Missale Romanum 2002 continu 1182

15. DE SS. PETRO ET PAULO, APOSTOLIS

In hac Missa adhibetur color ruber.

Ant. ad introitum Petrus apóstolus et Paulus doctor géntium, ipsi nos docuérunt legem tuam, Dómine.

1183 & 4 X

Pagina 1183.


Collecta Da nobis, quaesumus, Dómine Deus noster, beatórum apostolórum Petri et Pauli intercessiónibus sublevári, ut per quos Ecclésiae tuae supérni múneris rudiménta donásti, per eos subsídia perpétuae salútis impéndas. Per Dóminum.

Super oblata Múnera, Dómine, tuis altáribus adhibémus, de beatórum apostolórum Petri et Pauli commemoratióne gloriántes, ut quantum sumus de nostro mérito formidántes, tantum de tua benignitáte gloriémur salvándi. Per Christum.

Praefatio: De duplici missione Petri et Pauli in Ecclesia.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus. Quia nos beáti apóstoli Petrus et Paulus tua dispositióne laetíficant: hic princeps fídei confiténdae, ille intellegéndae clarus assértor; hic relíquiis Israel instítuens Ecclésiam primitívam, ille magíster et doctor géntium vocandárum. Sic divérso consílio unam Christi famíliam congregántes, par mundo venerábile, una coróna sociávit. Et ídeo cum Sanctis et Angelis univérsis te collaudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

1184 & 4 X

Pagina 1184.

Ant. ad communionem Cf. Jn 21,15 Jn 17 Simon Ioánnis, díligis me plus his? Dómine, tu ómnia nosti, tu scis, Dómine, quia amo te.

Post communionem Caeléstibus sacraméntis, quaesumus, Dómine, fidéles tuos corróbora, quos Apostolórum doctrína illuminásti. Per Christum.

16. DE S. PETRO, APOSTOLO

In hac Missa adhibetur color ruber.

Ant. ad introitum Lc 22,32 Dicit Dóminus Simóni Petro: Ego rogávi pro te, ut non defíciat fides tua, et tu aliquándo convérsus, confírma fratres tuos.

Collecta Deus, qui beáto Petro apóstolo tuo, collátis clávibus regni caeléstis, ligándi atque solvéndi pontifícium tradidísti, concéde, ut, intercessiónis eius auxílio, a peccatórum nostrórum néxibus liberémur. Per Dóminum.

Super oblata Oblatiónem pópuli tui, quaesumus, Dómine, súscipe propítius in commemoratióne beáti Petri apóstoli, quem ad confiténdum te Deum vivum tuúmque Fílium secréta revelatióne docuísti, et gloriósa fecísti passióne Magístro suo testimónium perhibére. Per Christum.

Praefatio I de Apostolis, p. 549 .

1185 & 4 X

Pagina 1185.

Ant. ad communionem Mt 16,16 Mt 18 Dixit Petrus ad Iesum: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndit Iesus: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam.

Post communionem Ad convívium, Dómine, salútis admíssi, beáti Petri apóstoli memóriam venerántes, gratánter expóscimus, ut Fílio tuo, qui solus verba vitae habet, iúgiter haereámus, quátenus oves gregis tui fidéles ad páscua felíciter deducámur aetérna. Per Christum.

17. DE S. PAULO, APOSTOLO

In hac Missa adhibetur color ruber.

Ant. ad introitum 2Tm 1,12 2Tm 4,8 Scio cui crédidi, et certus sum quia potens est depósitum meum serváre in illum diem iustus iudex.

Collecta Dómine Deus, qui beátum Paulum apóstolum ad praedicándum Evangélium mirabíliter designásti, da fide mundum univérsum ímbui, quam ipse coram régibus gentibúsque portávit, ut iúgiter Ecclésia tua cápiat augméntum. Per Dóminum.

Super oblata Illo nos, quaesumus, Dómine, divína tractántes, fídei lúmine Spíritus perfúndat, quo beátum Paulum apóstolum ad glóriae tuae propagatiónem collustrávit. Per Christum.

Praefatio I de Apostolis, p. 549 .

1186 & 4 X

Pagina 1186.

Ant. ad communionem Ga 2,20 In fide vivo Fílii Dei, qui diléxit me, et trádidit semetípsum pro me.

Post communionem Córporis et Sánguinis Fílii tui, Dómine, communióne reféctis, concéde, ut ipse Christus sit nobis vívere, nihílque ab eius nos séparet caritáte, et, beáto monénte Apóstolo, in dilectióne cum frátribus ambulémus. Per Christum.

18. DE QUOVIS SANCTO APOSTOLO

In hac Missa adhibetur color ruber. Dicitur Missa ut in eius festivitate. Si vero una cum alio Apostolo celebratur, et textus Missae minus concordant cum ipso, dicitur, cum colore rubro, Missa quae sequitur.

Ant. ad introitum Ps 95,2-3 Annuntiáte de die in diem salutáre Dei, annuntiáte inter gentes glóriam eius.

Collecta Róbora in nobis, Dómine, fidem, qua Fílio tuo beátus N. apóstolus sincéro ánimo adhaesit, et praesta, ut, ipso deprecánte, Ecclésia tua cunctis géntibus salútis fiat sacraméntum. Per Dóminum.

Super oblata Beáti N. apóstoli commemoratióne tibi múnera deferéntes, quaesumus, Dómine, ut, eius exémplo, digne Evangélio Christi conversántes, fídei evangélicae collaborémus. Per Christum.

Praefatio II de Apostolis, p. 550 .

1187 & 4 X

Pagina 1187.

Ant. ad communionem Lc 22,29-30 Ego dispóno vobis, sicut dispósuit mihi Pater meus, regnum, ut edátis et bibátis super mensam meam in regno meo, dicit Dóminus.

Post communionem Súmpsimus, Dómine, pignus salútis aetérnae, memóriam beáti N. apóstoli celebrántes, quod sit nobis, quaesumus, vitae praeséntis auxílium páriter et futúrae. Per Christum.

19. DE OMNIBUS SANCTIS

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Gaudent in caelis ánimae Sanctórum, qui Christi vestígia sunt secúti: ídeo cum Christo exsúltant sine fine.

Collecta Deus, omnis fons sanctitátis, fac nos in nostra unumquémque vocatióne digne ambuláre, intercedéntibus Sanctis tuis, quibus divisiónes gratiárum in terra et unam in caelo mercédem gloriósam contulísti. Per Dóminum.

Super oblata Grata tibi sint, Dómine, múnera, quae pro cunctórum offérimus honóre Sanctórum, et concéde, ut, quos iam crédimus de sua immortalitáte secúros, sentiámus de nostra salúte sollícitos. Per Christum.

Praefatio I vel II de Sanctis, pp. 551 -552 .


1188 & 4 X

Pagina 1188.

Ant. ad communionem Mt 5,8-10 Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt; beáti pacífici, quóniam fílii Dei vocabúntur; beáti qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam, quóniam ipsórum est regnum caelórum.

Post communionem Deus, qui nos uno pane réficis et una spe susténtas, tua nos páriter grátia corróbora, ut omnes, cum Sanctis tuis unum in Christo corpus et unus spíritus, ad glóriam cum ipso resurgámus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

1189 & 4 X

Pagina 1189.

&&MISSAE DEFUNCTORUM

1190 & 4 X

Pagina 1190.

1. Quamvis integrae Missae, cum suis antiphonis et orationibus, commoditatis causa, proponantur, omnes textus cum aliis commutari possunt, praesertim ad orationes quod attinet, mutatis tamen, pro cuiusvis circumstantiae opportunitate, genere aut numero. Item in orationibus, quae pro exsequiis aut pro anniversario proponuntur, si in aliis rerum adiunctis adhibentur, omittantur verba, quae minus apta evadant.

2. Tempore paschali, Allelúia in fine antiphonarum omitti potest pro opportunitate.

1191 & 4 X

Pagina 1191.

I. IN EXSEQUIIS

Missa exsequialis celebrari potest omnibus diebus, exceptis sollemnitatibus de praecepto, Feria V Hebdomadae sanctae, Triduo paschali et dominicis Adventus, Quadragesimae aut Paschae.

A. Extra tempus paschale

Ant. ad introitum Cf. 4 Esdr 2, 34-35 Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis.

Collecta Deus, Pater omnípotens, cuius Fílium mórtuum fuísse et resurrexísse fides nostra fatétur, concéde propítius, ut hoc mystério fámulus tuus N., qui in illo dormívit, per illum resúrgere laetétur. Qui tecum.

Vel: Deus, cui próprium est miseréri semper et párcere, te súpplices exorámus pro fámulo tuo N., quem (hódie) ad te migráre iussísti, ut, quia in te sperávit et crédidit, concédas eum ad veram pátriam perdúci, et gáudiis pérfrui sempitérnis. Per Dóminum.

Super oblata Pro fámuli tui N. salúte hóstias tibi, Dómine, supplíciter offérimus tuam cleméntiam deprecántes, ut, qui Fílium tuum pium Salvatórem esse non dubitávit, misericórdem Iúdicem invéniat. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

1192 & 4 X

Pagina 1192.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Cf. 4 Esdr 2, 34-35 Lux aetérna lúceat eis, Dómine, cum Sanctis tuis in aetérnum, quia pius es. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis, cum Sanctis tuis in aetérnum, quia pius es.

Post communionem Dómine Deus, cuius Fílius in sacraménto Córporis sui viáticum nobis relíquit, concéde propítius, ut per hoc frater noster N. ad ipsam Christi pervéniat mensam aetérnam. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.


B. Extra tempus paschale

Ant. ad introitum Apériat ei Dóminus paradísi iánuam, ut ad illam pátriam revertátur, ubi mors non est, ubi aetérnum gáudium persevérat.

Collecta Deus, misericórdia peccatórum et tuórum beatitúdo Sanctórum, da, quaesumus, fámulo tuo N., cuius depositiónis (hódie) offícia humanitátis persólvimus, cum eléctis tuis beáti múneris portiónem, ut eum, a mortalitátis néxibus absolútum, in die resurrectiónis ante fáciem tuam praesentári concédas. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui posuísti praeséntis vitae términum, ut aeternitátis réseres intróitum, te súpplices deprecámur, ut nomen fámuli tui N. in libro vitae miseratiónis tuae gratia iúbeas cónscribi. Per Dóminum.

1193 & 4 X

Pagina 1193.


Super oblata Adésto, Dómine, quaesumus, pro fámulo tuo N., cuius in die depositiónis hoc sacrifícium tibi placatiónis offérimus, ut, si qua ei peccáti mácula inhaesit aut vítium humánum infécit, dono tuae pietátis indúlgeas et abstérgeas. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Ph 3,20-21 Salvatórem exspectámus Dóminum nostrum Iesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostrae configurátum córpori claritátis suae.

Post communionem Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut fámulus tuus N., qui (hódie) de hoc saeculo migrávit, his sacrifíciis purgátus et a peccátis expedítus, resurrectiónis suscípiat gáudia sempitérna. Per Christum.

C. Tempore paschali

Ant. ad introitum Ph 1; 1Co 15,22 Sicut Iesus mórtuus est et resurréxit, ita et Deus eos qui dormiérunt per Iesum addúcet cum eo. Et sicut in Adam omnes moriúntur, ita et in Christo omnes vivificabúntur, allelúia.

Collecta Preces nostras, quaesumus, Dómine, benígnus exáudi, ut, dum extóllitur nostra fides in Fílio tuo a mórtuis suscitáto, in fámuli tui N. praestolánda resurrectióne spes quoque nostra firmétur. Per Dóminum.

1194 & 4 X

Pagina 1194.


Vel: Deus, qui per finem praeséntium princípia pándis futurórum, praesta, quaesumus, ut ánima fámuli tui N. ad redemptiónis aetérnae pervéniat, te ducénte, consórtium. Per Dóminum.

Super oblata Nostris, Dómine, propitiáre munéribus, ut fámulus tuus N. assumátur in glóriam cum Fílio tuo, cuius magno pietátis iúngimur sacraménto. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Jn 11,25-26 Ego sum resurréctio et vita, dicit Dóminus. Qui credit in me, étiam si mórtuus fúerit, vivet; et omnis, qui vivit et credit in me, non moriétur in aetérnum, allelúia.

Post communionem Praesta, quaesumus, Dómine, ut fámulus tuus N. in mansiónem lucis tránseat et pacis, pro quo paschále celebrávimus sacraméntum. Per Christum.

D. Aliae orationes pro Missa exsequiali

Collecta Deus, cui soli cómpetit vitam post mortem praestáre, líbera fámulum tuum N. ab ómnibus peccátis, ut, qui Christi tui resurrectiónem crédidit, témpore resurrectiónis gloriósus tibi iungátur. Per Dóminum.

1195 & 4 X

Pagina 1195.


Super oblata Omnípotens et miséricors Deus, his sacrifíciis áblue, quaesumus, fámulum tuum N. a peccátis suis in sánguine Christi, ut, quem mundásti aqua baptísmatis, indesinénter purífices indulgéntia pietátis. Per Christum.


Post communionem Sumpto sacraménto Unigéniti tui, qui pro nobis immolátus resurréxit in glória, te, Dómine, supplíciter exorámus pro fámulo tuo N., ut, paschálibus mystériis mundátus, futúrae resurrectiónis múnere gloriétur. Per Christum.

E. In exsequiis parvuli baptizati

1

Ant. ad introitum Mt 25,34 Veníte, benedícti Patris mei, dicit Dóminus: percípite regnum, quod vobis parátum est ab orígine mundi (T.P. allelúia).

Collecta Clementíssime Deus, qui sapiéntiae tuae consíliis hunc párvulum, in ipso vitae límine, ad te vocásti, preces nostras benígnus exáudi, et praesta, ut cum ipso, quem baptísmatis grátia adoptiónis tibi fílium effecísti, et in regno tuo iam crédimus commorári, nos étiam aetérnae vitae tríbuas esse aliquándo consórtes. Per Dóminum.

Super oblata Haec múnera tibi, Dómine, obláta sanctífica, ut, quem paréntes a te donátum tibi reddunt infántem, ipsum laeti in regno tuo mereántur amplécti. Per Christum.


1196 & 4 X

Pagina 1196.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Cf. Rm 6,4 Rm 8 Consepúlti cum Christo per baptísmum in mortem, crédimus quia simul étiam vivémus cum Christo (T.P. allelúia).

Post communionem Córporis, Dómine, et Sánguinis Fílii tui communióne percépta, te fidéliter deprecámur, ut, quos in spem vitae aetérnae sacris dignátus es nutríre mystériis, in huius tríbuas vitae maeróribus confortári. Per Christum.

2

Aliae orationes

Collecta Deus, qui maeróre scis corda nostra cómprimi propter huius infántis excéssum, praesta, ut, quem iam hac vita defúnctum, te disponénte, deflémus, aetérnam in caelo sedem credámus adéptum. Per Dóminum.

Super oblata Hanc oblatiónem, Deus, dignáre in nostrae signum devotiónis excípere, ut, qui tuae providéntiae consíliis submíttimur confidéntes, tuae quoque pietátis dulcédine sublevémur. Per Christum.


Post communionem Divíno múnere satiáti, te, Dómine, deprecámur, ut, qui hunc infántem ad mensam tríbuis regni caeléstis accúmbere, eándem et nos participáre concédas. Per Christum.


1197 & 4 X

Pagina 1197.

F. In exsequiis parvuli nondum baptizati

Si quis parvulus, quem parentes baptizari volebant, ante baptismum mortuus fuerit, Episcopus diocesanus, adiunctis pastoralibus perpensis, permittere potest ut eius exsequiae celebrentur in ipsa domo defuncti, aut etiam iuxta illum typum exsequiarum, qui de more pro ceteris in regione adhibetur. In huiusmodi exsequiis habeatur de more liturgia verbi, prouti in Rituali Romano describitur. Si tamen opportuna aliquando iudicatur Missae celebratio, adhibeantur textus qui sequuntur. In catechesi autem advigilandum est, ne doctrina de necessitate baptismi in mentibus fidelium obscuretur.

Ant. ad introitum Ap 21,4 Abstérget Deus omnem lácrimam ab óculis eórum, et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima transiérunt.

Collecta Fidélium tuórum, Dómine, súscipe vota, ut, quos permíttis infántis sibi erépti desidério déprimi, eósdem concédas in tuae spem miseratiónis fidénter attólli. Per Dóminum.

Vel: Scrutátor córdium, Deus, et piíssime consolátor, qui horum paréntum fidem novísti, praesta, ut infántem suum, quem plorant hac vita defúnctum, tuae séntiant divínae pietáti commíssum. Per Dóminum.

Super oblata Hanc oblatiónem, Deus, dignáre in nostrae signum devotiónis excípere, ut, qui tuae providéntiae consíliis submíttimur confidéntes, tuae quoque pietátis dulcédine sublevémur. Per Christum.


1198 & 4 X

Pagina 1198.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Is 25,8 Praecipitábit Dóminus mortem in sempitérnum, et áuferet Deus lácrimam ab omni fácie.

Post communionem Córporis, Dómine, et Sánguinis Fílii tui communióne percépta, te fidéliter deprecámur, ut, quos in spem vitae aetérnae sacris dignátus es nutríre mystériis, in huius tríbuas vitae maeróribus confortári. Per Christum.


1199 & 4 X

Pagina 1199.

II. IN ANNIVERSARIO

Haec Missa celebrari potest in primo anniversario die etiam diebus infra octavam Nativitatis et diebus quibus occurrit memoria obligatoria aut feria quae non sit IV Cinerum aut Hebdomadae sanctae. In aliis anniversariis, celebrari potest in feriis " per annum ", etiamsi occurrit memoria ad libitum.

A. Extra tempus paschale

Ant. ad introitum Ap 21,4 Abstérget Deus omnem lácrimam ab óculis eórum, et mors ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima transiérunt.

Collecta Deus, glória fidélium et vita iustórum, cuius Fílii morte et resurrectióne redémpti sumus, propitiáre fámulo tuo N., ut, qui resurrectiónis nostrae mystérium agnóvit, aetérnae beatitúdinis gáudia percípere mereátur. Per Dóminum.

Super oblata Múnera, quaesumus, Dómine, quae tibi pro ánima fámuli tui N. offérimus, placátus inténde, ut, remédiis purgáta caeléstibus, in tua glória semper viva sit et beáta. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Jn 11,25 Jn 3,36 Jn 5,24 Ego sum resurréctio et vita, dicit Dóminus. Qui credit in me, habet vitam aetérnam, et in iudícium non venit, sed tránsiet de morte ad vitam.

1200 & 4 X

Pagina 1200.


Post communionem Sacris reparáti mystériis, te, Dómine, supplíciter exorámus, ut fámulus N., a delíctis ómnibus emundátus, aetérno resurrectiónis múnere ditári mereátur. Per Christum.

B. Extra tempus paschale

Ant. ad introitum Dómine Iesu, concéde réquiem aetérnam eis, pro quibus tuum pretiósum effudísti sánguinem.

Collecta Quaesumus, Dómine, ut fámulo tuo N., cuius córporis depositiónis diem commemorámus, rorem misericórdiae tuae perénnem infúndas, et Sanctórum tuórum largíri dignéris consórtium. Per Dóminum.

Super oblata Adésto, Dómine, supplicatiónibus nostris pro fámulo tuo N., cuius mortis hódie ánnua dies ágitur, ut, per hoc sacrifícium propitiatiónis et laudis, eum Sanctórum tuórum consórtio sociáre dignéris. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Qui es, Dómine, réquies post labórem, qui es vita post mortem, tu dona eis réquiem sempitérnam.

1201 & 4 X

Pagina 1201.


Post communionem Précibus nostris et sacrifíciis, Dómine, pro ánima fámuli tui N. benígne suscéptis, te súpplices deprecámur, ut, si quae ei máculae peccáti adhaesérunt, remissiónis tuae misericórdia deleántur. Per Christum.

C. Tempore paschali

Ant. ad introitum Cf. Rm 8,11 Deus, qui suscitávit Iesum a mórtuis, vivificábit et mortália córpora nostra, propter inhabitántem Spíritum eius in nobis, allelúia.

Collecta Omnípotens et miséricors Deus, cuius Fílius voluntárie pro nobis carnis súbiit mortem, concéde propítius fámulo tuo N. admirábili eius resurrectiónis victóriae sociári. Qui tecum.

Super oblata Omnípotens et miséricors Deus, his sacrifíciis áblue, quaesumus, ánimam fámuli tui N. a peccátis suis in sánguine Christi, ut, quem aqua baptísmatis mundásti, indesinénter purífices indulgéntia pietátis. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Jn 6,51-52 Ego sum panis vivus, qui de caelo descéndi, dicit Dóminus. Si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in aetérnum; et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita, allelúia.

1202 & 4 X

Pagina 1202.


Post communionem Sumpto sacraménto Unigéniti tui, qui pro nobis immolátus resurréxit in glória, te, Dómine, supplíciter exorámus pro fámulo tuo N., ut, paschálibus mystériis emundátus, futúrae resurrectiónis múnere gloriétur. Per Christum.

D. Aliae orationes in anniversario

Collecta Concéde, quaesumus, Dómine, per beátam Fílii tui passiónem, fámulo tuo N. remissiónem, quam semper optávit, peccatórum, ut, te in veritáte cognóscens, visióne tua iúgiter pérfrui mereátur. Per Dóminum.

Super oblata Sacrifícium tibi, Dómine, pro fámulo tuo N. supplíciter offérimus, ut, qui te iam dono tuae illuminatiónis agnóvit, tibi adhaerére perpétuo laetétur. Per Christum.


Post communionem Repléti alimónia reparatiónis et vitae, quaesumus, Dómine, ut per eam frater noster N., ab ómnibus peccátis emundátus, ad caeléste váleat transíre consórtium. Per Christum.


1203 & 4 X

Pagina 1203.

E. Aliae orationes in anniversario

Collecta Deus indulgentiárum, da ánimae fámuli tui N., cuius córporis anniversárium depositiónis diem celebrámus, refrigérii sedem, quiétis beatitúdinem et lúminis claritátem. Per Dóminum.

Super oblata Supplicátio tibi nostra, Dómine, et grata páriter exsístat oblátio, ut fámulo tuo N., pro cuius salúte defértur, plenitúdinem tuae redemptiónis acquírat. Per Christum.


Post communionem Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut ánima fámuli tui N., pro qua hoc sacrifícium tuae obtúlimus maiestáti, per huius virtútem sacraménti a peccátis ómnibus expiáta, lucis perpétuae, te miseránte, recípiat beatitúdinem. Per Christum.


1204 & 4 X

Pagina 1204.

III. IN VARIIS COMMEMORATIONIBUS

Haec Missa celebrari potest post acceptum mortis nuntium, vel in ultima sepultura defuncti, etiam diebus infra octavam Nativitatis et diebus quibus occurrit memoria obligatoria aut feria quae non sit IV Cinerum aut Hebdomadae sanctae. Missae " cotidianae " defunctorum celebrari possunt in feriis " per annum ", etiamsi occurrit memoria ad libitum, dummodo pro defunctis revera applicentur.

A. PRO UNO DEFUNCTO

1

Ant. ad introitum Apériat ei Dóminus paradísi iánuam, ut ad illam pátriam revertátur, ubi mors non est, ubi gáudium aetérnum persevérat.

Collecta Deus, Pater omnípotens, qui nos crucis mystério confirmásti et Fílii tui resurrectiónis sacraménto signásti, concéde propítius fámulo tuo N., ut, electórum tuórum aggregétur consórtio. Per Dóminum.

Vel: Inclína, Dómine, aurem tuam ad preces nostras, quibus misericórdiam tuam súpplices deprecámur, ut fámulus tuus N., quem in hoc saeculo tuo pópulo misericórditer aggregásti, in pacis ac lucis regióne constítuas, et Sanctórum tuórum concédas esse consórtem. Per Dóminum.

Super oblata Propitiáre, quaesumus, Dómine, fámulo tuo N., pro quo hóstiam tibi laudis immolámus, te supplíciter deprecántes, ut, per haec piae placatiónis offícia, resúrgere mereátur ad vitam. Per Christum.


1205 & 4 X

Pagina 1205.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Jn 6,37 Omne quod dat mihi Pater, ad me véniet, dicit Dóminus, et eum qui venit ad me, non eíciam foras.

Post communionem Vitálibus refécti sacraméntis, quaesumus, Dómine, ut ánima fratris nostri N., quam testaménti tui partícipem effecísti, huius mystérii purificáta virtúte, in pace Christi sine fine laetétur. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

2

Ant. ad introitum Jn 19,25-26 Scio quod Redémptor meus vivit, et in novíssimo die de terra surrectúrus sum, et in carne mea vidébo Deum meum.

Collecta Absólve, quaesumus, Dómine, fámulum tuum N. ab omni vínculo delictórum, ut, qui in hoc saeculo Christo méruit conformári, in resurrectiónis glória inter Sanctos tuos resuscitátus respíret. Per Dóminum.

Super oblata Annue nobis, quaesumus, Dómine, ut fámulo tuo N. haec prosit oblátio, quam immolándo, totíus mundi tribuísti relaxári delícta. Per Christum.


1206 & 4 X

Pagina 1206.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 6,50 Hic est panis de caelo descéndens, dicit Dóminus; si quis ex ipso manducáverit, non moriétur in aetérnum.

Post communionem Prosit, quaesumus, Dómine, ánimae fámuli tui N. sacrifícium Ecclésiae tuae, ut, cum Sanctis tuis, Christi consórtium invéniat, cuius misericórdiae consecúta est sacraméntum. Per Christum.

3

Aliae orationes

Collecta Deus, apud quem mórtui vivunt et in quo Sancti tui plena felicitáte laetántur, praesta supplicántibus nobis, ut fámulus tuus N., qui nunc temporáli huius mundi lúmine caret, aetérnae tuae lucis solátio perfruátur. Per Dóminum.

Super oblata Pláceat tibi, Dómine, sacrifícii praeséntis oblátio, ut ánima fámuli tui N., peccatórum véniam, quam quaesívit, te miseránte invéniens, cum Sanctis tuis semper exsúltet, et glóriam tuam in aetérnum colláudet. Per Christum.


Post communionem Suméntes dona caeléstia, grátias tibi, Dómine, reférimus, humíliter deprecántes, ut ánima fámuli tui N., per Fílii tui passiónem a peccatórum vínculis absolúta, felíciter váleat ad te perveníre. Per Christum.


1207 & 4 X

Pagina 1207.

4

Aliae orationes

Collecta Ascéndant ad te, Dómine, preces nostrae, et ánimam fámuli tui N. gáudia aetérna suscípiant, ut, quem ad imáginem tuam creáre dignátus es et adoptiónis partícipem fecísti, iúbeas hereditátis tuae esse consórtem. Per Dóminum.

Super oblata Oblatiónem nostram, quaesumus, Dómine, quam pro ánima fámuli tui N. fidénter exhibémus, placátus accípias, ut ei per hoc sacrifícium, quod cunctis esse remédium singuláre voluísti, salútem tríbuas sempitérnam. Per Christum.


Post communionem Recreáti sacri múneris alimónia, quaesumus, Dómine, ut frater noster N., mortis vínculis absolútus, resurrectiónis Fílii tui participatióne laetétur. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.


5

Aliae orationes

Collecta Inclína, Dómine, précibus nostris aures tuae pietátis, et ánimae fámuli tui N. remissiónem ómnium tríbue peccatórum, ut in resurrectiónis die vivat, et in lucis amonitáte requiéscat. Per Dóminum.

1208 & 4 X

Pagina 1208.


Super oblata Omnípotens sempitérne Deus, cuius Fílius panem vitae nobis praebuit semetípsum, et sánguinem suum in póculum salútis effúdit, miserére fámuli tui N., ut, quod tibi offérimus, sit illi causa salútis. Per Christum.


Post communionem AEtérnae pignus vitae capiéntes, te, Dómine, humíliter implorámus pro ánima fámuli tui N., ut, mortálibus néxibus expedíta, redemptórum possit adunári consórtio. Per Christum.

B. PRO PLURIBUS VEL PRO OMNIBUS DEFUNCTIS

1

Ant. ad introitum Dona eis, Dómine, réquiem sempitérnam et imple splendóribus ánimas eórum.

Collecta Deus, qui Unigénitum tuum, devícta morte, ad caeléstia transíre fecísti, concéde fámulis tuis (N. et N.), ut, huius vitae mortalitáte devícta, te conditórem et redemptórem possint perpétuo contemplári. Per Dóminum.

Super oblata Hóstias, quaesumus, Dómine, quas tibi pro animábus famulórum tuórum offérimus, propitiátus inténde, ut, quibus fídei christiánae méritum contulísti, dones et praemium. Per Christum.


1209 & 4 X

Pagina 1209.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem 1Jn 4,9 Fílium suum Unigénitum misit Deus in mundum, ut vivámus per eum.

Post communionem Multíplica, Dómine, his sacrifíciis suscéptis, super fámulos tuos defúnctos misericórdiam tuam, et, quibus donásti baptísmi grátiam, da eis aeternórum plenitúdinem gaudiórum. Per Christum.

2

Ant. ad introitum Jn 3,16 Sic Deus diléxit mundum, ut Fílium suum Unigénitum daret; ut omnis qui credit in ipsum, non péreat, sed hábeat vitam aetérnam.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, vita mortálium et exsultátio Sanctórum, te súpplices exorámus pro fámulis tuis (N. et N.), ut, mortalitátis néxibus expedíti, regnum tuum in glória possídeant sempitérna. Per Dóminum.

Super oblata Pro fámulis tuis (N. et N.) et ómnibus in Christo dormiéntibus hóstiam, Dómine, súscipe benígnus oblátam, ut, per hoc sacrifícium singuláre vínculis mortis exúti, vitam mereántur aetérnam. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .


1210 & 4 X

Pagina 1210.

Ant. ad communionem Ph 3,20-21 Salvatórem exspectámus Dóminum nostrum Iesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostrae configurátum córpori claritátis suae.

Post communionem Divína participántes mystéria, quaesumus, omnípotens Deus, ut haec éadem nobis profíciant ad salútem, et animábus famulórum tuórum, pro quibus tuam deprecámur cleméntiam, prosint ad véniam. Per Christum.

3

Ant. ad introitum Cf. Ap 14,13 Beáti mórtui, qui in Dómino moriúntur. Amodo requiéscant a labóribus suis: ópera enim illórum sequúntur illos.

Collecta Deus, cuius miseratióne ánimae fidélium requiéscunt, fámulis tuis (N. et N.) et ómnibus in Christo quiescéntibus da propítius véniam peccatórum, ut, a cunctis reátibus absolúti, Christi tui resurrectióni sociéntur. Qui tecum.

1211 & 4 X

Pagina 1211.


Super oblata Múnera, Dómine, quaesumus, quae pro ánimarum famulórum tuórum réquie offérimus, placátus inténde, ut, per haec salútis humánae subsídia, tuórum número redemptórum sorte perpétua censeántur. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Pro quorum memória Corpus et Sanguis Christi súmitur, dona eis, Dómine, réquiem sempitérnam.

Post communionem Súmpsimus, Dómine, redemptiónis sacraménta, tuam cleméntiam obsecrántes, ut, te miseránte, nobis vivéntibus tutélam, et nostris defúnctis véniam sempitérnam obtíneant. Per Christum.

4

Ant. ad introitum Cf. Ps 30,2 In te, Dómine, sperávi, non confúndar in aetérnum; in iustítia tua líbera me.

Collecta Fidélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor, fámulis tuis remissiónem cunctórum tríbue peccatórum, ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur. Per Dóminum.

1212 & 4 X

Pagina 1212.


Super oblata Propitiáre, quaesumus, Dómine, fámulis tuis (N. et N.) pro quibus tibi hóstias placatiónis offérimus, et, quia in fide cathólica in hac luce permansérunt, in futúra vita eis retribútio condonétur. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad communionem Jn 8,12 Ego sum lux mundi, dicit Dóminus; qui séquitur me, non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen vitae.

Post communionem Animábus famulórum tuórum, quaesumus, Dómine, orátio profíciat supplicántium, ut eos, his sacrifíciis, et a peccátis ómnibus éxuas, et aetérnae salvatiónis fácias esse partícipes. Per Christum.

5

Ant. ad introitum Cf. Ps 104,3-4 Laetétur cor quaeréntium Dóminum; quaeritis Dóminum et confirmámini, quaerite fáciem eius semper.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui vivórum domináris simul et mortuórum, omniúmque miseréris, te supplíciter exorámus, ut, pro quibus effúndimus preces, pietátis tuae cleméntia delictórum suórum véniam consequántur, et de te beáti congáudeant ac te sine fine colláudent. Per Dóminum.

1213 & 4 X

Pagina 1213.


Super oblata Huius sacrifícii, Deus, oblatióne suscépta, da fámulis tuis (N. et N.) abundántiae Christi divitiárum esse partícipes, ut cum eódem Fílio tuo resuscitári váleant et ad eius déxteram collocári. Per Christum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad introitum Cf. Ps 30,17-18 Illúmina fáciem tuam super servum tuum, et salvum me fac in tua misericórdia. Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te.

Post communionem Exáudi, Deus, tuos sacraménto salútis fílios enutrítos, et, qui Christum Unigénitum tuum per Sanctum Spíritum e mórtuis suscitásti, fidélibus tuis (N. et N.) immortalitátis et vitae concéde laetítiam. Per Christum.

6

Ant. ad introitum Ps 83,10-11 Réspice, Deus, in fáciem Christi tui, quia mélior est dies una in átriis tuis super míllia.

Collecta Quaesumus, Dómine, fámulis tuis defúnctis misericórdiam concéde perpétuam, ut eis profíciat in aetérnum quod in te speravérunt et credidérunt. Per Dóminum.

1214 & 4 X

Pagina 1214.


Super oblata Fámulos tuos (N. et N.), Dómine, ab ómnibus vítiis condiciónis humánae sacrifícium hoc absólvat, quo peccáta mundi ábstulit univérsa Fílius tuus pro nobis ínnocens immolátus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio de defunctis, pp. 563 - 567 .

Ant. ad introitum Cf. Ps 41,2-3 Quemádmodum desíderat cervus ad fontes aquárum, ita desíderat ánima mea ad te, Deus: sitívit ánima mea ad Deum fortem vivum.

Post communionem Invéniant, quaesumus, Dómine, fámuli tui, omnésque in Christo quiescéntes, lucis aetérnae consórtium, qui, in hac luce pósiti, tuum consecúti sunt sacraméntum. Per Christum.

7

Aliae orationes

Collecta Propitiáre, Dómine, fámulis tuis (N. et N.), ut, quos regeneratiónis fonte mundásti, ad caeléstis vitae beatitúdinem fácias perveníre. Per Dóminum.

Super oblata Pro fámulis tuis (N. et N.), Dómine, tibi sacrifícium offeréntes, súpplices exorámus, ut ad tuam misericórdiam illis conferéndam perpétuam dignánter vota nostra perfícias. Per Christum.


1215 & 4 X

Pagina 1215.


Post communionem Sumptis, Dómine, caeléstibus sacraméntis, tuam cleméntiam humíliter deprecámur, ut fámuli tui, percipiéntes hoc múnere véniam peccatórum, regnum tuum introíre, teque in aetérnum mereántur collaudáre. Per Christum.

8

Aliae orationes

Collecta Tibi, Dómine, commendámus fámulos tuos (N. et N.), ut defúncti saeculo tibi vivant, et quae, per fragilitátem carnis, peccáta in mundi conversatióne commisérunt, tu vénia misericordíssimae pietátis abstérge. Per Dóminum.

Super oblata Propitiáre, quaesumus, Dómine, fámulis tuis (N. et N.), pro quibus tibi hóstias placatiónis offérimus, et quia in hac vita tibi mansérunt fidéles, apud te pia illis retribútio donétur. Per Christum.


Post communionem Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut fámulos tuos, per huius sacraménti virtútem, in congregatióne iustórum aetérnae beatitúdinis iúbeas esse consórtes. Per Christum.


1216 & 4 X

Pagina 1216.

9

Aliae orationes

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, cui numquam sine spe misericórdiae supplicátur, propitiáre fámulis tuis (N. et N.), ut, qui de hac vita in tui nóminis confessióne discessérunt, Sanctórum tuórum número fácias aggregári. Per Dóminum.

Super oblata Dómine Deus, cuius Fílius se tibi óbtulit hóstiam vivam, áccipe, quaesumus, Ecclésiae tuae sacrifícium, ut fámuli tui (N. et N.), a peccátis ómnibus absolúti, ad praemium immortalitátis mereántur pertíngere. Per Christum.


Post communionem Puríficent nos, quaesumus, omnípotens et miséricors Deus, sacraménta quae súmpsimus, et praesta, ut hoc sacrifícium sit nobis intercéssio ad véniam, sit fortitúdo fragílium, sit in perículis firmaméntum, sit vivis atque defúnctis remíssio ómnium peccatórum, et pignus redemptiónis aetérnae. Per Christum.


1217 & 4 X

Pagina 1217.Missale Romanum 2002 continu 1182