Missale Romanum 2002 continu 1153

49. PRO GRATIIS DEO REDDENDIS

A

Ant. ad introitum Ep 5,19-20 Cantáte et psállite in córdibus vestris Dómino, grátias agéntes semper pro ómnibus in nómine Dómini nostri Iesu Christi Deo et Patri.

Collecta Deus, qui fámulos tuos in tribulatióne pósitos semper miserátus exáudis, pro benignitáte tua grátias agéntes, te súpplices deprecámur, ut, líberi a malis ómnibus, in gáudio tibi iúgiter serviámus. Per Dóminum.

Aliae orationes, p. 115 4.

Super oblata Dómine, qui Fílium tuum dedísti nobis, ut nos a morte omníque malo benígnus eríperet, quaesumus, ut hoc sacrifícium cleménter accípias, quod ab aerúmnis líberi tibi in gratiárum offérimus actiónem. Per Christum.

Praefatio communis IV, p. 560 .

Ant. ad communionem Ps 137,1 Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo, quóniam audísti verba oris mei.

Vel: Ps 115,12-13 Quid retríbuam Dómino pro ómnibus quae retríbuit mihi? Cálicem salutáris accípiam, et nomen Dómini invocábo.

1154 & 4 X

Pagina 1154.


Post communionem Omnípotens Deus, qui per hunc panem vitae fámulos tuos et peccáti vínculo liberáre et vires eórum dignáris tua pietáte refícere, da nobis in spem glóriae sine intermissióne profícere. Per Christum.

B

Aliae orationes

Collecta Deus, Pater donórum ómnium, a quo descéndere confitémur quidquid habémus aut sumus, benefícia doce nos imménsae tuae pietátis agnóscere, ac te sincéro corde totáque nostra virtúte dilígere. Per Dóminum.

Super oblata Pro collátis donis sacrifícium tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes, ut, quod imméritis contulísti, ad nóminis tui glóriam referámus. Per Christum.


Post communionem Deus, qui nobis in cibum spiritálem reddidísti Fílii tui sacraméntum salutáre, quod tibi in actiónem obtúlimus gratiárum, da nobis ita virtútis et gáudii munéribus confirmári, ut tibi servíre devótius et nova benefícia cónsequi mereámur. Per Christum.


1155 & 4 X

Pagina 1155.

MISSAE VOTIVAE

1156 & 4 X

Pagina 1156.

Occurrente aliqua graviore utilitate pastorali, Missa votiva ipsi utilitati conveniens adhiberi potest, de mandato vel licentia Ordinarii loci, exceptis sollemnitatibus, dominicis Adventus, Quadragesimae et Paschae, diebus infra octavam Paschae, Commemoratione omnium fidelium defunctorum et feriis IV Cinerum et Hebdomadae sanctae. Missae votivae per se prohibentur in diebus quibus occurrit memoria obligatoria aut feria Adventus usque ad diem 16 decembris, feria temporis Nativitatis a die 2 ianuarii, et temporis paschalis post octavam Paschatis. Si tamen utilitas pastoralis id postulet, in celebratione cum populo adhiberi potest Missa votiva huic utilitati respondens, de iudicio rectoris ecclesiae vel ipsius sacerdotis celebrantis. In feriis per annum, etiamsi occurrit memoria ad libitum, Missa votiva eligi potest a sacerdote celebrante pro pietate fidelium.

1157 & 4 X

Pagina 1157.

1. DE SANCTISSIMA TRINITATE

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Benedíctus sit Deus Pater, Unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus, quia fecit nobíscum misericórdiam suam.

Collecta Deus Pater, qui, Verbum veritátis et Spíritum sanctificatiónis mittens in mundum, admirábile mystérium tuum homínibus declárasti, da nobis, in confessióne verae fídei, aetérnae glóriam Trinitátis agnóscere, et Unitátem adoráre in poténtia maiestátis. Per Dóminum.

Super oblata Sanctífica, quaesumus, Dómine Deus noster, per tui nóminis invocatiónem, haec múnera nostrae servitútis, et per ea nosmetípsos tibi pérfice munus aetérnum. Per Christum.

Praefatio: De mysterio Sanctissimae Trinitatis.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:

1158 & 4 X

Pagina 1158.

Qui cum Unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte substántiae. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine discretióne sentímus. Ut, in confessióne verae sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quem laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim, qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth ...

Ant. ad communionem Ga 4,6 Quóniam autem estis fílii, misit Deus Spíritum Fílii sui in corda vestra clamántem: Abba, Pater.

Post communionem Profíciat nobis ad salútem córporis et ánimae, Dómine Deus noster, huius sacraménti suscéptio, et sempitérnae sanctae Trinitátis eiusdémque indivíduae Unitátis conféssio. Per Christum.

2. DE DEI MISERICORDIA

In hac Missa adhibetur color albus. Haec Missa dici nequit in Dominica II Paschae.

Ant. ad introitum Cf. Jr 31,3; 1Jn 2,2 In caritáte perpétua diléxit nos Deus: Fílium suum Unigénitum misit propitiatiónem pro peccátis nostris, non pro nostris autem tantum, sed étiam pro totíus mundi.

1159 & 4 X

Pagina 1159.

Vel: Ps 88,2 Misericórdias Dómini in aetérnum cantábo, in generatiónem et generatiónem annuntiábo veritátem tuam in ore meo.

Collecta Deus, cuius misericórdiae non est númerus et bonitátis infinítus est thesáurus auge propítius fidem plebis tibi sacrátae, ut digna omnes intellegéntia comprehéndant qua dilectióne sunt creáti, quo sánguine redémpti, quo Spíritu regeneráti. Per Dóminum.

Super oblata Oblatiónes nostras, Dómine, cleménter assúme, eásque in redemptiónis sacraméntum convérte, mortis et resurrectiónis Fílii tui memoriále, ut huius sacrifícii virtúte, Christo iúgiter confidéntes, ad vitam perveniámus aetérnam. Per Christum.

Ant. ad communionem Ps 102,17 Misericórdia Dómini ab aetérno et usque in aetérnum super timéntes eum.

Vel: Jn 19,34 Unus mílitum láncea latus eius apéruit et contínuo exívit sanguis et aqua.

Post communionem Concéde nobis, miséricors Deus, ut Córpore et Sánguine Fílii tui enutríti fiduciáliter e misericórdiae fóntibus hauriámus et in fratres magis magísque misericórdes nosmetípsos praebeámus. Per Christum.


1160 & 4 X

Pagina 1160.


3. DE DOMINO NOSTRO IESU CHRISTO

SUMMO ET AETERNO SACERDOTE

Haec Missa dicitur cum colore albo.

Ant. ad introitum Ps 109,4 Iurávit Dóminus et non paenitébit eum: Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdinem Melchísedech.

Collecta Deus, qui ad glóriam tuam et géneris humáni salútem Christum voluísti summum aeternúmque constitúere sacerdótem, praesta, ut pópulus, quem sánguine suo tibi acquisívit, ex eius memoriális participatióne, virtútem crucis ipsíus cápiat et resurrectiónis. Qui tecum.

Super oblata Concéde nobis, quaesumus, Dómine, haec digne frequentáre mystéria, quia, quóties huius hóstiae commemorátio celebrátur, opus nostrae redemptiónis exercétur. Per Christum.

Praefatio de Ss.ma Eucharistia, pp. 545 -546 .

Ant. ad communionem 1Co 11,24-25 Hoc Corpus, quod pro vobis tradétur; hic calix novi testaménti est in meo Sánguine, dicit Dóminus. Hoc fácite quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem.

Post communionem Quaesumus, Dómine, ut, huius participatióne sacrifícii, quod in sui commemoratiónem Fílius tuus praecépit offérri, nosmetípsos cum illo oblatiónem fácias tibi sempitérnam. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

1161 & 4 X

Pagina 1161.

4. DE MYSTERIO SANCTAE CRUCIS

In hac Missa adhibetur color ruber.

Ant. ad introitum Cf. Ga 6,14 Nos autem gloriári opórtet in cruce Dómini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita et resurréctio nostra, per quem salváti et liberáti sumus.

Collecta Deus, qui Unigénitum tuum crucem subíre voluísti, ut salvum fáceret genus humánum, praesta, quaesumus, ut, cuius mystérium in terra cognóvimus, eius redemptiónis praemia in caelo cónsequi mereámur. Per Dóminum.

Super oblata Haec oblátio, Dómine, quaesumus, ab ómnibus nos purget offénsis, quae in ara crucis totíus mundi tulit offénsam. Per Christum.

Praefatio: De victoria crucis gloriosae.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens, aetérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno crucis constituísti, ut unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret; et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum.

1162 & 4 X

Pagina 1162.

Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Dici potest etiam Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem Jn 12,32 Ego si exaltátus fúero a terra, omnes traham ad meípsum, dicit Dóminus.

Post communionem Refectióne tua sancta enutríti, Dómine Iesu Christe, súpplices deprecámur, ut, quos per lignum crucis vivíficae redemísti, ad resurrectiónis glóriam perdúcas. Qui vivis et regnas in saecula saeculórum.

5. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Ps 77,23-25 Iánuas caeli apéruit Dóminus, et pluit illis manna ad manducándum, et panem caeli dedit eis: panem angelórum manducávit homo.

Collecta Deus, qui humánae redemptiónis opus per Unigéniti tui paschále mystérium implevísti, concéde propítius, ut, qui Christi mortem et resurrectiónem in sacramentórum signis annuntiámus fidénter, salvatiónis tuae contínuum experiámur augméntum. Per Dóminum.

1163 & 4 X

Pagina 1163.


Super oblata Salútis nostrae memoriále celebrántes, cleméntiam tuam, Dómine, supplíciter exorámus, ut hoc sacraméntum pietátis fiat nobis signum unitátis et vínculum caritátis. Per Christum.

Praefatio de Ss.ma Eucharistia, pp. 545 -546 .

Ant. ad communionem Jn 6,51-52 Ego sum panis vivus, qui de caelo descéndi, dicit Dóminus. Si quis manducáverit ex hoc pane, vivet in aetérnum; et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.

Post communionem Sanctíficet nos, quaesumus, Dómine, mensae caeléstis participátio, ut, per Corpus et Sánguinem Christi, fratérnitas cuncta copulétur. Per Christum.

Tamquam Missa votiva de Ss.ma Eucharistia adhiberi etiam potest Missa votiva de Domino nostro Iesu Christo summo et aeterno Sacerdote, p. 116 0; vel Missa de sollemnitate Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi, pp. 489 - 491 .


1164 & 4 X

Pagina 1164.

6. DE SANCTISSIMO NOMINE IESU

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Ph 2,10-11 In nómine Iesu omne genu flectátur, caeléstium, terréstrium et infernórum; et omnis lingua confiteátur quia Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris.

Collecta Sanctíssimum Iesu nomen venerántibus, nobis, Dómine, concéde propítius, ut, eius in hac vita dulcédine perfruéntes, sempitérno gáudio in pátria repleámur. Per Dóminum.

Super oblata In eius nómine, Pater omnípotens, múnera nostra dignáre suscípere, in quo quidquid petiérimus nos certe consecutúros esse confídimus, ipso Fílio tuo benigníssime pollicénte. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Ant. ad communionem Ac 4,12 Non est áliud nomen sub caelo datum homínibus, in quo opórteat nos salvos fíeri.

Post communionem Tua nobis, quaesumus, Dómine, miseratióne concéde, ut in his sacris mystériis Dóminum Iesum dignis obséquiis venerémur, in cuius nómine voluísti omne genu flecti, omnésque hómines inveníre salútem. Per Christum.


1165 & 4 X

Pagina 1165.


7. DE PRETIOSISSIMO SANGUINE

DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI

In hac Missa adhibetur color ruber.

Ant. ad introitum Cf. Ap 5,9-10 Redemísti nos, Dómine, in Sánguine tuo, ex omni tribu et lingua et pópulo et natióne, et fecísti nos Deo nostro regnum.

Collecta Deus, qui pretióso Unigéniti tui Sánguine univérsos hómines redemísti, consérva in nobis opus misericórdiae tuae, ut, nostrae salútis mystérium iúgiter recoléntes, eiúsdem fructum cónsequi mereámur. Per Dóminum.

Super oblata Maiestáti tuae, Dómine, oblatiónis nostrae múnera proferéntes, ad novi testaménti Mediatórem Iesum his mystériis accedámus, eiúsque aspersiónem Sánguinis salutíferam innovémus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio I de Passione Domini, p. 528 .

Ant. ad communionem Cf. 1Co 10,16 Calix benedictiónis, cui benedícimus, communicátio Sánguinis Christi est; et panis, quem frángimus, participátio Córporis Dómini est.

Post communionem Cibo refécti, Dómine, potúque salútis, Salvatóris nostri, quaesumus, semper Sánguine perfundámur, qui fons aquae nobis fiat in vitam saliéntis aetérnam. Per Christum.


1166 & 4 X

Pagina 1166.


Vel: Refécti cibo potúque caelésti, quaesumus, omnípotens Deus, ut ab hóstium deféndas formídine, quos pretióso Fílii tui Sánguine redemísti. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

8. DE SACRATISSIMO CORDE IESU

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Ps 32,11 Ps 19 Cogitatiónes Cordis eius in generatióne et generatiónem, ut éruat a morte ánimas eórum et alat eos in fame.

Collecta Fac nos, Dómine Deus, Cordis Fílii tui virtútibus índui et afféctibus inflammári, ut, eius imágini confórmes effécti, aetérnae redemptiónis mereámur esse partícipes. Per Dóminum.

Super oblata Deus, Pater misericordiárum, qui propter nímiam caritátem, qua dilexísti nos, Unigénitum tuum nobis ineffábili bonitáte donásti, praesta, quaesumus, ut, cum ipso in unum consummáti, dignum tibi offerámus obséquium. Per Christum.

Praefatio: De immensa caritate Christi.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est.

1167 & 4 X

Pagina 1167.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui, mira caritáte, exaltátus in cruce, pro nobis trádidit semetípsum, atque de transfíxo látere sánguinem fudit et aquam, ex quo manárent Ecclésiae sacraménta, ut omnes, ad Cor apértum Salvatóris attrácti, iúgiter haurírent e fóntibus salútis in gáudio. Et ídeo, cum Sanctis et Angelis univérsis, te collaudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Jn 7,37-38 Dicit Dóminus: Si quis sitit, véniat ad me et bibat. Qui credit in me, flúmina de ventre eius fluent aquae vivae.

Vel: Jn 19,34 Unus mílitum láncea latus eius apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua.

Post communionem Tui sacraménti caritátis partícipes effécti, cleméntiam tuam, Dómine, supplíciter implorámus, ut Christo conformémur in terris, et eius glóriae consórtes fíeri mereámur in caelis. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Tamquam Missa votiva adhiberi potest etiam Missa de solemnitate Sacratissimi Cordis Iesu, pp. 492 - 495 .


1168 & 4 X

Pagina 1168.

9. DE SPIRITU SANCTO

In hac Missa adhibetur color ruber.

A Ant. ad introitum Rm 5,5 Cáritas Dei diffúsa est in córdibus nostris, per inhabitántem Spíritum eius in nobis.

Collecta Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti, da nobis in eódem Spíritu recta sápere, et de eius semper consolatióne gaudére. Per Dóminum.

Super oblata Múnera, quaesumus, Dómine, obláta sanctífica, et corda nostra Sancti Spíritus illustratióne emúnda. Per Christum.

Praefatio I de Spiritu Sancto: De missione Spiritus a Domino in Ecclesiam.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.

1169 & 4 X

Pagina 1169.

Qui, ascéndens super omnes caelos sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter nunc et usque in saeculum, cum omni milítia Angelórum, devóta tibi mente concínimus, clamántes atque dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. Ps 67,29-30 Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis, a templo sancto tuo, quod est in Ierúsalem.

Post communionem Sancti Spíritus, Dómine, corda nostra mundet infúsio, et sui roris íntima aspersióne fecúndet. Per Christum.

B

Ant. ad introitum Cf. Jn 14,26 Jn 15,26 Cum vénerit Spíritus veritátis, docébit vos omnem veritátem, dicit Dóminus.

Collecta Mentes nostras, quaesumus, Dómine, Paráclitus qui a te procédit illúminet, et indúcat in omnem, sicut tuus promísit Fílius, veritátem. Qui tecum.

Vel: Deus, cui omne cor patet et omnis volúntas lóquitur, et quem nullum latet secrétum, purífica per infusiónem Spíritus Sancti cogitatiónes cordis nostri, ut te perfécte dilígere, et digne laudáre mereámur. Per Dóminum.

1170 & 4 X

Pagina 1170.


Super oblata Inténde, quaesumus, Dómine, spiritálem hóstiam altáribus tuis piae devotiónis stúdio propósitam, et da fámulis tuis spíritum rectum, ut fides eórum haec dona tibi concíliet, et comméndet humílitas. Per Christum.

Praefatio II de Spiritu Sancto: De actione Spiritus in Ecclesia.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui síngulis quibúsque tempóribus aptánda dispénsas, mirísque modis Ecclésiae tuae gubernácula moderáris. Virtúte enim Spíritus Sancti ita eam adiuváre non désinis, ut súbdito tibi semper afféctu nec in tribulatióne supplicáre defíciat, nec inter gáudia grátias reférre desístat, per Christum Dóminum nostrum. Et ídeo, choris angélicis sociáti, te laudámus in gáudio confiténtes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Jn 15,26 Jn 16,14 Spíritus qui a Patre procédit, ille me clarificábit, dicit Dóminus.

1171 & 4 X

Pagina 1171.


Post communionem Dómine Deus noster, qui nos vegetáre dignátus es caeléstibus aliméntis, suavitátem Spíritus tui penetrálibus nostri cordis infúnde, ut, quae temporáli devotióne percépimus, sempitérno múnere capiámus. Per Christum.

C

Ant. ad introitum Lc 4,18 Spíritus Dómini super me, evangelizáre paupéribus misit me, dicit Dóminus.

Collecta Deus, qui univérsam Ecclésiam tuam in omni gente et natióne sanctíficas, in totam mundi latitúdinem Spíritus tui dona defúnde, ut, quod in ipsis evangélicae praedicatiónis exórdiis tua est operáta dignátio, nunc quoque per credéntium corda diffúndat. Per Dóminum.

Vel: Deus, cuius Spíritu régimur, cuius protectióne servámur, praeténde nobis misericórdiam tuam, et exorábilis tuis esto supplícibus, ut in te credéntium fides tuis semper benefíciis adiuvétur. Per Dóminum.

Super oblata Sacrifícia, Dómine, tuis obláta conspéctibus, ignis Spíritus sanctíficet, qui discipulórum Fílii tui corda succéndit. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

1172 & 4 X

Pagina 1172.

Praefatio I de Spiritu Sancto, pp. 116 8-1169, vel II, p. 117 0.

Ant. ad communionem Cf. Ps 103,30 Emítte Spíritum tuum, et creabúntur, et renovábis fáciem terrae.

Post communionem Haec nobis, Dómine, múnera sumpta profíciant, ut illo iúgiter Spíritu ferveámus, quem Apóstolis tuis ineffabíliter infudísti. Per Christum.

10. DE BEATA MARIA VIRGINE

In his Missis adhibetur color albus.

A

Sumitur quaelibet Missa de Communi beatae Mariae Virginis (p. 897 ), iuxta diversa anni tempora.

B

De beata Maria Ecclesiae Matre

Ant. ad introitum Cf. Ac 1,14 Erant discípuli perseverántes unanímiter in oratióne cum María, matre Iesu.

Collecta Deus, misericordiárum Pater, cuius Unigénitus, cruci affíxus, beátam Maríam Vírginem, Genetrícem suam, Matrem quoque nostram constítuit, concéde, quaesumus, ut, eius cooperánte caritáte, Ecclésia tua, in dies fecúndior, prolis sanctitáte exsúltet et in grémium suum cunctas áttrahat famílias populórum. Per Dóminum.

1173 & 4 X

Pagina 1173.


Super oblata Súscipe, Dómine, oblatiónes nostras et in mystérium salútis convérte, cuius virtúte et caritáte Vírginis Maríae, Ecclésiae Matris, inflammémur et óperi redemptiónis cum ea árctius sociári mereámur. Per Christum.

Praefatio: De Maria, forma et Matre Ecclesiae.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in celebratióne beátae Maríae Vírginis débitis magnificáre praecóniis. Quae Verbum tuum immaculáto corde suscípiens virgíneo méruit sinu concípere atque, páriens Conditórem, Ecclésiae fovit exórdia. Quae iuxta crucem testaméntum divínae caritátis accípiens, univérsos hómines in fílios assúmpsit, Christi morte ad supérnam vitam generátos. Quae, cum Apóstoli Promíssum exspectárent tuum, supplicatiónem suam discipulórum précibus iungens, exémplar éxstitit orántis Ecclésiae. Ad glóriam autem evécta caelórum, Ecclésiam peregrinántem matérno proséquitur amóre eiúsque gressus ad pátriam tuétur benígna, donec dies Dómini gloriósus advéniat. Et ídeo cum Sanctis et Angelis univérsis te collaudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

1174 & 4 X

Pagina 1174.

Ant. ad communionem Cf. Jn 2,1 Jn 11 Núptiae factae sunt in Cana Galilaeae, et erat mater Iesu ibi; tunc fecit inítium signórum Iesus et manifestávit glóriam suam, et credidérunt in eum discípuli eius.

Vel: Cf. Jn 19,26-27 Ex cruce pendens dixit Iesus discípulo, quem diligébat: Ecce mater tua.

Post communionem Sumpto, Dómine, pígnore redemptiónis et vitae, súpplices adprecámur, ut Ecclésia tua, matérna Vírginis ope, et Evangélii praecónio univérsas gentes erúdiat et Spíritus effusióne orbem terrárum adímpleat. Per Christum.

C

De sanctissimo nomine Mariae

Ant. ad introitum Cf. Benedícta es tu, Virgo María, a Dómino Deo excélso prae ómnibus muliéribus super terram; quia nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum.

Collecta Deus, qui beátam Vírginem Maríam, grátia tua plenam, inter mulíeres elegísti, ut Fílii tui, Redemptóris nostri, fíeret Mater; concéde nobis, qui sanctum nomen eius venerámur, praeséntis témporis perícula declináre, et vitam cum ipsa cónsequi aetérnam. Per Dóminum.

1175 & 4 X

Pagina 1175.


Vel: Deus, cuius Fílius in ara crucis exspírans beatíssimam Vírginem Maríam Matrem vóluit esse nostram, quam suam elégerat, concéde propítius, ut, qui sub eius praesídium secúre confúgimus, matérno invocáto nómine confortémur. Per Dóminum.

Super oblata Munéribus, Dómine, oblátis inténde, ut corda nostra, Sancti Spíritus illustratióne perfúsa, beáta María semper Vírgine intercedénte, Christo Fílio tuo iúgiter stúdeant adhaerére. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,26-27 Missus est ángelus Gábriel a Deo ad vírginem, et nomen vírginis María.

Post communionem Tríbue nobis, quaesumus, Dómine, quos ad verbi et sacraménti mensam roborásti, ut, beátae Maríae ductu et patrocínio, et illa respuámus, quae christiáno inimíca sunt nómini et ea, quae sunt apta, sectémur. Per Christum.

D

De sancta Maria, Regina Apostolorum

Ant. ad introitum Cf. Ac 1,14 Erant discípuli perseverántes unanímiter in oratióne cum María matre Iesu.

1176 & 4 X

Pagina 1176.


Collecta Deus, qui Apóstolis tuis, cum María Matre Iesu orántibus, Sanctum dedísti Spíritum, da nobis, ut, ipsa intercedénte, maiestáti tuae fidéliter servíre et nóminis tui glóriam verbo et exémplo diffúndere valeámus. Per Dóminum.

Super oblata Tua, Dómine, propitiatióne, et beátae Maríae semper Vírginis intercessióne haec nostra obtíneat oblátio, ut Ecclésia tua fidélium número créscat, et iúgiter fúlgeat ubertáte virtútum. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine, p. 547 , vel II, p. 548 .

Ant. ad communionem Cf. Lc 11,27-28 Beátus venter qui portávit Christum Dóminum; quinímmo beáti qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.

Post communionem Súmptis, Domine, salútis nostrae subsídiis in memória beátae Maríae Vírginis, Apostolórum regínae, te súpplices, deprecámur, ut in tua voluntáte et in hóminum servítio persevérans, pópulus tuus semper profíciat ad salútem. Per Christum.

11. DE SANCTIS ANGELIS

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Cf. Ps 102,20 Benedícite Dóminum, omnes Angeli eius; poténtes virtúte, qui fácitis verbum eius, ad audiéndam vocem sermónum eius.

1177 & 4 X

Pagina 1177.


Collecta Deus, qui miro órdine Angelórum ministéria hominúmque dispénsas, concéde propítius, ut, a quibus tibi ministrántibus in caelo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur. Per Dóminum.

Super oblata Hóstias tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes, ut eásdem, angélico ministério in conspéctum tuae maiestátis delátas, et placátus accípias, et ad salútem nostram proveníre concédas. Per Christum.

Praefatio de Angelis: De gloria Dei per Angelos.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et in Archángelis Angelísque tuis tua praecónia non tacére, quia ad excelléntiam tuam recúrrit et glóriam quod angélica creatúra tibi probábilis honorétur: et, cum illa sit amplo decóre digníssima, tu quam sis imménsus et super ómnia praeferéndus osténderis, per Christum Dóminum nostrum. Per quem multitúdo Angelórum tuam célebrat maiestátem, quibus adorántes in exsultatióne coniúngimur, una cum eis laudis voce clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

1178 & 4 X

Pagina 1178.

Ant. ad communionem Ps 137,1 In conspéctu Angelórum psallam tibi, Deus meus.

Post communionem Pane caelésti refécti, súpplices te, Dómine, deprecámur, ut, eius fortitúdine roboráti, sub Angelórum fidéli custódia, fortes, salútis progrediámur in via. Per Christum.

Tamquam Missa votiva adhiberi potest etiam Missa de Ss. Angelis Custodibus, ut die 2 octobris (pp. 841 -842 ).

12. DE S. IOANNE BAPTISTA

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Lc 1,14-15 Hic erit magnus coram Dómino, et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suae, et multi in nativitáte eius gaudébunt.

Collecta Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut família tua per viam salútis incédat, et, beáti Ioánnis Praecursóris hortaménta sectándo, ad eum quem praedíxit, secúra pervéniat, Dóminum nostrum Iesum Christum. Qui tecum.

Super oblata Múnera pópuli tui, Dómine, propítius inténde, in beáti Ioánnis Baptístae commemoratióne deláta, et praesta, ut, quae mystério gérimus, débitae servitútis actióne sectémur. Per Christum.


1179 & 4 X

Pagina 1179.

Praefatio: De missione Praecursoris.

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. In cuius Praecursóre beáto Ioánne tuam magnificéntiam collaudámus, quem inter natos mulíerum honóre praecípuo consecrásti. Qui cum nascéndo multa gáudia praestitísset, et nondum éditus exsultásset ad humánae salútis advéntum, ipse solus ómnium prophetárum Agnum redemptiónis osténdit. Sed et sanctificándis étiam aquae fluéntis ipsum baptísmatis lavit auctórem, et méruit fuso sánguine suprémum illi testimónium exhibére. Et ídeo, cum caelórum Virtútibus, in terris te iúgiter praedicámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Lc 1,68 Benedíctus Dóminus Deus Israel, quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suae.

Post communionem Sacris dápibus satiátos, beáti Ioánnis Baptístae nos, Dómine, praeclára comitétur orátio, et, quem Agnum nostra ablatúrum crímina nuntiávit, ipsum Fílium tuum poscat nobis fore placátum. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

1180 & 4 X

Pagina 1180.

13. DE S. IOSEPH

In hac Missa adhibetur color albus.

Ant. ad introitum Lc 12,42 Ecce fidélis servus et prudens, quem constítuit Dóminus super famíliam suam.

Collecta Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph sanctíssimae Genetrícis Fílii tui sponsum elígere dignátus es, praesta, quaesumus, ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

Super oblata Laudis hóstiam immolatúri, Pater sancte, supplíciter postulámus, ut in ministério nostro beáti Ioseph précibus foveámur, cui dedísti Unigénitum tuum vice in terris custodíre patérna. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio: De missione sancti Ioseph.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in veneratióne beáti Ioseph débitis magnificáre praecóniis, benedícere et praedicáre.

1181 & 4 X

Pagina 1181.

Qui et vir iustus, a te Deíparae Vírgini Sponsus est datus, et fidélis servus ac prudens, super Famíliam tuam est constitútus, ut Unigénitum tuum, Sancti Spíritus obumbratióne concéptum, patérna vice custodíret, Iesum Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Caeli caelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cumquibus et nostras voces, ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Mt 25,21 Euge, serve bone et fidélis: intra in gáudium Dómini tui.

Post communionem His recreáti, Dómine, vivíficis sacraméntis, in iustítia tibi semper et sanctitáte vivámus, beáti Ioseph exémplo et intercessióne, qui magnis tuis perficiéndis mystériis vir iustus et obo´ diens ministrávit. Per Christum.

Dici potest, pro opportunitate, etiam Missa de sollemnitate, ut die 19 martii (p. 734 ); vel de S. Ioseph opifice, ut die 1 maii (p. 750 ).


14. DE OMNIBUS SANCTIS APOSTOLIS

In hac Missa adhibetur color ruber.

Ant. ad introitum Jn 15,16 Non vos me elegístis, sed ego elégi vos, ut eátis et fructum afferátis, et fructus vester máneat, dicit Dóminus.

1182 & 4 X

Pagina 1182.


Collecta Beatórum Apostolórum honóre contínuo Ecclésia tua, Dómine, semper exsúltet, ut his praesúlibus gubernétur, quorum doctrína gaudet et méritis. Per Dóminum.

Super oblata Effúnde in nos, Dómine, quem in Apóstolos effudísti abúnde, Spíritum Sanctum tuum, ut cognoscámus ea, quae per eos nobis donásti, et sacrifícium laudis ad glóriam tuam rite offerámus. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Mt 19,28 Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, iudicántes duódecim tribus Israel, dicit Dóminus.

Post communionem Fac nos, Deus, cum exsultatióne et simplicitáte cordis perseveráre in doctrína Apostolórum, in fractióne panis communicántes et oratiónibus. Per Christum.


Missale Romanum 2002 continu 1153