in me testes iníqui, et mentíta est iníquitas sibi.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, da nobis ita domínicae passiónis sacraménta perágere, ut indulgéntiam percípere mereámur. Per Dóminum.

Super oblata Hóstias famíliae tuae, quaesumus, Dómine, placátus inténde, et, quam sacris munéribus facis esse partícipem, tríbuas ad eórum plenitúdinem perveníre. Per Christum.

Praefatio II de Passione Domini, p. 529 .

Ant. ad communionem Rm 8,32 Próprio Fílio suo non pepércit Deus, sed pro nobis ómnibus trádidit illum.

Post communionem Satiáti múnere salutári, tuam, Dómine, misericórdiam deprecámur, ut hoc eódem sacraménto, quo nos voluísti temporáliter vegetári, perpétuae vitae fácias esse partícipes. Per Christum.


288 & 4 X

Pagina 288.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Tua misericórdia, Deus, pópulum tibi súbditum et ab omni subreptióne vetustátis expúrget, et capácem sanctae novitátis effíciat. Per Christum.


289 & 4 X

Pagina 289.

FERIA IV HEBDOMADAE SANCTAE

Ant. ad introitum Cf. Ph 2,10 Ph 8 Ph 2,11 In nómine Iesu omne genu flectátur, caeléstium, terréstrium et infernórum: quia Dóminus factus est obo´ diens usque ad mortem, mortem autem crucis: ídeo Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris.

Collecta Deus, qui pro nobis Fílium tuum crucis patíbulum subíre voluísti, ut inimíci a nobis expélleres potestátem, concéde nobis fámulis tuis, ut resurrectiónis grátiam consequámur. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, munus oblátum, et dignánter operáre, ut, quod gérimus Fílii tui mystério passiónis, piis efféctibus consequámur. Per Christum.

Praefatio II de Passione Domini, p. 529 .

Ant. ad communionem Mt 20,28 Fílius hóminis non venit ministrári, sed ministráre, et dare ánimam suam redemptiónem pro multis.

Post communionem Largíre sénsibus nostris, omnípotens Deus, ut per temporálem Fílii tui mortem, quam mystéria veneránda testántur, vitam te nobis dedísse perpétuam confidámus. Per Christum.


290 & 4 X

Pagina 290.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Da, quaesumus, Dómine, fidélibus tuis et sine cessatióne cápere paschália sacraménta, et desideránter exspectáre dona ventúra, ut, mystériis quibus renáti sunt permanéntes, ad novam vitam his opéribus perducántur. Per Christum.


291 & 4 X

Pagina 291.

FERIA V HEBDOMADAE SANCTAE

1. Iuxta antiquissimam Ecclesiae traditionem, hac die omnes Missae sine populo interdicuntur.

Ad Missam chrismatis

2. Benedictio olei infirmorum, olei catechumenorum et consecratio chrismatis fit ab Episcopo, secundum Ordinem in Pontificali Romano descriptum, de more hac die, in Missa propria horis matutinis celebranda.

3. Si vero ea die clerus et populus difficilius congregari possunt cum Episcopo, Missa chrismatis anticipari potest alia die, sed prope Pascha.

4. Haec Missa, quam Episcopus cum suo presbyterio concelebrat, sit veluti manifestatio communionis presbyterorum cum suo Episcopo: expedit proinde ut omnes presbyteri, quantum fieri potest, ipsam participent et in ea Communionem sumant, etiam sub utraque specie. Ad unitatem autem presbyterii diocesis significandam, presbyteri, qui cum Episcopo concelebrant, sint e diversis regionibus diocesis.

5. Iuxta morem traditum, benedictio olei infirmorum fit ante finem Precis eucharisticae, benedictio autem olei catechumenorum et consecratio chrismatis post Communionem. Attamen, propter rationes pastorales, licet universum ritum benedictionis post liturgiam verbi peragi.

6. Ant. ad introitum Ap 1,6 Iesus Christus fecit nos regnum et sacerdótes Deo et Patri suo: ipsi glória et impérium in saecula saeculórum. Amen.

Dicitur Gloria in excélsis.

7. Collecta Deus, qui Unigénitum Fílium tuum unxísti Spíritu Sancto Christúmque Dóminum constituísti, concéde propítius, ut, eiúsdem consecratiónis partícipes effécti, testes Redemptiónis inveniámur in mundo. Per Dóminum.

Pagina 292.

8. Post lectionem Evangelii Episcopus homiliam habet, in qua, initium sumens e textu lectionum quae in liturgia verbi lectae sunt, populum atque suos presbyteros de sacerdotali unctione alloquitur hortans presbyteros ad fidelitatem in suo munere servandam, eosque invitans ad promissiones suas sacerdotales publice renovandas.

Renovatio promissionum sacerdotalium

9. Homilia expleta, Episcopus, his vel similibus verbis, cum presbyteris colloquitur:

Fílii caríssimi, ánnua redeúnte memória diéi, qua Christus Dóminus sacerdótium suum cum Apóstolis nobísque communicávit, vultis olim factas promissiónes coram Epíscopo vestro et pópulo sancto Dei renováre?

Presbyteri, una simul, respondent: Volo.

Vultis Dómino Iesu árctius coniúngi et conformári, vobismetípsis abrenuntiántes atque promíssa confirmántes sacrórum officiórum, quae, Christi amóre indúcti, erga eius Ecclésiam, sacerdotális vestrae ordinatiónis die, cum gáudio suscepístis?

Presbyteri: Volo.

Vultis fidéles esse dispensatóres mysteriórum Dei per sanctam Eucharístiam ceterásque litúrgicas actiónes, atque sacrum docéndi munus, Christum Caput atque Pastórem sectándo, fidéliter implére, non bonórum cúpidi, sed animárum zelo tantum indúcti?

Presbyteri: Volo.

Deinde, ad populum conversus, Episcopus prosequitur:

Vos autem, fílii dilectíssimi, pro presbyteris vestris oráte, ut Dóminus super eos bona sua abundánter effúndat, quátenus fidéles minístri Christi, Summi Sacerdótis, vos ad eum perdúcant, qui fons est salútis.

Populus: Christe, audi nos. Christe, exáudi nos.

Pagina 293.

Et pro me étiam oráte, ut fidélis sim múneri apostólico humilitáti meae commísso, et inter vos effíciar viva et perféctior in dies imágo Christi Sacerdótis, Boni Pastóris, Magístri et ómnium Servi.

Populus: Christe, audi nos. Christe, exáudi nos.

Dóminus nos omnes in sua caritáte custódiat, et ipse nos univérsos, pastóres et oves, ad vitam perdúcat aetérnam.

Omnes: Amen.

10. Sequitur oratio universalis. Non diciturCredo


Missale Romanum 2002 continu 255