Missale Romanum 2002 continu 1020

1020 & 4 X

Pagina 1020.

a) in Prece eucharistica I, dicitur Hanc ígitur proprium: Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et cunctae famíliae tuae, quam tibi offérimus étiam pro his fámulis tuis, quos ad diaconátus et presbyterátus Ordines promovére dignátus es, quaesumus, Dómine, ut placátus accípias, et propítius in eis tua dona custódias, ut, quod divíno múnere consecúti sunt, divínis efféctibus exsequántur. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

b) in Prece eucharistica II, post verba ...congregémur in unum, dicitur: Recordáre, Dómine, Ecclésiae tuae toto orbe diffúsae, ut eam in caritáte perfícias una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N. Recordáre quoque istórum famulórum tuórum, quos hódie diacónos vel presbyteros Ecclésiae providére voluísti, et univérsi cleri. Meménto étiam fratrum nostrórum...

c) in Prece eucharistica III, post verba ...ad totíus mundi pacem atque salútem, dicitur: Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra, in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro N. et Epíscopo nostro N., cum episcopáli Ordine et his fámulis tuis, qui hódie diáconi vel presbyteri Ecclésiae ordináti sunt, et univérso clero, et omni pópulo acquisitiónis tuae. Votis huius famíliae ...

d) Si praefatio propria non adhibetur, sumi potest Prex eucharistica IV, in cuius intercessione post verba ...ad laudem glóriae tuae, dicitur: Nunc ergo, Dómine, ómnium recordáre, pro quibus tibi hanc oblatiónem offérimus:

1021 & 4 X

Pagina 1021.

in primis fámuli tui, Papae nostri N., Epíscopi nostri N., et Episcopórum Ordinis univérsi, et istórum famulórum tuórum, quos hódie ad pópuli tui servítium diaconále vel presbyterále elígere dignátus es, sed et totíus cleri; recordáre quoque offeréntium, et circumstántium, et cuncti pópuli tui, et ómnium, qui te quaerunt corde sincéro. Meménto étiam illórum...

Ant. ad communionem Jn 17,17-18 Pater sancte, sanctífica eos in veritáte. Sicut tu me misísti in mundum, et ego misi eos in mundum, dicit Dóminus (T.P. allelúia).

Post communionem Concéde fámulis tuis, Dómine, caelésti cibo potúque replétis, ut, ad glóriam tuam et salútem credéntium procurándam, fidéles inveniántur Evangélii, sacramentórum caritatísque minístri. Per Christum.

Benedictio in fine Missae

Episcopus, manibus super presbyteros et diaconos nuper ordinatos et super populum extensis, dicit: Deus, Ecclésiae institútor et rector, sua vos constánter tueátur grátia, ut múnera vestra fidéli ánimo persolvátis. R. Amen.

1022 & 4 X

Pagina 1022.

Ipse qui diáconis munus dedit praedicándi Evangélium, altári et homínibus inserviéndi, vos fáciat in mundo testes eius ardéntes ac minístros caritátis. R. Amen. Et vos presbyteros fáciat veros pastóres, qui fidélibus tríbuant panem vivum et verbum vitae, ut magis crescant in unitáte córporis Christi. R. Amen. Et universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui hic simul adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, + et Fílius, + et Spíritus + Sanctus. R. Amen.

1023 & 4 X

Pagina 1023.

V. IN CELEBRATIONE MATRIMONII

Quoties Matrimonium intra Missam celebratur, adhibetur haec Missa ritualis, cum colore albo vel festivo. Occurrentibus vero diebus, qui sub nn. 1-4 tabulae dierum liturgicorum recensentur, adhibetur Missa de die, retentis in ea benedictione nuptiali, atque, pro opportunitate, formula benedictionis finalis propria. Si tamen, tempore Nativitatis et per annum, Missa, in qua dominica die Matrimonium celebratur, a communitate parociali participatur, adhibetur Missa de dominica. Quamvis Missae formularia integra, commoditatis causa, proponantur, omnes textus, orationum praesertim et benedictionis nuptialis, pro opportunitate cum aliis commutari possunt.

A

Ant. ad introitum Cf. Ps 19,3 Ps 5 Mittat vobis Dóminus auxílium de sancto, et de Sion tueátur vos. Tríbuat vobis secúndum cor vestrum, et omne consílium vestrum confírmet (T.P. allelúia).

Actus paenitentialis omittitur. Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Adésto, Dómine, supplicatiónibus nostris, et institútis tuis, quibus propáginem humáni géneris ordinásti, benígnus assíste, ut quod te auctóre coniúngitur, te auxiliánte servétur. Per Dóminum.

1024 & 4 X

Pagina 1024.


Vel: Deus, qui, in humáno génere creándo, unitátem inter virum et mulíerem esse voluísti, fámulos tuos, qui coniugáli copulándi sunt fo´dere, uníus vínculo dilectiónis astrínge, ut, quos in caritáte fructificáre largíris, ipsíus caritátis testes esse concédas. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, pro sacra connúbii lege munus oblátum, et, cuius largítor es óperis, próvidus quoque esto dispósitor. Per Christum.

Praefatio: De dignitate foderis nuptiarum.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui fodera nuptiárum blando concórdiae iugo et insolúbili pacis vínculo nexuísti, ut multiplicándis adoptiónum fíliis sanctórum connubiórum fecúnditas pudíca servíret. Tua enim, Dómine, providéntia, tuáque grátia ineffabílibus modis utrúmque dispénsas, ut, quod generátio ad mundi prodúxit ornátum, regenerátio ad Ecclésiae perdúcat augméntum: per Christum Dóminum nostrum. Per quem, cum Angelis et ómnibus Sanctis, hymnum laudis tibi cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

1025 & 4 X

Pagina 1025.

Memoria sponsorum in Precibus eucharisticis fit secundum has formulas:

a) in Prece eucharistica I, dicitur Hanc ígitur proprium. Verba, quae uncis includuntur, omitti possunt pro opportunitate. Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et famulórum tuórum N. et N. totiúsque famíliae tuae, quae pro illis tuam exórat maiestátem, quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: et sicut eos ad diem nuptiárum perveníre tribuísti, sic (tuo múnere desideráta sóbole gaudére profícias, atque) ad optátam sériem próvehas benígnus annórum. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

b) in Prece eucharistica II, post verba univérso clero, addatur: Recordáre quoque, Dómine, N. et N., quos ad diem nuptiárum perveníre tribuísti: ut grátia tua in mútua dilectióne et pace permáneant.

c) in Prece eucharistica III, post verba adésto propítius, addatur: Confórta, quaesumus, in grátia Matrimónii N. et N., quos ad diem nuptiárum felíciter adduxísti, ut fodus quod in conspéctu tuo firmavérunt, te protegénte, in vita semper consérvent. Omnes fílios tuos ...

Benedictio nuptialis

Dicto Pater noster et omisso Líbera nos, sacerdos, stans ad sponsum et sponsam conversus, super eos Dei benedictionem invocat, quae numquam omittitur. In invitatione, si unus ex sponsis vel ambo non communicant, omittuntur verba uncis inclusa. In oratione vero, verba uncis inclusa omitti possunt, sicubi rerum adiuncta id suadere videantur, ex. gr. si sponsi sint aetatis provectae. Sponsi accedunt ad altare vel, pro opportunitate, in loco suo permanent et genuflectunt.

1026 & 4 X

Pagina 1026.

Sacerdos, manibus iunctis, adstantes invitat ad orandum, dicens: Dóminum, fratres caríssimi, supplíciter deprecémur, ut super hos fámulos suos, qui nupsérunt in Christo, benedictiónem grátiae suae cleménter effúndat, et quos fodere sancto coniúnxit (Christi Córporis et Sánguinis sacraménto) una fáciat caritáte concórdes.

Et omnes per aliquod temporis spatium in silentio orant. Deinde sacerdos, manibus extensis super sponsos, prosequitur: Deus, qui potestáte virtútis tuae de níhilo cuncta fecísti, qui, dispósitis universitátis exórdiis et hómine ad imáginem tuam facto, inseparábile viro mulíeris adiutórium condidísti, ut iam non duo essent, sed una caro, docens quod unum placuísset instítui numquam licére disiúngi; Deus, qui tam excellénti mystério coniugálem cópulam consecrásti, ut Christi et Ecclésiae sacraméntum praesignáres in fodere nuptiárum; Deus, per quem múlier iúngitur viro, et socíetas, principáliter ordináta, ea benedictióne donátur, quae sola nec per originális peccáti ponam nec per dilúvii est abláta senténtiam. Réspice propítius super hos fámulos tuos, qui, maritáli iuncti consórtio, tua se éxpetunt benedictióne muníri: emítte super eos Spíritus Sancti grátiam ut, caritáte tua in córdibus eórum diffúsa, in coniugáli fodere fidéles permáneant. Sit in fámula tua N. grátia dilectiónis et pacis, imitatríxque sanctárum remáneat feminárum, quarum in Scriptúris laudes praedicántur. Confídat in ea cor viri sui, qui, parem sóciam et grátiae vitae coherédem agnóscens, eam honóre débito prosequátur eóque díligat semper amóre, quo Christus suam diléxit Ecclésiam.

1027 & 4 X

Pagina 1027.

Et nunc te, Dómine, deprecámur, ut hi fámuli tui nexi fídei mandatísque permáneant, et, uni thoro iuncti, morum sint integritáte conspícui; Evangélii róbore communíti, bonum Christi testimónium ómnibus maniféstent (in sóbole sint fecúndi, sint paréntes virtútibus comprobáti; vídeant ambo fílios filiórum suórum) et, optátam demum senectútem adépti, ad beatórum vitam et ad caeléstia regna pervéniant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Omissa oratione Dómine Iesu Christe, statim dicitur Pax Dómini. Tunc sponsi et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem, communionem et caritatem sibi invicem significant.

Ant. ad communionem Cf. Ep 5,25 Ep 27 Christus diléxit Ecclésiam et seípsum trádidit pro ea, ut exhibéret sibi uxórem sanctam et immaculátam (T.P. allelúia).

Post communionem Huius, Dómine, sacrifícii virtúte, institúta providéntiae tuae pio favóre comitáre, ut, quos sancta societáte iunxísti (et uno pane unóque cálice satiásti), una étiam fácias caritáte concórdes. Per Christum.

Benedictio sollemnis in fine Missae

Sacerdos, manibus super sponsos extensis, dicit: Deus Pater aetérnus in mútuo vos servet amóre concórdes, ut pax Christi hábitet in vobis, et in domo vestra iúgiter máneat. R. Amen.

1028 & 4 X

Pagina 1028.

Benedictiónem habeátis in fíliis, ab amícis solácium, et veram cum ómnibus pacem. R. Amen. Caritátis Dei testes sitis in mundo, ut, quos afflícti et egéni benígnos invénerint, in aetérna Dei tabernácula vos grati aliquándo recípiant. R. Amen.

Et universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui hic simul adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R. Amen.

1029 & 4 X

Pagina 1029.

B

Ant. ad introitum Cf. Ps 89,14 Ps 17 Repléti sumus mane, Dómine, misericórdia tua, et exsultávimus et delectáti sumus ómnibus diébus nostris. Sit splendor Dómini super nos et super ópera mánuum nostrárum (T.P. allelúia).

Actus paenitentialis omittitur. Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Adésto, Dómine, supplicatiónibus nostris, et super hos fámulos tuos (N. et N.) grátiam tuam benígnus effúnde, ut qui apud tua coniungúntur altária in mútua caritáte firméntur. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui tam excellénti mystério coniugále vínculum consecrásti, ut Christi et Ecclésiae sacraméntum praesignáres in fodere nuptiárum, praesta, quaesumus, his fámulis tuis, ut, quod fide percípiunt, ópere persequántur. Per Dóminum.

Super oblata Múnera, quae tibi, Dómine, laetántes offérimus, benígnus assúme, et, quos sacraménti fodere coniunxísti, patérna pietáte custódi. Per Christum.


1030 & 4 X

Pagina 1030.

Praefatio: De magno Matrimonii sacramento.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Quia in ipso novum nexuísti cum tuo pópulo testaméntum, ut, quem mortis eius et resurrectiónis redemísses mystério, divínae fáceres natúrae consórtem eiúsque in caelis glóriae coherédem. Cuius piíssimam grátiae largitátem in viri mulierísque significásti connúbio, ut ad ineffábile tui amóris consílium nos revocáret quod ágitur sacraméntum. Et ídeo, cum Angelis et ómnibus Sanctis, te laudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

In Precibus eucharisticis, intercessiones propriae (p. 102 5).

Benedictio nuptialis

Dicto Pater noster et omisso Líbera nos, sacerdos, stans ad sponsum et sponsam conversus, super eos Dei benedictionem invocat, quae numquam omittitur. In invitatione, si unus ex sponsis vel ambo non communicant, omittuntur verba uncis inclusa. In oratione vero, verba uncis inclusa omitti possunt, sicubi rerum adiuncta id suadere videantur, ex. gr. si sponsi sint aetatis provectae. Sponsi accedunt ad altare vel, pro opportunitate, in loco suo permanent et genuflectunt. Sacerdos, manibus iunctis, adstantes invitat ad orandum, dicens:

1031 & 4 X

Pagina 1031.

Super hos sponsos, qui, Matrimónium ineúntes, ad altáre accédunt, ut, (Christi Córporis Sanguinísque partícipes), mútua semper dilectióne nectántur, Dóminum deprecémur.

Et omnes per aliquod temporis spatium in silentio orant.

Deinde sacerdos, manibus extensis super sponsos, prosequitur: Pater sancte, qui hóminem ad imáginem tuam cónditum másculum creásti et féminam, ut vir et múlier, in carnis et cordis unitáte coniúncti, munus suum in mundo adimplérent: Deus, qui, ad amóris tui consílium revelándum, in mútua dilectióne sponsórum fodus illud adumbrári voluísti, quod ipse cum pópulo tuo iníre dignátus es, ut, sacraménti significatióne compléta, in fidélium tuórum coniugáli consórtio Christi et Ecclésiae nuptiále patéret mystérium: Super hos fámulos tuos (N. et N.) déxteram tuam, quaesumus, propitiátus exténde. et in eórum corda Spíritus Sancti virtútem effúnde. Praesta, Dómine, ut, in huius quod íneunt sacraménti consórtio, inter se amóris tui dona commúnicent, et, praeséntiae tuae signum ínvicem ostendéntes, cor unum fiant et ánima una. Da étiam Dómine, ut domum, quam aedíficant, ópere quoque susténtent, (filiósque suos, evangélica disciplína formátos, caelésti famíliae tuae praeparent cooptándos). Hanc fámulam tuam N. tuis dignéris benedictiónibus cumuláre, ut, uxóris (ac matris) múnera complens, casta suam domum dilectióne refóveat, et grátia décoret affábili.

1032 & 4 X

Pagina 1032.

Hunc étiam fámulum tuum N. caelésti, Dómine, benedictióne proséquere, ut maríti fidélis (et próvidi patris) offícia digne persólvat. Concéde, Pater sancte, ut, qui coram te coniúgio copuláti ad mensam tuam accédere cúpiunt, caeléste aliquándo convívium participáre laeténtur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Omissa oratione Dómine Iesu Christe, statim dicitur Pax Dómini. Tunc sponsi et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem, communionem et caritatem sibi invicem significant.

Ant. ad communionem Jn 13,34 Mandátum novum do vobis, ut diligátis ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus (T.P. allelúia).

Post communionem Mensae tuae partícipes effécti, quaesumus, Dómine, ut, qui nuptiárum iungúntur sacraménto, tibi semper adhaereant, et tuum homínibus nomen annúntient. Per Christum.

Benedictio sollemnis in fine Missae

Sacerdos, manibus super sponsos extensis, dicit: Deus Pater omnípotens gáudium suum vobis concédat et in fíliis vos benedícat. R. Amen. Unigénitus Dei Fílius in prósperis et advérsis vobis miserátus assístat. R. Amen. Spíritus Dei Sanctus caritátem suam in corda vestra semper effúndat. R. Amen.

1033 & 4 X

Pagina 1033.

Et universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui hic simul adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, et Fílius, c et Spíritus Sanctus. R. Amen.

1034 & 4 X

Pagina 1034.

C

Ant. ad introitum Cf. Ps 144,2 Ps 9 Per síngulos dies benedícam tibi, Dómine, et laudábo nomen tuum in saeculum saeculi, quia suávis es univérsis, et miseratiónes tuae super ómnia ópera tua (T.P. allelúia).

Actus paenitentialis omittitur. Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut hi fámuli tui, nuptiárum sacraménto iungéndi, in fide quam profiténtur accréscant, et sóbole fidéli tuam ditent Ecclésiam. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui mundi crescéntis exórdio multiplicátae proli benedícis, propitiáre supplicatiónibus nostris et super hos fámulos tuos (N. et N.) opem tuae benedictiónis infúnde, ut in coniugáli consórtio afféctu cómpari, mente consímili, sanctitáte mútua copuléntur. Per Dóminum.

Super oblata Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, et has oblatiónes, quas tibi pro his fámulis tuis sancto fodere copulátis offérimus, benígno súscipe vultu, ut per haec mystéria in mútua caritáte tuóque amóre firméntur. Per Christum.


1035 & 4 X

Pagina 1035.

Praefatio: De Matrimonio ut signum divinae caritatis.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui hóminem pietátis tuae dono creátum ad tantam voluísti dignitátem extólli, ut in viri mulierísque consórtio veram relínqueres tui amóris imáginem; quem enim ex caritáte creásti, eum ad caritátis legem vocáre non désinis, ut aetérnae tuae caritátis partícipem esse concédas. Cuius connúbii sancti mystérium dum tuae dilectiónis signum exsístit, amórem sacrat humánum: per Christum Dóminum nostrum. Per quem, cum Angelis et ómnibus Sanctis, hymnum laudis tibi cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

In Precibus eucharisticis, intercessiones propriae (p. 102 5).

Benedictio nuptialis

Dicto Pater noster et omisso Líbera nos, sacerdos, stans ad sponsum et sponsam conversus, super eos Dei benedictionem invocat, quae numquam omittitur. In invitatione, si unus ex sponsis vel ambo non communicant, omittuntur verba uncis inclusa. In oratione vero, verba uncis inclusa omitti possunt, sicubi rerum adiuncta id suadere videantur, ex. gr. si sponsi sint aetatis provectae. Sponsi accedunt ad altare vel, pro opportunitate, in loco suo permanent et genuflectunt.

1036 & 4 X

Pagina 1036.

Sacerdos, manibus iunctis, adstantes invitat ad orandum, dicens:

Précibus nostris, fratres caríssimi, super hos sponsos Dei benedictiónem súpplices invocémus, ut ipse suo fóveat benígnus auxílio, quos ditávit connúbii sacraménto.

Et omnes per aliquod temporis spatium in silentio orant.

Deinde sacerdos, manibus extensis super sponsos, prosequitur: Pater sancte, mundi cónditor univérsi, qui virum atque mulíerem ad imáginem tuam creásti, eorúmque societátem tua voluísti benedictióne cumulári; te pro his fámulis tuis humíliter deprecámur, qui hódie nuptiárum iungúntur sacraménto. Super hanc sponsam N., Dómine, eiúsque vitae consórtem N. benedíctio tua copiósa descéndat, et virtus Spíritus Sancti tui corda eórum désuper inflámmet, ut, dum mútuo connúbii dono fruúntur, (famíliam ornent fíliis), ditent(que) Ecclésiam. Laeti te laudent, Dómine, te maesti requírant; te in labóribus sibi gáudeant adésse ut fáveas, te séntiant in necessitátibus adstáre ut lénias; te in cotu sancto precéntur, tuos in mundo se testes osténdant; et, adépti prósperam senectútem cum hac qua circumdántur amicórum coróna, ad caeléstia regna pervéniant. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Omissa oratione Dómine Iesu Christe, statim dicitur Pax Dómini. Tunc sponsi et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem, communionem et caritatem sibi invicem significant.

Ant. ad communionem Ps 33,2 Ps 9 Benedícam Dóminum in omni témpore, semper laus eius in ore meo. Gustáte et vidéte quóniam suávis est Dóminus; beátus vir, qui sperat in eo (T.P. allelúia).

1037 & 4 X

Pagina 1037.


Post communionem Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut accépti virtus sacraménti in his fámulis tuis sumat augméntum, et hóstiae quam obtúlimus a nobis ómnibus percipiátur efféctus. Per Christum.

Benedictio in fine Missae

Sacerdos, manibus super sponsos extensis, dicit: Dóminus Iesus, qui in Cana adésse dignátus est núptiis, vestris benedictiónem suam largiátur vobis et propínquis. R. Amen. Ipse, qui Ecclésiam diléxit in finem, in corda vestra indesinénter effúndat suum amórem. R. Amen. Det vobis Dóminus ut, eius resurrectiónis testántes fidem, exspectétis in gáudio beátam spem. R. Amen.

Et universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui hic simul adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus. R. Amen.

Missae in anniversariis Matrimonii inter Missas pro variis necessitatibus inveniuntur (pp. 109 8-1100).

1038 & 4 X

Pagina 1038.

VI. IN BENEDICTIONE ABBATIS VEL ABBATISSAE

Haec Missa adhiberi potest, cum colore albo vel festivo, diebus quibus Missae rituales permittuntur.

1

In Benedictione Abbatis

Ant. ad introitum Cf. Jn 15,16 Non vos me elegístis; sed ego elégi vos, et pósui vos, ut eátis et fructum afferátis, et fructus vester máneat, dicit Dóminus (T.P. allelúia).

Vel: Cf. Col 3,14-15 Super ómnia caritátem habéte, quod est vínculum perfectiónis; et pax Christi exsúltet in córdibus vestris (T.P. allelúia).

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Concéde, quaesumus, Dómine, fámulo tuo N., quem huius communitátis N. abbátem elegísti, ut factis et doctrína ad ea quae recta sunt fratrum suórum ánimos ínstruat, quátenus aetérnae remuneratiónis mercédem a te, Pastóre piíssimo, una cum ipsis laetus percípiat. Per Dóminum.

Credo dicitur secundum rubricas; oratio universalis omittitur.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera famulórum tuórum et praesta, ut, seípsos in spiritálem hóstiam offeréntes, vera humilitáte, obodiéntia et pace iúgiter repleántur. Per Christum.

Dici potest Praefatio de vita religiosa (pp. 105 1-1052).

1039 & 4 X

Pagina 1039.

Pro abbate nuper benedicto mentio in Precibus eucharisticis fit secundum has formulas:

a) in Prece eucharistica I, dicitur Hanc ígitur proprium: Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et cunctae famíliae tuae, quam tibi offérimus étiam pro fámulo tuo N., qui ad régimen huius congregatiónis elígere dignátus es, quaesumus, Dómine, ut placátus accípias, et propítius in eo tua dona custódias, ut, quod grátia tua consecútus est, fratrum corda confírmet. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

b) in Prece eucharistica II, post verba ...congregémur in unum, dicitur: Recordáre, Dómine, Ecclésiae tuae toto orbe diffúsae, ut eam in caritáte perfícias una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N. Recordáre quoque istíus fámuli tui quem hódie abbátem huius congregatiónis providére voluísti, et univérsi cleri. Meménto étiam fratrum nostrórum...

c) in Prece eucharistica III, post verba ...ad totíus mundi pacem atque salútem, dicitur: Ecclésiam tuam, peregrinántem in terra, in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro N. et Epíscopo nostro N., cum episcopáli Ordine et hoc fámulo tuo N., qui hódie abbátem huius congregatiónis eléctus est et univérso clero, et omni pópulo acquisitiónis tuae. Votis huius famíliae...

1040 & 4 X

Pagina 1040.

d) Si praefatio propria non adhibetur, sumi potest Prex eucharistica IV, in cuius intercessione post verba ...ad laudem glóriae tuae, dicitur: Nunc ergo, Dómine, ómnium recordáre, pro quibus tibi hanc oblatiónem offérimus: in primis fámuli tui, Papae nostri N., Epíscopi nostri N., et Episcopórum Ordinis univérsi, et istíus fámuli tui N., quem hódie ad servítium huius congregatiónis elígere dignátus es, sed et totíus cleri; recordáre quoque offeréntium, et circumstántium, et cuncti pópuli tui, et ómnium, qui te quaerunt corde sincéro. Meménto étiam illórum...

Ant. ad communionem Mt 20,28 Fílius hóminis non venit ministrári, sed ministráre, et dare ánimam suam redemptiónem pro multis (T.P. allelúia).

Vel: Ubi cáritas est vera, Deus ibi est. Congregávit nos in unum Christi amor (T.P. allelúia).

Post communionem Fámiliam tuam, Dómine, réspice propítius, et nos, qui mystérium fídei celebrávimus, fac per sémitas Evangélii indesinénter cúrrere, in ómnibus te glorificántes. Per Christum.

Benedictio in fine Missae

Praelatus, manibus super abbatem nuper benedictum extensis, dicit: Deus, ex quo omnis nominátur patérnitas, det tibi virtúte corroborári in interiórem hóminem secúndum divítias glóriae suae. R. Amen.

1041 & 4 X

Pagina 1041.

Concédat tibi ut cum frátribus tuis viam mandatórum suórum, dilatáto corde, in Christi gáudio percúrras. R. Amen. Grátia divína, haec monástica família, in nómine Dómini congregáta, tua moderatióne ad caeléstem conversatiónem pervéniat. R. Amen.

Si vero abbas modo benedictus liturgiae eucharisticae praesidet, ipse ritu pontificali benedictionem impertitur, aut dicere potest formulam quae sequitur, manibus super congregationem extensis:

Deus Pater misericórdiae custódiat vos in bona volúntate; et sicut dispósuit me super vos constitúere abbátem, ita nos omnes aetérnae felicitátis fáciat esse consórtes. R. Amen. Concédat vobis Dóminus Iesus Christus viam mandatórum suórum, dilatáto corde, in fratérno gáudio percúrrere. R. Amen. Det nobis ómnibus Spíritus Sanctus ópera pietátis et vitae unánimes implére, ut imitatóres pátrum nostrórum concórdi simus ánimo. R. Amen.

Et Praelatus universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui hic simul adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, + et Fílius, + et Spíritus + Sanctus. R. Amen.

1042 & 4 X

Pagina 1042.

2

In Benedictione Abbatissæ

Ant. ad introitum Cf. Jn 15,16 Non vos me elegístis; sed ego elégi vos, et pósui vos, ut eátis et fructum afferátis, et fructus vester máneat, dicit Dóminus (T.P. allelúia).

Vel: Cf. Col 3,14-15 Super ómnia caritátem habéte, quod est vínculum perfectiónis; et pax Christi exsúltet in córdibus vestris (T.P. allelúia).

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Concéde, quaesumus, Dómine, fámulae tuae N., quam huius communitátis N. abbatíssam elegísti, ut factis et doctrína ad ea quae recta sunt sorórum suárum ánimos ínstruat, quátenus aetérnae remuneratiónis mercédem a te, Pastóre piíssimo, una cum ipsis laeta percípiat. Per Dóminum.

Credo dicitur secundum rubricas; oratio universalis omittitur.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera famulórum tuórum et praesta, ut, seípsos in spiritálem hóstiam offeréntes, vera humilitáte, obodiéntia et pace iúgiter repleántur. Per Christum.

Dici potest Praefatio de vita religiosa (pp. 105 1-1052). Memoria abbatissae nuper benedictae in Precibus eucharisticis fit secundum has formulas:

1043 & 4 X

Pagina 1043.

a) in Prece eucharistica I, dicitur Hanc ígitur proprium: Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et cunctae famíliae tuae, quam tibi offérimus étiam pro fámula tua N., quae ad régimen huius congregatiónis elígere dignátus es, quaesumus, Dómine, ut placátus accípias, et propítius in ea tua dona custódias, ut, quod grátia tua consecúta est, sorórum corda confírmet. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

b) in Prece eucharistica II, post verba ...et univérso clero, dicitur: Recordáre quoque istíus fámulae tuae quam hódie abbatíssam huius congregatiónis providére voluísti. Meménto étiam fratrum nostrórum...

c) in Prece eucharistica III, post verba ...pópulo acquisitiónis tuae, dicitur: Confortáre quoque, Dómine, in servítio sorórum eius hanc fámulam tuam, quam hódie abbatíssam huius congregatiónis providére voluísti. Votis huius famíliae...

d) Si praefatio propria non adhibetur, sumi potest Prex eucharistica IV, in cuius intercessione post verba ...sed et totíus cleri, addi potest: et istíus fámulae tuae N., quam hódie ad servítium huius congregatiónis elígere dignátus es, recordáre quoque offeréntium, et circumstántium, et cuncti pópuli tui, et ómnium, qui te quaerunt corde sincéro. Meménto étiam illórum...

1044 & 4 X

Pagina 1044.

Ant. ad communionem Mt 20,28 Fílius hóminis non venit ministrári, sed ministráre, et dare ánimam suam redemptiónem pro multis (T.P. allelúia).

Vel: Ubi cáritas est vera, Deus ibi est. Congregávit nos in unum Christi amor (T.P. allelúia).

Post communionem Famíliam tuam, Dómine, réspice propítius, et nos, qui mystérium fídei celebrávimus, fac per sémitas Evangélii indesinénter cúrrere, in ómnibus te glorificántes. Per Christum.

Benedictio in fine Missae

Praelatus, manibus super abbatissam nuper benedictam extensis, dicit: Deus, qui ad Ecclésiae bonum has fámulas in Fílii sui amóre sociávit, det tibi spíritum piétatis ut famíliam tibi commíssam in quaerénda perfectióne dírigas. R. Amen. Concédat tibi ut cum soróribus tuis viam mandatórum suórum, dilatáto corde, in Christi gáudio percúrras. R. Amen. Grátia divína haec monástica família, in nómine Dómini congregáta, tua moderatióne ad caeléstem conversatiónem pervéniat. R. Amen.

Et universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui hic simul adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, + et Fílius, + et Spíritus + Sanctus. R. Amen.

1045 & 4 X

Pagina 1045.

VII. IN CONSECRATIONE VIRGINUM

Haec Missa ritualis adhiberi potest, cum colore albo vel festivo, diebus quibus Missae rituales permittuntur. Orationes aptandae sunt, mutato numero, si una tantum virgo est consecranda.

Ant. ad introitum Cf. Ps 104,4-5 Quaerite Dóminum et confirmámini, quaerite fáciem eius semper. Mementóte mirabílium eius, quae fecit (T.P. allelúia).

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Da, quaesumus, Dómine, his famulábus tuis, quibus virginále infudísti propósitum, inchoáti óperis consummátum efféctum, et, ut perféctam tibi ófferant plenitúdinem, inítia sua perdúcere mereántur ad finem. Per Dóminum.

Credo dicitur iuxta rubricas; oratio universalis omittitur.

Super oblata Oblátis hóstiis, quaesumus, Dómine, his famulábus tuis perseverántiam suscépti propósiti benígnus accómmoda, ut, apértis iánuis, summi Regis advéntu, regnum caeléste cum laetítia mereántur intráre. Per Christum.

Dici potest Praefatio de vita religiosa (pp. 105 1-1052). Memoria virginum sacratarum in Precibus eucharisticis fit secundum has formulas:

a) in Prece eucharistica I dicitur Hanc ígitur proprium: Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et famulárum tuárum,

1046 & 4 X

Pagina 1046.

quam tibi in die eárum consecratiónis offérimus, quaesumus, Dómine, placátus áccipe et propitiátus sanctífica; ut quae, te largiénte, árctius se hódie Fílio tuo sociárunt, eídem in fine témporum glorióse adveniénti iucundánter occúrrant. (Per Christum Dóminum nostrum. Amen.)

b) in intercessionibus Precis eucharisticae II, post verba ...et univérso clero, additur: Recordáre quoque, Dómine, istárum sorórum, quas spiritáli unctióne hódie sacrásti; ut, caritátis et fídei accénsis lampádibus, tibi et pópulo tuo constánter desérviant, Christi Sponsi exspectántes advéntum. Meménto étiam...

c) in intercessionibus Precis eucharisticae III, post verba ...pópulo acquisitiónis tuae, additur: Confortáre quoque, Dómine, in sancto propósito dignéris has fámulas tuas, quae pia devotióne Christum tuum student sectári, evangélicae vitae atque fratérnae dilectiónis testimónium praebéntes. Votis huius famíliae...

d) Si praefatio propria non adhibetur, sumi potest Prex eucharistica IV, in cuius intercessione post verba ...sed et totíus cleri, memoria virginum sacratarum inseri potest hoc modo: et istárum sorórum, quas hódie divíno cúltui et hóminum servítio perpétuo dicásti, et offeréntium, et circumstántium...

Ant. ad communionem Ps 41,2 Quemádmodum desíderat cervus ad fontes aquárum, ita desíderat ánima mea ad te, Deus (T.P. allelúia).

1047 & 4 X

Pagina 1047.


Post communionem Repléti, Dómine, munéribus sacris, súpplices deprecámur, ut famulárum tuárum N. et N. conversátio et humánae societátis proféctui constánter fáveat, et ad Ecclésiae increméntum indesinénter profíciat. Per Christum.

Benedictio in fine Missae

Episcopus, manibus super virgines nuper Deo sacratas extensis, dicit: Omnípotens Pater, beátae virginitátis propósitum, quod pectóribus vestris infúdit, sua protectióne inviolátum custódiat. R. Amen. Dóminus Iesus, qui sacrárum vírginum corda sponsáli sibi fodere iungit, mentes vestras divíni séminis verbo fecúndet. R. Amen. Spíritus Sanctus, qui supervénit in Vírginem quique corda vestra hódie suo sacrávit illápsu, ad Dei Ecclesiaeque servítium vos veheménter accéndat. R. Amen.

Et universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui his sacris adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, + et Fílius, + et Spíritus + Sanctus. R. Amen.

Vel: Deus, sancti consílii inspirátor et efféctor, sua vos constánter tueátur grátia, ut fidéli ánimo persolvátis vestrae vocatiónis múnera. R. Amen.

1048 & 4 X

Pagina 1048.

Ipse divínae vos fáciat caritátis consórtes et eiúsdem testimónium et signum apud omnes gentes. R. Amen. Et víncula quibus Christo vos néxuit in terris, benígnus perénnet in caelis. R. Amen.

Et universum populum benedicit subiungens: Et vos omnes, qui his sacris adéstis, benedícat omnípotens Deus, Pater, + et Fílius, + et Spíritus + Sanctus. R. Amen.

1049 & 4 X

Pagina 1049.


Missale Romanum 2002 continu 1020